Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.0

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji
W aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.0 uwzględniono zmiany zwiększające stabilność, niezawodność i wydajność.

Ta aktualizacja zawiera również nową aplikację o nazwie Microsoft Document Connection. Ta aplikacja ułatwia pracę z plikami znajdującymi się w witrynie programu SharePoint lub usłudze Microsoft Office Live Workspace.

Ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Aktualizacja pakietu Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.0 obejmuje następujące ulepszenia.

Ulepszenia wszystkich aplikacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac

 • Zwiększona stabilność.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący nieoczekiwane kończenie działania aplikacji pakietu Office 2008 podczas ich otwierania lub używania.
 • Asystent ustawień wyświetla komunikat w razie użycia nieprawidłowego klucza produktu.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący zapętlenie Asystenta ustawień, gdy użytkownik wprowadzi nieprawidłowy klucz produktu. Teraz Asystent ustawień wyświetla komunikat z prośbą, aby użytkownik wprowadził prawidłowy klucz produktu.
 • Ulepszone sprawdzanie pisowni, gdy w międzynarodowych preferencjach systemu są ustawione metody wprowadzania Austriacki lub Niemiecki.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący sporadyczne wyłączanie funkcji sprawdzania pisowni dla języków austriackiego i niemieckiego.
 • Pole tekstowe i tabulatory niestandardowe są wyrównane na linijce na slajdzie programu PowerPoint.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że pole tekstowe i tabulatory na linijce nie są właściwie wyrównywane.
 • Nowe kontrolki do zmieniania wyrównania tekstu na elementach wykresu.
  Ta aktualizacja zawiera nowe kontrolki do ustawiania położenia pionowego, orientacji i niestandardowego kąta tekstu na elementach wykresu. Zawiera ona również kontrolki do określania położenia etykiety danych.

Ulepszenia dla programu Microsoft Word 2008 dla komputerów Mac

 • Ulepszona stabilność w przypadku używania korespondencji seryjnej z obrazami.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że program Word ulega awarii, gdy Menedżer korespondencji seryjnej jest używany do wstawiania rekordu z obrazami z zewnętrznego źródła danych do dokumentu głównego.
 • Widok układu notesu odzyskuje notatki audio po nieoczekiwanym zamknięciu programu Word.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że użytkownicy tracą swoje notatki audio w razie nieoczekiwanego zamknięcia programu Word. Po ponownym uruchomieniu programu Word plik autoodzyskiwania nie zawiera notatek audio. Ten problem został teraz rozwiązany.
 • Lepsza wydajność.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problemy z wydajnością występujące w następujących scenariuszach:
  • Używanie widoku konspektu.
  • Używanie japońskich znaków i funkcji Style z palety formatowania.
 • Uwzględniony wskaźnik sekcji na pasku stanu programu Word.
  Ta aktualizacja ponownie wprowadza wskaźnik sekcji na pasek stanu. Wskaźnik sekcji udostępnia numer sekcji obecnie wyświetlanej w dokumencie.
 • Zwiększona niezawodność eliminująca problemy z ponownym rysowaniem zawartości ekranu.
  Ta aktualizacja rozwiązuje różne problemy z ponownym rysowaniem zawartości ekranu, które mogą wystąpić podczas przewijania dokumentu zawierającego punktory i numerację.
 • Ulepszona zgodność z programem Word 2007.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący niepoprawne wyświetlanie dokumentu programu Word 2007, który zawiera obramowania tabeli, gdy dokument jest wyświetlany w programie Word 2008 dla komputerów Mac.
 • Zwiększona niezawodność podczas kopiowania listy numerowanej.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący utratę formatowania listy numerowanej, gdy jest ona kopiowana do innego dokumentu.
 • Ulepszone edytowanie w przypadku używania znaków koreańskich.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący niepoprawne wyświetlanie znaków koreańskich w dokumencie po naciśnięciu klawiszy strzałek.
 • Ulepszona zgodność z programem SpellCatcher X.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem i zwiększa zgodność z programem SpellCatcher X.

