Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostosowanie domyślnego lokalnego profilu użytkownika podczas przygotowywania obrazu systemu Windows

WPROWADZENIE
W tym artykule omówiono dostosowywanie ustawień domyślnego lokalnego profilu użytkownika podczas tworzenia obrazu na komputerze, na którym działa jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

Po wdrożeniu obrazu te ustawienia domyślnego lokalnego profilu użytkownika są stosowane do wszystkich nowych użytkowników logujących się do komputera.

Aby dostosować domyślny profil użytkownika lub obowiązkowy profil użytkownika, należy najpierw dostosować domyślny profil użytkownika. Następnie można skopiować domyślny profil użytkownika do odpowiedniego folderu udostępnionego, aby przekształcić ten profil w domyślny profil użytkownika lub obowiązkowy profil użytkownika.

Jeśli domyślny profil użytkownika zostanie dostosowany zgodnie z opisem w tym artykule, nastąpi zrekonstruowanie profilu źródłowego w formacie, z którego będzie mogło korzystać wielu użytkowników. Jest to jedyna obsługiwana metoda dostosowywania domyślnego profilu użytkownika w systemie operacyjnym Windows. Próba dostosowania domyślnego profilu użytkownika w inny sposób może spowodować dołączenie nadmiarowych informacji do nowego domyślnego profilu użytkownika. Takie nadmiarowe informacje mogą spowodować poważne problemy ze stabilnością aplikacji i systemu.

Uwaga Ten artykuł zastępuje wszystkie wcześniej opublikowane procedury dostosowywania domyślnych lokalnych profilów użytkowników w trakcie przygotowywania obrazów.

Jak dostosować domyślny profil użytkownika w systemach Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Jedyną obsługiwaną metodą dostosowywania domyślnego profilu użytkownika jest użycie parametru Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile w pliku odpowiedzi Unattend.xml. Plik odpowiedzi Unattend.xml jest przekazywany do narzędzia przygotowywania systemu (Sysprep.exe).

Krok 1. Skonfigurowanie domyślnego profilu użytkownika

 1. Zaloguj się do systemu Windows przy użyciu wbudowanego lokalnego konta administratora.
  Uwaga Dla potrzeb tego procesu nie można używać konta domeny.
 2. Otwórz aplet Konta użytkowników w Panelu sterowania i usuń wszystkie dodane konta użytkowników z wyjątkiem konta na poziomie administratora, które zostało użyte do zalogowania się do systemu Windows.
 3. Skonfiguruj ustawienia, które mają zostać skopiowane do domyślnego profilu użytkownika. Należą do nich ustawienia pulpitu, ulubione i opcje menu Start.
  Uwaga Możliwości dostosowywania menu Start oraz paska zadań w systemie Windows 7 są ograniczone. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://blogs.technet.com/askcore/archive/2010/03/16/how-to-customize-the-windows-7-start-menu-and-taskbar-using-unattend-xml.aspx
Krok 2. Utworzenie pliku Unattend.xml zawierającego parametr Copy Profile

Należy utworzyć plik Unattend.xml zawierający parametr Copy Profile (Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile). Użycie parametru Copy Profile spowoduje, że ustawienia obecnie zalogowanego użytkownika zostaną skopiowane do domyślnego profilu użytkownika. Ten parametr musi być ustawiony na wartość „true” w przebiegu specialize.
Narzędzie Windows System Image Manager (Windows SIM) tworzy pliki odpowiedzi nienadzorowanej instalacji systemu Windows i zarządza nimi w graficznym interfejsie użytkownika.

Pliki odpowiedzi są oparte na kodzie XML i są używane w trakcie instalacji systemu Windows do konfigurowania i dostosowywania domyślnej instalacji systemu Windows.

