Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji BD.ILE.REKORDÓW.A w programie Microsoft Excel.

Opis

Liczy niepuste komórki znajdujące się w polu (kolumnie) rekordów listy lub bazy danych, które są zgodne z warunkami określonymi przez użytkownika.

Argument pole jest opcjonalny. Jeśli argument pole zostanie pominięty, funkcja BD.ILE.REKORDÓW.A zlicza wszystkie spełniające kryteria rekordy w bazie danych.

Składnia

BD.ILE.REKORDÓW.A(baza danych;pole;kryteria)

W składni funkcji BD.ILE.REKORDÓW.A występują następujące argumenty:

 • Baza danych    Argument wymagany. Zakres komórek, które tworzą listę lub bazę danych. Baza danych to lista powiązanych danych, na której wiersze pokrewnych informacji to rekordy, a kolumny danych to pola. Pierwszy wiersz listy zawiera etykiety poszczególnych kolumn.

 • Pole    Argument opcjonalny. Wskazuje, która kolumna jest używana w funkcji. Należy wprowadzić etykietę kolumny umieszczoną w podwójnym cudzysłowie, na przykład "Wiek" lub "Plon", lub liczbę (bez cudzysłowów) reprezentującą pozycję kolumny na liście: 1 dla pierwszej kolumny, 2 dla drugiej itd.

 • Kryteria    Argument wymagany. Zakres komórek zawierający warunki określone przez użytkownika. Jako argumentu „kryteria” można użyć dowolnego zakresu pod warunkiem, że zawiera przynajmniej jedną etykietę kolumny i jedną komórkę poniżej etykiety, w której określa się warunek.

Spostrzeżenia

 • Do określenia warunku można użyć dowolnego zakresu jako argumentu kryterium, o ile tylko zawiera on co najmniej jedną etykietę kolumny i co najmniej jedną komórkę poniżej etykiety kolumny.

  Jeśli na przykład zakres G1:G2 zawiera etykietę kolumny Przychód w komórce G1 i kwotę 10 000 zł w komórce G2, można nadać zakresowi nazwę „DobierzPrzychód” i użyć jej jako argumentu kryteriów w funkcjach bazy danych.

 • Chociaż zakres kryteriów może znajdować się w dowolnym miejscu arkusza, nie należy umieszczać go poniżej listy. Jeśli do listy zostanie dodanych więcej informacji, nowe informacje będą dodawane do pierwszego wiersza poniżej listy. Jeśli wiersz poniżej listy nie jest pusty, program Excel nie może dodawać nowych informacji.

 • Należy upewnić się, że zakres kryteriów nie zachodzi na listę.

 • Aby przeprowadzić operację na całej kolumnie w bazie danych, w zakresie zawierającym kryteria, należy wprowadzić pusty wiersz poniżej etykiet kolumn.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane. Jeśli kopiujesz jakikolwiek z poniższych przykładów do programu Excel, upewnij się, że zostały zaznaczone wszystkie komórki tabeli, włącznie z komórką znajdującą się w skrajnym górnym lewym rogu.

Drzewo

Wysokość

Wiek

Plon

Zysk

Wysokość

="=jabłoń"

>10

<16

="=grusza"

Drzewo

Wysokość

Wiek

Plon

Zysk

Jabłoń

18

20

14

105,0

Grusza

12

12

10

96,0

Wiśnia

13

14

9

105,0

Jabłoń

14

15

10

75,0

Grusza

9

8

8

76,8

Jabłoń

8

9

6

45,0

Formuła

Opis

Wynik

=BD.ILE.REKORDÓW.A(A4:E10;"Zysk";A1:F2)

Zlicza wiersze (1) zawierające „Jabłoń” w kolumnie A o wysokości >10 i <16. Tylko wiersz 8 spełnia te trzy warunki.

