Filtrowanie za pomocą zaawansowanych kryteriów

Jeśli dane, które chcesz filtrować, wymagają złożonych kryteriów (na przykład Typ = "Produkcja" LUB Sprzedawca = "Ciesieli"), możesz użyć okna dialogowego Filtr zaawansowany.

Aby otworzyć okno dialogowe Filtr zaawansowany, kliknij pozycję Dane > zaawansowane.

Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

Przykład

Overview

Wiele kryteriów, jedna kolumna, dowolne kryteria prawdziwe

Sprzedawca = "Kretowicz" LUB Sprzedawca = "Myrcha"

Wiele kryteriów, wiele kolumn, wszystkie kryteria prawdziwe

Typ = "Warzywa" ORAZ Sprzedaż > 1000

Wiele kryteriów, wiele kolumn, dowolne kryteria prawdziwe

Typ = "Warzywa" LUB Sprzedawca = "Myrcha"

Wiele zestawów kryteriów, jedna kolumna we wszystkich zestawach

(Sprzedaż > 6000 ORAZ Sprzedaż < 6500) LUB (Sprzedaż < 500)

Wiele zestawów kryteriów, wiele kolumn w każdym zestawie

(Sprzedawca = "Sprzedawcy" ORAZ Sprzedawca >3000) LUB
(Sprzedawca = "Buchanan" ORAZ Sprzedawca > 1500)

Kryteria zawierające symbole wieloznaczne

Sprzedawca = nazwisko z drugą literą „o”

Omówienie

W działaniu poleceń Zaawansowane i Filtruj występuje kilka istotnych różnic.

 • Polecenie Zaawansowane wyświetla okno dialogowe Filtr zaawansowany zamiast menu Autofiltr.

 • Kryteria zaawansowane są wpisywane w oddzielnym zakresie kryteriów w arkuszu, powyżej zakresu komórek lub tabeli z danymi do przefiltrowania. Program Microsoft Office Excel używa tego osobnego zakresu kryteriów w oknie dialogowym Filtr zaawansowany jako źródła dla kryteriów zaawansowanych.

Dane przykładowe

Poniższe przykładowe dane są używane we wszystkich procedurach w tym artykule.

Dane obejmują cztery puste wiersze nad zakresem listy, które zostaną użyte jako zakres kryteriów (A1:C4) i zakres listy (A6:C10). Zakres kryteriów ma etykiety kolumn i zawiera przynajmniej jeden pusty wiersz między wartościami kryteriów a zakresem listy.

Aby pracować z danymi, zaznacz je w poniższej tabeli, skopiuj, a następnie wklej w komórce A1 nowego arkusza programu Excel.

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

Napoje

Stąpor

5122 zł

Mięso

Kretowicz

450 zł

warzywa

Myrcha

6328 zł

Warzywa

Kretowicz

6544 zł

Operatory porównania

Za pomocą poniższych operatorów można porównywać dwie wartości. Wynik porównywania dwóch wartości za pomocą tych operatorów jest wartością logiczną — PRAWDA albo FAŁSZ.

Operator porównania

Znaczenie

Przykład

= (znak równości)

Równa się

A1=B1

> (znak większości)

Większe niż

A1>B1

< (znak mniejszości)

Mniejsze niż

A1<B1

>= (znak większe lub równe)

Większe lub równe

A1>=B1

<= (znak mniejsze lub równe)

Mniejsze lub równe

A1<=B1

<> (znak nierówności)

Różne

A1<>B1

Wpisywanie tekstu lub wartości przy użyciu znaku równości

Ponieważ znak równości(=)jest używany do wskazywania formuły podczas wpisywania tekstu lub wartości w komórce, program Excel oblicza wpisywany tekst. może to jednak powodować nieoczekiwane wyniki filtrowania. Aby wskazać operator porównania równości dla tekstu lub wartości, wpisz kryteria jako wyrażenie ciągu w odpowiedniej komórce w zakresie kryteriów:

=''= wpis ''

Gdzie wpis określa szukany tekst lub szukaną wartość. Przykłady:

Wartość wpisana do komórki

Wynik wyświetlony w programie Excel

="=Kretowicz"

=Kretowicz

="=3000"

=3000

Rozważanie uwzględniania wielkości liter

Podczas filtrowania danych tekstowych program Excel nie rozróżnia wielkich i małych liter. Przy użyciu formuły można jednak przeprowadzić wyszukiwanie z rozróżnianiem wielkości liter. Aby uzyskać przykład, zobacz sekcję Kryteria zawierające symbole wieloznaczne.