Ulepszenia dla programu Microsoft Excel 2008 dla komputerów Mac

 • Zwiększona niezawodność podczas otwierania skoroszytu chronionego.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że nie można otworzyć skoroszytu chronionego.
 • Lepsza wydajność.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący niską wydajność w następujących scenariuszach:
  • Otwieranie skoroszytu z udziału sieciowego.
  • Wykonywanie obliczeń.
 • Zwiększona stabilność.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący nieoczekiwane zamykanie programu Excel w następujących scenariuszach:
  • Wprowadzenie argumentów w określonej kolejności dla funkcji XNPV w Konstruktorze formuł.
  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy pozycji Arkusz wykresu, a następnie kliknięcie pozycji Wybierz dane.
 • Zmiany wprowadzone w łączach tekstowych w kształtach są zachowywane.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący utratę zmian dotyczących łączy tekstowych w kształtach przez program Excel, gdy arkusz kalkulacyjny jest otwierany w progami Excel 2004 lub wcześniejszym.
 • Dane kursów giełdowych pobierane przy użyciu kwerend sieci Web są wyświetlane poprawnie po odświeżeniu.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący wyświetlanie przez program Excel następującego komunikatu po zaktualizowaniu kursów giełdowych w arkuszu.
  Można zaznaczyć tylko pojedynczą komórkę.
  W celu pobrania danych przechowywanych w intranecie lub Internecie można użyć kwerendy sieci Web. Teraz w programie Excel po odświeżeniu są wyświetlane poprawne dane giełdowe.
 • Dostosowane opcje ustawień strony są zapisywane.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem ze zgodnością ustawień strony między systemami Windows i Mac. Program Excel 2008 dla komputerów Mac zachowuje opcje ustawień strony, które zostały ostatnio zapisane na komputerze z systemem Windows.
 • Kształty na wykresie są rozmieszczane poprawnie.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący wyświetlanie wykresu w niewłaściwym miejscu po zmianie rozmiaru wykresu i zapisaniu pliku w formacie xls.
 • Usługi sieci Web programu Excel wyświetlają poprawnie skoroszyty programu Excel 2008 w sieci Web.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem polegający na tym, że skoroszyty programu Excel 2008 nie są renderowane w sieci Web w razie używania ich z usługami sieci Web programu Excel. Usługi sieci Web programu Excel to technologia Office SharePoint, która ułatwia używanie i udostępnianie skoroszytów programu Excel (xslx, xslb) oraz zarządzanie nimi jak interakcyjnymi raportami w spójny sposób w całym przedsiębiorstwie.
 • Na wykresach jest wyświetlany poprawny międzynarodowy format daty.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący wyświetlanie niepoprawnych formatów dat w razie ustawienia międzynarodowego formatu daty na nieangielskojęzyczny region geograficzny.
 • Zwiększona niezawodność podczas zmieniania wartości komórek.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący awarię programu Excel w razie zmieniania wartości komórki w określonych przypadkach, na przykład gdy formuła zawiera funkcję MEDIANA.
 • W programie Excel jest wyświetlane ostrzeżenie w razie otwarcia pliku zawierającego makro XLM w nazwanym zakresie.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że plik zawierający makro XLM w nazwanym zakresie jest otwierany w programie Excel bez żadnego ostrzeżenia. Zwykle w programie Excel jest wyświetlany komunikat informujący użytkowników, czy w pliku są makra XLM.
 • W razie kopiowania danych przy użyciu uchwytu wypełniania jest wyświetlane ostrzeżenie Brak pamięci.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący wyświetlanie ostrzeżenia o braku pamięci podczas kopiowania danych przy użyciu uchwytu wypełniania w celu przeciągnięcia zaznaczenia na więcej niż 256 kolumn i 128 wierszy.
 • Połączona komórka w skoroszycie jest aktualizowana w razie zaktualizowana komórki źródłowej w innym skoroszycie.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że komórka połączona nie jest aktualizowana, gdy komórka źródłowa w innym arkuszu jest aktualizowana przy użyciu nowych danych.
 • Kryteria listy filtrowanej są zachowywane podczas kopiowania z programu Excel do programu PowerPoint.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący czyszczenie listy filtrowanej po skopiowaniu jej z programu Excel do programu PowerPoint. Gdy jest ona kopiowana, w programie PowerPoint są wyświetlane wszystkie dane. Obejmuje to dane ukryte lub filtrowane. Ten problem został rozwiązany.
 • Przyciski opcji reagują na kliknięcia myszy.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że niestandardowe kontrolki XLM nie reagowały na kliknięcia myszy.
 • Lepsza wydajność i stabilność raportów w formie tabel przestawnych.
  Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy dotyczące tabel przestawnych:
  • Spadek wydajności w razie próby zaktualizowania raportu w formie tabeli przestawnej zawierającego puste wiersze w danych źródłowych.
  • Po kliknięciu opcji Kreator w menu Tabela przestawna jest wyświetlane ostrzeżenie „Brak pamięci”.
 • Zwiększona niezawodność obiektów WordArt.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że obiekt WordArt utworzony w programie Excel 2004 nie jest wyświetlany w programie Excel 2008 dla komputerów Mac, gdy jest otwierany na komputerze Mac Power PC.
 • Ustawienie waluty regionalnej jest zachowywane.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że symbol waluty regionalnej innej niż dolar amerykański jest automatycznie zmieniany, gdy jest zmieniane ustawienie regionalne. Na przykład symbol € w arkuszu zmienia się na $, gdy arkusz jest wyświetlany na komputerze, na którym ustawiono region Stany Zjednoczone. Ustawieniami regionalnymi można sterować za pomocą preferencji międzynarodowych systemu Mac OS X.
 • Szerokość kolumny komórki jest zachowywana po otwarciu skoroszytu programu Excel 2008 w programie Excel 2003 w systemie Windows.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że arkusz programu Excel 2008 traci szerokość kolumny, gdy jest otwierany w programie Excel 2003.
 • W Pomocy są wyświetlane informacje o odpowiedniej funkcji z Konstruktora formuł.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że w Pomocy programu Excel dla komputerów Mac jest wyświetlana zawartość Pomocy dla nieprawidłowej funkcji z Konstruktora formuł po kliknięciu łącza Więcej pomocy dotyczącej tej funkcji.
 • Pasek formuły nie jest umieszczany w odpowiedniej pozycji po przełączeniu rozdzielczości ekranu.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący nieprawidłowe umieszczenie paska formuły po przełączeniu się między rozdzielczościami ekranu.
 • Wiersz nagłówka Arkusz księgowy jest teraz wyświetlany poprawnie.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący nieprawidłowe wyświetlanie nagłówka Arkusz księgowy, gdy księga główna jest rozwijana w celu wypełnienia więcej niż jednej strony.
 • Łącza zewnętrzne zachowują integralność na potrzeby korygowania dokumentów.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący tworzenie nieprawidłowych odwołań przez hiperłącza zewnętrzne w pliku docelowym.

