Dodawanie tabel i kolumn do diagramów modeli baz danych

Tabele w diagramie modelu bazy danych reprezentują strukturę tabeli w bazie danych, łącznie z nazwą tabeli, nazwami kolumn, kluczami podstawowymi i typami danych. Korzystając z szablonu Diagramu modelu bazy danych możesz tworzyć nowe tabele, zmieniać istniejące lub odtworzyć je z istniejącej bazy danych.

Ważne: Diagram modelu bazy danych jest dostępny tylko w niektórych wersjach programu Visio. Zobacz artykuł Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?, aby zasięgnąć dodatkowych informacji.

Uwaga: Pełny zestaw funkcji modelowania baz danych, zawierający między innymi funkcje odtwarzania i generowania, jest dostępny w programie Visio for Enterprise Architects. Program Visio for Enterprise Architects jest dołączany do subskrypcji MSDN Premium, dostępnej razem z wydaniami programów Visual Studio Professional i Visual Studio Team System opartymi na rolach.

Tworzenie tabeli w diagramie modelu bazy danych

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych, nad którym chcesz pracować.

 2. Z wzornika Model encja-relacja lub Model obiektowo-relacyjny przeciągnij kształt Encja na rysunek.

 3. Kliknij dwukrotnie kształt, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

 4. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Definicja i wpisz nazwę tabeli.

 5. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Kolumny, wpisz nazwę i wybierz typ danych.

 6. Zaznacz pozycję Wymagane dla kolumn, które nie mogą mieć wartości null.

 7. Zaznacz pole wyboru KP (klucz podstawowy) dla kolumn, które unikatowo identyfikują każdy wiersz w tabeli bazy danych.

 8. W obszarze Kategorie kliknij pozycje Indeksy, Wyzwalacze, Klauzula check lub Rozszerzone, aby utworzyć te opcjonalne elementy.

Porada: Gdy przeciągasz kształt jednostki na diagram, ma on domyślną nazwę. Aby zmienić ustawienia domyślne, w menu Baza danych wskaż pozycję Opcje, kliknij pozycję Modelowanie i przejdź do karty Różne logiczne.

Dodawanie kolumny do tabeli

Po utworzeniu tabeli musisz dodać kolumny i zdefiniować ich właściwości takie jak typ danych i klucze podstawowe.

 1. Kliknij dwukrotnie tabelę na diagramie.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

 3. Kliknij w pierwszej pustej komórce Nazwa fizyczna i wpisz nazwę.

 4. Aby zmienić typ danych kolumny, kliknij pole Typ danych kolumny i wybierz typ danych z listy lub wpisz typ danych na liście. Możesz na przykład wpisać tekst decimal(8,2) lub char(30).

 5. Aby zapobiec pojawianiu się wartości null, zaznacz pole wyboru Wymagane.

 6. Aby wskazać, że kolumna jest kluczem podstawowym, zaznacz pole wyboru Klucz podstawowy.

Ustawianie klucza podstawowego

Relacje używają podstawowych i obcych kluczy, aby mapować wiersze z jednej tabeli do odpowiadających wierszy w innej tabeli. Aby nawiązać relację, przynajmniej jedna tabela w relacji musi posiadać klucz podstawowy.

 1. Kliknij dwukrotnie tabelę na diagramie.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

 3. Wybierz pole KP dla kolumny, w której chcesz użyć klucza podstawowego. Jeśli chcesz utworzyć klucz złożony, możesz zaznaczyć więcej niż jedno pole wyboru.

Uwaga: Typów nie można używać jako kluczy podstawowych.

Usuwanie tabeli

Usuwając tabelę z diagramu modelu bazy danych można usunąć tabelę wyłącznie z diagramu lub zarówno z diagramu oraz modelu źródłowego. Funkcja usuwania tabeli wyłącznie z diagramu może przydać się podczas wypróbowywania scenariuszy.

 1. Kliknij tabelę w Twoim modelu i naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.

 2. W oknie dialogowym Usuń obiekt wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Tak,aby usunąć tabelę z rysunku i modelu źródłowego.

  • Kliknij Nie, aby usunąć tabelę wyłącznie z rysunku.

   Uwaga: Jeśli klikniesz Nie, a później zdecydujesz się dodać tabelę z powrotem do rysunku, możesz przeciągnąć ją na rysunek z poziomu okna Tabele i widoki.

Porada: Możesz wybrać, aby zawsze lub nigdy nie pozbywać się usuniętych relacji z modelu źródłowego. W menu Baza danych wskaż pozycję Opcje, kliknij pozycję Modelowanie i wybierz odpowiednią opcję na karcie Diagram logiczny.

Wyświetlanie informacji o tabeli

W diagramie można umieszczać informacje dotyczące tabel takie jak klucze podstawowe (KP), klucze obce (KO), klucze alternatywne (KA), unikalne (UN), indeksy (In) i typy danych.

 1. W menu Baza danych wskaż polecenie Opcje, a następnie kliknij polecenie Dokument.

 2. W zakładce Tabele wybierz elementy, które mają znaleźć się w diagramie.

  Jeśli Twoja notacja jest ustawiona jako relacyjna, adnotacje są wyświetlane w lewej kolumnie. Jeśli używasz notacji IDEF1X, adnotacje znajdują się w nawiasach obok nazwy kolumny.

Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?

Prawdopodobnie to wydanie programu Visio nie zawiera odpowiednich funkcji. Aby sprawdzić, które wydanie programu Visio jest używane, kliknij polecenie Microsoft Office Visio — informacje w menu Pomoc. Nazwa wydania jest wyświetlana w wierszu u góry okna dialogowego.

Program Visio Standard nie zawiera szablonu Diagram modelu bazy danych.

Program Visio w wersji Professional i Premium obsługuje funkcje odtwarzania dla szablonu Diagram modelu bazy danych (pozwala utworzyć model istniejącej bazy danych w programie Visio), ale nie obsługuje generowania (nie pozwala wygenerować kodu SQL przy użyciu modelu bazy danych w programie Visio).

Uwaga: Pełny zestaw funkcji modelowania baz danych, zawierający między innymi funkcje odtwarzania i generowania, jest dostępny w programie Visio for Enterprise Architects. Program Visio for Enterprise Architects jest dołączany do subskrypcji MSDNPremium, dostępnej razem z wydaniami programów Visual Studio Professional i Visual Studio Team System opartymi na rolach.

Jeśli używasz programu Visio (plan 2) i chcesz uzyskać informacje na temat odtwarzania istniejącej bazy danych w model bazy danych, zobacz artykuł Odwrotna inżynieria istniejącej bazy danych.

Zobacz też

Tworzenie modelu bazy danych (zwanego także diagramem modelu encja-relacja)

Definiowanie relacji na diagramie modelu bazy danych

Ustawianie i edytowanie typów danych w diagramach modeli baz danych

Odwrotna inżynieria istniejącej bazy danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×