Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Microsoft Security Advisory: Luka w zabezpieczeniach programu SQL Server umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała dokument Security Advisory dotyczący luki w zabezpieczeniach programu Microsoft SQL Server umożliwiającej zdalne wykonywanie kodu. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby przeczytać ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Niniejszy artykuł zawiera skrypt w języku Visual Basic umożliwiający zastosowanie obejścia problemu we wszystkich działających wystąpieniach programu SQL Server na komputerze lokalnym.
PRZYKŁADOWY SKRYPT VISUAL BASIC UMOŻLIWIAJĄCY OBEJŚCIE PROBLEMU
Ten skrypt w języku Visual Basic odmawia uprawnienia do wykonywania roli publicznej (Public) w rozszerzonej procedurze składowanej sp_replwritetovarbin dla wszystkich wersji programu SQL Server, których dotyczy ten problem, uruchomionych na komputerze lokalnym.

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie do celów informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. Dotyczy to także, ale nie ograniczając się do tego zapisu, gwarancji przydatności handlowej lub do określonego celu. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą służyć pomocą, wyjaśniając funkcję konkretnej procedury. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do konkretnych potrzeb użytkownika.

Należy skopiować poniższy kod do pliku tekstowego, zapisać plik z rozszerzeniem vbs, a następnie uruchomić skrypt za pomocą programu CScript.exe. Skrypt będzie wykonywany (jako iteracja) kolejno dla wszystkich wystąpień programu SQL Server na komputerze lokalnym i spowoduje zastosowanie obejścia problemu w odpowiednich wersjach. Aby można było zastosować obejście, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora systemu (rola sysadmin) w poszczególnych wystąpieniach programu SQL Server. W przypadku braku dostępu do konta systemu Windows z uprawnieniami roli sysadmin na wszystkich serwerach z uruchomionym programem SQL Server, których dotyczy problem, może być konieczne uruchomienie tego skryptu z kilku różnych kont. W systemach Windows Server 2008 i Windows Vista uruchomienie tego skryptu za pomocą konta administratora systemu Windows z uprawnieniami roli sysadmin wymaga podniesienia poziomu uprawnień w wierszu polecenia.
'*************************************************************************************'Opis: Ten skrypt będzie wykonywany (jako iteracja) kolejno dla wszystkich uruchomionych wystąpień programu SQL Server'      i odmówi uprawnienia do wykonywania roli publicznej w procedurze sp_replwritetovarbin'      dla wszystkich wersji, których dotyczy ten problem.'      JEST TO TYLKO OBEJŚCIE PROBLEMU I NIE NALEŻY GO UŻYWAĆ W PRZYPADKU'      UDOSTĘPNIENIA I ZAINSTALOWANIA AKTUALIZACJI ZABEZPIECZEŃ.'*************************************************************************************OPTION EXPLICITON ERROR RESUME NEXT' Wartości stałychCONST EXIT_SUCCESS    = 0CONST EXIT_FAILURE    = 1CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"CONST STDREGPROV     = "stdregprov"CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002CONST REG_MULTI_SZ    = 7CONST REG_SZ       = 1CONST adCmdText     = 1Call VBMain()Function VBMain()  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT		  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount  VBMain = EXIT_SUCCESS  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then    WScript.Quit EXIT_FAILURE  End If  If IsEmptyNull(sInstances) Then     WScript.Echo "INFORMACJA: Brak wystąpień."    VBMain = EXIT_NOINSTANCES    Exit Function  End If  For i = 0 To TotalCount-1    strInstance = sInstances(i,0)    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then      WScript.Echo "BŁĄD: nie można zastosować obejścia dla wystąpienia " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF      VBMain = EXIT_FAILURE    End If  Next	  WScript.Echo "INFORMACJA: Przetwarzanie wszystkich uruchomionych wystąpień programu SQL zostało zakończone."End FunctionFunction GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT		  Dim sInstances1, sInstances2, i  Dim instCount1, instCount2  GetInstances = FALSE  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then    WScript.Echo "BŁĄD: nie można odczytać wystąpień programu SQL zainstalowanych na komputerze."    Exit Function  End If  sInstances2 = NULL  If IsOs64Bit() = TRUE Then    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then      WScript.Echo "BŁĄD: nie można odczytać wystąpień programu SQL zainstalowanych na komputerze."      Exit Function    End If  End If  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then     WScript.Echo "INFORMACJA: Brak wystąpień."    WScript.Quit EXIT_SUCCESS  End If      instCount1 = 0  instCount2 = 0   TotalCount = 0  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1    TotalCount = instCount1  End If      If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1    TotalCount = TotalCount + instCount2  End If  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)  if instCount1 > 0 Then    For i = 0 To UBound(sInstances1)      sInstances(i,0) = sInstances1(i)      sInstances(i,1) = True    Next  End If  If instCount2 >0 Then    For i = 0 To UBound(sInstances2)      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE    Next  End If  GetInstances = TRUEEnd FunctionFunction ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1  Dim strCommand, strConn  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix  ' Inicjowanie wartości zwracanej  ApplyFix = FALSE    strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"  ' Sprawdanie błędów zostało celowo pominięte, aby nie przedłużać kodu  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")    ' Otwieranie połączenia z wzorcem bazy danych  objConn.Open strConn   If ErrorOccurred("Błąd: nie można nawiązać połączenia z " + strInstance) Then    Set objConn = Nothing    Exit Function  End If  ' Sprawdzanie wersji przed zastosowaniem poprawki  