Ulepszenia dla programu Microsoft PowerPoint 2008 dla komputerów Mac

 • Dwukrotne klikanie slajdu w celu dodania pola tekstowego.
  Ta aktualizacja pozwala na dodanie pola tekstowego przez dwukrotne kliknięcie slajdu.
 • Animacja ze ścieżką umożliwia podążanie obiektu ścieżką niestandardową.
  Ta aktualizacja pozwala teraz dodawać i edytować animacje ze ścieżką na slajdzie programu PowerPoint. Animacja ze ścieżką (nazywana także ścieżką ruchu) dla obiektu wytycza ścieżkę niestandardową, którą podąża obiekt na slajdzie. Animacji ze ścieżką, inaczej niż efektu wejścia lub wyjścia, można użyć do przenoszenia obiektu na slajdzie z jednego miejsca w drugie w dowolnym kierunku. Animację ze ścieżką można zastosować do dowolnego obiektu, takiego jak kształty, tekst, tabele lub obrazy.
 • Preferencja służąca do włączania lub wyłączania dublowania w razie przełączania do innego widoku lub innej aplikacji.
  Ta aktualizacja udostępnia preferencję służącą do dublowania ekranów po przełączeniu do innego widoku lub innej aplikacji podczas prezentacji pokazu slajdów. Załóżmy na przykład, że jest przedstawiany pokaz wideo poza slajdami programu PowerPoint. Można przełączyć się z prezentacji na klip wideo, a następnie zdublować ekrany, aby na podstawowym monitorze wyświetlać zawartość oglądaną przez odbiorców na projektorze cyfrowym.
 • W pokazie slajdów są odtwarzane animowane pliki gif.
  Ta aktualizacja pozwala na dodawanie animowanych plików gif do prezentacji i odtwarzanie ich podczas pokazu slajdów.
 • Zamiana domyślnego motywu czarny na białym na motyw niestandardowy.
  Ta aktualizacja umożliwia zamianę domyślnego motywu czarny na białym na motyw niestandardowy, którego można używać dla wszystkich prezentacji.