1

Przykłady kryteriów

 • Program Excel interpretuje wprowadzony w komórce ciąg =tekst jako formułę i próbuje ją obliczyć. Aby wprowadzić ciąg =tekst tak, aby program Excel go nie obliczał, zastosuj następującą składnię:

  =''= wpis ''

  Gdzie wpis określa szukany tekst lub szukaną wartość. Przykłady:

Wartość wpisana do komórki

Wynik wyświetlony w programie Excel

="=Kretowicz"

=Kretowicz

="=3000"

=3000

 • Podczas filtrowania danych tekstowych program Excel nie rozróżnia wielkich i małych liter. Przy użyciu formuły można jednak przeprowadzić wyszukiwanie z rozróżnianiem wielkości liter.

Przykłady złożonych kryteriów można znaleźć w poniższych sekcjach.

Wiele kryteriów w jednej kolumnie

Warunek logiczny:     (Sprzedawca = "Kretowicz" LUB Sprzedawca = "Myrcha")

Aby znaleźć wiersze spełniające wiele kryteriów dla jednej kolumny, wpisz kryteria bezpośrednio jedno pod drugim w osobnych wierszach zakresu kryteriów.

W poniższym zakresie danych (A6:C10) użyto zakresu kryteriów (B1:B3) do zliczenia wierszy zawierających wartości „Kretowicz” i „Myrcha” w kolumnie Sprzedawca.

Sprzedawca

="=Kretowicz"

="=Myrcha"

Kategoria

Sprzedawca

Sprzedaż

Napoje

Stąpor

5122 zł

Mięso

Kretowicz

450 zł

warzywa

Myrcha

6328 zł

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Formuła

Opis

Wynik

'=BD.ILE.REKORDÓW.A(A6:C10;2;B1:B3)

Zlicza wiersze (3) w zakresie A6:C10, które spełniają dowolny z warunków "Sprzedawca" w wierszach 2 i 3.

=BD.ILE.REKORDÓW.A(A6:C10;2;B1:B3)

Wiele kryteriów w wielu kolumnach, gdy wszystkie kryteria muszą być spełnione

Warunek logiczny:     (Typ = "Warzywa" ORAZ Sprzedaż > 2000)

Aby znaleźć wiersze spełniające wiele kryteriów w wielu kolumnach, wpisz wszystkie kryteria w tym samym wierszu zakresu kryteriów.

W poniższym zakresie danych (A6:C12) użyto zakresu kryteriów (A1:C2) do zliczenia wierszy zawierających wartość „Warzywa” w kolumnie Kategoria i wartość większą niż 2000 zł w kolumnie Sprzedaż.

Kategoria

Sprzedawca

Sprzedaż

="=Warzywa"

>2000

Kategoria

Sprzedawca

Sprzedaż

Napoje

Stąpor

5122 zł

Mięso

Kretowicz

450 zł

Warzywa

Myrcha

935 zł

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Napoje

Myrcha

3677 zł

Warzywa

Kretowicz

3186 zł

Formuła

Opis

Wynik

'=BD.ILE.REKORDÓW.A(A6:C12;;A1:C2)

Zlicza wiersze (2) w zakresie A6:C12, które spełniają kryteria w wierszu 2 (="Warzywa" i >2000).

=BD.ILE.REKORDÓW.A(A6:C12; ;A1:C2)

Wiele kryteriów w wielu kolumnach, gdy wystarczy spełnienie dowolnego z kryteriów

Warunek logiczny:     (Typ = "Warzywa" LUB Sprzedawca = "Kretowicz")

Aby znaleźć wiersze spełniające wiele kryteriów w wielu kolumnach, gdy wystarczy spełnienie dowolnego kryterium, wpisz kryteria w różnych wierszach zakresu kryteriów.

W poniższym zakresie danych (A6:C10) zakres kryteriów (A1:B3) składa się ze wszystkich wierszy zawierających wartość „Warzywa” w kolumnie Typ lub wartość „Kretowicz”.

