BKPW, pola

Pola BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawierają skumulowaną wartość procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału pomnożonego przez okresowe koszty według planu bazowego. Wartość BKPW jest obliczana do daty stanu lub daty dzisiejszej. Te informacje są również nazywane wartość wypracowana.

Istnieje kilka kategorii pól BKPW.

Typ danych    Waluta

BKPW, pole zadania

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Gdy zadanie jest tworzone po raz pierwszy, wartość BKPW wynosi 0,00. Po zapisaniu planu bazowego i zgłoszonym postępie zadania (jako praca rzeczywista, rzeczywisty czas trwania lub procent wykonania pracy) program Microsoft Office Project BKPW. To obliczenie jest oparte na procencie wykonania pracy w porównaniu z bazowym czasem trwania zadania. Project następnie oblicza skumulowany koszt według planu bazowego i dostarcza wartość rzeczywistych kosztów zadania przy danym postępie zadania do tego momentu w czasie trwania według planu bazowego zadania.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola BKPW do arkusza zadań umożliwia sprawdzenie, ile budżetu należy wydać na zadanie do daty stanu lub daty dzisiejszej, z punktu widzenia ilości pracy wykonanej do tej pory i okresowego kosztu według planu bazowego dla zadania.

Przykład    Czas trwania według planu bazowego dla zadania wynosi 8 dni, a koszt według planu bazowego wynosi 400 zł. Przydzielony zasób zgłosił, że zadanie jest teraz ukończone w 25 procentach od zeszłego piątku. Jeśli w piątek minie data stanu, wartość BKPW do tego momentu wynosi 100 zł. Gdy zasób zgłasza, że przydział został ukończony w 50 procentach, wartość BKPW wynosi 200 zł.

Czas trwania wg planu bazowego dla innego zadania wynosi 4 dni, a koszt według planu bazowego wynosi 60 zł. Te koszty są okresowe, takie jak 10 zł, 10 zł, 20 zł i 20 zł w ciągu 4 dni. Zadanie zostało ukończone w 50 procentach. Wartość BKPW w tym momencie wynosi 20 zł, ponieważ 50 procent czasu trwania według planu bazowego składa się z pierwszych 2 dni, których koszt według planu bazowego wynosi 10 zł każda. Później zadanie zostanie ukończone w 75 procentach. Wartość BKPW wynosi teraz 40 zł, ponieważ 75 procent obejmuje pierwsze 3 dni i obliczenia są skumulowane.

Uwagi    Wartość BKPW można porównać z polem RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej) w celu określenia, czy zadanie jest zgodnie z budżetem zgodnie z planem. Pole OKS wskazuje różnicę między tymi polami. Można również porównać BKPW z polem BKPW (budżetowy koszt pracy według harmonogramu), aby określić, czy przydział jest zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem. Pole OZT pokazuje różnicę między tymi polami.

BKPW, pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Gdy zasób zacznie raportować postęp (jako rzeczywista praca, rzeczywisty czas trwania lub procent pracy ukończonej) nad przydzielonymi zadaniami i zapisaniu planu bazowego, program Microsoft Office Project oblicza BKPW dla zasobu. Wartość BKPW dla zasobu jest obliczana jako suma wartości BKPW dla wszystkich przydziałów zasobu.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole BKPW do arkusza zasobów. Następnie można sprawdzić, ile budżetu powinno zostać wydanego na zasób, pod względem ilości przydzielonej pracy wykonanej do tej pory i okresowego kosztu według planu bazowego dla zasobu, aż do daty stanu lub daty dzisiejszej.

Przykład    Dla jednego przydzielonego zadania Jest to BKPW o wartości 100 zł, w przypadku innego przydzielonego zadania 200 zł i 50 zł dla trzeciego przydzielonego zadania. W widoku Arkusz zasobów widać, że Firma BKPW dodała wartość 350 zł do 350 zł.

