Dostępne typy wykresów

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Gdy wszystko będzie gotowe do utworzenia wykresu dla danych w programie Excel dla sieci Web, warto dowiedzieć się więcej o każdym typie wykresu. W tym artykule dowiesz się, jak zorganizować swoje dane dla wybranego typu wykresu i określić typ wykresu najlepszy dla aktualnych danych.

Kliknij typ wykresu, aby dowiedzieć się więcej.

Wykresy kolumnowe

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie kolumnowym. Zazwyczaj na wykresie kolumnowym kategorie przedstawione są na osi poziomej, a wartości są rozmieszczone na osi pionowej, jak na poniższym wykresie:

Wykres kolumnowy grupowany

Typy wykresów kolumnowych

 • Kolumnowy grupowany    Na wykresach kolumnowych grupowanych wartości są wyświetlane w kolumnach 2-W. Tego wykresu należy użyć, gdy istnieją kategorie przedstawiające:

  • zakresy wartości (na przykład liczniki elementów);

  • określone układy skali (na przykład wartości skali Likerta: całkowita zgoda, zgoda, neutralność, sprzeciw i całkowity sprzeciw);

  • nazwy bez określonej kolejności (na przykład nazwy elementów, nazwy geograficzne lub nazwiska osób).

 • Skumulowany kolumnowy     Na skumulowanym wykresie kolumnowym wartości przedstawiane są w postaci skumulowanych kolumn 2-W. Skorzystaj z tego wykresu, gdy masz wiele seria danych i chcesz podkreślić sumę.

 • 100% skumulowany kolumnowy    Wykres 100% skumulowany kolumnowy przedstawia wartości w kolumnach 2-W skumulowanych, aby odzwierciedlać 100% wartości. Za pomocą tego wykresu można podkreślić udziały w całości w przypadku co najmniej dwóch serii danych, szczególnie wtedy, gdy suma jest taka sama dla każdej kategorii.

Początek strony

Wykresy liniowe

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie liniowym. Na wykresie liniowym dane kategorii są rozkładane równomiernie na osi poziomej, a dane wartości są rozkładane równomiernie na osi pionowej. Wykresy liniowe pozwalają zilustrować dane ciągłe w czasie jako rozłożone równomiernie na osi, dlatego doskonale nadają się do przedstawiania trendów danych w równych odstępach czasu, na przykład miesiącach, tygodniach, kwartałach lub latach obrachunkowych.

Wykres liniowy ze znacznikami

Typy wykresów liniowych

 • Liniowy i liniowy ze znacznikami    Wykresy liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, umożliwiają zilustrowanie trendów w czasie lub w równomiernie rozłożonych kategoriach, szczególnie gdy istnieje wiele punktów danych, a kolejność ich prezentacji ma znaczenie. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, użyj wykresu liniowego bez znaczników.

 • Skumulowany liniowy i skumulowany liniowy ze znacznikami    Skumulowane wykresy liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, służą do przedstawiania trendu udziału każdej wartości w czasie lub w równomiernie rozmieszczonych kategoriach.

 • 100% skumulowany liniowy i 100% skumulowany liniowy ze znacznikami    Wykresy 100% skumulowane liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, służą do przedstawiania trendów procentowego udziału każdej wartości w czasie lub w równomiernie rozmieszczonych kategoriach. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, użyj wykresu 100% skumulowanego liniowego bez znaczników.

  Uwagi: 

  • Wykresy liniowe dają najlepsze wyniki, gdy na wykresie istnieje wiele serii danych — jeśli istnieje tylko jedna seria danych, rozważ użycie wykresu punktowego zamiast wykresu liniowego.

  • Na wykresach skumulowanych liniowych dane są dodawane, co może nie być oczekiwanym wynikiem. Ze względu na możliwe trudności w wizualnej ocenie skumulowanych linii rozważ użycie innego typu wykresu liniowego lub wykresu skumulowanego warstwowego.

Początek strony

Wykresy kołowe i pierścieniowe

Dane rozmieszczone w jednej kolumnie lub w jednym wierszu arkusza można przedstawić na wykresie kołowym. Wykresy kołowe pokazują rozmiary elementów należących do jednej seria danych w porównaniu do sumy tych elementów. Na wykresie kołowym elementy punkty danych są przedstawiane jako procenty całego koła.

Wykres kołowy

Wykresy kołowe są przydatne w następujących sytuacjach:

 • Masz tylko jedną serię danych.

 • Żadna z wartości danych nie jest ujemna.

 • Wśród wartości danych jest bardzo mało wartości zerowych.

 • Masz nie więcej niż siedem kategorii reprezentujących części pewnej całości (całego koła).

Typy wykresów kołowych

 • Kołowy    Na wykresach kołowych jest przedstawiany udział każdej wartości w sumie w formacie 2-W.

Początek strony

Wykresy pierścieniowe

Dane rozmieszczone tylko w kolumnach lub tylko w wierszach arkusza można utworzyć na wykresie pierścieniowym. Wykres pierścieniowy, podobnie jak wykres kołowy, przedstawia relację części z całością, ale może zawierać więcej niż jeden seria danych.