  Aby zamienić motyw domyślny, zapisz go jako plik Motyw domyślny.thmx w następującym folderze:
  /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Application Support/Microsoft/Office/Szablony użytkownika/Moje motywy
 • Zwiększona stabilność.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem ze stabilnością powodujący nieoczekiwane zamykanie programu PowerPoint w następujących scenariuszach:
  • Prezentacja została otwarta w widoku prezentera na komputerze mającym dwie karty wideo.
  • Zmieniono motywy po kliknięciu karty Motyw pakietu Office w obszarze Układy slajdów.
  • Zmieniono określone opcje animacji.
  • Zapisano obraz pod istniejącą nazwą pliku.
  • Zapisano prezentację zawierającą dwa filmy w zestawie slajdów, gdy oba mają ustawione następujące tryby odtwarzania Automatycznie i Po kliknięciu.
 • Symbole japońskie są wyświetlane poprawnie na slajdzie.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący oznaczanie niektórych japońskich symboli jako błędów pisowni.
 • Ulepszona Autokorekta dla wersji języka angielskiego innych niż Stany Zjednoczone.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem polegający na wykluczaniu przez narzędzie Autokorekta pierwszej litery błędnie napisanego wyrazu w wersjach języka angielskiego innych niż Stany Zjednoczone.
 • Szablony są otwierane z nowym sposobem zachowania pliku.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący otwieranie szablonu jako prezentacji i nadpisywanie szablonu, gdy jest on zapisywany. Szablony są teraz otwierane jako nowe pliki. Dlatego podczas zapisywania pliku jest otwierane okno dialogowe Zapisywanie jako zamiast nadpisywania istniejącego szablonu.
 • Ulepszone działanie wskaźnika w trybie pokazu slajdów.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący pozostawanie wskaźnika w trybie pokazu slajdów na obiekcie do momentu przejścia do innego slajdu. Działanie wskaźnika zostało teraz poprawione i znika on po kilku sekundach w trybie pokazu slajdów.
 • Ulepszona obsługa odstępów między znakami w razie zapisywania prezentacji jako pliku ppt.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący automatyczne zmienianie niestandardowo sformatowanych odstępów między znakami na domyślne, gdy prezentacja jest zapisywana jako plik ppt.
 • Opcja Przyciągaj do siatki jest domyślnie wyłączona.
  Ta aktualizacja powoduje domyślne wyłączenie opcji Przyciągaj do siatki.
 • Czcionki są zachowywane po wstawieniu slajdu programu PowerPoint z innej prezentacji.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący zmienianie czcionki z Arial na Calibri po wstawieniu slajdu z innej prezentacji.
 • Ustawienia formatowania są zachowywane.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący przywracanie formatowania ustawionego we wcześniejszej wersji programu PowerPoint do domyślnych ustawień Autokształtu po wklejeniu slajdów do nowej wersji prezentacji programu PowerPoint.
 • Ulepszone grupowanie pól tekstowych.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący pozostawianie odstępu przez tekst w zgrupowanym polu tekstowym, gdy pole grupy jest rozszerzane, lub przepełnianie tekstem, gdy pole grupy jest zwężane.
 • Tekst jest poprawnie wyśrodkowywany po wpisaniu go w polu tekstowym.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący przenoszenie tekstu w polu tekstowym w lewo zamiast do środka.
 • Tekst tytułu w prezentacji jest wyświetlany poprawnie po otwarciu we wcześniejszej wersji programu PowerPoint.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący składanie na pół tekstu tytułu po otwarciu prezentacji we wcześniejszej wersji programu PowerPoint.
 • Ulepszone konwertowanie wykresów z hiperłączami.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący wyłączenie hiperłączy w wykresach w razie konwertowania ich ze starszych wersji programu PowerPoint.
 • Ulepszone działanie funkcji sprawdzania pisowni.
  Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
  • Narzędzie do sprawdzania pisowni jest sporadycznie wyłączane w prezentacjach programu PowerPoint.
  • Narzędzie do sprawdzania pisowni ulega awarii po znalezieniu błędu pisowni w stopce wzorca slajdów.
  • Funkcja sprawdzania pisowni nie rozpoznaje błędów pisowni w tytułach.