Kategoria

Sprzedawca

="=Warzywa"

="=Kretowicz"

Kategoria

Sprzedawca

Sprzedaż

Napoje

Stąpor

5122 zł

Mięso

Kretowicz

675 zł

warzywa

Myrcha

937 zł

Warzywa

Myrcha

Formuła

Opis

Wynik

'=BD.ILE.REKORDÓW.A(A6:C10;"Sprzedaż";A1:B3)

Zlicza wiersze (2) w zakresie A6:C10, które spełniają dowolny warunek z zakresu A1:C3, gdzie pole „Sprzedaż” nie jest puste.

=BD.ILE.REKORDÓW.A(A6:C10;"Sprzedaż";A1:B3)

Wiele zestawów kryteriów, gdy każdy zestaw zawiera kryteria dla wielu kolumn

Warunek logiczny:     ((Sprzedawca = "Kretowicz" ORAZ Sprzedaż > 3000) LUB (Sprzedawca = "Myrcha" ORAZ Sprzedaż > 1500))

Aby znaleźć wiersze spełniające wiele zestawów kryteriów, gdy każdy zestaw zawiera kryteria dla wielu kolumn, wprowadź każdy zestaw kryteriów w oddzielnych wierszach.

W poniższym zakresie danych (A6:C10) użyto zakresu kryteriów (B1:C3) do zliczenia wierszy zawierających wartość „Kretowicz” w kolumnie Sprzedawca i wartość większą niż 3000 zł w kolumnie Sprzedaż, a także wierszy zawierających wartość „Myrcha” w kolumnie Sprzedawca i wartość większą niż 1500 zł w kolumnie Sprzedaż.

Kategoria

Sprzedawca

Sprzedaż

="=Kretowicz"

>3000

="=Myrcha"

>1500

Kategoria

Sprzedawca

Sprzedaż

Napoje

Stąpor

5122 zł

Mięso

Kretowicz

450 zł

warzywa

Myrcha

6328 zł

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Formuła

Opis

Wynik

'=BD.ILE.REKORDÓW.A(A6:C10;;B1:C3)

Zlicza wiersze (2) w zakresie A6:C10, które spełniają wszystkie warunki z zakresu B1:C3.

=BD.ILE.REKORDÓW.A(A6:C10; ;B1:C3)

Wiele zestawów kryteriów, gdy każdy zestaw zawiera kryteria dla jednej kolumny

Warunek logiczny:     ((Sprzedaż > 6000 ORAZ Sprzedaż < 6500) LUB (Sprzedaż < 500))

Aby znaleźć wiersze spełniające wiele zestawów kryteriów, gdy każdy zestaw zawiera kryteria dla jednej kolumny, użyj wielu kolumn z tym samym nagłówkiem kolumny.

W poniższym zakresie danych (A6:C10) użyto zakresu kryteriów (C1:D3) do zliczenia wierszy zawierających w kolumnie Sprzedaż wartości od 6000 zł do 6500 zł oraz wartości mniejsze niż 500 zł.

Kategoria

Sprzedawca

Sprzedaż

Sprzedaż

>6000

<6500

<500

Kategoria

Sprzedawca

Sprzedaż

Napoje

Stąpor

5122 zł

Mięso

Kretowicz

450 zł

warzywa

Myrcha

6328 zł

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Formuła

Opis

Wynik

'=BD.ILE.REKORDÓW.A(A6:C10;;C1:D3)

Zlicza wiersze (2), które spełniają warunki z wiersza 2 (>6000 i <6500) lub warunek z wiersza 3 (<500).

=BD.ILE.REKORDÓW.A(A6:C10; ;C1:D3)

Kryteria umożliwiające znalezienie wartości tekstowych zawierających pewne wspólne znaki, ale nie inne

Aby znaleźć wartości tekstowe, które mają jednakowe niektóre znaki, ale nie inne, wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:

 • Wpisz jeden lub więcej znaków bez znaku równości (=), aby znaleźć wiersze, które zawierają w kolumnach wartości tekstowe rozpoczynające się tymi znakami. Na przykład wpisanie jako kryterium tekstu Kre spowoduje wyszukanie w programie Excel elementów „Kretowicz”, „Krem” i „Kreślarz”.