Wykres pierścieniowy

Typy wykresów pierścieniowych

 • Pierścieniowy    Na wykresach pierścieniowych dane są przedstawiane w pierścieniach, z których każdy reprezentuje serię danych. Jeśli wartości procentowe są wyświetlane na etykietach danych, wartość procentowa każdego pierścienia będzie wynosiła 100%.

  Uwaga:  Wykres pierścieniowy jest niezbyt czytelny. Warto rozważyć użycie zamiast niego wykresu skumulowanego kolumnowego lub skumulowanego słupkowego.

Początek strony

Wykresy słupkowe

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie słupkowym. Takie wykresy umożliwiają zilustrowanie porównań poszczególnych elementów. Na wykresach słupkowych kategorie są zazwyczaj rozmieszczone wzdłuż osi pionowej, a wartości wzdłuż osi poziomej.

Wykres słupkowy

Wykresy słupkowe są przydatne w następujących sytuacjach:

 • Etykiety osi są długie.

 • Prezentowane wartości oznaczają czasy trwania.

Typy wykresów słupkowych

 • Grupowany    Na wykresach słupkowych grupowanych wartości są wyświetlane w formie słupków 2-W.

 • Skumulowany słupkowy    Na skumulowanym wykresie słupkowym jest przedstawiona relacja poszczególnych elementów z całością w postaci słupków 2-W.

 • 100% skumulowany     Na wykresie 100% skumulowanym słupkowym wyświetlane są słupki 2-W, ilustrujące porównanie procentowego udziału każdej wartości w sumie dla wszystkich kategorii.

Początek strony

Wykresy warstwowe

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie warstwowym. Wykresy warstwowe służą do ilustrowania zmian w czasie i umożliwiają przyciągnięcie uwagi do sumy dla całego trendu. Przez podkreślenie sumy przedstawionych wartości wykres warstwowy przedstawia również relacje poszczególnych części z całością.

Wykres warstwowy

Typy wykresów warstwowych

 • Warstwowy    Na wykresach warstwowych 2-W są wyświetlane trendy wartości w czasie lub dane innych kategorii. Zazwyczaj lepszym rozwiązaniem jest użycie wykresu liniowego zamiast nieskumulowanego wykresu warstwowego, ponieważ dane z jednej serii mogą być zasłonięte danymi z innej serii.

 • Skumulowany warstwowy    Na skumulowanych wykresach warstwowych są wyświetlane trendy udziału każdej wartości w czasie lub dane innych kategorii w formacie 2-W.

 • 100% skumulowany    Na 100% skumulowanych wykresach warstwowych są wyświetlane trendy procentowego udziału każdej wartości w czasie lub dane innych kategorii.

Początek strony

Wykresy punktowe

Dane rozmieszczone w kolumnach i wierszach arkusza można przedstawić na wykresie punktowym. Umieść wartości x w jednym wierszu lub w jednej kolumnie, a następnie wprowadź odpowiadające im wartości y w przyległych wierszach lub kolumnach.

Wykres punktowy ma dwie osie wartości — oś poziomą (x) i oś pionową (y). Wartości x i y są łączone w pojedyncze punkty danych i przedstawiane w nierównych interwałach lub grupach. Wykresy punktowe są często używane do wyświetlania i porównywania wartości liczbowych, takich jak dane naukowe, statystyczne czy techniczne.

Wykres punktowy

Wykresy punktowe są przydatne w następujących sytuacjach:

 • Trzeba zmienić skalę osi poziomej.

 • Trzeba zmienić skalę tej osi na logarytmiczną.

 • Wartości na osi poziomej nie rozkładają się równomiernie.

 • Na osi poziomej występuje wiele punktów danych.

 • Trzeba dopasować niezależne skale osi wykresu punktowego, aby uwidocznić dodatkowe informacje o danych obejmujących pary lub zbiory wartości.

 • Trzeba pokazać podobieństwa dużych zestawów danych, a nie różnice między punktami danych.

 • Trzeba porównać wiele punktów danych bez uwzględniania czasu — im więcej danych na wykresie punktowym, tym lepsze porównanie.

Typy wykresów punktowych

 • Punktowy    Na tym wykresie punkty są przedstawiane bez łączenia ich liniami w celu porównania par wartości.

 • Punktowy z wygładzonymi liniami i punktowy ze znacznikami i wygładzonymi liniami    Na tym wykresie jest wyświetlana wygładzona krzywa łącząca punkty danych. Wygładzone linie mogą być wyświetlane ze znacznikami lub bez. Wygładzonej linii bez znaczników można używać, gdy jest wiele punktów danych.

 • Punktowy z prostymi liniami i znacznikami oraz punktowy z prostymi liniami    Na tym wykresie przedstawiono proste linie łączące punkty danych. Linie proste mogą być pokazywane ze znacznikami lub bez znaczników.

Początek strony

Inne wykresy

Dane rozmieszczone tylko w kolumnach lub tylko w wierszach arkusza można przedstawić na wykresie radarowym. Wykres radarowy ilustruje porównanie łącznych wartości wielu seria danych.

Wykres radarowy

Typy wykresów radarowych

 • Radarowy i radarowy ze znacznikami    Wykresy radarowe, ze znacznikami dla pojedynczych punktów danych lub bez tych znaczników, pokazują zmiany wartości względem punktu środkowego.

 • Wypełniony radarowy    W przypadku wykresu wypełnionego radarowego obszar serii danych jest wypełniony kolorem.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×