Drukowanie dokumentu w programie Word dla komputerów Mac

Przed rozpoczęciem drukowania możesz wyświetlić podgląd dokumentu oraz określić, które strony chcesz wydrukować.

Wyświetlanie podglądu i drukowanie dokumentu

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Aby wyświetlić podgląd poszczególnych stron, klikaj strzałki w dolnej części podglądu.

  Okno dialogowe Drukowanie

  Jeśli nie widzisz podglądu, w obszarze Ustawienia wstępne wybierz pozycję Kopie i strony i zaznacz pole wyboru obok pozycji Pokaż szybki podgląd.

 3. Wybierz liczbę kopii oraz inne wymagane opcje, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie określonych stron

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Aby wydrukować tylko określone strony, w obszarze Strony wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wydrukować stronę, którą jest aktualnie wyświetlana w obszarze szybkiego podglądu, wybierz opcję Bieżąca strona.

  • Aby wydrukować serię kolejnych stron, na przykład strony od 1 do 3, wybierz opcję Od, a następnie wprowadź numer pierwszej i ostatniej strony w polach Od i Do.

  • Aby wydrukować zarówno pojedyncze strony, jak i zakres stron (na przykład stronę 3 i strony od 4 do 6), wybierz opcję Zakres stron, a następnie wprowadź numery stron i zakresy rozdzielone przecinkami (na przykład: 3, 4-6).

  Okno dialogowe Drukowanie z wyróżnioną sekcją Strony

Drukowanie na obu stronach arkusza papieru

Najłatwiejszym sposobem na uzyskanie publikacji dwustronnych jest drukowanie na drukarce obsługującej funkcję drukowania dwustronnego. Aby dowiedzieć się, czy używana drukarka obsługuje drukowanie dwustronne (ta funkcja czasami jest określana jako „duplex”), możesz to sprawdzić w jej instrukcji obsługi, skonsultować się z producentem lub wykonać następujące czynności:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Kliknij pozycję Kopie i strony, a następnie kliknij opcję Układ.

  Wybieranie ustawienia Układ w oknie dialogowym Drukowanie

 3. Kliknij pozycję Dwustronnie, a następnie wybierz opcję Łączenie wzdłuż długiej krawędzi w trybie dupleks (aby przerzucać strony wzdłuż długiej krawędzi) lub Łączenie wzdłuż krótkiej krawędzi w trybie dupleks (aby przerzucać strony wzdłuż krótkiej krawędzi).

  Wybieranie opcji w menu druku dwustronnego

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, można wykonać poniższe czynności, aby ręcznie wydrukować na obu stronach arkusza papieru.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Kliknij pozycję Kopie i strony, a następnie wybierz opcję Microsoft Word.

 3. Kliknij pozycję Tylko strony nieparzyste.

 4. Po wydrukowaniu stron nieparzystych odwróć stos stron, ponownie włóż go do drukarki, powtórz kroki 1 i 2, a następnie kliknij pozycję Tylko strony parzyste.

  W zależności od modelu drukarki może być konieczne obrócenie i zmiana kolejności stron w celu drukowania na drugiej stronie stosu.

Drukowanie tylko stron parzystych lub nieparzystych

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Kliknij pozycję Kopie i strony, a następnie wybierz opcję Microsoft Word.

 3. Kliknij pozycję Tylko strony nieparzyste lub Tylko strony parzyste.

Drukowanie w odwrotnej kolejności

Nawet jeśli drukarka układa stos w kolejności od końca do początku, nadal można wydrukować strony w prawidłowej kolejności. Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować dokument, rozpoczynając od ostatniej strony.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Dane wyjściowe i udostępnianie kliknij pozycję Drukowanie.

 3. W obszarze Opcje drukowania zaznacz pole wyboru Drukowanie od ostatniej strony.

Zmienianie orientacji strony w dokumencie

 1. Na karcie Układ kliknij pozycję Orientacja, a następnie kliknij pozycję Pionowa lub Pozioma.

  Kliknięcie w celu ustawienia marginesów, orientacji i rozmiaru

 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

Zmienianie orientacji dla konkretnych stron

 1. Zaznacz cały tekst na stronach, które chcesz zmienić.

  Porada: Aby zmienić orientację dla wszystkich stron od kursora do końca dokumentu, zamiast zaznaczać tekst, kliknij miejsce w dokumencie, od którego chcesz zmienić orientację strony. W menu Format kliknij polecenie Dokument, kliknij pozycję Ustawienia strony, wybierz odpowiednią orientację, a następnie kliknij przycisk OK. W obszarze Zastosuj do kliknij pozycję Od bieżącego miejsca.

