Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Rozwiązywanie problemów z wiadomościami wideo występujących podczas używania kamery LifeCam w programach Skype, AOL, Yahoo lub Gmail

Symptomy
Podczas próby użycia urządzenia Microsoft LifeCam w programie Skype, AOL Video Messenger, Yahoo Messenger lub Gmail Voice and Video Chat występuje jeden lub więcej z następujących problemów:
 • Nie można nawiązać połączenia telefonicznego.
 • Kontakt jest niewidoczny.
 • Brakuje ustawień wideo lub audio.
Rozwiązanie
 • Podczas rozpoczynania połączenia wideo należy zamknąć okno LifeCam, aby przesyłać strumień wideo za pośrednictwem programu do obsługi wiadomości błyskawicznych. Do czasu zamknięcia okna LifeCam urządzenie LifeCam będzie przesyłać strumień wideo, zamiast udostępniać go programowi do obsługi wiadomości błyskawicznych.
 • Wymagany jest szerokopasmowy dostęp do Internetu.
 • Zarejestrowany wiek użytkownika i rozmówcy (kontaktu) musi spełniać minimalne wymagania usługodawcy świadczącego usługę.
Aby rozwiązać problem w programie Skype, AOL Video Messenger, Yahoo Messenger lub Gmail Voice and Video Chat, należy zapoznać się z procedurą dotyczącą używanej usługi. Należy pamiętać, że ze względu na to, iż są to usługi innych firm, stosowne usługi i czynności, jakie należy wykonać, mogą się w każdej chwili zmienić.

Skype

Jeśli problemy występują podczas używania urządzenia LifeCam w programie Skype, może być konieczne skonfigurowanie ustawień audio i wideo w programie Skype. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Skype.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 3. W okienku nawigacji okna opcji programu Skype kliknij pozycję Ustawienia audio.
 4. Wybierz urządzenie LifeCam jako domyślny mikrofon. Na przykład wybierz urządzenie Microsoft LifeCam VX-3000.
 5. W okienku nawigacji okna opcji programu Skype kliknij pozycję Ustawienia wideo.
 6. Wybierz urządzenie LifeCam jako domyślną kamerę internetową. Na przykład wybierz urządzenie Microsoft LifeCam VX-3000.
 7. Kliknij przycisk Zapisz.
 8. Przetestuj urządzenie LifeCam, nawiązując testowe połączenie w programie Skype.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania programu Skype Messenger, odwiedź następującą witrynę firmy Skype w sieci Web:

AOL Video Messenger

W programie AOL Video Messenger można prowadzić konwersację wideo z dowolnym znajomym w trybie online, który używa komputera z następującymi składnikami:
 • Program AOL 9.0 Optimized lub nowsza wersja
 • Mikrofon i głośnik
 • Zgodna kamera internetowa
Uwaga Ta funkcja nie jest obsługiwana w programie AOL 9.0 Optimized LE.

Jeśli problemy występują podczas używania urządzenia LifeCam w programie AOL Video Messenger, może być konieczne skonfigurowanie programu AOL Video Messenger. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Dostosowanie ustawień głośnika w programie Video Messenger

Jeśli poziom głośności podczas oglądania klipu wideo jest za wysoki lub za niski, można dostosować ustawienie głośności głośnika. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Na pasku narzędzi okna wiadomości błyskawicznych kliknij ikonę Start AOL Video Messenger Session (Rozpocznij sesję programu AOL Video Messenger).
 2. W oknie programu Video Messenger kliknij pozycję Audio and Video Settings (Ustawienia audio i wideo).
 3. Kliknij kartę Speakers (Głośniki).
 4. Przesuń suwak, aby ustawić głośność.
 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Krok 2. Dostosowanie ustawień mikrofonu w programie Video Messenger

