Za pomocą akcji makra Ponawianie zapytania w bazach danych programu Access można zaktualizować dane w określonym kontrolka obiekcie aktywnym, ponawiając zapytanie o źródło kontrolki. Jeśli nie zostanie określona żadna kontrolka, ta akcja ponawia zapytanie o źródło samego obiektu. Użyj tej akcji, aby upewnić się, że obiekt aktywny lub jedna z jego kontrolek wyświetla najnowsze dane.

Ustawienie

Akcja makra Ponawianie zapytania ma następujący argument.

Argument akcji

Opis

Nazwa kontrolki

Nazwa kontrolki, którą chcesz zaktualizować. Wprowadź nazwę kontrolki w polu Nazwa kontrolki w oknie projektu makra. Należy używać tylko nazwy kontrolki, a nie w pełni kwalifikowanego identyfikatora (takiego jak forms! nazwa_formularza!nazwa_kontrolki). Pozostaw ten argument pusty, aby ponownie zbadać źródło aktywnego obiektu. Jeśli obiekt aktywny jest obiektem arkusz danych lub zapytaniem zestaw wyników należy pozostawić ten argument pusty.

Spostrzeżenia

Akcja makra Ponawianie zapytania powoduje następujące działanie:

  • Ponowne wykonywanie zapytania, na którym jest oparta kontrolka lub obiekt.

  • Wyświetla wszystkie nowe lub zmienione rekordy oraz usuwa wszystkie usunięte rekordy z tabela, na którym znajduje się kontrolka lub obiekt.

Uwaga: Akcja makra Ponawianie zapytania nie ma wpływu na położenie wskaźnika rekordu.

Do kontrolek opartych na zapytaniu lub tabeli należą:

  • Pola list i pola kombi.

  • Kontrolki podformularza.

  • Obiekty OLE, takie jak wykresy.

  • Kontrolki zawierające funkcje agregowania domeny, takie jak DSum.

Jeśli określona kontrolka nie jest oparta na zapytaniu lub tabeli, ta akcja wymusza ponowne obliczanie kontrolki.

Pozostawienie pustego argumentu Nazwa kontrolki ma taki sam efekt jak naciśnięcie klawiszy SHIFT+F9, jeśli obiekt fokus. Jeśli fokus podformularz kontrolki, ta akcja powoduje ponowne naciśnięcie tylko źródła podformularza (podobnie jak naciśnięcie klawiszy SHIFT+F9).

Uwaga: Akcja makra Ponawianie zapytania ponawia zapytanie o źródło kontrolki lub obiektu. Z kolei akcja makra OdświeżObiekt (RepaintObject) odświeża kontrolki w określonym obiekcie, ale nie ponawia zapytania o bazę danych ani nie wyświetla nowych rekordów. Akcja makra PokażWszystkieRekordy nie tylko ponawia zapytanie dla aktywnego obiektu, ale także usuwa wszystkie zastosowane filtry, których nie robi akcja makra Ponawianie zapytania.

Aby ponownie wykonać kwerendę dla kontrolki, która nie znajduje się w aktywnym obiekcie, należy użyć metody Ponawianie zapytania w module języka Visual Basic for Applications (VBA), a nie akcji makra Ponawianie zapytania ani odpowiadającej jej metody ponawiania zapytania obiektu DoCmd. Metoda ponawiania zapytania w vba jest szybsza niż akcja makra Requery lub metoda DoCmd.Requery. Ponadto w przypadku użycia akcji makra Requery lub metody DoCmd.Requery program Access zamyka zapytanie i ponownie ładuje je z bazy danych, ale w przypadku użycia metody Ponawianie zapytania program Access ponownie uruchomić zapytanie bez zamykania i ponownego ładowania. Zwróć uwagę, że metoda ponawiania zapytania obiektu ActiveX (ADO) działa tak samo jak metoda ponawiania zapytania programu Access.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×