Używanie wstępnie zdefiniowanych nazw

Zakresowi można nadać nazwę Kryteria, a odwołanie do tego zakresu pojawi się automatycznie w polu Zakres kryteriów. Można także zdefiniować nazwę Baza danych dla zakresu listy przeznaczonego do filtrowania i zdefiniować nazwę Wyodrębnianie dla obszaru, w którym mają zostać wklejone wiersze, a zakresy te pojawią się automatycznie odpowiednio w polach: Zakres listy i Kopiuj do.

Tworzenie kryteriów przy użyciu formuły

Jako kryterium można użyć wartości obliczonej, będącej wynikiem formuły. Warto zapamiętać następujące ważne kwestie:

 • Wynikiem formuły musi być wartość PRAWDA lub FAŁSZ.

 • Ponieważ jest używana formuła, należy wprowadzić ją w standardowy sposób. Nie należy wpisywać wyrażenia typu:

  =''= wpis ''

 • Nie należy używać etykiety kolumny jako etykiety kryteriów. Etykiety kryteriów należy pozostawić puste. Można również użyć etykiety, która nie jest etykietą kolumny w zakresie listy (w kolejnych przykładach są to etykiety Obliczona średnia i Dokładne dopasowanie).

  Jeśli w formule jest wyświetlana etykieta kolumny zamiast względnego odwołania do komórki lub nazwy zakresu, program Excel wyświetla wartość błędu, taką jak #NAME? lub #VALUE! w komórce zawierającej kryterium. Ten błąd można zignorować, ponieważ nie wpływa on na sposób filtrowania zakresu listy.

 • W formule używanej dla kryteriów musi zostać użyte odwołanie względne w celu odwołania się do odpowiedniej komórki w pierwszym wierszu danych.

 • Wszystkie pozostałe odwołania w formule muszą być odwołaniami bezwzględnymi.

Wiele kryteriów, jedna kolumna, dowolne kryteria prawdziwe

Warunek logiczny:    (Sprzedawca = "Kretowicz" LUB Sprzedawca = "Myrcha")

 1. Wstaw nad zakresem listy przynajmniej trzy puste wiersze, które mogą posłużyć jako zakres kryteriów. Zakres kryteriów musi mieć etykiety kolumn. Dopilnuj, aby między wartościami kryteriów a zakresem listy był przynajmniej jeden pusty wiersz.

 2. Aby znaleźć wiersze spełniające wiele kryteriów dla jednej kolumny, wpisz kryteria bezpośrednio jedno pod drugim w osobnych wierszach zakresu kryteriów. W tym przykładzie wpisz:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  ="=Kretowicz"

  ="=Myrcha"

 3. Kliknij komórkę w zakresie listy. W tym przykładzie kliknij dowolną komórkę w zakresie A6:C10.

 4. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Zaawansowane.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby filtrować zakres listy, ukrywając wiersze niezgodne z określonymi kryteriami, kliknij pozycję Filtruj listę na miejscu.

  • Aby filtrować zakres listy, kopiując wiersze zgodne z podanymi kryteriami do innego obszaru arkusza, kliknij pozycję Kopiuj w inne miejsce, kliknij w polu Kopiuj do, a następnie kliknij lewy górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić wiersze.

   Porada    Podczas kopiowania przefiltrowanych wierszy do innej lokalizacji można określić, które kolumny mają zostać uwzględnione w kopii. Przed rozpoczęciem filtrowania skopiuj etykiety odpowiednich kolumn do pierwszego wiersza obszaru, w którym mają zostać wklejone przefiltrowane wiersze. Po zakończeniu filtrowania w polu Kopiuj do umieść odwołanie do skopiowanych etykiet kolumn. Skopiowane wiersze będą wtedy obejmowały tylko te kolumny, których etykiety skopiowano.

 6. W polu Zakres kryteriów wprowadź odwołanie do zakresu kryteriów, uwzględniając etykiety kryteriów. W tym przykładzie wprowadź odwołanie $A$1:$C$3.

  Aby podczas zaznaczania zakresu kryteriów tymczasowo przenieść okno dialogowe Filtr zaawansowany, kliknij przycisk Zwiń okno Obraz przycisku .

