Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 lub dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista komputer zawiesza się lub po jego ponownym uruchomieniu pojawia się czarny ekran z komunikatem o błędzie 0xc0000034

Symptomy
Przykładowy scenariusz: Na komputerze zainstalowano dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista. Po zainstalowaniu dodatku Service Pack komputer może się zawiesić lub zostać ponownie uruchomiony. W przypadku ponownego uruchomienia komputera na czarnym ekranie jest wyświetlany komunikat o błędzie podobny do następującego:
 
0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)
f
Uwaga W przypadku samodzielnego ponownego uruchomienia komputera jest wyświetlany ten sam komunikat o błędzie.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następujących metod, odpowiednio do używanej wersji systemu Windows.

Procedura rozwiązywania problemu w systemie Windows 7

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować metodę 1. Jeśli metoda 1. nie umożliwia rozwiązania problemu lub użytkownik nie chce jej stosować, zaleca się zastosowanie metody 2.

Metoda 1. Usunięcie wpisów POQ z pliku Pending.xml

Ta metoda rozwiązania problemu polega na utworzeniu i uruchomieniu skryptu vbs. Po pomyślnym utworzeniu i uruchomieniu tego skryptu vbs powinno być możliwe pomyślne zainstalowanie dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7.

Uwagi

 • Ten skrypt vbs można stosować tylko w przypadku kodu błędu 0xc0000034 i nie należy próbować rozwiązywać innych problemów za jego pomocą.
 • Tę metodę zaleca się użytkownikom zaawansowanym.
 • Na potrzeby tej metody zaleca się zapewnienie sobie dostępu do drugiego komputera i przygotowanie nośnika wymiennego, na przykład dysku flash USB.
Przed rozpoczęciem

Co należy przygotować przed rozpoczęciem:
 • Drugi komputer z dostępem do Internetu. Drugi komputer zostanie użyty do utworzenia pliku skryptu (vbs). W celu utworzenia pliku skryptu (vbs) konieczne będzie skopiowanie tekstu ze skryptem z tego artykułu z bazy wiedzy.
 • Nośnik wymienny, na przykład dysk flash USB. Utworzony plik skryptu (vbs) zostanie skopiowany na nośnik wymienny. Następnie plik skryptu (vbs) zostanie przeniesiony na komputer, na którym występuje problem.
Uwaga W przypadku braku dostępu do drugiego komputera i nośnika wymiennego plik skryptu (vbs) można utworzyć na komputerze, na którym występuje problem. W tym celu należy przejść do obszaru Opcje odzyskiwania systemu, otworzyć wiersz polecenia, a następnie uruchomić z wiersza polecenia program Notepad (Notatnik). Następnie należy ręcznie utworzyć plik skryptu (vbs) przez wpisanie tekstu ze skryptem z tego artykułu z bazy wiedzy. Plik skryptu (vbs) należy zapisać na dysku twardym komputera. Umożliwi to uruchomienie skryptu i wykonanie opisanej procedury.

Część 1. Utworzenie pliku skryptu (vbs)

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Przejdź do drugiego komputera z dostępem do Internetu.
 2. Otwórz program Notatnik.
 3. Skopiuj i wklej następujący tekst do Notatnika.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Błąd! Nie określono pliku XML.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Błąd podczas ładowania pliku XML " & fileName & ".")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo("Liczba usuniętych węzłów POQ: "& numberOfPOQNodes &". Ukończono działanie skryptu.")
 4. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.
 5. Nadaj plikowi nazwę Script.vbs, a następnie zapisz go na nośniku wymiennym, na przykład dysku flash USB.