Utwórz plik Unattend.xml przy użyciu narzędzia Windows System Image Manager. Narzędzie Windows System Image Manager wchodzi w skład zestawu zautomatyzowanej instalacji systemu Windows (Windows AIK). Zestaw AIK dla odpowiedniego systemu operacyjnego można uzyskać w następujących witrynach sieci Web:
Aby uzyskać więcej informacji o zestawie Windows AIK, zobacz Zestaw zautomatyzowanej instalacji systemu Windows (en-US). Instrukcje dotyczące tworzenia pliku odpowiedzi można znaleźć w informacjach Pomocy dołączonej do zestawu Windows AIK. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu pliku odpowiedzi, zobacz Praca z plikami odpowiedzi w narzędziu Windows SIM. Krok 3. Dostosowanie domyślnego profilu użytkownika w pliku Unattend.xml

 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień. W tym celu kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz ciąg cmd, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd na liście programów, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  %systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /shutdown /generalize /unattend:c:\answerfile\unattend.xml
  Uwaga Narzędzie Sysprep.exe znajduje się w katalogu %systemdrive%\Windows\System32\sysprep.
 3. Aby upewnić się, że polecenie CopyProfile zostało wykonane pomyślnie, otwórz następujący plik: %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log
 4. Wyszukaj wiersze podobne do następujących (w przebiegu „specialize”):
  [shell unattend] CopyProfileDirectory from c:\Users\Administrator succeeded.
  [shell unattend] CopyProfile succeeded.

  Zauważ, że ten wiersz zawiera potwierdzenie, że polecenie CopyProfile zostało wykonane pomyślnie, oraz informację o profilu użytkownika skopiowanym do domyślnego profilu użytkownika.
 5. Przechwyć obraz.
 6. Wdroż obraz.
Aby uzyskać więcej informacji o przechwytywaniu i wdrażaniu obrazu za pomocą narzędzia Sysprep, zobacz Sysprep — informacje techniczne.
Uwagi
 • Aby umożliwić użycie parametru Copy Profile, z poleceniem sysprep.exe należy użyć przełącznika /generalize. Opcja /unattend umożliwia wskazanie żądanego pliku Unattend.xml. Dlatego użyty w tym przykładzie plik Unattend.xml znajduje się w folderze c:\answerfile.
 • Po wykonaniu czystej instalacji systemu Windows lub uruchomieniu narzędzia Sysprep wbudowany profil konta administratora jest usuwany. Ustawienie CopyProfile jest przetwarzane przed usunięciem wbudowanego konta administratora. W związku z tym wszelkie wprowadzone dostosowania pojawią się w nowym profilu konta użytkownika. Dotyczy to również ustawień wbudowanego profilu konta administratora.
 • W przypadku obecności wielu profilów użytkownika narzędzie sysprep systemu Windows może wybrać nieoczekiwany profil do skopiowania do domyślnego profilu użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, wyświetl artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:2101557: 2101557: Wszystkie dostosowania domyślnego profilu użytkownika zostały utracone
 • Nie wszystkie dostosowania będą propagowane do nowych profilów. Niektóre ustawienia są resetowane w procesie logowania nowego użytkownika. Do konfigurowania tych ustawień służą ustawienia zasad grupy lub skrypty.Co należy uwzględnić podczas korzystania z systemów automatycznego tworzenia i wdrażania obrazów

 • W przypadku korzystania z takich narzędzi, jak Zestaw narzędzi firmy Microsoft do wdrażania lub program System Center Configuration Manager ustawienie CopyProfile nie jest wymagane podczas uruchamiania polecenia Sysprep. Narzędzia te zwykle powodują zastąpienie lub zmianę pliku Unattend.xml po wdrożeniu obrazu na dysku, ale przed pierwszym uruchomieniem systemu operacyjnego następującym po uruchomieniu polecenia Sysprep. W związku z tym plik Unattend.xml używany w Zestawie narzędzi firmy Microsoft do wdrażania lub procesie wdrażania System Center Configuration Manager musi zawierać ustawienie CopyProfile.
 • Jeśli w przypadku uruchamiania Instalatora z nośnika instalacyjnego systemu Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 w czasie procesu tworzenia obrazu dla ustawienia CopyProfile zostanie ustalona wartość true, ustawienia profilu administratora mogą zostać niezamierzenie skopiowane do domyślnego profilu użytkownika. Ustawienia profilu administratora znajdują się zwykle w pliku Install.wim na nośniku instalacyjnym.