 7. W tym przykładzie wynik filtrowania zakresu listy jest następujący:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  Mięso

  Kretowicz

  450 zł

  warzywa

  Myrcha

  6328 zł

  Warzywa

  Kretowicz

  6544 zł

Wiele kryteriów, wiele kolumn, wszystkie kryteria prawdziwe

Warunek logiczny:    (Typ = "Warzywa" ORAZ Sprzedaż > 1000)

 1. Wstaw nad zakresem listy przynajmniej trzy puste wiersze, które mogą posłużyć jako zakres kryteriów. Zakres kryteriów musi mieć etykiety kolumn. Dopilnuj, aby między wartościami kryteriów a zakresem listy był przynajmniej jeden pusty wiersz.

 2. Aby znaleźć wiersze spełniające wiele kryteriów w wielu kolumnach, wpisz wszystkie kryteria w tym samym wierszu zakresu kryteriów. W tym przykładzie wpisz:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  ="=Warzywa"

  >1000

 3. Kliknij komórkę w zakresie listy. W tym przykładzie kliknij dowolną komórkę w zakresie A6:C10.

 4. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Zaawansowane.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby filtrować zakres listy, ukrywając wiersze niezgodne z określonymi kryteriami, kliknij pozycję Filtruj listę na miejscu.

  • Aby filtrować zakres listy, kopiując wiersze zgodne z podanymi kryteriami do innego obszaru arkusza, kliknij pozycję Kopiuj w inne miejsce, kliknij w polu Kopiuj do, a następnie kliknij lewy górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić wiersze.

   Porada    Podczas kopiowania przefiltrowanych wierszy do innej lokalizacji można określić, które kolumny mają zostać uwzględnione w kopii. Przed rozpoczęciem filtrowania skopiuj etykiety odpowiednich kolumn do pierwszego wiersza obszaru, w którym mają zostać wklejone przefiltrowane wiersze. Po zakończeniu filtrowania w polu Kopiuj do umieść odwołanie do skopiowanych etykiet kolumn. Skopiowane wiersze będą wtedy obejmowały tylko te kolumny, których etykiety skopiowano.

 6. W polu Zakres kryteriów wprowadź odwołanie do zakresu kryteriów, uwzględniając etykiety kryteriów. W tym przykładzie wprowadź odwołanie $A$1:$C$2.

  Aby podczas zaznaczania zakresu kryteriów tymczasowo przenieść okno dialogowe Filtr zaawansowany, kliknij przycisk Zwiń okno Obraz przycisku .

 7. W tym przykładzie wynik filtrowania zakresu listy jest następujący:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  warzywa

  Myrcha

  6328 zł

  Warzywa

  Kretowicz

  6544 zł

Wiele kryteriów, wiele kolumn, dowolne kryteria prawdziwe

Logika logiczna:     (Typ = "Warzywa" LUB Sprzedawca = "Myrcha")

 1. Wstaw nad zakresem listy przynajmniej trzy puste wiersze, które mogą posłużyć jako zakres kryteriów. Zakres kryteriów musi mieć etykiety kolumn. Dopilnuj, aby między wartościami kryteriów a zakresem listy był przynajmniej jeden pusty wiersz.

 2. Aby znaleźć wiersze spełniające wiele kryteriów w wielu kolumnach (przy czym dowolne kryteria mogą być prawdziwe), wpisz kryteria w różnych kolumnach i wierszach zakresu kryteriów. W tym przykładzie wpisz:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  ="=Warzywa"

  ="=Myrcha"

 3. Kliknij komórkę w zakresie listy. W tym przykładzie kliknij dowolną komórkę w zakresie listy A6:C10.

 4. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Zaawansowane.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby filtrować zakres listy, ukrywając wiersze niezgodne z określonymi kryteriami, kliknij pozycję Filtruj listę na miejscu.

  • Aby filtrować zakres listy, kopiując wiersze zgodne z podanymi kryteriami do innego obszaru arkusza, kliknij pozycję Kopiuj w inne miejsce, kliknij w polu Kopiuj do, a następnie kliknij lewy górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić wiersze.

  Porada: Podczas kopiowania przefiltrowanych wierszy do innej lokalizacji można określić, które kolumny mają zostać uwzględnione w kopii. Przed rozpoczęciem filtrowania skopiuj etykiety odpowiednich kolumn do pierwszego wiersza obszaru, w którym mają zostać wklejone przefiltrowane wiersze. Po zakończeniu filtrowania w polu Kopiuj do umieść odwołanie do skopiowanych etykiet kolumn. Skopiowane wiersze będą wtedy obejmowały tylko te kolumny, których etykiety skopiowano.

 6. W polu Zakres kryteriów wprowadź odwołanie do zakresu kryteriów, uwzględniając etykiety kryteriów. W tym przykładzie wprowadź odwołanie $A$1:$B$3.