 2. W menu Format kliknij pozycję Dokument.

 3. Kliknij pozycję Ustawienia strony na dole okna dialogowego.

 4. W obszarze Orientacja kliknij odpowiednią orientację, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W obszarze Zastosuj do kliknij pozycję Zaznaczony tekst, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

Zmienianie orientacji dla konkretnej sekcji

Ważne: Aby można było zmienić orientację dla określonej sekcji, dokument musi zawierać podziały sekcji. Dowiedz się, jak dodawać podziały sekcji.

 1. Aby wyświetlić znaki niedrukowane, takie jak znaczniki akapitów (¶), kliknij przycisk Pokaż wszystkie znaki niedrukowane  Pokaż wszystkie znaki niedrukowalne na karcie Narzędzia główne.

  Karta Narzędzia główne z wyróżnioną pozycją Pokaż znaczniki edycji
 2. Kliknij dwukrotnie podział sekcji następujący po sekcji, którą chcesz zmienić.

  Podział sekcji wygląda tak:

  Obraz podziału sekcji

 3. Kliknij pozycję Ustawienia strony.

 4. W obszarze Orientacja kliknij odpowiednią orientację, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W obszarze Zastosuj do kliknij pozycję Ta sekcja, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

Zobacz też

Wstawianie, usuwanie i zmienianie podziału sekcji

Drukowanie dokumentu

Zmienianie rozmiaru papieru

Przenoszenie, obracanie i grupowanie obrazów, pól tekstowych oraz innych obiektów

Wyświetlanie podglądu przed drukowaniem

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Kliknij przycisk Podgląd.

Drukowanie dokumentu

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Z menu podręcznego Drukarka wybierz odpowiednią drukarkę.

 3. Wybierz odpowiednie opcje, takie jak liczba stron i strony, które chcesz wydrukować, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

  Porada: Jeśli nie widzisz innych opcji wydruku w oknie dialogowym Drukowanie, kliknij niebieską strzałkę w dół z prawej strony menu podręcznego Drukarka.

Drukowanie określonych stron lub sekcji

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Z menu podręcznego Drukarka wybierz odpowiednią drukarkę.

 3. Kliknij pozycję Zakres stron, a następnie w oknie Zakres stron wykonaj jedną z następujących czynności:

  Zakres wydruku

  Czynności

  Strony, które nie sąsiadują ze sobą

  Wpisz numery stron oddzielone przecinkami lub podaj numer początkowej i końcowej strony w zakresie, wstawiając między nimi łącznik.

  Aby na przykład wydrukować strony 2, 4, 5, 6 i 8, wpisz 2,4-6,8.

  Cała sekcja

  Wpisz literę s wraz z numerem sekcji.

  Aby na przykład wydrukować sekcję 3, wpisz s3.

  Sekcje nieprzylegające

  Wpisz literę s oraz numer sekcji, postaw przecinek, a następnie wpisz kolejną literę s, a po niej numer następnej sekcji.

  Aby na przykład wydrukować sekcje 3 i 5, wpisz s3,s5.

  Zakres stron w sekcjach

  Wpisz zakres w następującym formacie: p ns n-p ns n, gdzie p oznacza numer strony, natomiast s oznacza numer sekcji.

  Aby na przykład wydrukować dokument od strony 2 w sekcji 3 aż do strony 3 w sekcji 5, wpisz p2s3-p3s5.

  Zakres stron w sekcji

  Wpisz zakres w następującym formacie: p ns n-p ns n, gdzie p oznacza numer strony, natomiast s oznacza numer sekcji.

  Aby na przykład wydrukować strony od 5 do 7 w sekcji 3, wpisz p5s3-p7s3.

 4. Kliknij pozycję Drukuj.

Drukowanie na obu stronach arkusza papieru (drukowanie dwustronne)

Najłatwiejszym sposobem na uzyskanie publikacji dwustronnych jest drukowanie na drukarce obsługującej funkcję drukowania dwustronnego. To, czy drukarka obsługuje taką funkcję, można zazwyczaj sprawdzić w jej dokumentacji lub właściwościach. Niektóre drukarki umożliwiają automatyczne drukowanie na obu stronach arkusza papieru (automatyczne drukowanie dwustronne) Dla innych drukarek są dostępne instrukcje, które umożliwiają wydrukowanie na drugiej stronie arkusza po ponownym włożeniu go ręcznie (ręczne drukowanie dwustronne). Pozostałe drukarki w ogóle nie obsługują drukowania dwustronnego.

