Błąd kopii zapasowej stanu systemu w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 R2: „Wyliczanie plików nie powiodło się”

Symptomy
Próba utworzenia kopii zapasowej stanu systemu na komputerze z systemem Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 kończy się niepowodzeniem i zwróceniem następującego komunikatu o błędzie:
Wyliczanie plików nie powiodło się.
Parametr jest niepoprawny.
Ponadto w dzienniku zdarzeń na komputerze zostaje zarejestrowane następujące zdarzenie:

Nazwa dziennika: Aplikacja
Źródło: Microsoft-Windows-Backup
Data: data
Identyfikator zdarzenia: 517
Kategoria zadania: Brak
Poziom: Błąd
Słowa kluczowe:
Użytkownik: nazwa użytkownika
Komputer: nazwa komputera
Opis:
Operacja wykonywania kopii zapasowej rozpoczęta o godzinie godzina nie powiodła się i został zwrócony następujący kod błędu: „2155348237” (Wyliczanie plików nie powiodło się). Po rozwiązaniu problemu uruchom ponownie operację wykonywania kopii zapasowej.

Ten problem występuje, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • W następującym podkluczu rejestru znajduje się klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<service name>
  Uwaga Symbol zastępczy <service name> jest nazwą usługi.
 • Wpis rejestru imagepath znajdujący się w tym podkluczu wskazuje wolumin, który nie istnieje lokalnie.
Przyjmijmy, że jest wykonywana operacja tworzenia kopii zapasowej stanu systemu w węźle pasywnym. Przyjmijmy też, że wpis rejestru imagepath jednej z usług znajdujących się w danym węźle pasywnym wskazuje wolumin, który nie istnieje w tym węźle. W tym scenariuszu operacja tworzenia kopii zapasowej stanu systemu kończy się niepowodzeniem i jest zwracany komunikat o błędzie.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego żądanie usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne żądanie usługi, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być uruchomiony jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968849 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2008

Informacje dotyczące rejestru

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
Aby użyć dowolnej z poprawek zawartych w tym pakiecie, należy utworzyć klucz rejestru. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz tekst regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  Kontrola konta użytkownikaJeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora, wpisz hasło. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, potwierdź operację.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemWriter
  Uwaga Jeśli ten podklucz rejestru nie istnieje, utwórz go ręcznie.
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość wielociągu.
 4. Wpisz nazwę ExcludedBinaryPaths, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Uwaga
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość ExcludedBinaryPaths, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wszystkie ścieżki danych binarnych, które należy wykluczyć z operacji tworzenia kopii zapasowej stanu systemu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Te ścieżki danych binarnych powinny być bezwzględne. Nie powinny zawierać zmiennych środowiskowych (takich jak %windir%) i nie powinny być ujęte w pojedyncze ani podwójne cudzysłowy. W ścieżce do wykluczenia należy też koniecznie uwzględnić pełną nazwę pliku binarnego, na przykład:
  D:\folder_programu\bin\program.exe
 7. Zakończ działanie Edytora rejestru.
Uwaga
 • W przypadku wybrania tej metody w celu wykluczenia danych usługi z zakresu kopii zapasowej stanu systemu należy ręcznie utworzyć kopię zapasową danych usługi w woluminie udostępnionym.
 • W razie przypisania litery dysku woluminowi udostępnionemu, który jest wykluczony z zakresu kopii zapasowej stanu systemu, należy ręcznie ponownie wprowadzić wszystkie klucze rejestru, używając nowej ścieżki, ponieważ przypisana litera dysku nie będzie już działać.
Ważne Wykluczanie usług należy dokładnie przemyśleć, ponieważ nieodpowiednie wpisy mogą spowodować uszkodzenie stanu systemu.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowanych przez tę poprawkę w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
Ważne Poprawki dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak na stronie „Żądanie dotyczące poprawki” jest wymieniony tylko system Windows Vista. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows Vista” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636168,44818-Feb-201014:24x64
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341169,47218-Feb-201013:42x64
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636343,55218-Feb-201014:58IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341343,55218-Feb-201013:26IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x86
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie „Żądanie dotyczące poprawki” są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756176,64016-Jul-201010:46x64
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756367,61616-Jul-201009:49IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x86
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,565
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_0b89d40099f195e886747774f99bfd97_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1ca686c57238fc48.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_6eb5a8b8e210dbc04e05b946c4a7e5c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_93bc4f28b8c4e721.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_62643131e92caea4f009bd1e99d4889d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_e580bb45464b1e1d.manifest
File versionNot applicable
File size1,048
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_bbc3143d862c7c34b8903979fdfe8348_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_b460e83b58b8c10a.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f72ebfa48e1af8cecbe291eeeeefa164_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_47ca12c7c24fd240.manifest
File versionNot applicable
File size1,048
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_d28d6d296c5d3c89.manifest
File versionNot applicable
File size7,523
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_d4640db369902eeb.manifest
File versionNot applicable
File size7,523
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:32
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,593
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_031fca498ff4112e58cc2269287c7bbb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_eecb20e221a64a14.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_2a3815ed81467e80940084b67de47169_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_c58af6100d4e79a3.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_e9583df3df6d4ed5ea8485b011b50b9d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1feb1da6a2984667.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_7670759bb3fdd44f.manifest
File versionNot applicable
File size7,506
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)19:11
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_78471625b130c6b1.manifest
File versionNot applicable
File size7,506
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:04
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,748
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb980794~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,818
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980794~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,823
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb980794~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,803
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980794_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,421
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_47302adfdf4fbfd8.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:03
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_4f0cb7996ce618763382a7bd84c9a9d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_0fe37d3550795015.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_a34ec66397ad310e.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e062b269ea94dd608d3d56e4c37b92f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_2d81e99e778b6e3d.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_d29f9d96cd84b153.manifest
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,828
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,253
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,055
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,031
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980794_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,357
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:03
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_3ca4d2049da197559a82c3548b34c610_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_f1da99aaaa8f6591.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_4731ced5df4dc8d4.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_7682a60915254919.manifest
File versionNot Applicable
File size2,391
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980794~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980794~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,049
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980794_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:03
PlatformNot Applicable
Propriedades

ID do Artigo: 980794 - Última Revisão: 09/30/2015 22:12:00 - Revisão: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbfix kbsurveynew kbqfe kbHotfixServer KB980794
Comentários