Akcja makra ZnajdźRekord (FindRecord)

Możesz użyć akcji ZnajdźRekord w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych w celu znalezienia pierwszego wystąpienia danych spełniającego kryterium określone przez argumenty akcji ZnajdźRekord. Te dane może zawierać rekord bieżący, rekord wcześniejszy lub późniejszy albo pierwszy rekord. Rekordy możesz wyszukiwać w aktywnym arkuszu danych tabeli, arkuszu danych zapytania, arkuszu danych formularza lub formularzu.

Uwaga: Akcja makra ZnajdźRekord nie jest dostępna w aplikacjach sieci Web programu Access.

Ustawienie

Akcja ZnajdźRekord ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Znajdź

Określa dane do znalezienia w rekordzie. Wprowadź tekst, liczbę lub datę do znalezienia albo wpisz wyrażenie poprzedzone znakiem równości (=) w polu Znajdź w sekcji Argumenty akcji okienka Konstruktor makr. Możesz używać symboli wieloznacznych. Jest to argument wymagany.

Dopasuj

Określa lokalizację danych w polu. Możesz wybrać wyszukiwanie danych w dowolnej części pola (Dowolna część pola), w całym polu (Całe pole) lub na początku pola (Początek pola). Wartość domyślna to Całe pole.

Uwzględnij wielkość liter

Określa, czy podczas wyszukiwania będzie włączone uwzględnianie wielkości liter. Kliknij pozycję Tak (przeprowadzenie wyszukiwania z uwzględnieniem wielkości liter) lub Nie (wyszukiwanie bez dokładnego dopasowania wielkich i małych liter). Wartość domyślna to Nie.

Wyszukaj

Określa, czy wyszukiwanie będzie przebiegało od rekordu bieżącego do początku rekordów (W górę), do końca rekordów (W dół), czy też do końca rekordów, a następnie od początku do rekordu bieżącego tak, aby wszystkie rekordy zostały przeszukane (Wszędzie). Wartość domyślna to Wszędzie.

Wyszukaj z formatowaniem

Określa, czy wyszukiwanie uwzględni dane sformatowane. Kliknij pozycję Tak (program Access wyszuka dane w takiej formie, w jakiej są sformatowane i wyświetlane w polu) lub Nie (program Access wyszuka dane w takiej formie, w jakiej są przechowywane w bazie danych, która może różnić się od wyświetlanej). Wartość domyślna to Nie.

Możesz użyć tej funkcji w celu ograniczenia wyszukiwania do danych w określonym formacie. Na przykład kliknij pozycję Tak i wpisz 1 234 w polu argumentu Znajdź, aby znaleźć wartość 1 234 w polu, które zostało sformatowane tak, aby uwzględniać separatory. Kliknij pozycję Nie, jeśli chcesz wyszukać dane w tym polu, wpisując wartość 1234.

W przypadku wyszukiwania dat kliknij pozycję Tak, aby znaleźć datę o konkretnym formatowaniu, na przykład 8 lipca 2015. W przypadku kliknięcia pozycji Nie wprowadź w polu argumentu Znajdź datę w formacie zgodnym z ustawieniami regionalnymi w Panelu sterowania systemu Windows. Ten format jest wyświetlany w polu Format daty krótkiej na karcie Data w ustawieniach regionalnych. Jeśli na przykład w polu Format daty krótkiej ustawiono format rr-MM-dd, możesz wprowadzić wartość 15-07-08, aby program Access znalazł wszystkie wpisy w polu Data odpowiadające dacie 8 lipca 2015, niezależnie od tego, jak są one sformatowane.

Uwaga: Argument Wyszukaj z formatowaniem będzie stosowany tylko, jeśli bieżące pole to kontrolka powiązana, argument Uwzględnij ma ustawioną wartość Całe pole, argument Tylko bieżące pole ma ustawioną wartość Tak, a argument Uwzględnij wielkość liter ma ustawioną wartość Nie.

W przypadku ustawienia argumentu Uwzględnij wielkość liter na wartość Tak lub argumentu Tylko bieżące pole na wartość Nie konieczne jest ustawienie argumentu Wyszukaj z formatowaniem na wartość Tak.

