BKPW, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) pola zawierają skumulowaną wartość zadania, zasobu lub przydziału i procentu wykonania pomnożoną przez okresowe koszty według planu bazowego. BKPW jest obliczany do daty stanu lub daty bieżącej. Te informacje są nazywane także wartość wypracowana.

Istnieje kilka kategorii pól BKPW.

Typ danych    Waluta

BKPW (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Podczas tworzenia zadania BKPW wynosi 0,00. Natychmiast po zapisaniu planu bazowego oraz wprowadzeniu postępu danego zadania (przez pracę rzeczywistą, rzeczywisty czas trwania lub wykonany procent pracy) program Microsoft Office Project oblicza BKPW. Obliczenia te są oparte na procencie wykonania pracy porównanym z czasem trwania zadania według planu bazowego. Program Project oblicza skumulowany koszt według planu bazowego i udostępnia wartość, jaką powinny osiągnąć rzeczywiste koszty zadania, na podstawie postępu zadania do tego momentu w czasie trwania według planu bazowego.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola BKPW do arkusza zadań umożliwia stwierdzenie przewidywanego obciążenia budżetu danym zadaniem, poniesionego do daty stanu lub daty bieżącej, na podstawie ilości wykonanej dotąd pracy i okresowego kosztu danego zadania według planu bazowego.

Przykład    Czas trwania według planu bazowego zadania jest równy 8 dni, a koszt według planu bazowego — 400 zł. Przydzielony zasób wykazał, że zadanie jest obecnie wykonane w 25 procentach, tak samo jak w ubiegły piątek. Jeżeli ubiegły piątek jest datą stanu, BKPW wynosi do tej chwili 100 zł. Gdy zasób wykaże, że przydział został wykonany w 50 procentach, BKPW osiągnie 200 zł.

Czas trwania według planu bazowego innego zadania wynosi 4 dni, a jego Koszt według planu bazowego wynosi 60 zł. Te koszty są rozłożone na 4 dni, po 10 zł, 10 zł, 20 zł i 20 zł. Zadanie jest obecnie wykonane w 50 procentach. BKPW do tej chwili wynosi 20 zł, ponieważ 50 procent czasu trwania według planu bazowego odpowiada dwóm pierwszym dniom, w których Koszt według planu bazowego wynosił po 10 zł. Gdy zadanie jest wykonane w 75 procentach, BKPW wynosi 40 zł, ponieważ na 75 procent składają się pierwsze 3 dni, a koszty się kumulują.

Uwagi    Wartość BKPW można porównać z wartością RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej), aby określić, czy zadanie postępuje zgodnie z harmonogramem. Pole OKS wyświetla różnice między tymi polami. Można także porównać pole BKPW z polem BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu), aby określić, czy przydział postępuje zgodnie z harmonogramem. Pole OHR wyświetla różnicę między tymi polami.

BKPW (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Gdy tylko zasób zaczyna raportować postęp (taki jak praca rzeczywista, rzeczywisty czas trwania czy procent pracy wykonanej), dotyczący przydzielonych zadań, i zapisywany jest plan bazowy, program Microsoft Office Project oblicza wartość BKPW dla zasobu jako sumę wartości BKPW wszystkich jego przydziałów.

Zalecane zastosowania    Należy dodać pole BKPW do arkusza zasobu. Można następnie sprawdzić, jak duża część budżetu powinna być wydana na zasób w świetle wykonanej dotychczas pracy i okresowego kosztu według planu bazowego dla zasobu do daty stanu lub daty bieżącej.

Przykład    Wartość BKPW dla Piotra wynosi 100> zł dla pierwszego przydzielonego zadania, dla drugiego - 200 zł i dla trzeciego - 50 zł. W widoku Arkusz zasobów widać, że rzutowana wartość BKPW dla Piotra wynosi 350 zł.

