Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Działanie na komputerach klienckich po zainstalowaniu aktualizacji systemu DNS

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) kończy się 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows.
WPROWADZENIE
Ten artykuł z bazy wiedzy zawiera szczegóły dotyczące scenariuszy z zastosowaniem funkcji dewolucji DNS, na które wpływa ta aktualizacja. Administratorzy systemu Windows i pracownicy pomocy technicznej powinni zapoznać się z tym dokumentem, aby ustalić, czy ich środowiska komputerowe są narażone na działanie, którego dotyczy ta aktualizacja, i aby upewnić się, że po jej zainstalowaniu nazwy DNS będą rozpoznawane pomyślnie.
Więcej informacji

Definicje

TerminDefinicja
W pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN, fully qualified domain name)W pełni kwalifikowana nazwa domeny to pełna nazwa domeny konkretnego komputera lub hosta w Internecie. Przykład: host.contoso.com.
System DNS (Domain Name System)System DNS to standard internetowy do translacji nazw hostów na adresy IP.
Sufiks podstawowej domeny DNS (PDS, primary DNS suffix)PDS to nazwa domeny z prawej strony nazwy hosta w ciągu w pełni kwalifikowanej nazwy hosta. Komputery rejestrują rekordy hostów w tej strefie DNS.
Rozłączony obszar nazwDomyślnie część z sufiksem podstawowej domeny DNS w nazwie FQDN komputera jest zgodna z nazwą domeny usługi Active Directory, w której znajduje się konto komputera. Jeśli ten sufiks jest inny, klienta określa się jako znajdującego się w rozłączonym obszarze nazw. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Domena główna lasu (FRD, forest root domain)Domena główna lasu to nadrzędna („najwyższa”, „pierwsza”) domena w lesie usługi Active Directory. Jest to domena początkowa w drzewie usługi Active Directory. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Domena z pojedynczą etykietąDomena z pojedynczą etykietą to nazwa domeny DNS zawierająca jedną etykietę, na przykład „CONTOSO”. Inaczej niż w przypadku typowych nazw domen usługi Active Directory, tych nazw można rejestrować u rejestratora internetowego. Obsługa obszaru nazw domen z pojedynczymi etykietami wymaga dodatkowej konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Sufiks DNS konkretnego połączeniaSufiks DNS konkretnego połączenia to sufiks DNS ściśle powiązany z kartą łączącą (np. z modemem lub kartą sieciową) na komputerze. Zwykle sufiks DNS konkretnego połączenia przypisuje karcie serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), który dzierżawi jej adres IP. Można go też ustawić ręcznie w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia TCP/IP. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web: Tę pozycję można też ustawić za pomocą zasad grupy.
Dewolucja DNSDewolucja DNS to proces, w ramach którego program rozpoznawania nazw na kliencie DNS obsługuje zapytania o nazwy hostów przez dodawanie do nazw hostów nazw, takich jak „corp.microsoft.com”. W razie niepowodzenia takiego zapytania dodawana nazwa jest skracana (dewoluowana) o jeden poziom i wysyłane jest nowe zapytanie z dodaniem tylko ciągu „microsoft.com”.
Poziom dewolucjiPoziom dewolucji to minimalna liczba etykiet do dodania do zapytania DNS w ramach dewolucji DNS. Ta aktualizacja udostępnia administratorom opcję sterowania tą wartością. Granicę organizacji należy rozumieć jako minimalną liczbę etykiet do dodania, a więc poziom dewolucji. Jeśli na przykład granica organizacji w przypadku przedsiębiorstwa o nazwie „contoso” to „contoso.co.us”, poziom dewolucji powinien wynosić 3. Zwykle granicą organizacji jest domena główna lasu.
Usługa Active Directory Usługa katalogowa Active Directory przechowuje informacje o obiektach w sieci i udostępnia te informacje użytkownikom i administratorom sieci.