  Aby podczas zaznaczania zakresu kryteriów tymczasowo przenieść okno dialogowe Filtr zaawansowany, kliknij przycisk Zwiń okno Obraz przycisku .

 7. W tym przykładzie wynik filtrowania zakresu listy jest następujący:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  warzywa

  Myrcha

  6328 zł

  Warzywa

  Kretowicz

  6544 zł

Wiele zestawów kryteriów, jedna kolumna we wszystkich zestawach

Warunek logiczny:     ((Sprzedaż > 6000 ORAZ Sprzedaż < 6500) LUB (Sprzedaż < 500))

 1. Wstaw nad zakresem listy przynajmniej trzy puste wiersze, które mogą posłużyć jako zakres kryteriów. Zakres kryteriów musi mieć etykiety kolumn. Dopilnuj, aby między wartościami kryteriów a zakresem listy był przynajmniej jeden pusty wiersz.

 2. Aby znaleźć wiersze spełniające wiele zestawów kryteriów (przy czym każdy zestaw zawiera kryteria dla jednej kolumny), uwzględnij wiele kolumn o tym samym nagłówku. W tym przykładzie wpisz:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  Sprzedaż

  >6000

  <6500

  <500

 3. Kliknij komórkę w zakresie listy. W tym przykładzie kliknij dowolną komórkę w zakresie listy A6:C10.

 4. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Zaawansowane.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby filtrować zakres listy, ukrywając wiersze niezgodne z określonymi kryteriami, kliknij pozycję Filtruj listę na miejscu.

  • Aby filtrować zakres listy, kopiując wiersze zgodne z podanymi kryteriami do innego obszaru arkusza, kliknij pozycję Kopiuj w inne miejsce, kliknij w polu Kopiuj do, a następnie kliknij lewy górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić wiersze.

   Porada: Podczas kopiowania przefiltrowanych wierszy do innej lokalizacji można określić, które kolumny mają zostać uwzględnione w kopii. Przed rozpoczęciem filtrowania skopiuj etykiety odpowiednich kolumn do pierwszego wiersza obszaru, w którym mają zostać wklejone przefiltrowane wiersze. Po zakończeniu filtrowania w polu Kopiuj do umieść odwołanie do skopiowanych etykiet kolumn. Skopiowane wiersze będą wtedy obejmowały tylko te kolumny, których etykiety skopiowano.

 6. W polu Zakres kryteriów wprowadź odwołanie do zakresu kryteriów, uwzględniając etykiety kryteriów. W tym przykładzie wprowadź odwołanie $A$1:$D$3.

  Aby podczas zaznaczania zakresu kryteriów tymczasowo przenieść okno dialogowe Filtr zaawansowany, kliknij przycisk Zwiń okno Obraz przycisku .

 7. W tym przykładzie wynik filtrowania zakresu listy jest następujący:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  Mięso

  Kretowicz

  450 zł

  warzywa

  Myrcha

  6328 zł

Wiele zestawów kryteriów, wiele kolumn w każdym zestawie

Warunek logiczny:    ((Sprzedawca = "Kretowicz" ORAZ Sprzedaż > 3000) LUB (Sprzedawca = "Myrcha" ORAZ Sprzedaż > 1500))

 1. Wstaw nad zakresem listy przynajmniej trzy puste wiersze, które mogą posłużyć jako zakres kryteriów. Zakres kryteriów musi mieć etykiety kolumn. Dopilnuj, aby między wartościami kryteriów a zakresem listy był przynajmniej jeden pusty wiersz.

 2. Aby znaleźć wiersze spełniające wiele zestawów kryteriów (przy czym każdy zestaw zawiera kryteria dla wielu kolumn), wpisz każdy zestaw kryteriów w oddzielnej kolumnie i wierszu. W tym przykładzie wpisz:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  ="=Kretowicz"

  >3000

  ="=Myrcha"

  >1500

 3. Kliknij komórkę w zakresie listy. W tym przykładzie kliknij dowolną komórkę w zakresie listy A6:C10.

 4. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Zaawansowane.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby filtrować zakres listy, ukrywając wiersze niezgodne z określonymi kryteriami, kliknij pozycję Filtruj listę na miejscu.

  • Aby filtrować zakres listy, kopiując wiersze zgodne z podanymi kryteriami do innego obszaru arkusza, kliknij pozycję Kopiuj w inne miejsce, kliknij w polu Kopiuj do, a następnie kliknij lewy górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić wiersze.