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"  objCmd.ActiveConnection = objConn  objCmd.CommandType = adCmdText  objCmd.CommandText = strCommand  	  Set objRS = objCmd.Execute()  If ErrorOccurred("BŁĄD: nie można wykonać polecenia """ + strCommand + """ dla " + strInstance) = TRUE Then    objConn.Close()    Set objConn = Nothing    ApplyFix = FALSE    Exit Function    End If  strBuildVersion = objRS("version")  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))  bApplyFix = FALSE  ' Zastosowanie obejścia tylko dla wersji SQL 2000 i SQL 2005 (RTM, SP1 i SP2)  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then    bApplyFix = TRUE  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then    bApplyFix = TRUE  End If 	  If bApplyFix = TRUE Then    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"    objCmd1.ActiveConnection = objConn    objCmd1.CommandType = adCmdText    objCmd1.CommandText = strCommand    Set objRS1 = objCmd1.Execute()    If ErrorOccurred("BŁĄD: nie można wykonać polecenia """ + strCommand + """ dla " + strInstance) = FALSE Then      WScript.Echo "INFORMACJA: pomyślnie zastosowano obejście dla wystąpienia " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF      ApplyFix = TRUE    End If  Else    WScript.Echo "INFORMACJA: pomijanie gromadzenia informacji dla wystąpienia " + strInstance + " (" + strBuildVersion + "), ponieważ nie dotyczy go problem." + vbCRLF    ApplyFix = TRUE  End If  objConn.Close()  Set objConn = Nothing  Set objCmd = Nothing  Set objCmd1 = Nothing  Set objRS = Nothing  Set objRS1 = NothingEnd FunctionPrivate Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT	  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx  Dim sMultiStrings, lRc  GetRegValue = TRUE  'Połączenie z usługą WMI i pobranie obiektu do klasy STDREGPROV.  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")  If b32bit = TRUE Then    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32  Else    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64  End If  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)  If ErrorOccurred("BŁĄD: nie można nawiązać połączenia z obszarem nazw WMI " + DEFAULTNAMESPACE) Then    GetRegValue = FALSE    Exit Function  End If   lRc = 0  Select Case iValueType    ' Chodzi tylko o wartość REG_MULTI_SZ    Case REG_MULTI_SZ      strValue = ""      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)      strValue = sMultiStrings    Case REG_SZ      strValue = ""      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)    Case Else      GetRegValue = FALSE  End Select  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then    GetRegValue = TRUE    strValue = ""  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then    GetRegValue = FALSE  End If    Set objLocator = Nothing  Set objServices = Nothing  Set objRegistry = NothingEnd FunctionFunction IsEmptyNull(sCheck)  IsEmptyNull = FALSE  If IsObject(sCheck) Then Exit Function  If IsArray(sCheck) Then Exit Function  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUEEnd FunctionPrivate Function ErrorOccurred (ByVal strIn)  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo strIn    WScript.Echo "BŁĄD: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description    Err.Clear    ErrorOccurred = TRUE  Else    ErrorOccurred = FALSE  End IfEnd FunctionFunction IsOs64Bit()  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT    Dim objProc  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")  If objProc.Architecture = 0 Then    IsOs64Bit = FALSE  Else    IsOs64Bit = TRUE  End IfEnd FunctionFunction GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT   Dim objServices, objClusters, objCluster  Dim strMacName, isEmpty  Dim strKey, strInstID    GetFullInstance = TRUE    If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"    Exit Function  End if  strMacName = ""  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")  ' Query Cluster service  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")  isEmpty = TRUE  If Err.Number = 0 Then    For each objCluster in objClusters      isEmpty = FALSE    Next  End If  Set objServices = Nothing  Set objClusters = Nothing  If isEmpty = TRUE Then    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)    Exit Function  End If    ' Osiągnięcie tego miejsca oznacza, że komputer jest węzłem klastrowanym.  ' Dlatego należy wykonać kwerendę w rejestrze sprawdzającą, czy wystąpienie programu SQL jest klastrowane.  ' Dla wersji SQL 2000 kwerenda powinna dotyczyć następującej wartości:  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<nazwa_wystąpienia>\Cluster  ' ClusterName  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)    Exit Function  End If  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)    Exit Function  End If  ' Kwerenda zwracająca wartości rejestru dla wystąpień programu SQL 2005/2008  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL  ' RegValue = InstanceName  strInstID = ""  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit    If StrComp(strInstID, "") = 0 Then    ' Jeśli ten klucz nie istnieje, przyjmowane jest założenie, że jest to lokalne wystąpienie programu SQL 2000    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)    Exit Function  End If  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit    If StrComp(strMacName, "") = 0 Then    strMacName = "."  End If  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)End FunctionFunction BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)  Dim strPrefix    strPrefix = ""  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then    strPrefix = "lpc:"  End If    If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName  Else    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName  End ifEnd Function
Aby uzyskać więcej informacji o programie CScript.exe, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Nie zaleca się korzystania z tego skryptu w przypadku zainstalowania wydanej aktualizacji zabezpieczeń.
ZNANE PROBLEMY MOGĄCE WYSTĄPIĆ PO URUCHOMIENIU TEGO SKRYPTU