Jeśli znajomy nie słyszy użytkownika lub ma miejsce sprzęganie się dźwięku z mikrofonu, można dostosować ustawienie głośności mikrofonu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Na pasku narzędzi okna wiadomości błyskawicznych kliknij ikonę Start AOL Video Messenger Session (Rozpocznij sesję programu AOL Video Messenger).
 2. W oknie programu Video Messenger kliknij pozycję Audio and Video Settings (Ustawienia audio i wideo).
 3. Kliknij kartę Microphone (Mikrofon).
 4. Jeśli masz więcej niż jeden mikrofon, wybierz z listy ten, którego chcesz używać.
 5. Przesuń suwak, aby ustawić głośność mikrofonu.
 6. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Krok 3. Dostosowanie ustawień kamery w programie Video Messenger

Jeśli obrazy są zbyt ciemne lub kolory obrazu są nieprawidłowe, można dostosować te ustawienia, aby poprawić wyświetlanie obrazów. Aby dostosować ustawienia kamery, wykonaj następujące czynności:
 1. Na pasku narzędzi okna wiadomości błyskawicznych kliknij ikonę Start AOL Video Messenger Session (Rozpocznij sesję programu AOL Video Messenger).
 2. W oknie programu Video Messenger kliknij pozycję Audio and Video Settings (Ustawienia audio i wideo).
 3. Kliknij kartę Camera (Kamera).
 4. Jeśli masz więcej niż jedną kamerę albo więcej niż jedno urządzenie do przechwytywania wideo, wybierz z listy to urządzenie, którego chcesz używać.
 5. Dostosuj kontrast i jasność.
 6. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Krok 4. Rozpoczęcie sesji programu Video Messenger

Firma AOL dostarcza zestaw klipów wideo Fun Clips. Nawet użytkownik, który nie ma kamery internetowej, może wysyłać klipy wideo Fun Clips do innych osób. Jednak użytkownik musi mieć kamerę, aby uruchomić sesję wideo na żywo.

Aby rozpocząć konwersację w sesji wideo na żywo, wykonaj następujące czynności:
 1. Rozpocznij konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych ze znajomym w trybie online, który używa programu AOL 9.0 Optimized lub jego nowszej wersji.
 2. Gdy otrzymasz odpowiedź na żądanie wiadomości błyskawicznych, kliknij przycisk Video (Wideo) na pasku narzędzi okna wiadomości błyskawicznych, aby zaprosić znajomego w trybie online do dołączenia do sesji programu AOL Video Messenger.
  Uwaga Na przycisku Video (Wideo) znajduje się obraz przedstawiający kamerę wideo.
 3. Po wyświetleniu monitu o kontynuowanie sesji kliknij przycisk Yes (Tak) w oknie komunikatu.

  Uwaga Aby ten komunikat nie był wyświetlany przy każdym uruchomieniu sesji programu Video Messenger, należy kliknąć, aby zaznaczyć pole wyboru Do not show this message again (Nie pokazuj tego komunikatu ponownie), a następnie kliknąć przycisk OK.
Jeśli zarówno użytkownik, jak i znajomy w trybie online wyrażą zgodę na kontynuowanie sesji oraz nastąpi ustanowienie bezpośredniego połączenia, zostanie otwarte okno programu Video Messenger. To okno umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości wideo.

Sesja programu AOL Video Messenger jest realizowana w rozszerzeniu otwieranym w oknie wiadomości błyskawicznych. W tym obszarze są odtwarzane klipy wideo. Użytkownik i znajomy w trybie online używają formantów ekranowych do rejestrowania i wysyłania klipów wideo i dźwięku o długości do 20 sekund naraz. Te formanty przypominają elementy sterujące standardowej kamery wideo.