   Porada    Podczas kopiowania przefiltrowanych wierszy do innej lokalizacji można określić, które kolumny mają zostać uwzględnione w kopii. Przed rozpoczęciem filtrowania skopiuj etykiety odpowiednich kolumn do pierwszego wiersza obszaru, w którym mają zostać wklejone przefiltrowane wiersze. Po zakończeniu filtrowania w polu Kopiuj do umieść odwołanie do skopiowanych etykiet kolumn. Skopiowane wiersze będą wtedy obejmowały tylko te kolumny, których etykiety skopiowano.

 6. W polu Zakres kryteriów wprowadź odwołanie do zakresu kryteriów, uwzględniając etykiety kryteriów. W tym przykładzie wprowadź wartość $A$1:$C$3.Aby tymczasowo przenieść okno dialogowe Filtr zaawansowany podczas zaznaczania zakresu kryteriów, kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 7. W tym przykładzie wynik filtrowania zakresu listy jest następujący:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  warzywa

  Myrcha

  6328 zł

  Warzywa

  Kretowicz

  6544 zł

Kryteria zawierające symbole wieloznaczne

Warunek logiczny:    Sprzedawca = nazwisko z drugą literą „o”

 1. Aby znaleźć wartości tekstowe, które mają jednakowe niektóre znaki, ale nie inne, wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:

  • Wpisz jeden lub więcej znaków bez znaku równości (=), aby znaleźć wiersze, które zawierają w kolumnach wartości tekstowe rozpoczynające się tymi znakami. Na przykład wpisanie jako kryterium tekstu Kre spowoduje wyszukanie w programie Excel elementów „Kretowicz”, „Krem” i „Kreślarz”.

  • Użyj symbolu wieloznacznego.

   Użyj

   Aby znaleźć

   ? (znak zapytania)

   Dowolny pojedynczy znak
   Na przykład sm?th umożliwia znalezienie wyrazów "czerń" i "misza"

   * (gwiazdka)

   Dowolna liczba znaków
   Na przykład *wschód umożliwia znalezienie wyrazów "koc" i "południowo-wschodni"

   ~ (tylda), a po niej znak ?, * lub ~

   Znak zapytania, gwiazdka lub tylda
   Na przykład fy91~? powoduje wyszukanie ciągu „fy91?”

 2. Wstaw nad zakresem listy przynajmniej trzy puste wiersze, które mogą posłużyć jako zakres kryteriów. Zakres kryteriów musi mieć etykiety kolumn. Dopilnuj, aby między wartościami kryteriów a zakresem listy był przynajmniej jeden pusty wiersz.

 3. W wierszach poniżej etykiet kolumn wpisz kryteria, które mają zostać spełnione. W tym przykładzie wpisz:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  ="=Me*"

  ="=?u*"

 4. Kliknij komórkę w zakresie listy. W tym przykładzie kliknij dowolną komórkę w zakresie listy A6:C10.

 5. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Zaawansowane.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby filtrować zakres listy, ukrywając wiersze niezgodne z określonymi kryteriami, kliknij pozycję Filtruj listę na miejscu.

  • Aby filtrować zakres listy, kopiując wiersze zgodne z podanymi kryteriami do innego obszaru arkusza, kliknij pozycję Kopiuj w inne miejsce, kliknij w polu Kopiuj do, a następnie kliknij lewy górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić wiersze.

   Porada: Podczas kopiowania przefiltrowanych wierszy do innej lokalizacji można określić, które kolumny mają zostać uwzględnione w kopii. Przed rozpoczęciem filtrowania skopiuj etykiety odpowiednich kolumn do pierwszego wiersza obszaru, w którym mają zostać wklejone przefiltrowane wiersze. Po zakończeniu filtrowania w polu Kopiuj do umieść odwołanie do skopiowanych etykiet kolumn. Skopiowane wiersze będą wtedy obejmowały tylko te kolumny, których etykiety skopiowano.

 7. W polu Zakres kryteriów wprowadź odwołanie do zakresu kryteriów, uwzględniając etykiety kryteriów. W tym przykładzie wprowadź odwołanie $A$1:$B$3.

  Aby podczas zaznaczania zakresu kryteriów tymczasowo przenieść okno dialogowe Filtr zaawansowany, kliknij przycisk Zwiń okno Obraz przycisku .

 8. W tym przykładzie wynik filtrowania zakresu listy jest następujący:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  Napoje

  Stąpor

  5122 zł

  Mięso

  Kretowicz

  450 zł

  warzywa

  Myrcha

  6328 zł

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×