Problem 1

Komunikat o błędzie po uruchomieniu skryptu:
BŁĄD: nie można wykonać polecenia "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" dla <nazwa_wystąpienia>
BŁĄD: 0x-2147217900 - Nie można odnaleźć obiektu „sp_replwritetovarbin”, ponieważ obiekt nie istnieje lub nie masz do niego uprawnień dostępu.
BŁĄD: nie można zastosować obejścia dla wystąpienia <nazwa_wystąpienia>.

Przyczyna 1

Ten komunikat o błędzie pojawia się w przypadku braku uprawnień wymaganych do wprowadzenia zmiany. Oznacza on, że udało się pomyślnie zalogować do wystąpienia <nazwa_wystąpienia>.

Ten błąd występuje zwykle w programie SQL Server Express, w którym grupa „Built-In\Users” ma domyślnie uprawnienia do logowania w bazie danych. Nie ma ona jednak uprawnień roli sysadmin.

Ten komunikat o błędzie może także pojawić się po porzuceniu procedury sp_replwritetovarbin. Takie zalecenie zostało zgłoszone zewnętrznie. Firma Microsoft nie zaleca porzucania tej procedury składowanej. Zamiast tego zaleca się zastosowanie następującego rozwiązania.

Rozwiązanie 1

Upewnij się, że konto, z którego nawiązujesz połączenie, ma uprawnienia roli sysadmin w tym wystąpieniu bazy danych. Jeśli tak nie jest, dodaj nazwę użytkownika konta do grupy roli sysadmin lub użyj innego konta. W przypadku programu SQL Server 2005 i starszych wersji grupa „Built-in\Administrators” domyślnie należy do roli sysadmin. W systemach Windows Server 2008 i Windows Vista pamiętaj, aby uruchamiać ten skrypt z podniesionym poziomem uprawnień w wierszu polecenia.

Problem 2

Komunikat o błędzie po uruchomieniu skryptu w programie SQL Server 2005:
Błąd: nie można nawiązać połączenia z <nazwa_wystąpienia>
BŁĄD: 0x-2147217843 - Logowanie użytkownika <użytkownik> nie powiodło się.
BŁĄD: nie można zastosować obejścia dla wystąpienia <nazwa_wystąpienia>.

