Eksportowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access do bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

Eksportowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access do bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

W tym artykule opisano sposób eksportowania tabel aplikacji sieci Web programu Access do tabel lokalnych w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Aby to zrobić, należy otworzyć informacje o połączeniu dotyczące tabel aplikacji sieci Web programu Access, utworzyć nazwę źródła danych (DSN) typu ODBC, która umożliwi nawiązanie połączenia z tabelami aplikacji sieci Web programu Access, a następnie zaimportować dane z tabel aplikacji sieci Web do tabel lokalnych w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Poniżej przedstawiono czynności, które umożliwią wykonanie tego zadania.

Włączanie połączeń dla aplikacji sieci Web programu Access

 1. Otwórz aplikację sieci Web programu Access w kliencie programu Access. Jeśli nie masz pewności, jak otworzyć aplikację sieci Web programu Access w kliencie programu Access, zobacz Modyfikowanie aplikacji sieci Web programu Access.

 2. W grupie Połączenia kliknij pozycję Plik > Informacje > Zarządzanie.

 3. Kliknij polecenie Włącz połączenie w trybie do odczytu i zapisu, aby otworzyć połączenia z tabelami aplikacji sieci Web programu Access.

 4. Kliknij polecenie Wyświetl informacje o połączeniu w trybie do odczytu i zapisu, aby wyświetlić wszystkie niezbędne informacje o połączeniu.

 5. Skopiuj i wklej wartości z pól Serwer, Baza danych, Nazwa użytkownika i Hasło do programu Notatnik lub Word, lub pozostaw otwarte okno Informacje o połączeniu, aby później skopiować i wkleić zawarte w nim informacje.

Tworzenie nazwy źródła danych (DSN) typu ODBC w celu nawiązania połączenia z aplikacją sieci Web programu Access w bazie danych SQL.

 1. Otwórz narzędzie administratora źródeł danych ODBC na komputerze lub urządzeniu. Istnieje wiele metod uzyskiwania dostępu do tego narzędzia, więc w celu wyeliminowania nieporozumień poniżej znajdują się odpowiednie wykonywalne lokalizacje dotyczące bitów sieci DSN, które chcesz utworzyć.

  • 32-bitowy system Windows (x86) / 32-bitowy pakiet Office (x86): %windir%\System32\odbcad32.exe

  • 64-bitowy system Windows (x64) / 64-bitowy pakiet Office (x64): %windir%\System32\odbcac32.exe

  • 64-bitowy system Windows (x64) / 32-bitowy pakiet Office (x86): %windir%\SysWow64\odbcad32.exe

  Uwaga: Liczba bitów nazwy źródła danych (DSN) powinna odpowiadać liczbie bitów instalacji pakietu Office. Fragment %windir% wskazuje zazwyczaj domyślną lokalizację systemu Windows lub c:\windows

 2. Kliknij polecenie Dodaj na karcie Nazwa źródła danych użytkownika lub Systemowe źródło danych DSN w oknie dialogowym Administratora źródła danych ODBC.

 3. Zaznacz sterownik SQL Server Native Client 11.0, a następnie kliknij pozycję Zakończ.

 4. W polu tekstowym Nazwa wpisz nazwę źródła danych (DSN).

 5. W polu tekstowym Serwer wpisz nazwę serwera uzyskaną wcześniej z okna Informacje o połączeniu aplikacji sieci Web programu Access.

 6. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 7. Wybierz opcję Uwierzytelnienie serwera SQL, używając identyfikatora logowania i hasła podanego przez użytkownika.

 8. W polach tekstowych Identyfikator logowania i Hasło wklej wcześniej zapisaną nazwę użytkownika i hasło z okna Informacje o połączeniu aplikacji sieci Web programu Access.

 9. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 10. Zaznacz pole wyboru Zmień domyślną bazę danych na.

 11. W polu tekstowym Nazwa bazy danych w miejscu (Domyślne) wklej wcześniej zapisaną nazwę bazy danych z okna Informacje o połączeniu aplikacji sieci Web programu Access. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

  Ważne: Nie klikaj strzałki w dół obok nazwy bazy danych, jeśli łączysz się z bazą danych w usłudze SQL Azure (Microsoft 365 lub SharePoint Online), ponieważ nie będzie można wyświetlić listy dostępnych baz danych i wystąpi błąd. Najlepszym rozwiązaniem jest skopiowanie i wklejenie określonej nazwy bazy danych w tym polu.

 12. Na ostatniej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ.

 13. Aby na tym etapie sprawdzić informacje o połączeniu, kliknij pozycję Testuj źródło danych w oknie dialogowym ODBC programu Microsoft SQL Server. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Importowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access za pomocą nazwy źródła danych (DSN) w ramach bazy danych programu Access na komputery stacjonarne.

Dzięki utworzeniu nazwy źródła danych (DSN) typu ODBC podanych informacji o połączeniu można używać w wielu aplikacjach. Poniżej przedstawiono czynności, które należy wykonać, aby użyć nazwy źródła danych (DSN) typu ODBC do importowania tabel z aplikacji sieci Web programu Access do bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. W przypadku innych aplikacji warto skorzystać z dokumentacji pomocy na temat korzystania z połączeń ODBC.

 1. Utwórz nową bazę danych programu Access dla komputerów stacjonarnych lub otwórz istniejącą bazę danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

 2. Na wstążce w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję Dane zewnętrzne > Baza danych ODBC.

 3. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych — Baza danych ODBC wybierz pozycję Importuj dane źródłowe do nowej tabeli w bieżącej bazie danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  Porada: Jeśli chcesz jedynie połączyć się z tabelami aplikacji sieci Web programu Access w ramach bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych, w oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych — Baza danych ODBC wybierz polecenie Połącz ze źródłem danych, tworząc tabelę połączoną.

 4. W oknie dialogowym Wybierz źródło danych kliknij kartę Komputerowe źródło danych.

 5. Wybierz nazwę źródła danych (DSN) typu ODBC utworzoną wcześniej, a następnie kliknij pozycję OK.

 6. W polu tekstowym Hasło w oknie dialogowym Login do serwera SQL wpisz hasło uzyskane z okna Informacje o połączeniu aplikacji sieci Web programu Access, a następnie kliknij pozycję OK.

 7. Wybierz tabele aplikacji sieci Web, które chcesz importować do bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

  Uwaga: Tabele o nazwie Access.<nazwa_tabeli> to te, które zawierają dane z aplikacji sieci Web programu Access. Tabele o nazwie Access.<nazwa_tabeli>?Images zawierają dane obrazów z aplikacji sieci Web programu Access.

 8. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć importowanie.

 9. Gdy program Access zakończy importowanie, kliknij polecenie Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe importowania.

 10. Teraz każdej tabeli w aplikacji sieci Web programu Access odpowiada tabela lokalna w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×