Access udostępnia kilka metod dodawania lub usuwania kolumn w arkuszu danych. Widok arkusza danych umożliwia dodawanie lub usuwanie kolumn i ustawianie typów danych dla tych kolumn. Możesz również dodać pola z okienka zadań lub otworzyć tabelę źródłową arkusza danych i dodać pole w widoku projektu. W tym temacie wyjaśniono, jak używać każdej z tych metod.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu i używaniu arkuszy danych, zobacz artykuły Tworzenie formularza za pomocą narzędzia arkusza danych i Praca z arkuszami danych.

Co chcesz zrobić?

Poznawanie kolumn w arkuszach danych

Arkusz danych jest wizualną reprezentacją informacji zawartych w tabeli bazy danych lub wyników zwróconych przez zapytanie. Kolumna w arkuszu danych reprezentuje to samo, co pole w tabeli bazy danych. Dodając lub usuwając kolumnę w arkuszu danych, dodajesz lub usuwasz pole z tabeli źródłowej arkusza danych. Jeśli to pole zawiera dane wyeliminujesz również te informacje.

Praca z kolumnami

Access umożliwia szybsze i łatwiejsze dodawanie lub usuwanie pola tabeli, ponieważ możesz wykonywać te zadania w widoku arkusza danych. Domyślnie wszystkie tabele w widoku arkusza danych zawierają teraz pustą kolumnę o nazwie Kliknij, aby dodać. Aby dodać kolumnę, wprowadź dane do pierwszej pustej komórki poniżej nagłówka kolumny. Możesz też wkleić co najmniej jeden fragment danych do pustej kolumny. Nie potrzebujesz już używać widoku projektu, aby dodać lub usunąć kolumny, chociaż możesz to zrobić, jeśli chcesz.

Ponadto nie musisz już ustawiać najczęstszych typów danych dla nowej kolumny. Domyślnie pola w tabeli bazy danych muszą zawierać określone typy danych, takie jak tekst, daty i godziny, liczby itp. Zazwyczaj typy danych są ustawiane podczas projektowania tabel bazy danych. Jednak program Access rozpoznaje teraz większości typów danych podczas pierwszego wprowadzania danych w nowej kolumnie. Jeśli na przykład wprowadzisz nazwę w pierwszym polu w nowej tabeli, program Access ustawi to pole jako typ danych Tekst. Jeśli wkleisz datę, program Access ustawi to pole jako typ danych Data/Godzina itd. W przypadku wklejenia mieszanych danych, takich jak kody pocztowe wielu krajów/regionów, program Access wybiera typ danych, który najlepiej realizuje ochronę informacji — zwykle typ danych Tekst. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Poznawanie, jak program Access przypisuje typy danych podczas wprowadzania informacji w dalszej części tego artykułu.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawianiu typów danych, zobacz artykuł Typy danych w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Jeśli nie znasz reguł projektowania relacyjnych baz danych, zobacz artykuł Podstawy projektowania baz danych.

Czynności w poniższych sekcjach opisują sposób dodawania i usuwania kolumn w arkuszach danych za pomocą widoku arkusza danych i widoku projektu.

Dodawanie kolumny przy użyciu widoku arkusza danych

Czynności w tej sekcji opisują sposób używania widoku arkusza danych do dodawania kolumny do arkusza danych, nadawania nazwy kolumnie i wprowadzania danych. Podczas pracy pamiętaj, że wykonanie tych kroków dodaje i zmienia pole w tabeli źródłowej arkusza danych.

 1. W okienku nawigacji zlokalizuj i kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz dodać pole.

  W programie Access zostanie otwarta tabela w widoku arkusza danych.

 2. Przewiń do prawej lub lewej krawędzi arkusza danych (w zależności od ustawień regionalnych i językowych systemu Windows) i znajdź pustą kolumnę.

  Domyślnie w nagłówku pustej kolumny są wyświetlane wyrazy Kliknij, aby dodać.

 3. Wprowadź pewne dane w pierwszym pustym wierszu poniżej nagłówka.

  — lub —

  Wklej przynajmniej jeden fragment danych w pole, poczynając od pierwszej pustej komórki.