Uwagi    W celu stwierdzenia, czy koszty poniesione w związku z danym zadaniem odpowiadają założeniom budżetowym, można porównać pole BKPW z polem RKPW (koszt rzeczywisty pracy wykonanej). Pole OKS zawiera różnicę między tymi polami. Można również porównać pole BKPW z polem BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu), aby określić, czy dane zadanie jest zgodne z założeniami harmonogramu. Pole OHR zawiera różnicę między tymi polami.

BKPW (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W momencie wyznaczania przydziału po raz pierwszy BKPW dla danego przydziału wynosi 0,00. Natychmiast po zapisaniu planu bazowego oraz zgłoszeniu postępu danego przydziału (przez pracę rzeczywistą, rzeczywisty czas trwania lub procent wykonania pracy), program Microsoft Office Project oblicza BKPW dla danego przydziału. Ilość wykonanej pracy jest mnożona przez okresowy koszt danego przydziału według planu bazowego, liczony do daty stanu lub bieżącej.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola BKPW do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia stwierdzenie przewidywanego obciążenia budżetu danym przydziałem na podstawie ilości wykonanej dotąd pracy i kosztu danego przydziału według planu bazowego.

Przykład    Potrzebny jest raport o BKPW do ubiegłego piątku. Należy wprowadzić datę piątku jako datę stanu, a następnie przejrzeć koszty przydziału, które według planu bazowego wynoszą 400 zł. Dany zasób wykazał, że przydział jest wykonany obecnie w 25 procentach. Jeżeli praca rzeczywista odpowiadająca wartości 25 procent była zgłoszona przed datą stanu, to szukany BKPW danego przydziału wynosi 100 zł. Jeżeli po dacie stanu została wykonana połowa pracy rzeczywistej, odpowiadającej wartości 25 procent, wtedy BKPW tego przydziału wynosi 50 zł.

Uwagi    Porównanie pola BKPW z polem RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej) pozwala ustalić, czy przydział nie przekroczył przeznaczonego na niego budżetu. Różnica między tymi polami jest widoczna w polu OKS. Pole BKPW można także porównać z polem BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu), aby ustalić, czy przydział jest zgodny z założeniami harmonogramu. Różnica między tymi polami jest widoczna w polu OHR.

BKPW, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W chwili utworzenia zadania pole BKPW zawiera wartość 0,00. Program Microsoft Office Project oblicza okresową wartość BKPW dla zadania natychmiast po zapisaniu planu bazowego i kiedy zostanie wykazane wykonanie zadania (za pomocą pracy rzeczywistej, rzeczywistego czasu trwania lub procentu pracy wykonanej). Wartość Wykonano % jest porównywana z czasem trwania według planu bazowego zadania. Program Project oblicza wtedy skumulowany koszt według planu bazowego, poniesiony do danego momentu czasu trwania według planu bazowego. Przedstawia także, jaka powinna być wartość kosztów rzeczywistych zadania oraz procent wykonania zadania.

Zalecane zastosowania    Należy dodać pole BKPW do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami. Umożliwi to wyświetlanie, ile z budżetu powinno zostać wydane na zadanie, przedstawiając Wykonano % i okresowy koszt planu bazowego zadania do daty stanu lub daty bieżącej. Można także używać tego pola do tworzenia wykresu kosztu BKPW – od daty pierwszego wprowadzenia wartości pracy rzeczywistej do daty stanu lub daty bieżącej.

Przykład    Czas trwania według planu bazowego zadania jest równy 8 dni, a koszt według planu bazowego — 400 zł. Do minionego piątku zadanie zostało wykonane w 25%. Jeżeli datą stanu jest data minionego piątku, koszt BKPW jest równy 100 zł. Kiedy zadanie będzie wykonane w 50%, koszt BKPW będzie równy 200 zł.

Czas trwania według planu bazowego innego zadania wynosi 4 dni, a jego Koszt według planu bazowego wynosi 60 zł. Te koszty są rozłożone na 4 dni, po 10 zł, 10 zł, 20 zł i 20 zł. Zadanie jest obecnie wykonane w 50 procentach. BKPW do tej chwili wynosi 20 zł, ponieważ 50 procent czasu trwania odpowiada dwóm pierwszym dniom, w których Koszt według planu bazowego wynosił po 10 zł. Gdy zadanie jest wykonane w 75 procentach, BKPW wynosi 40 zł, ponieważ na 75 procent składają się pierwsze 3 dni, a koszty się kumulują.

