Udostępnienie tablic przełączania w aplikacji może ułatwić użytkownikom znajdowanie niezbędnych zadań. W tym artykule opisano, jak tworzyć i usuwać tablice przełączania w programie Access, a także pokazano, jak dodawać i modyfikować elementy w tablicy przełączania.

Uwaga: Program Access udostępnia również funkcję znaną jako okienko nawigacji, której można używać zamiast paneli przełączania w celu zapewnienia użytkownikom aplikacji poruszania się po aplikacji.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie tablicy przełączania

Przed utworzeniem panelu przełączania rozważ, jak użytkownicy będą znajdować różne formularze i raporty w bazie danych i odpowiednio zaplanować projekt nawigacji. Jeśli po utworzeniu tablicy przełączania będą potrzebne zmiany, będzie można w dowolnym momencie zmodyfikować jej projekt.

Gdy tworzysz tablicę przełączania za pomocą narzędzia Menedżer przełączania, program Access tworzy tabelę Elementy przełączania, która opisuje, jakie przyciski w formularzu są wyświetlane i jakie akcje wykonują. Jeśli zmienisz ręcznie tablicę przełączania, aplikacja może przestać działać.

Menedżer przełączania umożliwia jedynie osiem przycisków poleceń w tablicy przełączania, dlatego może być konieczne korzystanie z dodatkowych tablic przełączania, do których użytkownik może przejść z głównego schowka.

Począwszy od programu Access 2010 Menedżer przełączania nie jest dostępny na Wstążce, dlatego musisz najpierw dodać to polecenie do paska narzędzi Szybki dostęp. W kilku pierwszych krokach tego procesu popisano, jak dodać to polecenie do paska narzędzi Szybki dostęp.

 1. Kliknij strzałkę w dół na pasku narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij pozycję Więcej poleceń. Program Access otworzy okno dialogowe Opcje programu Access z wybraną sekcją paska narzędzi Szybki dostęp.

 2. W polu kombi Wybierz polecenia z wybierz pozycję Wszystkie polecenia.

 3. Wybierz Pozycję Menedżer przełączania, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe Opcje programu Access.

 4. Na pasku narzędzi Szybki dostępkliknij pozycję Menedżer przełączania, aby otworzyć narzędzie.

  Program Microsoft Access zapyta, czy chcesz utworzyć tablicę przełączania, kliknij przycisk Tak. Powoduje to utworzenie głównego schowka. Możesz dodać wszystkie polecenia przełączania do głównego schowka lub utworzyć pomocnicze tablice przełączania.

 5. Aby utworzyć pomocnicze tablice przełączania, kliknij pozycję Nowy.

  Uwaga: Jeśli tworzysz dodatkowe tablice przełączania, upewnij się, że każdy z nich ma polecenie powrotu do głównego schowka.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowego.

 6. Wpisz nazwę nowego schowka i kliknij przycisk OK.

  Program Microsoft Access doda przełącznik do listy w oknie Strony przełączania.

  Na tym etapie możesz dodać pomocnicze nazwy przełączania.

 7. Powtórz kroki od 5 do 6 dla każdej pomocniczej tablicy przełączania, którą chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Dodawanie elementów do schowka

Po utworzeniu przełączania musisz dodać elementy lub polecenia menu umożliwiające wykonywanie różnych zadań, takich jak otwieranie formularzy i raportów w bazie danych. Elementy, które dodajesz do tablicy przełączania, są wyświetlane jako przyciski poleceń.

 1. W oknie dialogowym Menedżer przełączania wybierz tablicę przełączania, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie strony przełączania.

 2. Kliknij pozycję Nowy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie elementu przełączania.

 3. Wpisz nazwę elementu polecenia w polu tekstowym i wybierz odpowiednie polecenie z listy poleceń.

  Jeśli na przykład element to Daneklienta, wybierz pozycję Otwórz formularz w trybie dodawania.

