Za pomocą akcji makra PokażWszystkieRekordy w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych można usunąć wszystkie zastosowane filtr z aktywnych tabela, zapytania zestaw wyników lub formularz oraz wyświetlić wszystkie rekordy w tabeli lub zestawie wyników albo wszystkie rekordy w tabeli lub zapytaniu źródłowym formularza.

Ustawienie

Akcja makra PokażWszystkieRekordy nie ma żadnych argumentów.

Spostrzeżenia

Za pomocą tej akcji makra można się upewnić, że dla tabeli, zestawu wyników kwerendy lub formularza są wyświetlane wszystkie rekordy (w tym wszelkie zmienione lub nowe rekordy). Ta akcja powoduje ponowne wysłanie zapytania rekordów formularza lub podformularz.

Za pomocą tej akcji można również usunąć dowolny filtr zastosowany za pomocą akcji makra ZastosujFiltr, polecenia Filtr na karcie Narzędzia główne albo argumentu Nazwa filtru lub Warunek WHERE akcji makra OtwórzFormularz.

Ta akcja ma taki sam skutek, jak kliknięcie przycisku Przełącz filtr na karcie Narzędzia główne lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy pola filtru i kliknięcie pozycji Wyczyść filtr z... w widoku formularza, układu lub widoku arkusza danych.

Aby uruchomić akcję PokażWszystkieRekordy w module języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody ShowAllRecords obiektu DoCmd.

Przykład

Stosowanie filtru przy użyciu makra

Poniższe makro zawiera zestaw akcji, z których każde filtruje rekordy formularza Lista telefonów klientów. Przedstawia on użycie akcji makr ApplyFilter,ShowAllRecordsi GoToControl. Pokazano w nim również zastosowanie warunków do określenia, który przycisk przełącznika w grupie opcji został wybrany w formularzu. Każdy wiersz akcji jest skojarzony z przyciskiem przełącznika, który powoduje zaznaczenie zestawu rekordów rozpoczynającego się od rekordów A, B, C i tak dalej, lub wszystkich rekordów. To makro powinno zostać dołączone do zdarzenia AfterUpdate grupy opcji CompanyNameFilter.

Warunek

Akcja

Argumenty: ustawienie

Komentarz

[Filtry nazw firm] =1

ZastosujFiltr

Warunek WHERE:[Nazwa firmy] Like "[AÀÁÂÃÄ]*"

Filtr dla nazw firm, które zaczynają się od litery A, À, Á, Â, Ã lub Ä.

[Filtry nazw firm] =2

ZastosujFiltr

Warunek WHERE:[Nazwa firmy] Like "B*"

Filtr dla nazw firm, które zaczynają się od litery B.

[Filtry nazw firm] =3

ZastosujFiltr

Warunek WHERE:[Nazwa firmy] Like "[CÇ]*"

Filtr dla nazw firm, które zaczynają się od litery C lub Ç.

... Wiersze akcji dla liter od D do Y mają taki sam format jak wiersze dla liter od A do C...

[Filtry nazw firm] =26

ZastosujFiltr

Warunek WHERE:[Nazwa firmy] Like "[ZÆØÅ]*"

Filtr dla nazw firm, które zaczynają się od litery Z, Æ, Ø lub Å.

[Filtry nazw firm] =27

PokażWszystkieRekordy

Pokaż wszystkie rekordy.

[RecordsetClone].[RecordCount]>0

PrzejdźDoKontrolki

Nazwa kontrolki:Nazwa_firmy

Jeśli dla wybranej litery zostaną zwrócone rekordy, przenieś fokus do kontrolki NazwaFirmy.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×