 • Użyj symbolu wieloznacznego.

  Jako kryteria porównawcze mogą służyć podane niżej symbole wieloznaczne.

Użyj

Aby znaleźć

? (znak zapytania)

Dowolny pojedynczy znak
Na przykład k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

* (gwiazdka)

Dowolna liczba znaków
Na przykład k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

~ (tylda), a po niej znak ?, * lub ~

Znak zapytania, gwiazdka lub tylda
Na przykład ciąg fy91~? powoduje wyszukanie ciągu „fy91?”

W poniższym zakresie danych (A6:C10) użyto zakresu kryteriów (A1:B3) do zliczenia wierszy zaczynających się od znaków „Mi” w kolumnie Typ oraz wierszy, w których drugi znak w kolumnie Sprzedawca to „y”.

Kategoria

Sprzedawca

Sprzedaż

Mi

?y*

Kategoria

Sprzedawca

Sprzedaż

Napoje

Stąpor

5122 zł

Mięso

Kretowicz

450 zł

warzywa

Myrcha

6328 zł

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Formuła

Opis

Wynik

'=BD.ILE.REKORDÓW.A(A6:C10;;A1:B3)

Zlicza wiersze (3), które spełniają dowolny z warunków z zakresu A1:B3.

=BD.ILE.REKORDÓW.A(A6:C10; ;A1:B3)

Kryteria utworzone jako wynik formuły

Jako kryterium można użyć wartości obliczonej, będącej wynikiem formuła. Warto zapamiętać następujące ważne kwestie:

 • Wynikiem formuły musi być wartość PRAWDA lub FAŁSZ.

 • Ponieważ jest używana formuła, należy wprowadzić ją w standardowy sposób. Nie należy wpisywać wyrażenia typu:

  =''= wpis ''

 • Nie należy używać etykiety kolumny jako etykiety kryterium; albo należy pozostawić etykietę kryterium pustą, albo użyć etykiety, która nie jest etykietą kolumny w zakresie (w podanych niżej przykładach: Obliczana średnia i Dokładne dopasowanie).

  Jeśli w formule jest używana etykieta kolumny zamiast względnego odwołania do komórki lub nazwy zakresu, to w komórce zawierającej kryterium program Excel wyświetla wartość błędu, taką jak #NAZWA? lub #ARG!. Można ten błąd zignorować, ponieważ nie wpływa on na sposób filtrowania zakresu.

 • W formule, która pełni funkcję kryterium, należy użyć odwołanie względne do odpowiedniej komórki w pierwszym wierszu.

 • Wszystkie pozostałe odwołania w formule muszą być odwołaniami bezwzględnymi.

Filtrowanie wartości większych niż średnia wszystkich wartości z przedziału danych

W poniższym zakresie danych (A6:C10) użyto zakresu kryteriów (C1:C2) do zliczenia wierszy zawierających w kolumnie Sprzedaż wartość większą niż średnia wszystkich wartości Sprzedaż (C7:C10). Średnia jest obliczana w komórce C4, a wynik jest w komórce C2 łączony z formułą =">"&C4 w celu utworzenia używanych kryteriów.

Sprzedaż

=ZŁĄCZ.TEKSTY(">";C4)

Obliczona średnia

=ŚREDNIA(C7:C10)

Kategoria

Sprzedawca

Sprzedaż

Napoje

Stąpor

5122 zł

Mięso

Kretowicz

450 zł

warzywa

Myrcha

6328 zł

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Formuła

Opis

Wynik

'=BD.ILE.REKORDÓW.A(A6:C10;;C1:C2)

Zlicza wiersze (3), które spełniają warunek (>4611) z zakresu C1:C2. Warunek w komórce C2 został utworzony przez złączenie znaku =">" z komórką C4, która zawiera średnią obliczoną dla zakresu C7:C10.

=BD.ILE.REKORDÓW.A(A6:C10; ;C1:C2)

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×