Uwagi    Wartość BKPW można porównać z polem RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej) w celu określenia, czy zasób podlega planowaniu pod względem budżetu. Pole OKS wskazuje różnicę między tymi polami. Można również porównać BKPW z polem BKPW (budżetowy koszt pracy według harmonogramu), aby określić, czy przydział jest zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem. Pole OZT pokazuje różnicę między tymi polami.

BKPW, pole przydziału

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Po pierwszym zadaniu wartość BKPW dla tego przydziału wynosi 0,00. Po zapisaniu planu bazowego i zgłoszonym postępie zadania (według pracy rzeczywistej, rzeczywistego czasu trwania lub procentu wykonania pracy) program Microsoft Office Project oblicza BKPW dla przydziału. Ilość pracy ukończonej jest mnożona przez okresowy koszt według planu bazowego przydziału do daty stanu lub daty dzisiejszej.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole BKPW do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu. To pole wskazuje, ile budżetu powinno zostać wydanego na przydział, z punktu widzenia ilości pracy wykonanej do tej pory i kosztu według planu bazowego przydziału.

Przykład    Raport na temat BKPW należy zgłosić w piątek. Jako datę stanu wprowadzasz datę piątku, a następnie przeglądasz koszty zadania, dla których koszt według planu bazowego wynosi 400 zł. Zasób zgłosił, że przydział został ukończony w 25 procentach. Jeśli rzeczywista praca reprezentowana przez 25 procent została zgłoszone przed datą stanu, wartość BKPW dla przydziału wynosi 100 zł. Jeśli połowa pracy rzeczywistej reprezentowanej przez 25 procent jest późniejsza od daty stanu, wartość BKPW dla przydziału wynosi 50 zł.

Uwagi    Można porównać BKPW z polem RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej) w celu określenia, czy przydział jest wykonany zgodnie z budżetem. Pole OKS wskazuje różnicę między tymi polami. Można również porównać BKPW z polem BKPW (budżetowy koszt pracy według harmonogramu), aby określić, czy przydział jest zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem. Pole OZT pokazuje różnicę między tymi polami.

BKPW, okresowe pole zadania

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Gdy zadanie jest tworzone po raz pierwszy, wartość BKPW wynosi 0,00. Po zapisaniu planu bazowego i zgłoszonym postępie zadania (według pracy rzeczywistej, rzeczywistego czasu trwania lub procentu wykonania pracy) program Microsoft Office Project oblicza okresową wartość BKPW dla zadania. Procent wykonania jest porównywany z czasem trwania według planu bazowego zadania. Project następnie oblicza skumulowany koszt wg planu bazowego do tego punktu czasu trwania wg planu bazowego i podaje wartość rzeczywistych kosztów zadania przy danym procencie wykonania zadania.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole BKPW do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami. W tym polu jest wyświetlana wartość procentowa ukończenia zadania i okresowy koszt według planu bazowego dla zadania do daty stanu lub daty dzisiejszej. Za pomocą tego pola można również utworzyć wykres BKPW od pierwszego wpisu wartości rzeczywistej pracy do daty stanu lub daty bieżącej.

Przykład    Czas trwania według planu bazowego dla zadania wynosi 8 dni, a koszt według planu bazowego wynosi 400 zł. Od zeszłego piątku zadanie jest ukończone w 25 procentach. Jeśli data stanu to ostatni piątek, wartość BKPW wynosi 100 zł. Później, gdy zadanie zostanie ukończone w 50 procentach, wartość BKPW stanie się 200 zł.

Czas trwania wg planu bazowego dla innego zadania wynosi 4 dni, a koszt według planu bazowego wynosi 60 zł. Te koszty są okresowe, takie jak 10 zł, 10 zł, 20 zł i 20 zł w ciągu 4 dni. Zadanie zostało ukończone w 50 procentach. Wartość BKPW wynosi 20 zł, ponieważ 50 procent czasu trwania obejmuje pierwsze 2 dni, których koszt według planu bazowego wynosi 10 zł każda. Później, gdy zadanie zostanie ukończone w 75 procentach, wartość BKPW stanie się 40 zł, ponieważ 75 procent obejmuje pierwsze 3 dni i obliczenie jest skumulowane.