  Zapisz zmiany.

  W zależności od typu wprowadzonych danych program Access ustawia typ danych pola. Jeśli na przykład wprowadzisz nazwę, program Access ustawia typ danych jako Tekst.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustawiania typów danych przez program Access, zobacz sekcję Poznawanie, jak program Access przypisuje typy danych podczas wprowadzania informacji. Aby uzyskać informacje o ręcznym ustawianiu typów danych, zobacz sekcję Ustawianie typów danych, których nie utworzy widok arkusza danych również w dalszej części tego artykułu.

 4. Kliknij dwukrotnie nagłówek kolumny i wpisz nazwę nowego pola.

  — lub —

  Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie kliknij pozycję Zmień nazwę pola w menu skrótów. Następnie wpisz nazwę pola.

 5. Zapisz zmiany.

Początek strony

Usuwanie kolumny przy użyciu widoku arkusza danych

Przed usunięciem kolumny z arkusza danych pamiętaj o kilku ważnych faktach:

 • Podczas usuwania kolumny usuwasz wszystkie dane w kolumnie i nie możesz cofnąć usunięcia. Dlatego należy utworzyć kopię tabeli przed usunięciem kolumny.

 • Nie możesz usunąć pewnych typów kolumn bez wykonania dodatkowych czynności. Na przykład nie możesz użyć widoku arkusza danych, aby usunąć pole klucza podstawowego. Aby wykonać to zadanie, musisz użyć widoku projektu. Ponadto nie możesz usunąć klucza podstawowego lub pola odnośnika bez wcześniejszego usunięcia relacji między polem a tabelami, z których pole pobiera swoje dane. Opis sposobu usuwania pól pokrewnych wykracza poza zakres tego artykułu.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuły Podstawowe informacje o projekcie bazy danych,Dodawanie lub zmienianie klucza podstawowego tabeli w programie Access,Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji oraz Tworzenie lub usuwanie pola wielowartościowego.

Usuwanie kolumny w widoku arkusza danych

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję Usuń pole w menu skrótów.

 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

 4. Zapisz zmiany.

Początek strony

Dodawanie kolumny przy użyciu widoku projektu

Jeśli znasz wcześniejsze wersje programu Access, prawdopodobnie masz pewne doświadczenie w korzystaniu z widoku projektu. Widok projektu zapewnia większą elastyczność niż widok arkusza danych, ponieważ możesz ustawić wszystkie dostępne typy danych i możesz utworzyć pole odnośnika, nie opuszczając widoku projektu.

Dodawanie kolumny w widoku projektu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  — lub —

  Na pasku stanu programu Access kliknij pozycję Projekt.

 2. W kolumnie Nazwa pola wybierz pusty wiersz i wpisz nazwę nowego pola.

 3. W kolumnie Typ danych obok nazwy nowego pola wybierz typ danych dla nowej kolumny.

 4. Zapisz zmiany.

Początek strony

Usuwanie kolumny przy użyciu widoku projektu

Zasady usuwania kolumny w widoku arkusza danych mają zastosowanie również do widoku projektu: Jeśli usuniesz kolumnę, utracisz wszystkie dane w tej kolumnie. Ponadto, zanim można będzie usunąć klucz podstawowy lub pole odnośnika, musisz najpierw usunąć relacje dla tych pól.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuły Podstawowe informacje o projekcie bazy danych,Dodawanie lub zmienianie klucza podstawowego tabeli w programie Accessoraz Tworzenie lub usuwanie pola wielowartościowego.

Usuwanie kolumny w widoku projektu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  — lub —

  Na pasku stanu programu Access kliknij pozycję Projekt.

 2. Wybierz pole (wiersz), które chcesz usunąć.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Usuń wiersze.

  — lub —

  Naciśnij klawisz DELETE.