Bieżące omówienie dewolucji DNS

Dewolucja DNS to proces używany na komputerach z systemem Windows, na których nie skonfigurowano list przeszukiwania sufiksów DNS, do obsługi zapytań DNS dotyczących nazw hostów z pojedynczymi etykietami. Konkretnie: program rozpoznawania nazw przesyła zapytanie DNS o nazwę hosta, którą ma rozpoznać, a następnie dodaje tę nazwę do sufiksu podstawowej domeny DNS komputera lokalnego. Jeśli to zapytanie nie zostanie pomyślnie rozstrzygnięte, będzie iteracyjnie ponawiane z usuwaniem kolejnych skrajnych lewych fragmentów pozostałej części sufiksu podstawowej domeny DNS, aż zostanie rozstrzygnięte lub aż zostanie osiągnięta granica organizacji programu rozpoznawania nazw. Dewolucja to funkcja klienta DNS systemu Windows.

Działanie dewolucji DNS w efekcie wymusza granicę organizacji na poziomie drugim domeny. Na przykład w domenie usługi Active Directory z domeną główną lasu „contoso.com” granicą organizacji jest „contoso” — na poziomie drugim.

Program rozpoznawania nazw na kliencie z systemem Windows nie bazuje na dewolucji podczas rozpoznawania nie w pełni kwalifikowanych nazw DNS, jeśli jest spełniony dowolny z tych warunków:
 • Skonfigurowano listę przeszukiwania sufiksów DNS. Listę przeszukiwania sufiksów DNS można skonfigurować ręcznie lub za pomocą zasad grupy (rozwijając kolejno węzły Konfiguracja komputera, Szablony administracyjne i Sieć, a następnie klikając pozycję Klient DNS).Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  294785Nowe zasady grupy dla usługi DNS w systemie Windows Server 2003 (strona może być w języku angielskim)
 • Nie jest zaznaczone pole wyboru dodawania sufiksów nadrzędnych sufiksu podstawowej domeny DNS na karcie DNS w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia TCP/IP w składniku Protokół internetowy (TCP/IP).
Aby uzyskać więcej informacji na temat dewolucji DNS, odwiedź następującą stronę witryny TechNet firmy Microsoft w sieci Web:

Zmiany w dewolucji DNS

Ta aktualizacja klienta DNS wprowadza „konfigurowalny poziom dewolucji”, który zapewnia szczegółową kontrolę nad tym, na której etykiecie kończy się dewolucja. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji klienci z systemem Windows mają zaimplementowane na stałe używanie dwuetykietowej granicy organizacji. Administrator może teraz za pomocą poziomu dewolucji szczegółowo ustalić granicę organizacji dla domeny usługi Active Directory dla klientów wyszukujących nazwy zasobów w domenie.

Poziomy dewolucji dla klienta z systemem Windows przyłączonego do domeny usługi Active Directory z domenami głównymi lasu „contoso.com” i „contoso.co.us” to odpowiednio 2 i 3.

Zarządzanie dewolucją

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
Domyślnie, gdy nie zdefiniowano listy przeszukiwania sufiksów, dewolucja dla nazw hostów z pojedynczymi etykietami jest włączona. Dewolucją można sterować, jawnie ją włączać i wyłączać, albo ręcznie zmieniając wpis rejestru, albo używając zasad grupy. Aby ręcznie zmienić to ustawienie, edytując rejestr, należy dodać wartość DWORD o nazwie UseDomainNameDevolution do następującego podklucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
Aby dodać ten wpis rejestru, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz ciąg UseDomainNameDevolution jako nazwę wartości DWORD, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość UseDomainNameDevolution, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, aby włączyć dewolucję DNS, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Wartość 0 oznacza wyłączenie dewolucji.
 7. Zakończ działanie Edytora rejestru.
Po zmianie tego ustawienia za pomocą zasad grupy do następującego podklucza rejestru zostaje dodana wartość DWORD o nazwie UseDomainNameDevolution:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient\
Aby odszukać odpowiednie zasady w edytorze zasad grupy, rozwiń kolejno węzły Konfiguracja komputera, Szablony administracyjne, Sieć i Klient DNS, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Dewolucja sufiksów podstawowej domeny DNS.