Ulepszenia dla programu Microsoft Entourage 2008 dla komputerów Mac

 • Obsługa pliku autokonfiguracji serwera proxy (pac).
  Ta aktualizacja dodaje obsługę automatycznie skonfigurowanych ustawień sieci proxy w systemie Mac OS X.
 • Konta usługi MobileMe są konfigurowane automatycznie w programie Entourage.
  Ta aktualizacja dodaje obsługę automatycznego konfigurowania kont usługi MobileMe w programie Entourage.
 • Zaktualizowany plik definicji filtrowania wiadomości-śmieci.
  Ta aktualizacja zawiera zaktualizowany plik definicji służący do filtrowania wiadomości-śmieci.
 • Obsługa konfigurowania dostępu POP dla nowej usługi Outlook.com.
  Ta aktualizacja dodaje obsługę automatycznego konfigurowania dostępu POP dla kont nowej usługi Outlook.com w programie Entourage.
 • Zwiększona niezawodność podczas wysyłania zaszyfrowanych lub podpisanych cyfrowo wiadomości do adresatów w różnych organizacjach.
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący odrzucanie przez serwer odbierający niektórych zaszyfrowanych lub podpisanych cyfrowo wiadomości bez powiadamiania nadawcy o niedoręczeniu.

Wcześniej wydane ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera wszystkie ulepszenia wydane we wszystkich poprzednich aktualizacjach dla pakietu Office 2008. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń z poprzednich aktualizacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
953822 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.1
956344 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.2
958267 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.3
960401 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.5
968694 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.7
971822 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.9
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń w aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji 12.2.0 dla pakietu Office 2008 należy upewnić się, że na komputerze jest uruchomiony system Mac OS X 10.4.9 (Tiger) lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (O tym Macintoshu) w menu Apple.

Ponadto przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.0 należy zainstalować aktualizację pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.0 lub nowsze wersje.

Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Go (Idź) kliknij polecenie Applications (Programy).
 2. Otwórz folder Microsoft Office 2008, a następnie uruchom dowolną aplikację pakietu Office. Na przykład uruchom program Word.
 3. W menu Word kliknij polecenie About Word (Word — informacje).
 4. W oknie dialogowym About Word (Word — informacje) sprawdź numer wersji obok pozycji Latest Installed Update (Najnowsza zainstalowana aktualizacja).

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji dla pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.0.

Data wydania: 20 lipca 2009

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaktualizowane pliki

Aby zapoznać się z pełną listą plików, które są dodawane lub zmieniane w wyniku zastosowania tej aktualizacji, należy kliknąć dwukrotnie instalatora aktualizacji, a następnie kliknąć polecenie Show Files (Pokaż pliki) w menu File (Plik).

Uwagi
 • Aktualizacja 12.2.0 dla pakietu Office 2008 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft.

  Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Help (Pomoc) należy kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasobów dla pakietu Office 2008 dla komputerów Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
macoff2008 macoff12 macoff macoffice2008 macoffice12 macoffice update Mactopia Microsoft mac macintosh formac download office 2008 stability patch
Właściwości

Identyfikator artykułu: 973254 — ostatni przegląd: 10/01/2013 11:21:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbsurveynew kbfix kbbug kbqfe kbexpertiseinter KB973254
Opinia