Uwagi    W celu stwierdzenia, czy koszty poniesione w związku z danym zadaniem odpowiadają założeniom budżetowym, można porównać pole BKPW z polem RKPW (koszt rzeczywisty pracy wykonanej). Pole OKS zawiera różnicę między tymi polami. Można także porównać pole BKPW z polem BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu), aby określić, czy dane zadanie jest zgodne z założeniami harmonogramu. Pole OHR zawiera różnicę między tymi polami.

BKPW, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po rozpoczęciu zgłaszania przez zasób pracy rzeczywistej nad przydzielonymi zadaniami i zapisaniu planu bazowego, program Microsoft Office Project oblicza wartość BKPW dla zasobu. Okresowa wartość BKPW dla zasobu jest sumą wartości BKPW dla wszystkich przydzielonych zasobowi zadań skumulowanych i rozłożonych w czasie.

Zalecane zastosowania    Pole BKPW należy dodać do części okresowej widoku Użycie zasobu, aby wyświetlić, jaka część budżetu powinna być wydana na zasób w kontekście pracy wykonanej do tej pory oraz okresowego kosztu według planu bazowego dla zasobu do daty stanu lub daty bieżącej.

Przykład    Wartość BKPW dla Piotra wynosi 100 zł dla jednego z przydzielonych zadań, 50 zł — dla drugiego i 50 zł — dla trzeciego. Piotr rozpoczął pracę nad tymi trzema zadaniami cztery dni temu. W części okresowej widoku Użycie zasobu widać, że w ciągu ostatnich czterech dni okresowa wartość BKPW wynosi: 50 zł, 100 zł, 150 zł i 200 zł.

Uwagi    W celu stwierdzenia, czy koszty poniesione w związku z danym zadaniem odpowiadają założeniom budżetowym, można porównać pole BKPW z polem RKPW (koszt rzeczywisty pracy wykonanej). Pole OKS zawiera różnicę między tymi polami. Można również porównać pole BKPW z polem BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu), aby określić, czy dane zadanie jest zgodne z założeniami harmonogramu. Pole OHR zawiera różnicę między tymi polami.

BKPW, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W chwili wyznaczania przydziału okresowa wartość pola BKPW dla przydziału wynosi 0,00. Z chwilą zapisania planu bazowego i wykazania postępu danego przydziału (w postaci pracy rzeczywistej, rzeczywistego czasu trwania lub procentu pracy wykonanej), program Microsoft Office Project oblicza BKPW, mnożąc ilość pracy wykonanej przez okresowy koszt przydziału według planu bazowego.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola BKPW do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie części budżetu, która zostanie prawdopodobnie wydana na przydział w związku z ilością wykonanej dotąd pracy i okresowym kosztem danego przydziału według planu bazowego do daty stanu lub bieżącej. Okresową wartość BKPW można także wykorzystać do utworzenia wykresu.

Przykład    Dzisiaj jest wtorek i trzeba przedstawić raport o okresowym BKPW przydziału, którego koszt według planu bazowego wynosi 400 zł. Przydzielony zasób wykazał, że w tym momencie przydział jest wykonany w 50 procentach. Jeżeli datą stanu jest ubiegły piątek, a praca rzeczywista obejmująca te 50 procent miała miejsce od wtorku do piątku, to okresowe pole BKPW zawiera odpowiednio wpisy 25 zł, 50 zł, 75 zł i 100 zł od wtorku do piątku.

Uwagi    Porównanie pola BKPW z polem RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej) pozwala ustalić, czy przydział nie przekroczył przeznaczonego na niego budżetu. Różnica między tymi polami jest widoczna w polu OKS. Pole BKPW można również porównać z polem BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu), aby ustalić, czy przydział jest zgodny z założeniami harmonogramu. Różnica między tymi polami jest widoczna w polu OHR.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×