Ustawianie poziomu dewolucji

Dla poziomu dewolucji należy ustawić wartość co najmniej 2, zależnie od granicy organizacji:
 • Wartość co najmniej 2, na przykład 3, zapewnia dodawanie w trakcie dewolucji co najmniej trzech etykiet sufiksu podstawowej domeny DNS.
 • Wartość 2 sprawia, że działanie jest takie samo, jak przed zainstalowaniem aktualizacji.
Przedstawiona w dalszej części tabela zawiera opis działania dewolucji przy różnych połączeniach wartości rejestru.

W systemie Windows 2000 poziom dewolucji można ustawić ręcznie, tylko dodając wartość DWORD o nazwie UseDomainNameDevolution do następującego podklucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
W systemach operacyjnych Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server 2008 poziom dewolucji można ustawić ręcznie, zmieniając rejestr lub używając zasad grupy.
 • Aby ręcznie zmienić to ustawienie, edytując rejestr, należy dodać wartość DWORD o nazwie DomainNameDevolutionLevel do następującego podklucza rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
 • Aby zmienić to ustawienie za pomocą zasad grupy, należy otworzyć wpis „Poziom dewolucji sufiksów podstawowej domeny DNS” w tej lokalizacji:
  Konfiguracja komputera/Szablony administracyjne/Sieć/Klient DNS
  „Poziom dewolucji sufiksów podstawowej domeny DNS” to nowe zasady wprowadzone przez tę funkcję, definiujące poziom dewolucji odpowiedni dla domeny, lokacji, jednostki organizacyjnej lub komputera. Te zasady przechowują ten poziom we wpisie DWORD DomainNameDevolutionLevel w tym podkluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsNT\DNSClient\
 • Ustawienia dewolucji można wypychać do domeny przy użyciu zasad grupy. Aby uzyskać więcej informacji o edytowaniu i stosowaniu zasad grupy, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Uwagi dotyczące sposobu ustawiania poziomu dewolucji
 • Poziom dewolucji powinien być zgodny z granicą organizacji z obu następujących powodów:
  • Dewoluowane zapytania powinny pozostać wewnątrz organizacji.
  • Wszystkie domeny dostępne wcześniej za pośrednictwem dewolucji powinny być nadal dostępne.
 • Ustawienie poziomu dewolucji o wartości 2 sprawia, że działanie jest takie samo, jak przed zainstalowaniem aktualizacji.
 • Klienci, do których to ustawienie zasad grupy jest stosowane, muszą mieć zainstalowaną aktualizację 957579, aby to ustawienie działało.
 • Aby uzyskać więcej informacji o wypychaniu skryptów przez zasady grupy, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Zasady grupy dotyczące poziomu dewolucji nie są obsługiwane w systemach Windows Server 2000 i Windows NT 4. Aby ręcznie ustawiać ten klucz, administratorzy domen mogą pisać skrypty uruchamiane na klientach przyłączonych do domeny.
 • Jeśli na komputerze ustawiono lokalny wpis rejestru i zasady grupy, zasady grupy mają pierwszeństwo.
 • Domyślnym działaniem aktualizacji w trakcie instalacji jest automatyczne ustalenie poziomu dewolucji. Reguły z tym związane omówiono w następnej sekcji.

