Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ŚREDNIA.JEŚLI  w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek z zakresu, które spełniają podane kryteria.

Składnia

ŚREDNIA.JEŻELI(zakres; kryteria;[średnia_zakres])

W składni funkcji ŚREDNIA.JEŻELI występują następujące argumenty:

 • Zakres    Argument wymagany. Jedna lub więcej komórek, które mają zostać uśrednione, włączając w to liczby lub nazwy, a także tablice lub odwołania zawierające liczby.

 • Kryteria    Argument wymagany. Kryteria w postaci liczby, wyrażenia, odwołania do komórki lub tekstu, określające komórki, dla których zostanie obliczona średnia. Kryteria można wyrazić na przykład jako 32, "32", ">32", "jabłka" lub B4.

 • Średnia_zakres    Argument opcjonalny. Rzeczywisty zestaw komórek, dla których zostanie obliczona średnia. W przypadku pominięcia tego argumentu zostanie użyty parametr zakres.

Spostrzeżenia

 • Komórki z zakresu zawierające wartość PRAWDA lub FAŁSZ są ignorowane.

 • Jeśli komórka określona w argumencie średnia_zakres jest pusta, funkcja ŚREDNIA.JEŻELI ignoruje ją.

 • Jeśli zakres jest pusty lub ma wartość tekstową, funkcja ŚREDNIA.JEŻELI zwraca #DIV0! wartość błędu.

 • Jeśli komórka określona dla argumentu kryteria jest pusta, funkcja ŚREDNIA.JEŻELI potraktuje ją jako wartość 0.

 • Jeśli żadna z komórek w zakresie nie spełnia kryteriów, funkcja ŚREDNIA.JEŻELI #DIV/0! wartość błędu.

 • W kryteriach można stosować znaki wieloznaczne: znak zapytania (?) i gwiazdkę (*). Znak zapytania odpowiada dowolnemu pojedynczemu znakowi; gwiazdka odpowiada dowolnej sekwencji znaków. Aby wyszukać znak zapytania lub gwiazdkę, należy przed takim znakiem wpisać tyldę (~).

 • Argument średnia_zakres nie musi mieć tego samego rozmiaru i kształtu co argument zakres. Podczas określania rzeczywistych komórek, których średnia zostanie obliczona, górna lewa komórka argumentu średnia_zakres jest traktowana jako początek zakresu, a następnie uwzględniane są komórki odpowiadające rozmiarem i kształtem zakresowi. Przykład:

Argument zakres

Argument średnia_zakres

Rzeczywiste komórki uwzględniane w obliczeniach

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Uwaga: Funkcja ŚREDNIA.JEŻELI umożliwia mierzenie tendencji centralnej, czyli lokalizacji środka zbioru w rozkładzie statystycznym. Trzy najczęściej używane miary tendencji centralnej to:

 • Średnia     — średnia arytmetyczna, obliczana jako suma zbioru wartości podzielona przez ich liczbę. Na przykład średnią liczb 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest wartość 30 podzielona przez 6, czyli 5.

 • Mediana     — środkowa liczba w zbiorze wartości (połowa liczb jest większa lub równa medianie, a połowa liczb jest mniejsza lub równa medianie). Na przykład medianą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 4.

 • Wyst.najczęściej     — najczęściej występująca wartość w zbiorze (dominanta). Na przykład dominantą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 3.

W przypadku symetrycznego rozkładu zbioru liczb wszystkie trzy miary tendencji centralnej są takie same. W przypadku skośnego rozkładu zbioru liczb miary mogą być różne.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Wartość nieruchomości

Prowizja

100000

7000

200000

14000

300000

21000

400000

28000

Formuła

Opis

Wynik

=ŚREDNIA.JEŻELI(B2:B5;"<23000")

Średnia wszystkich prowizji mniejszych niż 23 000. Trzy z czterech prowizji spełniają ten warunek, a ich suma wynosi 42 000.

14000

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A5;"<250000")

Średnia wszystkich wartości nieruchomości mniejszych niż 250 000. Dwie z czterech wartości nieruchomości spełniają ten warunek, a ich suma wynosi 300 000.

150000

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A5;"<95000")

Średnia wszystkich wartości nieruchomości poniżej 95 000. Ponieważ istnieje 0 wartości nieruchomości spełniających ten warunek, funkcja ŚREDNIA.JEŚLI zwraca #DIV/0! , ponieważ próbuje podzielić przez 0.

#DZIEL/0!

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A5;">250000";B2:B5)

Średnia wszystkich prowizji o wartości nieruchomości większych niż 250 000. Dwie prowizje spełniają ten warunek, a ich suma wynosi 49 000.

24500

Przykład 2

Region

Zyski (w tysiącach)

Wschód

45678

Zachód

23789

Północ

-4789

Południe (nowy oddział)

0

Środkowy zachód

9678

Formuła

Opis

Wynik

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A6;"=*Zachód";B2:B6)

Średnia zysków z regionów Zachód oraz Środkowy zachód.

16 733,5

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A6;"<>*(nowy oddział)";B2:B6)

Średnia zysków dla wszystkich regionów z wyjątkiem nowych oddziałów.

18589

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×