 4. Zapisz zmiany.

Początek strony

Poznawanie, jak program Access przypisuje typy danych podczas wprowadzania informacji

Po utworzeniu pustego arkusza danych program Access przypisuje typ danych do każdego pola, gdy po raz pierwszy wprowadzasz dane w tym polu. W poniższej tabeli wymieniono różne typy danych, które możesz wprowadzić, i typ danych, który program Access stosuje do każdego z nich.

Uwaga: Nie możesz ustawić typów danych Załącznik lub Obiekt OLE, wprowadzając dane w polu, oraz nie możesz włączyć obsługi edytowania tekstu sformatowanego, wprowadzając dane w polu.

W poniższej tabeli przedstawiono, jak program Access ustawia typ danych pola podczas wprowadzania danych w widoku arkusza danych.

Po wprowadzeniu:

W programie Access zostanie utworzone pole o typie danych:

Michał

Krótki tekst (tekst)

Blok tekstu lub tekstu i liczb dłuższy niż 256 znaków.

Długi tekst (Nota)

Uwaga: Nie możesz użyć widoku arkusza danych do włączenia formatowania tekstu. Ponadto, jeśli włączysz właściwość o nazwie Tylko dołącz dla pola Nota, wówczas domyślnie program Access ukrywa każdy tekst po umieszczeniu kursora w tym polu.

Aby uzyskać informacje o włączaniu formatowania tekstu, zobacz artykuł Tworzenie lub usuwanie pola tekstu sformatowanego.

http://www.contoso.com

Program Access rozpoznaje następujące protokoły internetowe: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Uwaga: Aby program Access rozpoznał protokół i ustawił typ danych Hiperlink, musisz po protokole wstawić znak niebędący białym znakiem.

Hiperlink

50000

Liczba całkowita długa

50 000

Liczba całkowita długa

50 000,99

Liczba, podwójna precyzja

50000,389

Liczba, podwójna precyzja

31/12/2019

Formaty daty i godziny określone w ustawieniach regionalnych i językowych systemu Windows kontrolują sposób, w jaki program Access formatuje dane Data/Godzina.

Data/Godzina

31 grudnia 2019 r.

Uwaga: Musisz wprowadzić lub wkleić więcej niż nazwę dnia, aby program Access rozpoznał typ danych Data/Godzina. Na przykład po wprowadzeniu słowa „Wtorek” program Access wybiera typ danych Tekst. Aby program Access rozpoznał typ danych Data/Godzina, musisz wprowadzić miesiąc oprócz dnia.

Data/Godzina

10:50:23

Data/Godzina

10:50

Data/Godzina

17:50

Data/Godzina

12,50 zł

Program Access rozpozna symbol waluty określony w Twoich ustawieniach regionalnych i językowych systemu Windows.

Waluta

21,75

Liczba, podwójna precyzja

123,00%

Liczba, podwójna precyzja

3,46E+03

Liczba, podwójna precyzja

Początek strony

Ustawianie typów danych, których widok arkusza danych nie utworzy

Domyślnie niektórych zadań nie można wykonać przy użyciu widoku arkusza danych:

 • Nie możesz ustawić typów danych Załącznik lub Obiekt OLE, wklejając dane do pustej komórki.

 • Nie możesz włączyć edytowania tekstu sformatowanego w polu Długi tekst (Nota), wklejając dane. Aby włączyć obsługę tekstu sformatowanego, musisz ustawić opcję dla pola w widoku projektu.

W tej sekcji przedstawiono sposób wykonywania tych zadań.

Ustawianie typów danych Załącznik

 1. Jeśli nie jest już zaznaczona, zaznacz pustą kolumnę (tę opisaną jako Kliknij, aby dodać) w Twoim arkuszu danych.

 2. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Załącznik.

 3. Zapisz zmiany.

Początek strony

Dodawanie pola Długi tekst (Nota) do tabeli z edytowaniem tekstu sformatowanego

 1. Jeśli nie jest już zaznaczona, zaznacz pustą kolumnę (tę opisaną jako Kliknij, aby dodać) w Twoim arkuszu danych.

 2. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Tekst sformatowany.