Domyślne działanie

W tej tabeli wyjaśniono działanie dewolucji i wybieranie poziomu dewolucji na podstawie podanych kluczy rejestru.
Włączanie dewolucji (UseDomainNameDevolution)Poziom dewolucji (DomainNameDevolutionLevel)Działanie
0 (funkcja dewolucji jest wyłączona).Dowolna wartośćUstawiono wyłączenie dewolucji. Klient dodaje jedynie sufiks podstawowej domeny DNS i sufiksy konkretnych połączeń. Nie dewoluuje sufiksu podstawowej domeny DNS.
1 (funkcja dewolucji jest włączona).1Dewolucja do poziomu 1 nie jest obsługiwana. Dlatego jest wyłączona.
1 (funkcja dewolucji jest włączona).Wartości od 2 do 50Dewolucja jest włączona, a jako poziom dewolucji ustawiono podaną wartość z zakresu od 2 do 50.
Klucz nie istnieje. (Domyślnie funkcja dewolucji jest włączona).1Dewolucja jest wyłączona.
Klucz nie istnieje. (Domyślnie funkcja dewolucji jest włączona).Wartości od 2 do 50Dewolucja jest włączona, a jako poziom dewolucji ustawiono podaną wartość z zakresu od 2 do 50.
Klucz nie istnieje. (Domyślnie funkcja dewolucji jest włączona).Nie istnieje ani klucz lokalny, ani klucz zasad grupy. Ustawiono poziom dewolucji 2.

Działanie poziomu dewolucji na różnych platformach z aktualizacją i bez niej

PlatformyZainstalowano aktualizacjęPoziom dewolucjiMożna konfigurować
Windows NT 4, Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 oraz Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 1Nie2Nie
Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2Nie2Tak
Windows NT 4, Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1, Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 oraz Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2TakAutomatycznyTak
Windows 7NieAutomatycznyTak
Domyślnym działaniem aktualizacji w trakcie instalacji jest automatyczne ustalenie poziomu dewolucji. Reguły z tym związane omówiono w następnej sekcji.

Automatyczne ustalanie poziomu dewolucji

Jeśli nie istnieją wymienione wcześniej wpisy rejestru dotyczące poziomu dewolucji, komputer ustali go automatycznie w tym procesie:
 1. Najpierw komputer lokalnie ustali swoją domenę główną lasu. W tej operacji nie używa się zapytań sieciowych.
 2. W przypadku pomyślnego uzyskania domeny głównej lasu zostanie ona zbadana w ten sposób:
  • Jeśli domena główna lasu zawiera jedną etykietę, zostanie ustawiony poziom dewolucji 2. (Przypadek domeny z pojedynczą etykietą).
  • Jeśli sufiks podstawowej domeny DNS kończy się domeną główną lasu, zostanie ustawiony poziom dewolucji równy liczbie etykiet w domenie głównej lasu.
   • Przykłady takich sufiksów DNS dla domen contoso.com i contoso.co.us to corp.contoso.com i corp.contoso.co.us.
   • Przykłady sufiksów, które nie kończą się domenami głównymi lasów, dla domen contoso.com i contoso.co.us to corp.contoso.net i corp.contoso.co.au.
  • Dewolucja nie będzie wykonywana, gdy sufiks podstawowej domeny DNS nie jest ciągiem zakończonym domeną główną lasu albo jest nazwą rozłączoną.