Jak przekształcić domyślny profil użytkownika w domyślny sieciowy profil użytkownika w systemach Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Aby przekształcić domyślny profil użytkownika w domyślny sieciowy profil użytkownika, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się do komputera, na którym znajduje się dostosowany domyślny profil użytkownika, używając konta z poświadczeniami administracyjnymi.
 2. Za pomocą polecenia Uruchom nawiąż połączenie z folderem udostępnionym NETLOGON kontrolera domeny. Ścieżka może być na przykład podobna do następującej:
  \\<nazwa_serwera>\NETLOGON
 3. W folderze udostępnionym NETLOGON utwórz nowy folder i nadaj mu nazwę Użytkownik domyślny.wersja2.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia systemu.
 5. W obszarze Profile użytkownika kliknij pozycję Ustawienia. Okno dialogowe Profile użytkownika zawiera listę profilów przechowywanych na komputerze.
 6. Zaznacz pozycję Profil domyślny, a następnie kliknij pozycję Kopiuj do.
 7. W polu tekstowym Kopiuj profil do wpisz ścieżkę sieciową utworzonego w kroku 3 domyślnego folderu profilu użytkownika systemu Windows. Możesz na przykład wpisać następującą ścieżkę:
  \\<nazwa_serwera>\NETLOGON\Użytkownik domyślny.wersja2
 8. W obszarze Pozwolenie na używanie kliknij pozycję Zmień, wpisz nazwę Wszyscy, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć kopiowanie profilu.
 10. Po zakończeniu procesu kopiowania wyloguj się z komputera.

Jak przekształcić domyślny profil użytkownika w obowiązkowy profil użytkownika w systemach Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Domyślny lokalny profil użytkownika można skonfigurować tak, aby stał się profilem obowiązkowym. Dzięki temu wszyscy użytkownicy będą mogli korzystać z jednego centralnego profilu. Aby to zrobić, należy przygotować lokalizację profilu obowiązkowego, skopiować do niej domyślny lokalny profil użytkownika, a następnie skonfigurować lokalizację profilu użytkownika w taki sposób, aby wskazywała profil obowiązkowy.


Krok 1. Przygotowanie lokalizacji profilu obowiązkowego

 1. Na centralnym serwerze plików utwórz nowy folder lub wybierz istniejący folder używany do przechowywania profilów użytkowników mobilnych. Możesz na przykład użyć następującej nazwy folderu „Profile”:
  \Profile
 2. W przypadku tworzenia nowego folderu udostępnij ten folder, używając nazwy odpowiedniej dla danej organizacji.
  UwagaUprawnienia udziału, które dotyczą folderów udostępnionych zawierających profile użytkowników mobilnych, muszą uwzględniać uprawnienie Pełna kontrola dla grupy Użytkownicy uwierzytelnieni. Uprawnienia udziału, które dotyczą folderów służących do przechowywania obowiązkowych profilów użytkowników, powinny uwzględniać uprawnienie Odczyt dla grupy Użytkownicy uwierzytelnieni oraz uprawnienie Pełna kontrola dla grupy Administratorzy.
 3. Utwórz nowy folder w folderze, który został utworzony lub wybrany w kroku 1a. Nazwa tego nowego folderu powinna rozpoczynać się od nazwy logowania dla konta użytkownika, jeśli dany obowiązkowy profil użytkownika dotyczy określonego użytkownika. Jeśli obowiązkowy profil użytkownika jest przeznaczony dla wielu użytkowników, nadaj mu odpowiednią nazwę. W tym przykładzie domena zawiera profil obowiązkowy, a nazwa folderu zaczyna się od wyrazu „obowiązkowy”:
  \Profile\obowiązkowy
 4. Na końcu nazwy dodaj ciąg .wersja2. W przykładzie podanym w kroku 1c użyto nazwy folderu „obowiązkowy”. Dlatego ostateczna nazwa folderu dla danego użytkownika będzie miała postać „obowiązkowy.wersja2”:
  \Profile\obowiązkowy.wersja2
Krok 2. Skopiowanie domyślnego profilu użytkownika do lokalizacji profilu obowiązkowego