Aby uzyskać więcej informacji o konwersacjach wideo, odwiedź następującą witrynę firmy AOL w sieci Web:

Yahoo Messenger

Jeśli problemy występują podczas używania urządzenia LifeCam w programie Yahoo Messenger, może być konieczne skonfigurowanie urządzenia LifeCam w programie Yahoo Messenger. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Yahoo Messenger.
 2. Kliknij pozycję Preferences (Preferencje).
 3. Kliknij pozycję Webcam (Kamera internetowa).
 4. Wybierz urządzenie LifeCam.
Jeśli problem nadal występuje, przyczyną może być program Yahoo Messenger. Należy spróbować rozwiązać problemy, ponownie instalując program Yahoo Messenger. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.
 4. Na liście zainstalowanych programów kliknij pozycję Yahoo Messenger, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 5. Ponownie zainstaluj program Yahoo Messenger. Aby uzyskać program Yahoo Messenger, odwiedź następującą witrynę firmy Yahoo w sieci Web:
Należy się upewnić, że jest używane ustawienie połączenia „No proxies” (Bez serwerów proxy). Aby włączyć to ustawienie, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję Messenger, a następnie wybierz pozycję Preferences (Preferencje).
 2. Kliknij pozycję Connection (Połączenie).
 3. Wybierz opcję No proxies (Bez serwerów proxy).
 4. Kliknij przycisk OK u dołu okna.
 5. Zakończ program Yahoo! Messenger, a następnie ponownie go uruchom.
To powinno wyeliminować komunikat o błędzie.

Aby uzyskać więcej informacji o programie Yahoo Messenger, odwiedź następującą witrynę firmy Yahoo w sieci Web:

Gmail Voice and Video Chat

Aby można było używać urządzenia LifeCam w dodatku Gmail Voice and Video Chat, konieczne jest zainstalowanie dodatku Gmail Voice and Video Chat. W tym celu odwiedź następującą witrynę Gmail w sieci Web: Aby uruchomić dodatek Gmail Voice and Video Chat, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się do usługi Gmail.
 2. W sekcji Czat usługi Gmail wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.

  Uwagi
  • Jeśli obok nazwy kontaktu jest widoczna ikona kamery, z tą osobą można nawiązać połączenie głosowe lub wideo. W tym celu kliknij pozycję Wideo i nie tylko.
  • Jeśli obok nazwy kontaktu na liście czatu nie ma kamery, można zaprosić daną osobę do pobrania dodatku plug-in Gmail Voice And Video Chat z menu Wideo i nie tylko w oknie czatu.
   Uwaga Nawet jeśli kontakt nie ma kamery wideo, można połączyć się z tą osobą za pośrednictwem rozmowy głosowej lub jednokierunkowej rozmowy wideo.
 3. Na karcie Wideo i nie tylko kliknij pozycję Start Video Chat (Rozpocznij czat wideo) lub kliknij pozycję Start Audio Chat (Rozpocznij czat audio).
  Uwaga W wyniku rozpoczęcia sesji w usłudze Gmail jest otwierane okno audio lub wideo, a do kontaktu jest wysyłane zaproszenie do zaakceptowania.
 4. Gdy kontakt otrzyma zaproszenie, usłyszy dzwonek i zobaczy zaproszenie do nawiązania połączenia. Poproś rozmówcę (kontakt) o kliknięcie pozycji Answer (Odpowiedz) w celu nawiązania połączenia. Rozmówca może też kliknąć pozycję Ignore (Ignoruj).
 5. Aby wydzielić czat wideo i audio z okna Gmail do osobnego okna, kliknij kartę Wideo i nie tylko, a następnie kliknij pozycję Wydziel okienko.
 6. Jeśli chcesz poszerzyć ekran wideo w taki sposób, aby pokrywał całą wysokość i szerokość monitora, naciśnij obraz pełnego ekranu w lewym górnym rogu okna wideo lub audio.
Jeśli występują problemy podczas używania urządzenia LifeCam do nawiązywania połączeń z rozmówcami (kontaktami), należy rozważyć następujące warunki dotyczące urządzenia LifeCam:
 • Połączenia wideo można nawiązywać jedynie między użytkownikami czatu usługi Gmail, używającymi przeglądarki obsługującej dodatek plug-in Gmail Voice and Video Chat.
 • Obaj użytkownicy muszą mieć zainstalowany dodatek plug-in Gmail Voice and Video Chat. Aby pobrać i zainstalować ten dodatek plug-in, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij pozycję Wideo i nie tylko lub kliknij pozycję Opcje u dołu okna czatu.
  2. W tym menu kliknij polecenie Dodaj czat głosowy/wideo.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
 • Obaj użytkownicy muszą być zalogowani do usługi Gmail.
 • Należy zamknąć inne aplikacje korzystające z urządzenia LifeCam.
 • Kontakty nie mogą odbierać połączeń, jeśli wykonują następujące czynności:
  • Korzystają z czatu za pomocą klientów i usług wiadomości błyskawicznych innych niż firmy Google.
  • Logują się za pomocą gadżetu Google Talk zamiast funkcji czatu usługi Gmail.
Aby sprawdzić, czy mikrofon, głośniki i kamera internetowa poprawnie współdziałają z dodatkiem Gmail Voice And Video Chat, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję Ustawienia w prawym górnym rogu okna konta Gmail.
 2. Kliknij kartę Czat.
 3. W sekcji Czat głosowy i wideo kliknij kolejno menu odpowiadające kamerze, mikrofonowi i głośnikom.
 4. W każdym menu dostosuj wybraną pozycję.
 5. Sprawdź, czy mikrofon odbiera dźwięk i czy głośniki odtwarzają dźwięk testowy.
 6. W panelu sterowania usługi Gmail ustaw pozycję Microphone (Mikrofon) jako Default Recording Device (Domyślne urządzenie rejestrujące).
Uwagi
 • Jeśli jakość wideo w trakcie połączenia jest niska, należy się upewnić, że żaden inny program nie próbuje używać kamery internetowej. Można spróbować poprawić jakość połączenia wideo, zamykając wszystkie inne otwarte aplikacje lub pobierania.
 • Jeśli kamera internetowa jest podłączona do koncentratora USB, należy podłączyć kamerę bezpośrednio do komputera.
 • Gorsza jakość połączenia może być spowodowana następującymi czynnikami:
  • Używanie modemu DSL z niską przepustowością w kierunku od użytkownika.
  • Używanie bezprzewodowego modemu 3G.
  • Korzystanie z sieci używającej serwerów proxy do nawiązywania połączeń wideo.