Działanie domyślne

Działanie domyślne funkcji dewolucji na komputerze klienckim po zainstalowaniu aktualizacji dewolucji DNS:
 • Gdy na komputerze włączono listę przeszukiwania sufiksów
  Dewolucja DNS nie wpływa na działanie (jest wyłączona), gdy na komputerze włączono listę przeszukiwania sufiksów. Zainstalowanie aktualizacji w ogóle nie zmienia działania.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  275553Jak skonfigurować listę przeszukiwania sufiksów domen na klientach DNS (strona może być w języku angielskim)
 • Gdy nazwa domeny, do której jest przyłączony klient, ma postać pojedynczej etykiety
  • Gdy domena główna lasu jest pojedynczą etykietą, a sufiks podstawowej domeny kończy się domeną główną lasu, jest ustawiony poziom dewolucji 2.
  • Gdy domena główna lasu jest pojedynczą etykietą, a sufiks podstawowej domeny nie kończy się domeną główną lasu, poziom dewolucji jest wyłączony.
 • Gdy komputer znajduje się w rozłączonym obszarze nazw
  Na komputerach przyłączonych do domeny dewolucja DNS zależy od połączeń domeny głównej lasu i sufiksu podstawowej domeny DNS, jak wyjaśniono w poniższej tabeli. Jeśli domena główna lasu jest całkowicie rozłączona z sufiksem podstawowej domeny DNS, dewolucja jest wyłączona.
W tej tabeli podsumowano działanie przed i po zainstalowaniu tej aktualizacji w niektórych możliwych sytuacjach. W tabeli kolumna FDR odpowiada domenie głównej lasu, a PDS sufiksowi podstawowej domeny DNS. Komórki tabeli mają postać: poziom dewolucji przed aktualizacją/poziom dewolucji po aktualizacji.
PDSFRDFRDFRDFRD
Contoso (pojedyncza etykieta)Contoso.comContoso.co.nzAsiapac.contoso.com
Contoso.com2/Wył.2/22/Wył. (rozłącz.)2/Wył. (rozłącz.)
Contoso.co.nz2/Wył.2/Wył. (rozłącz.)2/32/Wył. (rozłącz.)
America.Contoso.co.nz2/Wył.2/Wył. (rozłącz.)2/32/Wył. (rozłącz.)
nz (pojedyncza etykieta)Bez dewolucji, bo PDS to pojedyncza etykieta. 2/Wył. (contoso.com nie kończy się na „nz”)2/2 (contoso.co.nz kończy się na „nz”)2/Wył. (asiapac.contoso.com nie kończy się na „nz”)
Ewentualne problemy wywołane zmianami wcześniejszego działania i ich możliwe rozwiązania omówiono w następnej sekcji.

Rozwiązywanie ewentualnych problemów

Ta aktualizacja zmienia domyślne działanie dewolucji DNS, gdy dewolucja jest włączona na komputerze. Po zainstalowaniu tej aktualizacji poziom dewolucji jest obliczany dynamicznie. Dlatego w niektórych sytuacjach próby rozpoznania nazw, które wcześniej były rozpoznawane sprawnie, mogą kończyć się niepowodzeniami.

Administratorzy sieci dotkniętych tymi problemami mogą je rozwiązać na trzy sposoby:
 • Ręczne skonfigurowanie jako limitu poziomu dewolucji wartości odpowiedniej dla danej nazwy domeny
  W tej konfiguracji dewolucja DNS będzie realizowana do poziomu określonego przez administratora, a nie do poziomu zależnego od domeny głównej lasu.
  Na przykład:
  • Na komputerze bez aktualizacji z włączoną dewolucją:
   Gdy domena główna lasu to Contoso.corp.com, a sufiks podstawowej domeny DNS to America.Contoso.corp.com, niepomyślne zapytanie o ciąg „wpad” spowoduje ostatecznie wygenerowanie zapytania o ciąg „wpad.corp.com”, a ta nazwa może być prawidłowa w tej organizacji.
  • Na komputerze z aktualizacją zapytanie o ciąg „wpad” zatrzyma się na etapie „wpad.contoso.corp.com”. To może uniemożliwiać rozpoznawanie nazw zależnych od ciągu „wpad.corp.com”. Aby obejść ten problem, administrator może ustawić odpowiedni poziom dewolucji na komputerach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Ustawianie poziomu dewolucji”.
 • Utworzenie listy przeszukiwania sufiksów DNS
  W tej konfiguracji ze skonfigurowaną listą przeszukiwania sufiksów DNS system DNS próbuje stosować sufiksy z listy. Administratorzy mogą zadbać o to, aby na liście przeszukiwania sufiksów znalazły się wszystkie serwery dostępne wcześniej przez dewolucję.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  275553Jak skonfigurować listę przeszukiwania sufiksów domen na klientach DNS (strona może być w języku angielskim)
 • Przeniesienie zasobu sieciowego do tej samej domeny głównej lasu, w której znajduje się komputer uzyskujący do niego dostęp
Często zadawane pytania
 1. Kto powinien wdrożyć tę aktualizację?

