Eksportowanie obiektu bazy danych do innej bazy danych programu Access

Eksportowanie obiektu bazy danych do innej bazy danych programu Access

Program Access udostępnia wiele różnych sposobów kopiowania obiektów, takich jak tabele i formularze, z jednej bazy danych do innej. Kopiowanie i wklejanie obiektów jest najłatwiejsze, ale eksportowanie obiektu oferuje więcej opcji. Możesz na przykład wyeksportować definicję tabeli i dane w tabeli albo wyeksportować tylko definicję tabeli (pustą kopię tabeli). Możesz również zapisać szczegóły operacji jako specyfikację eksportu do użycia w przyszłości.

Omówienie

Tabelę, zapytanie, formularz, raport, makro lub moduł można wyeksportować z jednej bazy danych programu Access do innej. Podczas eksportowania obiektu program Access tworzy kopię tego obiektu w docelowej bazie danych.

Obiekty bazy danych eksportuje się, gdy trzeba wykonać dowolne spośród następujących zadań:

 • Kopiowanie struktury tabeli do innej bazy danych jako skrótu do operacji tworzenia nowej tabeli.

 • Kopiowanie projektu i układu formularza lub raportu do innej bazy danych jako szybki sposób tworzenia nowego formularza lub raportu.

 • Kopiowanie najnowszej wersji tabeli lub formularza do innej bazy danych w regularnych interwałach. W tym celu podczas eksportowania obiektu po raz pierwszy możesz utworzyć specyfikację eksportu, a następnie powtórzyć operację później przy użyciu tej specyfikacji.

Zauważ, że eksportowanie obiektu do innej bazy danych jest bardzo podobne do otwierania drugiej bazy danych i importowania obiektu z pierwszej. Dwie główne różnice między importowaniem a eksportowaniem obiektów między bazami danych programu Access są następujące:

 • W jednej operacji można importować wiele obiektów, ale nie można eksportować wielu obiektów. Jeśli chcesz wyeksportować wiele obiektów do innej bazy danych, łatwiej będzie otworzyć docelową bazę danych, a następnie wykonać operację importowania z poziomu tej bazy danych.

 • Oprócz obiektów bazy danych możesz importować także relacje między tabelami oraz importować i eksportować specyfikacje, paski menu i paski narzędzi. Możesz również importować zapytania jako tabele. Eksportowanie nie daje tych możliwości.

Szukasz informacji na temat importowania obiektów do bazy danych programu Access? Zobacz Importowanie obiektów bazy danych do bieżącej bazy danych programu Access.

Przygotowywanie eksportu

 1. Otwórz źródłową bazę danych, jeśli nie została jeszcze otwarta. Plik może być w formacie MDB albo ACCDB. Jeśli plik jest w formacie MDE lub ACCDE, obiektem źródłowym musi być tabela, zapytanie lub makro. Z pliku MDE lub ACCDE nie można eksportować formularzy, raportów ani modułów.

  Uwaga: Jeśli baza danych jest tylko do odczytu lub nie masz uprawnień do wprowadzania zmian bazy danych, można wykonać operację eksportowania, ale nie można zapisać specyfikacji eksportu.

 2. Zidentyfikuj obiekt, który chcesz eksportować. Jeśli eksportujesz dane do bazy danych programu Access po raz pierwszy, pamiętaj o następujących zagadnieniach:

  Element

  Opis

  Jeden obiekt na operację

  Możesz wyeksportować tylko jeden obiekt w danym momencie. Aby wyeksportować kilka obiektów, powtórz operację eksportowania dla każdego z nich lub wykonaj operację importowania w docelowej bazie danych.

  Nowa tabela

  Podczas każdej operacji eksportowania w docelowej bazie danych jest tworzony nowy obiekt. Jeśli obiekt o tej samej nazwie już istnieje, możesz zastąpić istniejący obiekt lub określić inną nazwę nowego obiektu.

  Uwaga: Operacja eksportowania nie powoduje dodawania rekordów do istniejącej tabeli. Aby dodać rekordy, rozważ utworzenie zapytania dołączającego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Dodawanie rekordów do tabeli przy użyciu zapytania dołączającego.

  Eksportowanie tabeli połączonej

  Jeśli tabela, którą chcesz wyeksportować, jest tabelą połączoną, operacja eksportowania tworzy tabelę połączoną w docelowej bazie danych. Nowa tabela połączona łączy się z oryginalną tabelą źródłową.

  Jeśli na przykład eksportujesz tabelę połączoną o nazwie Pracownicy_1 w bazie danych Sprzedaż, która została połączona z tabelą Pracownicy w bazie danych Lista płac, podczas operacji eksportowania tabela połączona zostanie utworzona w docelowej bazie danych. Nowa tabela połączona łączy się bezpośrednio z tabelą Pracownicy w bazie danych Lista płac.