 3. Zapisz zmiany.

Konwertowanie kolumny w pole odnośnika

Domyślnie nie możesz użyć widoku arkusza danych do przekonwertowania nowej kolumny w pole odnośnika. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Access, pole odnośnika wyświetla dane z innego źródła — zarówno tabeli, jak i listy elementów — na liście. Domyślnie program Access korzysta z listy rozwijanej do wyświetlania danych wyszukiwania, ale może też użyć pola listy (listy, której się nie otwiera ani nie zamyka) w formularzu.

Możesz utworzyć dwa typy pól odnośników — list opartych na tabeli i list wartości. Lista oparta na tabeli używa zapytania do pobrania danych z innej tabeli, zaś lista wartości wyświetla zestaw stałych wartości. Poniższa procedura przedstawia sposób tworzenia obu typów list.

Dodawanie pola odnośnika

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę źródłową nowego arkusza danych, a następnie kliknij pozycję Widok projektu.

  — lub —

  Na pasku stanu programu Access kliknij pozycję Projekt.

  Tabela zostanie otwarta w widoku projektu.

 2. Wybierz pole, które chcesz przekonwertować.

  — lub —

  Wybierz pusty wiersz w kolumnie Nazwa pola i wpisz nazwę nowego pola.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Kolumna odnośnika.

  — lub —

  W widoku projektu w kolumnie Typ danych kliknij strzałkę w dół i wybierz pozycję Kreator odnośników.

  Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Tworzenie listy opartej na tabeli    

   1. Wybierz pozycję Obiekt kolumna odnośnika ma pobierać wartości z tabeli lub zapytania i kliknij przycisk Dalej.

   2. W obszarze Widok wybierz opcję, wybierz tabelę lub zapytanie z listy, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli na przykład chcesz użyć wartości z tabeli w polu odnośnika, kliknij pozycję Tabele. Jeśli chcesz użyć zapytania, kliknij pozycję Zapytania. Aby wyświetlić listę wszystkich tabel i zapytań w bazie danych, kliknij Oba.

   3. Przenieś pola, które mają być wyświetlane na liście odnośników, z okienka Dostępne pola do okienka Wybrane pola, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   4. Opcjonalnie wybierz przynajmniej jedną opcję sortowania dla pól wybranych w poprzednim kroku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   5. Opcjonalnie dostosuj szerokość każdej kolumny na liście odnośników, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   6. Opcjonalnie w obszarze Jaka ma być nazwa kolumny odnośników wprowadź nazwę w polu tekstowym.

   7. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości. Wybranie tej opcji umożliwia wybór i przechowywanie więcej niż jednego elementu z listy.

   8. Kliknij przycisk Zakończ. Jeśli program Access wyświetli monit o zapisanie tabeli, kliknij pozycję Tak. Program Access doda zapytanie o odnośnik do nowej tabeli. Domyślnie zapytanie pobiera określone przez Ciebie pola oraz wartości klucza podstawowego tabeli źródłowej. Następnie program Access ustala typ danych pola odnośnika, aby był zgodny z typem danych pola klucza podstawowego w tabeli źródłowej. Jeśli na przykład pole klucza podstawowego w tabeli źródłowej korzysta z typu danych Autonumerowanie, program Access ustawia typ danych pola odnośnika na typ danych Liczba.

   9. Wróć do widoku arkusza danych, przejdź do pola odnośnika i wybierz element z listy.

    Lub

 5. Tworzenie listy opartej na wartościach    

  1. Kliknij opcję Chcę wpisać żądane przeze mnie wartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  2. W polu Liczba kolumn wprowadź liczbę kolumn, które mają być wyświetlane na Twojej liście, a następnie przejdź do pierwszej pustej komórki i wprowadź wartość.

   Po wprowadzeniu pierwszej wartości kolejna pusta komórka zostanie wyświetlona poniżej bieżącej komórki.

  3. Po zakończeniu wprowadzania pierwszej wartości użyj klawisza TAB lub klawisza strzałki w dół, aby przenieść fokus do następnej komórki, i wprowadź drugą wartość.

  4. Powtarzaj kroki 2 i 3 aż zakończysz tworzenie listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Opcjonalnie wprowadź nazwę nowego pola, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×