  Odpowiedź Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania tej aktualizacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web z wyjaśnieniem w dokumencie Microsoft Advisory 971888:
 2. Dlaczego ten składnik nie ma formy biuletynu?

  Odpowiedź Dewolucja jest kluczowa dla środowisk, w których klienci znajdują się w podrzędnym obszarze nazw, a zasoby w nadrzędnym. Ta aktualizacja zmienia jej działanie. Może więc powodować problemy z dostępem do niektórych zasobów w niektórych przedsiębiorstwach. Administratorom sieciowym zaleca się staranne przeanalizowanie tej zmiany, a następnie takie wdrożenie aktualizacji, aby oba obszary nazw były bezpieczne i działały.
 3. Jaki sposób zainstalowania aktualizacji jest zalecany?

  Odpowiedź Zależy to od konfiguracji sieci przedsiębiorstwa. W organizacjach, w których wszystkie zasoby są dostępne w domenie głównej lasu, aktualizację można wdrożyć na wszystkich komputerach w postaci takiej, w jakiej jest. Poniżej przedstawiono przykłady:
  • Domena główna lasu to contoso.co.us i granica organizacji to też contoso.co.us. W tym scenariuszu aktualizację można wdrożyć w postaci takiej, w jakiej jest.
  • Domena główna lasu to ad.contoso.co.us, a granica organizacji to contoso.co.us. Istnieją więc zasoby, takie jak mail.contoso.co.us, dostępne za pośrednictwem dewolucji. W tym scenariuszu administrator może zainstalować aktualizację na jednym komputerze, ustawić dla wszystkich pozycję zasad grupy powodującą używanie poziomu dewolucji 3, a następnie wdrożyć aktualizację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Rozwiązywanie ewentualnych problemów”.
 4. Czy jest dostępny powiązany dokument Security Advisory?

  Odpowiedź Tak. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
 5. Czy można ustawić (wyegzekwować) poziom dewolucji na komputerze niezależnie od nazwy domeny głównej lasu i sufiksu podstawowej domeny?

  Odpowiedź Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Rozwiązywanie ewentualnych problemów”.
 6. Czy trzeba zaktualizować serwery DNS?

  Odpowiedź Tak. Zmiany dotyczą klienta DNS i gdy komputer jest też serwerem DNS, należy klienta traktować niezależenie od serwera DNS.
 7. Czy po każdej ręcznej zmianie poziomu dewolucji w rejestrze lub ustawieniu go przy użyciu zasad grupy bądź lokalnych trzeba ponownie uruchamiać komputer albo usługę klienta DNS?

  Odpowiedź Nie. Istnieją odbiorniki tych zmian rejestru. Usługa DNS jest powiadamiania o zmianach tych wartości. Nie trzeba więc ponownie uruchamiać systemu ani usługi.
 8. Jak zmienia się to działanie w scenariuszach z domeną główną lasu z pojedynczą etykietą?

  Odpowiedź Zgodnie z projektem, gdy domena główna lasu zawiera mniej niż dwie etykiety, jest ustawiany poziom dewolucji 2. To ten sam poziom, który był używany przed zainstalowaniem aktualizacji.
 9. A co z pierwszeństwem poziomów dewolucji? Poziom dewolucji jest definiowany w dwóch różnych miejscach w rejestrze, zależnie od tego, czy ustawienie skonfigurowano lokalnie na komputerze za pomocą rejestru, czy zrobił to administrator za pomocą zasad grupy, więc który z tych wpisów rejestru ma pierwszeństwo?

  Wpis rejestru 1: ustawiany ręcznie przez edytowanie rejestru
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DnsCache\Parameters\DomainNameDevolutionLevel

  Wpis rejestru 2: ustawiany za pomocą zasad grupy
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient\DomainNameDevolutionLevel


  Odpowiedź Wpis rejestru 2 ma pierwszeństwo przed wpisem rejestru 1 i zastępuje go. Jeśli na komputerze ustawiono lokalny wpis rejestru i zasady grupy, zasady grupy mają pierwszeństwo.
 10. Czy poziom dewolucji określony przez administratora za pomocą zasad grupy lub ustawiony ręcznie przez edytowanie rejestru działa zarówno w przypadku komputerów przyłączonych do domeny, jak i w przypadku nieprzyłączonych?