Informacje na temat programu AOL Instant Messenger (AIM) w usłudze Gmail

Czat usługi Gmail umożliwia logowanie się za pomocą konta programu AOL Instant Messenger (AIM) w celu prowadzenia rozmów ze znajomymi z usługi AIM za pośrednictwem usługi Gmail. Po zalogowaniu się użytkownika jego znajomi z usługi AIM pojawiają się na liście kontaktów. Kontakty AIM można przeszukiwać w taki sam sposób, jak kontakty dodatku Google Talk.

Jeśli opcja AIM nie jest widoczna w usłudze Gmail, należy się upewnić, że wybrany język to Angielski (Stany Zjednoczone) i że jest używana najnowsza wersja usługi Gmail.
Uwaga Do używania tej funkcji jest wymagane konto AIM.
Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Gmail oraz przeglądarek, które obecnie są przez nią obsługiwane, odwiedź następującą witrynę Gmail w sieci Web: Aby uzyskać pomoc dotyczącą dodatku Gmail Voice and Video Chat, odwiedź następującą witrynę Gmail w sieci Web:
Więcej informacji
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
LifeCam VX-700
Właściwości

Identyfikator artykułu: 969275 — ostatni przegląd: 05/19/2010 12:35:26 — zmiana: 3.0

Microsoft LifeCam NX-6000, Microsoft LifeCam VX-7000, Microsoft LifeCam VX-6000, Microsoft LifeCam VX-5500, Microsoft LifeCam VX-5000, Microsoft LifeCam VX-1000, Microsoft LifeCam VX-1000 USB, Microsoft LifeCam VX-3000, Microsoft LifeCam VX-500, Microsoft LifeCam Show, Microsoft LifeChat LX-2000, Microsoft LifeCam NX-3000, LifeCam Vx-800, Microsoft LifeChat LX-1000, Microsoft LifeChat LX-3000, Microsoft LifeChat ZX-6000, Lifecam Cinema

 • kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb KB969275
Opinia