Część 2. Uruchomienie pliku skryptu (vbs)

Uwaga W poniższej procedurze założono, że plik skryptu (vbs) skopiowano na dysk flash USB. Jeśli użyto innego nośnika wymiennego, procedura może być nieco inna.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom ponownie komputer i zacznij naciskać klawisz F8 na klawiaturze. Klawisz F8 trzeba nacisnąć przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, należy spróbować ponownie. (Należy poczekać, aż pojawi się monit logowania systemu Windows, zamknąć system i ponownie uruchomić komputer).
  Uwaga W przypadku komputera, na którym skonfigurowano uruchamianie wielu systemów operacyjnych, można nacisnąć klawisz F8 po pojawieniu się menu rozruchu.
 2. W obszarze Zaawansowane opcje rozruchu za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję Napraw komputer, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli pojawi się odpowiedni monit, wybierz instalację systemu Windows 7 do naprawienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz język i metodę wprowadzania przy użyciu klawiatury, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz nazwę użytkownika, wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W obszarze Opcje odzyskiwania systemu odczytaj literę dysku z systemem Windows 7 wymienioną w wierszu poniżej pozycji Wybierz narzędzie odzyskiwania.

  Może być na przykład wyświetlony tekst podobny do następującego:

  System operacyjny: Windows 7 na dysku (C:) <nazwa_woluminu>

  Uwaga W tym przykładzie system Windows 7 znajduje się na dysku C.
 6. W obszarze Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Wiersz polecenia.
 7. Podłącz do komputera nośnik wymienny z utworzonym wcześniej plikiem skryptu (vbs).
 8. W wierszu polecenia przejdź na dysk i do katalogu z utworzonym wcześniej plikiem skryptu (vbs).

  Na przykład jeśli utworzony plik script.vbs został wcześniej zapisany w katalogu głównym na dysku flash USB, a z dyskiem tym jest skojarzona litera E, wystarczy wpisać następujący ciąg w wierszu polecenia i nacisnąć klawisz Enter.

  E:

  Uwaga Jeśli nie wiadomo, który dysk odpowiada nośnikowi wymiennemu, można wyświetlić listę dysków za pomocą narzędzia Diskpart. Aby uruchomić narzędzie Diskpart, wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz ciąg Diskpart, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  2. Wpisz ciąg List volume, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  3. Ustal, który dysk odpowiada nośnikowi wymiennemu z utworzonym wcześniej plikiem skryptu (vbs). Jeśli używany jest dysk flash USB, jego typ będzie wskazany jako „Wymienny”.
  4. Aby zakończyć działanie narzędzia Diskpart, wpisz ciąg Exit, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 9. W wierszu polecenia wpisz następujący ciąg, a następnie naciśnij klawisz Enter:

  Cscript Script.vbs <litera_dysku_z_systemem_Windows_7>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  Gdzie <litera_dysku_z_systemem_Windows_7> to litera dysku, na którym jest zainstalowany system operacyjny Windows 7.

  Spowoduje to uruchomienie skryptu w pliku Script.vbs. Po ukończeniu skryptu może zostać wyświetlony komunikat podobny do następującego.

  Liczba usuniętych węzłów POQ: 2. Ukończono działanie skryptu.
 10. Aby zakończyć działanie wiersza polecenia, wpisz ciąg Exit, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 11. Uruchom ponownie komputer. Powinno być teraz możliwe pomyślne zainstalowanie dodatku Service Pack 1.

Metoda 2. Przywrócenie komputera do stanu z przeszłości za pomocą funkcji Przywracanie systemu


Ta metoda służy do przywrócenia stanu komputera umożliwiającego wykonanie rozruchu bez zainstalowanego dodatku Service Pack. Po pomyślnym przywróceniu stanu komputera umożliwiającego wykonanie rozruchu należy ponowić próbę zainstalowania dodatku Service Pack.

Funkcja Przywracanie systemu przywróci komputer do stanu z przeszłości, przed wystąpieniem tego problemu, a następnie ponownie uruchomi komputer. Aby przywrócić system, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom ponownie komputer i zacznij naciskać klawisz F8 na klawiaturze. Klawisz F8 trzeba nacisnąć przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, należy spróbować ponownie. (Należy poczekać, aż pojawi się monit logowania systemu Windows, zamknąć system i ponownie uruchomić komputer).