  Uwaga: Aby utworzyć tablicę przełączania, która będzie gałęzią na inne tablice przełączania, kliknij polecenie Przejdź do przełączania w polu polecenia, a następnie wybierz z listy tablicę przełączania lub wprowadź nazwę innego schowka.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Powtarzaj kroki od 1 do 4 do momentu dodania wszystkich wymaganych poleceń do przełączania.

Polecenie

Wykonywana czynność

Przejdź do tablicy przełączania

Otwiera pomocniczą tablicę przełączania.

Otwieranie formularza w trybie dodawania

Otwiera formularz w trybie umożliwiającym tylko dodanie nowych rekordów.

Otwieranie formularza w trybie edycji

Otwiera formularz w trybie umożliwiającym dodanie lub edytowanie dowolnego rekordu.

Otwórz raport

Umożliwia otwarcie raportu w podglądzie wydruku.

Aplikacja do projektowania

Otwiera Menedżera przełączania.

Zamknij aplikację

Zamyka bieżącą bazę danych.

Uruchamianie makra

Działa makro.

Uruchom kod

Uruchamia funkcję Języka Visual Basic.

Aby uruchomić składniki bazy danych, można dodać przyciski i makra osadzone, a następnie ustawić, aby formularz był wyświetlany przy uruchamianiu. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia makr osadzonych, zobacz artykuł Wprowadzenie do makr. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia formularza, zobacz artykuł Wprowadzenie do formularzy.

Uzyskiwanie dostępu do tablicy przełączania

Poniżej opisano, jak można uzyskać dostęp do nowo utworzonej tablicy przełączania w celu przetestowania dokładności poleceń i elementów projektu.

 • W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie formularz o nazwie Panel przełączania.

  Jeśli nie podoba Ci się tytuł nadany przez program Access twojej tablicy przełączania, możesz zmienić tytuł.

Początek strony

Edytowanie elementów w tablicy przełączania

Edytowanie elementów w tablicy przełączania może być konieczne z kilku powodów, na przykład w celu zmiany etykiety polecenia lub sposobu wykonywania polecenia.

 1. Kliknij pozycję Menedżer przełączania na pasku narzędzi Szybki dostęp.

 2. W oknie dialogowym Menedżer przełączania wybierz tablicę przełączania, którą chcesz edytować, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

 3. Kliknij element w tablicy przełączania, którą chcesz zmienić, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić tekst elementu, polecenia wykonanego przez element lub obiektu otwartego lub uruchamianego po kliknięciu elementu, kliknij pozycję Edytuj.

  • Aby usunąć element, kliknij przycisk Usuń.

  • Aby przenieść kolejność, w jakiej pojawia się element, kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

 4. Po zakończeniu edytowania elementów przełączania kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Usuwanie elementu przełączania

Menedżer przełączania umożliwia usunięcie niechcianego schowka lub elementu przełączania. Jednak usunięcie schowka spowoduje również usunięcie wszystkich elementów przypisanych do tego schowka.

 1. Kliknij pozycję Menedżer przełączania na pasku narzędzi Szybki dostęp.

 2. W oknie dialogowym Menedżer przełączania wybierz tablicę przełączania do usunięcia lub zawierającą element, który chcesz usunąć.

 3. Aby usunąć tablicę przełączania, przejdź do kroku 6.

 4. Aby usunąć element, kliknij pozycję Edytuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie strony przełączania

 5. Zaznacz elementy, które chcesz usunąć.

 6. Kliknij pozycję Usuń.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Wyświetlanie głównej tablicy przełączania podczas uruchamiania

Ustawienia programu Access można zmienić, aby główny obszar przełączania był wyświetlany automatycznie, gdy ktoś otworzy bazę danych.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje, aby otworzyć okno dialogowe Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 3. Wybierz pozycję Tablica przełączania z listy rozwijanej Wyświetl formularz.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Zamknij bazę danych i otwórz ją ponownie.

  Schowek przełączania zostanie otwarty automatycznie.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×