 1. Używając konta z poświadczeniami administracyjnymi, zaloguj się do komputera, na którym znajduje się dostosowany lokalny domyślny profil użytkownika.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia systemu.
 3. W obszarze Profile użytkownika kliknij pozycję Ustawienia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Profile użytkownika z listą profilów przechowywanych na komputerze.
 4. Zaznacz pozycję Profil domyślny, a następnie kliknij pozycję Kopiuj do.
 5. W polu tekstowym Kopiuj profil do wpisz ścieżkę sieciową domyślnego folderu użytkownika systemu Windows, który utworzono zgodnie z opisem w sekcji „Krok 1. Przygotowywanie lokalizacji profilu obowiązkowego”. Możesz na przykład wpisać następującą ścieżkę:
  \\<nazwa_serwera>\Profile\obowiązkowy.wersja2
 6. W obszarze Pozwolenie na używanie kliknij pozycję Zmień, wpisz nazwę Wszyscy, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć kopiowanie profilu.
 8. Po zakończeniu procesu kopiowania wyloguj się z komputera.
 9. Na centralnym serwerze plików zlokalizuj folder utworzony zgodnie z opisem w sekcji „Krok 1. Przygotowywanie lokalizacji profilu obowiązkowego”.
 10. Kliknij pozycję Organizuj, a następnie kliknij pozycję Opcje folderów.
 11. Kliknij kartę Widok, zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery, wyczyść pole wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików, wyczyść pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego, kliknij przycisk Tak, aby zamknąć okno z ostrzeżeniem, a następnie kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany i zamknąć okno dialogowe.
 12. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy plik NTUSER.DAT, kliknij polecenie Zmień nazwę, zmień nazwę pliku na NTUSER.MAN, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Uwaga Do tej pory można było kopiować profile za pośrednictwem apletu System w Panelu sterowania. Obecnie nie ma możliwości kopiowania do profilu domyślnego, ponieważ mogło to powodować dodawanie danych uniemożliwiających korzystanie z profilu.

Krok 3. Przygotowanie konta użytkownika

 1. Jako administrator domeny otwórz konsolę administracyjną Użytkownicy i komputery usługi Active Directory na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, do którego zastosować obowiązkowy profil użytkownika, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Profil, a następnie w polu tekstowym ścieżki profilu wpisz ścieżkę sieciową utworzoną zgodnie z opisem w sekcji „Krok 1. Przygotowywanie lokalizacji profilu obowiązkowego”. Nie dodawaj jednak ciągu „.wersja2” na końcu. W tym przykładzie ścieżka powinna mieć następującą postać:
  \\<nazwa_serwera>\Profile\obowiązkowy
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij konsolę administracyjną Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
Od tej chwili użytkownik będzie korzystać z dostosowanego profilu obowiązkowego.
NADAL POTRZEBUJESZ POMOCY?
Jeśli ten artykuł nie zawiera odpowiedzi, której szukasz, kliknij ten przycisk, aby zadać pytanie innym członkom społeczności w witrynie Microsoft Community:
Dodatkowe materiały
Jeśli wystąpią problemy z logowaniem się do profilu użytkownika, należy kliknąć następujące łącza w celu wyświetlenia tego artykułu w witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
Naprawianie uszkodzonego profilu użytkownika
Tworzenie konta użytkownika

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących procedury dostosowywania domyślnego lokalnego profilu użytkownika w czasie przygotowywania obrazów systemów Windows XP i Windows Server 2003, wyświetl artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 959753: Jak dostosować domyślny lokalny profil użytkownika w czasie przygotowywania obrazu systemu Windows XP lub Windows Server 2003


How to customize a network default user profile or a mandatory user profile in Windows 7
Właściwości

Identyfikator artykułu: 973289 — ostatni przegląd: 01/08/2014 19:46:00 — zmiana: 5.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Web Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbprofiles kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB973289
Opinia