  Uwaga W przypadku komputera, na którym skonfigurowano uruchamianie wielu systemów operacyjnych, można nacisnąć klawisz F8 po pojawieniu się menu rozruchu.
 2. W obszarze Zaawansowane opcje rozruchu za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję Napraw komputer, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Jeśli pojawi się odpowiedni monit, wybierz instalację systemu Windows 7 do naprawienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz język i metodę wprowadzania przy użyciu klawiatury, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz nazwę użytkownika, wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W obszarze Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Przywracanie systemu.
 6. W oknie Przywracanie systemu kliknij przycisk Dalej.
 7. Jeśli jest dostępny punkt przywracania Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows 7, wybierz go. Jeśli nie jest dostępny, wybierz punkt przywracania, który utworzono przed wystąpieniem problemu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga Jeśli nie ma żadnych punktów przywracania, zaznacz kliknięciem pole wyboru Pokaż więcej punktów przywracania.
 8. W oknie Potwierdzanie punktu przywracania kliknij przycisk Zakończ, a następnie w razie wyświetlenia odpowiedniego monitu kliknij przycisk Tak.
 9. Po wyświetleniu monitu z informacją o pomyślnym ukończeniu działania funkcji Przywracanie systemu kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony czarny ekran z tym samym lub podobnym komunikatem o błędzie, konieczne może być powtórzenie tych kroków i przywrócenie wcześniejszego stanu komputera.

Procedura rozwiązywania problemu w systemie Windows Vista

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następujących metod, zaczynając od metody 1. Jeśli zastosowanie metody 1. nie rozwiązało problemu, należy przejść do metody 2. Wypróbowanie metody 3. zaleca się tylko użytkownikom zaawansowanym.

Te metody służą do przywrócenia stanu komputera umożliwiającego wykonanie rozruchu bez zainstalowanego dodatku Service Pack. Po pomyślnym przywróceniu stanu komputera umożliwiającego wykonanie rozruchu należy ponowić próbę zainstalowania dodatku Service Pack.

Uwaga Do zastosowania poniższych metod potrzebny jest dysk DVD systemu Windows Vista. Jeśli producent komputera nie dostarczył dysku DVD systemu Windows Vista, można spróbować uruchomić narzędzia do naprawiania. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Ponownie uruchom komputer, a następnie przytrzymaj klawisz F8 w trakcie ponownego uruchamiania, aby otworzyć menu Zaawansowane opcje rozruchu. Ewentualnie poczekaj na wyświetlenie opcji Menu opcji zaawansowanych i wybierz ją.
 2. Z tego menu wybierz opcję naprawienia komputera.
 3. Wybierz pozycję Administrator i naciśnij klawiszy Enter.
 4. Przejdź do kroku 4. w metodzie 1. lub 2.

Metoda 1. Przywrócenie komputera do stanu z przeszłości za pomocą funkcji Przywracanie systemu

Funkcja Przywracanie systemu przywróci komputer do stanu z przeszłości, przed wystąpieniem tego problemu, a następnie ponownie uruchomi komputer. Aby przywrócić system, wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż dysk DVD systemu Windows Vista do stacji dysków DVD, a następnie ponownie uruchom komputer z dysku DVD.