  Odpowiedź Tak, te ustawienia działają też w przypadku komputerów nieprzyłączonych do domeny.
 11. Czy po zainstalowaniu aktualizacji nazwa domeny głównej lasu jest odczytywana z komputera lokalnego, czy wyszukiwana na kontrolerze domeny?

  Odpowiedź Jest to operacja lokalna.
INFORMACJE DOTYCZĄCE POBIERANIA
Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Vista

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows XP

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2003

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 2000

Plik do pobraniaPobierz pakiet teraz.

Data wydania: 9 czerwca 2009

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Jeśli nie można ustalić, czy jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, należy uruchomić program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytać wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W oknie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.
  • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.
  • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Afd.sys5.0.2195.7204119,15217-Oct-200810:38x86
Dnsapi.dll5.0.2195.7280139,02420-Apr-200920:30x86
Dnsrslvr.dll5.0.2195.728098,06420-Apr-200920:30x86
Msafd.dll5.0.2195.7158105,74420-Apr-200920:30x86
Tcpip.sys5.0.2195.7162320,52818-Jun-200822:35x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003


 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.1.2600.2975100,35216-Aug-200611:58x86SP2SP2GDR
Afd.sys5.1.2600.3463138,36816-Oct-200814:35x86SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.1.2600.3557150,52820-Apr-200917:41x86SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.1.2600.355745,56820-Apr-200917:41x86SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.1.2600.3394245,24820-Jun-200815:38x86SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,750,61418-Apr-200905:07Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.1.2600.3394360,32020-Jun-200810:45x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.3394225,92021-Jun-200823:22x86SP2SP2GDR
6to4svc.dll5.1.2600.2975100,35216-Aug-200612:08x86SP2SP2QFE
Afd.sys5.1.2600.3463138,36816-Oct-200814:48x86SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.1.2600.3557149,50420-Apr-200917:29x86SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.1.2600.355745,56821-Apr-200918:29x86SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.1.2600.3394245,24820-Jun-200815:49x86SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.1.2600.3394360,96020-Jun-200810:44x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.3394225,92020-Jun-200809:32x86SP2SP2QFE
Afd.sys5.1.2600.5695138,49616-Oct-200814:43x86SP3SP3GDR
Dnsapi.dll5.1.2600.5797149,50420-Apr-200917:17x86SP3SP3GDR
Dnsrslvr.dll5.1.2600.579745,56820-Apr-200917:17x86SP3SP3GDR
Mswsock.dll5.1.2600.5625245,24820-Jun-200816:02x86SP3SP3GDR
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP3SP3GDR
Tcpip.sys5.1.2600.5625361,60020-Jun-200811:51x86SP3SP3GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.5625225,85620-Jun-200811:08x86SP3SP3GDR
Afd.sys5.1.2600.5695138,49616-Oct-200815:07x86SP3SP3QFE
Dnsapi.dll5.1.2600.5797149,50420-Apr-200917:06x86SP3SP3QFE
Dnsrslvr.dll5.1.2600.579745,56820-Apr-200917:06x86SP3SP3QFE
Mswsock.dll5.1.2600.5625245,24820-Jun-200817:43x86SP3SP3QFE
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP3SP3QFE
Tcpip.sys5.1.2600.5625361,60020-Jun-200811:59x86SP3SP3QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.5625225,85620-Jun-200811:16x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392291,84030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498308,22430-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449879,36030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318492,54430-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:57Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318768,51230-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,68030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47230-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392292,35230-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498308,73630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449879,36030-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318784,89630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,80830-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49630-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200815:46x86SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498161,79220-Apr-200918:38x86SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56820-Apr-200918:38x86SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318256,00020-Jun-200818:32x86SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18418-Apr-200904:52Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318384,00020-Jun-200814:22x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,36820-Jun-200813:55Not ApplicableSP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200816:03x86SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498161,79220-Apr-200918:30x86SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56820-Apr-200918:30x86SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02420-Jun-200819:01x86SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18418-Apr-200904:52Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318390,65620-Jun-200811:01x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,49620-Jun-200810:19Not ApplicableSP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392583,68030-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498442,36830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.4498129,02430-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318785,40830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:54Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.43181,287,16830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318763,77630-Apr-200920:54Not ApplicableSP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47230-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392584,19230-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498442,36830-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.4498129,02430-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50430-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.43181,310,20830-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318764,41630-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49630-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:23Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:33Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:25Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:27Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:50Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857164,35204-May-200912:42x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685724,57604-May-200910:25x86