Tylko bieżące pole

Określa, czy wyszukiwanie będzie ograniczone do bieżącego pola we wszystkich rekordach, czy też uwzględni wszystkie pola w tych rekordach. Wyszukiwanie w bieżącym polu przebiega szybciej. Kliknij pozycję Tak (ograniczenie wyszukiwania do bieżącego pola) lub Nie (wyszukiwanie we wszystkich polach w każdym rekordzie). Wartość domyślna to Tak.

Znajdź pierwszy

Określa, czy wyszukiwanie rozpocznie się od pierwszego rekordu, czy od rekordu bieżącego. Kliknij pozycję Tak (rozpoczęcie od pierwszego rekordu) lub Nie (rozpoczęcie od bieżącego rekordu). Wartość domyślna to Tak.


Uwagi

Gdy makro uruchamia akcję ZnajdźRekord, program Access wyszukuje wskazane dane w rekordach (kolejność wyszukiwania określa argument Wyszukaj). Po znalezieniu wskazanych danych w programie Access zostają one zaznaczone w rekordzie.

Akcja ZnajdźRekord odpowiada kliknięciu przycisku Znajdź na karcie Narzędzia główne, a jej argumenty odpowiadają opcjom w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie. Jeśli ustawiono argumenty akcji ZnajdźRekord w oknie projektowania makr i uruchomiono makro, odpowiadające tym argumentom opcje będą zaznaczone w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie po kliknięciu przycisku Znajdź.

Program Access zachowuje najnowsze argumenty akcji ZnajdźRekord w trakcie sesji bazy danych, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać tych samych kryteriów ponownie podczas wykonywania kolejnych operacji z użyciem akcji ZnajdźRekord. W przypadku pozostawienia dowolnego argumentu pustego program Access zastosuje ostatnie ustawienie tego argumentu, określone przez poprzednią akcję ZnajdźRekord lub przez opcje w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie.

Aby znaleźć rekord za pomocą makra, użyj akcji ZnajdźRekord zamiast akcji UruchomPolecenie z argumentem ustawionym na uruchomienie polecenia Znajdź.

Uwaga: Akcja ZnajdźRekord odpowiada poleceniu Znajdź znajdującemu się na karcie Narzędzia główne w przypadku tabel, zapytań i formularzy, ale nie odpowiada poleceniu Znajdź znajdującemu się w menu Edycja, które zawiera okno kodu. Nie można używać akcji ZnajdźRekord w celu wyszukiwania tekstu w modułach.

Jeśli w momencie uruchomienia akcji ZnajdźRekord jest zaznaczony taki sam tekst, jak tekst wyszukiwany, wyszukiwanie rozpocznie się od miejsca tuż po zaznaczeniu, w tym samym polu i w tym samym rekordzie, w którym znajduje się zaznaczenie. W pozostałych przypadkach wyszukiwanie rozpoczyna się od początku rekordu. Umożliwia to znalezienie wielu wystąpień tego samego kryterium wyszukiwania w jednym rekordzie.

Jeśli jednak użyjesz przycisku polecenia w celu uruchomienia makra zawierającego akcję ZnajdźRekord, zawsze będzie znajdowane pierwsze wystąpienie kryterium wyszukiwania. Dzieje się tak, ponieważ kliknięcie przycisku polecenia powoduje, że fokus nie znajduje się już na polu zawierającym pasującą wartość. Uruchomienie akcji ZnajdźRekord spowoduje więc rozpoczęcie wyszukiwania od początku rekordu. Aby uniknąć tego problemu, uruchom makro przy użyciu metody, która nie zmienia fokusu, na przykład za pomocą przycisku niestandardowego na pasku narzędzi lub kombinacji klawiszy określonej przez makro AutoKeys, lub też ustaw fokus na pole zawierające kryterium wyszukiwania w makrze, przed wykonaniem akcji ZnajdźRekord.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Należy unikać stosowania instrukcji akcji WyślijKlawisze lub makra AutoKeys w przypadku informacji poufnych. Możliwe jest wówczas przechwycenie naciśniętych klawiszy przez złośliwego użytkownika i zmniejszenie bezpieczeństwa komputera oraz danych.

Takie samo zachowanie występuje w przypadku użycia przycisku polecenia w celu uruchomienia makra zawierającego akcję ZnajdźNastępny.

Aby uruchomić akcję ZnajdźRekord w module języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody FindRecord obiektu DoCmd.

Bardziej złożone wyszukiwanie warto przeprowadzać przy użyciu akcji makra WyszukajRekord.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×