Dostosowywanie widoku w aplikacji programu Access przez utworzenie makra interfejsu użytkownika

Za pomocą makr interfejsu użytkownika w aplikacjach sieci Web programu Access możesz wykonywać takie czynności, jak otwieranie innego widoku, stosowanie filtru czy tworzenie nowego rekordu. Istnieją dwa typy makr: „osadzone” makra interfejsu użytkownika, dołączone bezpośrednio do jego obiektów, na przykład przycisków poleceń, pól kombi czy obiektu przycisku paska akcji, oraz „autonomiczne” makra interfejsu użytkownika, zawarte w obiektach makr.

Aby uniknąć duplikowania logiki makra, możesz ponownie korzystać z autonomicznych makr interfejsu użytkownika, wywołując je z innych makr. Autonomiczne makra interfejsu użytkownika są widoczne w obszarze Makra okienka nawigacji, jednak nie można ich w tym miejscu uruchamiać. W celu uruchomienia takiego makra z poziomu osadzonego makra interfejsu użytkownika użyj akcji UruchomMakro.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

Tworzenie osadzonego makra interfejsu użytkownika w aplikacji sieci Web programu Access

Osadzone makra interfejsu użytkownika w aplikacjach sieci Web programu Access są uruchamiane w momencie wystąpienia określonego zdarzenia w widoku, na przykład kliknięcia przycisku, wybrania elementu w polu kombi lub załadowania widoku. Te makra stają się częścią widoku lub kontrolki, w których są osadzone.

Poniższa lista zawiera zdarzenia, do których możesz dołączać makra interfejsu użytkownika w ramach kontrolki lub widoku w aplikacji sieci Web programu Access:

Typ zdarzenia

Moment wystąpienia

Po aktualizacji

Występuje po wpisaniu danych w kontrolce lub wybraniu elementu z kontrolki listy.

Przy kliknięciu

Występuje w momencie zaznaczenia kontrolki.

Przy bieżącym

Występuje w momencie przejścia użytkownika do innego rekordu w widoku.

Przy ładowaniu

Występuje przy otwieraniu widoku.

Ta lista zawiera informacje o typach zdarzeń obsługiwanych przez poszczególne kontrolki w widokach listy i pustych widokach:

Kontrolka lub typ obiektu

Obsługiwane zdarzenia

Przycisk paska akcji

Przy kliknięciu

Autouzupełnianie

Po aktualizacji, Przy kliknięciu

Przycisk

Przy kliknięciu

Pole wyboru

Po aktualizacji

Pole kombi

Po aktualizacji

Hiperłącze

Po aktualizacji, Przy kliknięciu

Obraz

Przy kliknięciu

Etykieta

Przy kliknięciu

Wielowierszowe pole tekstowe

Po aktualizacji, Przy kliknięciu

Pole tekstowe

Po aktualizacji, Przy kliknięciu

Widok

Przy bieżącym, Przy ładowaniu

Uwagi: 

 • Widoki podsumowania w aplikacjach sieci Web programu Access nie umożliwiają dodawania kontrolek niestandardowych, co oznacza, że nie można dodawać żadnych makr interfejsu użytkownika do jakichkolwiek kontrolek w tym typie widoku.

 • Widoki arkusza danych nie obsługują zdarzeń kontrolki Po aktualizacji. Logikę marka można zdefiniować w zdarzeniu Po aktualizacji tylko tych kontrolek, które są umieszczone w widokach listy lub pustych widokach.

 • Kontrolki przeglądarki sieci Web, kontrolki widoku podrzędnego i kontrolki powiązanych elementów nie obsługują żadnych zdarzeń w jakimkolwiek typie widoku.

Aby utworzyć osadzone makro interfejsu użytkownika w aplikacji sieci Web programu Access, zrób tak:

 1. Zaznacz kontrolkę, w której chcesz osadzić makro.

 2. Kliknij przycisk Akcje. Program Access otworzy okno dialogowe Akcje dla akcji niestandardowej.

  Przycisk Akcje dla przycisku polecenia w widoku.

 3. Kliknij zdarzenie, do którego chcesz dołączyć makro. W programie Access zostanie wyświetlone puste makro w widoku projektu makra — możesz zacząć dodawać akcje.

Tworzenie autonomicznego makra interfejsu użytkownika w aplikacji sieci Web programu Access

 1. Kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie kliknij kolejno pozycje Zaawansowane i Makro.

  Program Access wyświetli puste makro w widoku projektu makra — możesz zacząć dodawać akcje.

 2. Kliknij pozycję Zapisz. Wprowadź nazwę makra w polu Nazwa makra i kliknij przycisk OK.

Porady dotyczące tworzenia makra interfejsu użytkownika w aplikacji sieci Web programu Access

Te porady powinny usprawnić proces tworzenia makr.

 • Aby odwołać się do pola w makrze, użyj formatu [Nazwa_tabeli].[Nazwa_pola]. Na przykład zapis [Zadania].[Data ukończenia] umożliwia odwołanie się do pola Data ukończenia, a zapis [Zadania].[Stan] — do pola Stan. Jeśli Twój widok jest oparty na zapytaniu, podaj nazwę zapisanego obiektu zapytania. Jeśli na przykład źródłem rekordów Twojego widoku jest zapytanie o nazwie Moje_zapytanie, użyj zapisu [Moje_zapytanie].[Data ukończenia], aby odwołać się do pola Data ukończenia w zapytaniu.

 • Przed rozpoczęciem tworzenia osadzonego makra interfejsu użytkownika zapisz nazwy tabel, pól i kontrolek, których chcesz używać, ponieważ podczas pracy nad makrem nie będzie możliwe przełączenie się na inne karty.

 • Niektóre argumenty akcji makr obsługują wyrażenia. Jeśli chcesz użyć wyrażenia dla argumentu akcji makra, wprowadź znak = na pierwszej pozycji w polu argumentu. Jeśli argument obsługuje wyrażenia, w programie Access zostanie wyświetlony przycisk Konstruktor wyrażeń po prawej stronie pola argumentu.

 • Często zapisuj swoją pracę.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×