  Uwaga Gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD lub DVD, naciśnij dowolny klawisz w celu ponownego uruchomienia komputera z dysku DVD systemu Windows Vista.
 2. Wybierz ustawienie języka, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz pozycję Napraw komputer.
 4. Wybierz instalację systemu Windows Vista do naprawienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. W obszarze Opcje odzyskiwania systemu wybierz pozycję Przywracanie systemu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga Jeśli proces naprawczy wykryje problem w trakcie uruchamiania systemu Windows Vista, uruchomi narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania w celu automatycznego rozwiązania problemu. W takim przypadku należy kliknąć przycisk Anuluj, a następnie kliknąć pozycję Wyświetl opcje zaawansowane w celu uzyskania dostępu do odzyskiwania systemu i pomocy technicznej.
 6. W Kreatorze przywracania systemu kliknij przycisk Dalej.
 7. Wybierz punkt przywracania z datą wcześniejszą niż data otrzymania komunikatu o błędzie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga Najczęściej jest to najnowszy punkt przywracania na liście.
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Kliknij przycisk Zakończ. Funkcja Przywracanie systemu zakończy działanie i ponownie uruchomi komputer.  
Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony czarny ekran z tym samym lub podobnym komunikatem o błędzie, konieczne może być powtórzenie tych kroków i przywrócenie wcześniejszego stanu komputera.

Metoda 2. Próba rozwiązania wszelkich problemów z uruchamianiem komputera za pomocą narzędzia do naprawy systemu podczas uruchamiania

Aby uruchomić komputer z dysku DVD systemu Windows Vista albo skorzystać z menu Opcje odzyskiwania systemu, wykonaj następujące czynności:

 1. Włóż dysk DVD systemu Windows Vista do stacji dysków DVD, a następnie ponownie uruchom komputer z dysku DVD.

  UwagaGdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD lub DVD, naciśnij dowolny klawisz w celu ponownego uruchomienia komputera z dysku DVD systemu Windows Vista.
 2. Wybierz ustawienie języka, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz pozycję Napraw komputer.
 4. Wybierz instalację systemu Windows Vista do naprawienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. W obszarze Opcje odzyskiwania systemu wybierz pozycję Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga Jeśli proces naprawczy wykryje problem w trakcie uruchamiania systemu Windows Vista, uruchomi narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania w celu automatycznego rozwiązania problemów. W takim przypadku należy kliknąć przycisk Anuluj, a następnie kliknąć pozycję Wyświetl opcje zaawansowane w celu uzyskania dostępu do odzyskiwania systemu i pomocy technicznej.
 6. Po zakończeniu działania narzędzia do naprawy systemu podczas uruchamiania kliknij przycisk Zakończ.
 7. W obszarze Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Uruchom ponownie.
Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony czarny ekran z tym samym komunikatem o błędzie, należy wypróbować metodę 3.

Metoda 3. Usunięcie wpisu poqexec z wartości SetupExecute (tylko zaawansowani użytkownicy)

Uwaga Wypróbowanie metody 3. zaleca się tylko użytkownikom zaawansowanym.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Aby usunąć wpis poqexec z wartości SetupExecute (REG_MULTI_SZ), należy wyczyścić tę wartość. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż dysk DVD systemu Windows Vista do stacji dysków DVD, a następnie ponownie uruchom komputer z dysku DVD.

  Uwaga Gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD lub DVD, naciśnij dowolny klawisz w celu ponownego uruchomienia komputera z dysku DVD systemu Windows Vista.
 2. Wybierz ustawienie języka, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz pozycję Napraw komputer.

  Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony monit o przywrócenie systemu, wybierz opcję Nie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. W obszarze Opcje odzyskiwania systemu wybierz pozycję Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga Jeśli proces naprawczy wykryje problem w trakcie uruchamiania systemu Windows Vista, uruchomi narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania w celu automatycznego rozwiązania problemów. W takim przypadku należy kliknąć przycisk Anuluj, a następnie kliknąć pozycję Wyświetl opcje zaawansowane w celu uzyskania dostępu do odzyskiwania systemu i pomocy technicznej.
 5. W obszarze Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycjęWiersz polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia. Naciskaj klawisz Enter po wpisaniu każdego polecenia:

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. W wierszu polecenia wpisz ciąg exit, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 8. Uruchom ponownie komputer.
0xc0000034 boot reboot
Propriedades

ID do Artigo: 975484 - Última Revisão: 09/26/2011 18:40:00 - Revisão: 4.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484
Comentários