Dnsrslvr.dll6.0.6000.1685783,96804-May-200912:42x86
Dnsapi.dll6.0.6000.21052164,86404-May-200912:16x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105224,57604-May-200910:13x86
Dnsrslvr.dll6.0.6000.2105284,48004-May-200912:16x86
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsrslvr.dll6.0.6001.1825586,52804-May-200912:23x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsrslvr.dll6.0.6001.2242586,52804-May-200912:17x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsrslvr.dll6.0.6002.1803186,52804-May-200912:08x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86
Dnsrslvr.dll6.0.6002.2212886,52804-May-200912:18x86
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:55Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:55Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29027-Mar-200908:23Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200918:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:36Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:41Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200917:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200917:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02905-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91205-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16805-May-200919:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43805-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55405-May-200917:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89205-May-200917:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85805-May-200917:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74505-May-200917:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15705-May-200917:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19105-May-200917:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200918:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200918:40Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200919:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:48Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857219,13604-May-200912:50x64
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685727,64804-May-200910:41x64
Dnsrslvr.dll6.0.6000.16857114,17604-May-200912:50x64
Dnsapi.dll6.0.6000.21052219,13604-May-200912:46x64
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105227,64804-May-200910:42x64
Dnsrslvr.dll6.0.6000.21052114,68804-May-200912:46x64
Dnsapi.dll6.0.6001.18255221,18404-May-200912:59x64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825528,67204-May-200910:38x64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.18255117,76004-May-200912:59x64
Dnsapi.dll6.0.6001.22425221,69604-May-200912:36x64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242528,67204-May-200910:41x64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.22425117,76004-May-200912:36x64
Dnsapi.dll6.0.6002.18031221,69604-May-200912:16x64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803128,67204-May-200910:21x64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.18031117,76004-May-200912:16x64
Dnsapi.dll6.0.6002.22128221,69604-May-200912:15x64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212828,67204-May-200910:20x64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.22128117,76004-May-200912:15x64
Dnsclient.admxNot Applicable10,29002-Apr-200919:25Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29024-Mar-200909:01Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857164,35204-May-200912:42x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685724,57604-May-200910:25x86
Dnsapi.dll6.0.6000.21052164,86404-May-200912:16x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105224,57604-May-200910:13x86
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:17Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:32Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6001.18255430,08004-May-200912:26IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825560,41604-May-200910:29IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.18255223,23204-May-200912:26IA-64
Dnsapi.dll6.0.6001.22425430,08004-May-200912:25IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242560,41604-May-200910:36IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.22425223,23204-May-200912:25IA-64
Dnsapi.dll6.0.6002.18031430,08004-May-200912:03IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803160,41604-May-200910:14IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.18031223,23204-May-200912:03IA-64
Dnsapi.dll6.0.6002.22128430,08004-May-200912:08IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212860,41604-May-200910:15IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.22128223,23204-May-200912:08IA-64
Dnsclient.admxNot Applicable10,29027-Mar-200908:23Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:40Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Aby uzyskać listę dodatkowych plików udostępnianych w tych pakietach, kliknij poniższe łącze:
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 957579 — ostatni przegląd: 09/05/2012 12:10:00 — zmiana: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbregistry KB957579
Opinia