Funkcja Array

Zwraca wartość kowariancyjną zawierającą tablica.

Składnia

Array(arglist)

Wymagana lista arglistargument jest rozdzielaną przecinkami listą wartości przypisanych do elementów tablicy zawartej w wariantze. Jeśli nie zostaną określone argumenty, zostanie utworzona tablica o zerowej długości.

Spostrzeżenia

Notacja odwołująca się do elementu tablicy składa się z nazwy zmienna przed nawiasami zawierającymi numer indeksu wskazujący żądany element. W poniższym przykładzie pierwszy krok instrukcja zmienną o nazwie A jako wariant. Druga instrukcja przypisuje tablicę do zmiennej A. Ostatnia instrukcja przypisuje wartość w drugim elemencie tablicy innej zmiennej.

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

Dolna granica tablicy utworzonej za pomocą funkcji Tablica jest określana przez dolną część określoną w instrukcji Option Base, chyba że tablica jest kwalifikowana z nazwą biblioteki typów (na przykład VBA). Tablica). Jeśli ta opcja jest kwalifikowana z nazwą biblioteki typów, baza opcji nie ma wpływu na tablicę.

Uwaga: Wariant zadeklarowany jako tablica może nadal zawierać tablicę. Zmienna wariantowa może zawierać tablicę dowolnego typu z wyjątkiem ciągów o stałej długości i typów zdefiniowanych przez użytkownika. Chociaż wariant zawierający tablicę pojęciowo różni się od tablicy, której elementy są typu Wariant,elementy tablicy są dostępne w ten sam sposób.

Przykład

W tym przykładzie użyto funkcji Tablica w celu zwrócenia wariantu zawierającego tablicę.

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×