Uwagi    Wartość BKPW można porównać z polem RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej) w celu określenia, czy zadanie jest zgodnie z budżetem zgodnie z planem. Pole OKS wskazuje różnicę między tymi polami. Można również porównać BKPW z polem BKPW (budżetowy koszt pracy według harmonogramu), aby określić, czy przydział jest zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem. Pole OZT pokazuje różnicę między tymi polami.

BKPW, okresowe pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Gdy zasób zacznie raportować postęp (jako rzeczywista praca, rzeczywisty czas trwania lub procent pracy ukończonej) nad przydzielonymi zadaniami i zapisaniu planu bazowego, program Microsoft Office Project oblicza BKPW dla zasobu. Okresowa wartość BKPW dla zasobu jest obliczana jako suma wartości BKPW dla wszystkich zadań przydzielonych zasobowi, skumulowanych i rozłożonych w czasie.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole BKPW do części okresowej widoku Użycie zasobu. Ilość pracy wykonanej do tej pory i okresowy koszt według planu bazowego dla zasobu można wyświetlić, aż do daty stanu lub daty dzisiejszej.

Przykład    Dla jednego przydzielonego zadania Jest to BKPW o wartości 100 zł, w przypadku innego przydzielonego zadania 50 zł i 50 zł dla trzeciego przydzielonego zadania. Sean rozpoczął pracę nad tymi zadaniami cztery dni temu. W okresowej części widoku Użycie zasobu okresowe wartości BKPW w ostatnich czterech dniach to 50 zł, 100 zł, 150 zł i 200 zł.

Uwagi    Wartość BKPW można porównać z polem RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej) w celu określenia, czy zasób podlega planowaniu pod względem budżetu. Pole OKS wskazuje różnicę między tymi polami. Można również porównać BKPW z polem BKPW (budżetowy koszt pracy według harmonogramu), aby określić, czy przydział jest zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem. Pole OZT pokazuje różnicę między tymi polami.

BKPW, okresowe pole przydziału

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Po pierwszym zadaniu wartość okresowego BKPW dla przydziału wynosi 0,00. Po zapisaniu planu bazowego i zgłoszonym postępie zadania (według pracy rzeczywistej, rzeczywistego czasu trwania lub procentu wykonania pracy) program Microsoft Office Project BKPW. Ilość pracy ukończonej jest mnożona przez okresowy koszt według planu bazowego przydziału.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole BKPW do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu. To pole zawiera informacje o tym, ile budżetu powinno zostać wydanego na przydział, z punktu widzenia ilości pracy wykonanej do tej pory i okresowego kosztu według planu bazowego dla przydziału, aż do daty stanu lub daty dzisiejszej. Wykres można też utworzyć za pomocą tej okresowej wartości BKPW.

Przykład    Jest wtorek i należy raportować okresową wartość BKPW dla przydziału o kosztach według planu bazowego 400 zł. Przydzielony zasób zgłosił, że przydział został ukończony w 50 procentach. Jeśli data Twojego statusu to ostatni piątek i jeśli rzeczywista praca reprezentowana przez 50 procent miała miejsce we wtorek do piątku, okresowa wartość BKPW wynosi odpowiednio 25 zł, 50 zł, 75 zł i 100 zł we wtorek do piątku.

Uwagi    Wartość BKPW można porównać z polem RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej) w celu określenia, czy przydział jest zgodnie z budżetem zgodnie z planem. Pole OKS wskazuje różnicę między tymi polami. Można również porównać BKPW z polem BKPW (budżetowy koszt pracy według harmonogramu), aby określić, czy przydział jest zgodnie z harmonogramem zgodnie z harmonogramem. Pole OZT pokazuje różnicę między tymi polami.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×