Przyczyna 2

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy nie można połączyć się z wystąpieniem <nazwa_wystąpienia>, nawet jeśli to wystąpienie istnieje.

Ten błąd występuje zwykle w przypadku połączenia z wystąpieniem wewnętrznej bazy danych systemu Windows lub bazy danych programu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Najczęściej żadne konta użytkowników nie mają uprawnień do logowania do tych baz danych.

Rozwiązanie 2

Upewnij się, że konto, z którego uruchamiasz skrypt, ma uprawnienia do logowania w bazie danych na poziomie roli sysadmin.

Nie zaleca się dodawania pojedynczych użytkowników do wewnętrznej bazy danych systemu Windows lub do bazy danych programu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Dodanie użytkowników może zakłócić normalne działanie tych baz danych. W takim przypadku należy pamiętać, aby nawiązywać połączenie z konta należącego do grupy roli sysadmin. W programie SQL Server 2005 i starszych wersjach grupa „Built-in\Administrators” w systemie Windows zazwyczaj domyślnie należy do roli sysadmin. W systemach Windows Server 2008 i Windows Vista pamiętaj, aby uruchamiać ten skrypt z podniesionym poziomem uprawnień w wierszu polecenia.

Problem 3

Może pojawić się wystąpienie bazy danych o nazwie MICROSOFT##SSEE. Taka baza danych nie została jednak zainstalowana.

Przyczyna 3

Ta baza danych to wewnętrzna baza danych systemu Windows (inne jej nazwy to SQL Server Embedded Edition lub Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition). Jest ona instalowana wraz z niektórymi produktami firmy Microsoft, na przykład z programem SharePoint Services.

Rozwiązanie 3

Skrypt obejścia został zaprojektowany pod kątem współpracy z wewnętrzną bazą danych systemu Windows. Nie jest wymagana żadna akcja ze strony użytkownika.

Niektóre aplikacje podczas dezinstalacji nie usuwają wewnętrznej bazy danych systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania wewnętrznej bazy danych systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
920277 Wewnętrzna baza danych systemu Windows nie jest wymieniona na liście narzędzia Dodaj lub usuń programy i nie jest usuwana po usunięciu z komputera programu Windows SharePoint Services 3.0 (j. ang.)

Problem 4

Komunikat o błędzie po uruchomieniu skryptu:
Błąd: nie można nawiązać połączenia z .\<nazwa_wystąpienia>
BŁĄD: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]Serwer SQL nie istnieje lub odmówiono do niego dostępu.

Przyczyna 4

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy są spełnione następujące warunki:
 • W 64-bitowym systemie operacyjnym jest zainstalowana 32-bitowa wersja programu SQL Server 2000.
 • Na komputerze jest zainstalowana 64-bitowa wersja programu SQL Server 2005 lub SQL Server 2008.
Ten błąd występuje, gdy skrypt używa 64-bitowej wersji pliku dbmslpcn.dll. Ta wersja nie komunikuje się z wystąpieniami programu SQL Server 2000 w trybie WoW.

Rozwiązanie 4

Należy uruchomić skrypt przy użyciu 32-bitowej wersji pliku cscript.exe z folderu %WINDOWS%\SysWOW64. Zostanie wówczas załadowana 32-bitowa wersja pliku dbmslpcn.dll, która wykrywa wystąpienia w trybie WoW.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania wersji i wydania programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
321185 JAK: Identyfikowanie wersji i wydania dodatku Service dla programu SQL Server
Więcej informacji
W poniższej tabeli wymieniono ważne poprawki techniczne w tym artykule. Numer poprawki i data ostatniej korekty tego artykułu mogą dotyczyć drobnych poprawek redakcyjnych lub strukturalnych, które nie zostały wymienione w tabeli.
DataPoprawki
31 grudnia 2008Zaktualizowany skrypt wykrywa wystąpienia programu SQL Server w ramach klastra pracy awaryjnej.
30 grudnia 2008Zaktualizowany skrypt wykrywa 32-bitowe wersje programu SQL Server działające w 64-bitowych wersjach systemu Windows.
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi
Właściwości

Identyfikator artykułu: 961040 — ostatni przegląd: 01/06/2009 15:41:05 — zmiana: 3.0

Windows Internal Database, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

 • kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB961040
Opinia