  Eksportowanie częściowe

  Nie można eksportować części obiektu ani tylko kilku wybranych rekordów.

  Relacje

  Ponieważ w danym momencie można wyeksportować tylko jedną tabelę, operacja eksportowania nie powoduje kopiowania relacji. Jeśli chcesz zaimportować wiele tabel i ich relację, otwórz docelową bazę danych, a następnie zaimportuj obiekty.

  Definicja tabeli

  Możesz wybrać opcję eksportowania całej tabeli lub tylko definicji tabeli. Eksportowanie definicji powoduje utworzenie pustej kopii tabeli w docelowej bazie danych.

  Źródło rekordów

  Eksportowanie zapytania, formularza lub raportu nie powoduje automatycznego eksportowania źródeł rekordów. Musisz wyeksportować odpowiednie źródła rekordów — w przeciwnym razie zapytanie, formularz lub raport nie będzie działać.

  Pola odnośników

  Jeśli pole tabeli źródłowej umożliwia wyszukiwanie wartości w innej tabeli lub zapytaniu, należy wyeksportować powiązaną tabelę lub zapytanie, aby w polu docelowym były wyświetlanie wartości odnośników. W przypadku rezygnacji z eksportowania powiązanej tabeli lub zapytania w polu docelowym będą wyświetlane tylko identyfikatory odnośników.

  Podformularze i podraporty

  W przypadku eksportowania formularza lub raportu nie są automatycznie eksportowane podformularze i podraporty uwzględnione w formularzu lub raporcie. Każdy podformularz lub podraport i odpowiednie źródło rekordu musisz wyeksportować osobno.

 3. Otwórz docelową bazę danych. Plik może być w formacie MDB albo ACCDB. Może być to również plik MDE lub ACCDE. Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu i że masz uprawnienia do modyfikowania go.

  Uwagi: 

  • Jeśli nie możesz otworzyć bazy danych, być może inny użytkownik otworzył ją w trybie wyłączności. Zazwyczaj musisz wyszukać tego użytkownika i poprosić o zamknięcie bazy danych i otwarcie jej w trybie normalnym (wielu użytkowników).

  • Jeśli baza danych jest chroniona hasłem, monit o wprowadzenie hasła będzie wyświetlany po każdym uruchomieniu Kreatora eksportu lub zapisanej specyfikacji.

  • Jeśli chcesz wyeksportować obiekt do nowej bazy danych, musisz utworzyć pustą bazę danych (która nie zawiera tabel, formularzy ani raportów) przed rozpoczęciem operacji eksportowania.

 4. Jeśli obiekt z taką samą nazwą jak obiekt źródłowy już istnieje w docelowej bazie danych, musisz określić, czy chcesz zastąpić istniejącą wersję, czy wybrać inną nazwę nowego obiektu.

  Możesz teraz rozpocząć operację eksportowania. Przejdź do następnego zestawu czynności.

Eksportowanie obiektu bazy danych do innej bazy danych programu Access

 1. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij pozycję Access

  Porada: Proces eksportowania możesz również uruchomić, klikając prawym przyciskiem myszy obiekt w okienku nawigacji, a następnie klikając pozycję Eksportuj > Access.

 2. Program Access otworzy okno dialogowe Eksportowanie — baza danych programu Access.

 3. W polu Nazwa pliku okna dialogowego Eksportowanie — baza danych programu Access określ nazwę docelowej bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Eksportowanie zmień nazwę nowego obiektu, jeśli nie chcesz zastąpić istniejącego obiektu z tą samą nazwą w docelowej bazie danych.

 5. Jeśli wybrany obiekt to tabela, określ, czy chcesz wyeksportować dane i definicję tabeli, czy tylko definicję.

 6. Kliknij przycisk OK, aby ukończyć operację.

  Jeśli obiekt o takiej samej nazwie już istnieje w docelowej bazie danych, zostanie wyświetlony monit o zastąpienie lub podanie innej nazwy. Kliknij pozycję Tak w celu zastąpienia lub kliknij pozycję Nie w celu powrotu do okna dialogowego Eksportowanie. Określ nazwę, która nie jest używana w docelowej bazie danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  Program Access wyeksportuje obiekty. Jeśli wystąpi błąd, program Access wyświetli komunikat o błędzie. W przeciwnym razie pojawi się ostatni ekran kreatora. Na tym ekranie możesz utworzyć specyfikację i zapisać szczegóły operacji eksportowania.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×