Porada: Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, ale występują problemy z drukowaniem dwustronnym, w menu podręcznym Kopie i strony kliknij polecenie Układ. Następnie w menu podręcznym Dwustronne upewnij się, że nie wybrano opcji Wyłączone.

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, można wykonać poniższe czynności, aby ręcznie wydrukować na obu stronach arkusza papieru.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Z menu podręcznego Drukarka wybierz odpowiednią drukarkę.

 3. W menu podręcznym Kopie i strony kliknij polecenie Microsoft Word.

 4. Kliknij pozycję Tylko strony nieparzyste.

 5. Po wydrukowaniu stron nieparzystych odwróć stos stron, ponownie włóż go do drukarki, powtórz kroki od 1 do 3, a następnie kliknij pozycję Tylko strony parzyste.

  W zależności od modelu drukarki może być konieczne obrócenie i zmiana kolejności stron w celu drukowania na drugiej stronie stosu.

Drukowanie tylko stron parzystych lub nieparzystych

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Z menu podręcznego Drukarka wybierz odpowiednią drukarkę.

 3. W menu podręcznym Kopie i strony kliknij polecenie Microsoft Word.

 4. Kliknij pozycję Tylko strony nieparzyste lub Tylko strony parzyste.

Drukowanie w odwrotnej kolejności

Nawet jeśli drukarka układa stos w kolejności od końca do początku, nadal można wydrukować strony w prawidłowej kolejności. Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować dokument, rozpoczynając od ostatniej strony.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Dane wyjściowe i udostępnianie kliknij pozycję Drukowanie.

 3. W obszarze Opcje drukowania zaznacz pole wyboru Drukowanie od ostatniej strony.

Zmienianie orientacji strony w dokumencie

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na karcie Układ w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Orientacja, a następnie kliknij pozycję Pionowa lub Pozioma.

  Karta Układ w programie Word, grupa Ustawienia strony

 3. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

Zmienianie orientacji dla konkretnych stron

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Zaznacz cały tekst na stronach, które chcesz zmienić.

 3. W menu Format kliknij polecenie Dokument.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia strony.

 5. W obszarze Orientacja kliknij odpowiednią opcję orientacji, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W menu podręcznym Zastosuj do kliknij pozycję Zaznaczony tekst, a następnie kliknij przycisk OK.

  W razie potrzeby program Word wstawi podział sekcji przed zaznaczonym tekstem i po nim, a następnie zmieni orientację dla tych sekcji.

 7. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

  Uwaga: Aby zmienić orientację dla wszystkich stron od kursora do końca dokumentu, zamiast zaznaczać tekst, ustaw kursor, klikając w dokumencie. W menu Format kliknij polecenie Dokument, kliknij przycisk Ustawienia strony, wybierz odpowiednią orientację, a następnie w menu podręcznym Zastosuj do kliknij polecenie Od bieżącego miejsca.

Zmienianie orientacji dla konkretnej sekcji

Ważne: Aby można było zmienić orientację dla określonej sekcji, dokument musi zawierać podziały sekcji.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Aby wyświetlić znaki niedrukowane, takie jak znaczniki akapitów (¶), kliknij przycisk Pokaż wszystkie znaki niedrukowane  Pokaż wszystkie znaki niedrukowalne na pasku narzędzi Standardowy.

 3. Kliknij dwukrotnie podział sekcji następujący po sekcji, którą chcesz zmienić.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia strony.

 5. W obszarze Orientacja kliknij odpowiednią opcję orientacji, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W menu podręcznym Zastosuj do kliknij pozycję Ta sekcja, a następnie kliknij przycisk OK.

  W razie potrzeby program Word wstawi podziały sekcji przed zaznaczonymi sekcjami i po nich, a następnie zmieni orientację dla tych sekcji.

 7. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

  Uwaga: Aby zmienić orientację dla wszystkich stron od kursora do końca dokumentu, zamiast zaznaczać tekst, ustaw kursor, klikając w dokumencie. W menu Format kliknij polecenie Dokument, kliknij przycisk Ustawienia strony, wybierz odpowiednią orientację, a następnie w menu podręcznym Zastosuj do kliknij polecenie Od bieżącego miejsca.

Zobacz też

Zmienianie rozmiaru papieru

Wstawianie, usuwanie i zmienianie podziału sekcji

Przenoszenie, obracanie i grupowanie obrazów, pól tekstowych oraz innych obiektów

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×