Funkcje programu Project dotyczące pól niestandardowych w aplikacji klasycznej Project

Funkcje programu Project dotyczące pól niestandardowych w aplikacji klasycznej Project

Tych funkcji można używać w formułach w celu obliczania wartości dla pól niestandardowych.

Porada: Aby wprowadzić formułę w polu niestandardowym dla programu Project 2007, w menu Narzędzia wskaż pozycję Dostosuj, a następnie kliknij pozycję Pola. W oknie dialogowym Pola niestandardowe kliknij pozycję Formuła. W programie Project 2010 kliknij kartę Projekt, a następnie w grupie Właściwości kliknij pozycję Pola niestandardowe. W oknie dialogowym Pola niestandardowe kliknij pozycję Formuła.

Omówienie funkcji programu Project

Podczas pracy w programie Microsoft Project może zajść potrzeba korzystania z wartości, które nie znajdują się bezpośrednio w polach. Formuły umożliwiają tworzenie tych nowych wartości przy użyciu pól.

W poniższych przykładach przedstawiono sposób używania formuł z polami niestandardowymi:

 • Po dodaniu do niestandardowego pola liczbowego poniższa formuła zwraca wartość liczbową, która wskazuje liczbę dni między datą bieżącą a datą zakończenia zadań w harmonogramie:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • Po dodaniu do niestandardowego pola tekstowego poniższa formuła zwraca wartość „Brak wartości bazowej”, „Przekroczenie budżetu o 20% lub więcej” albo „Poniżej wartości budżetu”:

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Funkcje konwersji

Asc

Zwraca liczbę całkowitą odpowiadającą kodowi znaku, który odpowiada pierwszej literze w ciągu.

Składnia

Asc(ciąg)

ciąg  Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu.

CBool

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych logicznych.

Składnia

CBool(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu lub wyrażenie liczbowe.

CByte

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu bajt.

Składnia

CByte(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolna liczba całkowita z zakresu od 0 do 255.

CCur

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu waluta.

Składnia

CCur(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne wyrażenie liczbowe z zakresu od -922337203685477,5808 do 922337203685477,5807.

CDate

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu data.

Składnia

CDate(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne prawidłowe wyrażenie daty.

CDbl

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych podwójnej precyzji.

Składnia

CDbl(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne wyrażenie liczbowe z zakresu od -1,79769313486232E308 do -4,94065645841247E-324 dla wartości ujemnych i od 4,94065645841247E-324 do 1,79769313486232E308 dla wartości dodatnich.

CDec

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych dziesiętnych.

Składnia

CDec(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne wyrażenie liczbowe z zakresu +/-79228162514264337593543950335 dla liczb bez miejsc po przecinku. W przypadku liczb z 28 miejscami po przecinku zakresem jest +/-7.9228162514264337593543950335. Najmniejsza możliwa liczba niezerowa jest równa 0,0000000000000000000000000001.

Chr

Zwraca ciąg zawierający znak skojarzony z określonym kodem znaku.

Składnia

Chr(kod_znaku)

kod_znaku  Wartość typu liczba długa identyfikująca znak.

CInt

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu liczba całkowita.

Składnia

CInt(wyrażenie)

ekspresj  Dowolne wyrażenie liczbowe od-32 768 do 32 767; Ułamki są zaokrąglane.

CLng

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu liczba długa.

Składnia

CLng(wyrażenie)

ekspresj  Dowolne wyrażenie liczbowe od-2 147 483 648 do 2 147 483 647; Ułamki są zaokrąglane.

CSng

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych pojedynczej precyzji.

Składnia

CSng(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne wyrażenie liczbowe z zakresu od -3,402823E38 do -1,401298E-45 dla wartości ujemnych i od 1,401298E-45 do 3,402823E38 dla wartości dodatnich.

CStr

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu ciąg.

Składnia

CStr(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu lub wyrażenie liczbowe.

CVar

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu wariant.

Składnia

CVar(wyrażenie)

wyrażenie  Ten sam zakres co w przypadku podwójnej precyzji dla liczb. Ten sam zakres co w przypadku ciągu dla danych nieliczbowych.

DateSerial

Zwraca wartość typu wariant (data) dla określonego roku, miesiąca i dnia.

Składnia

DateSerial(rok, miesiąc, dzień)

poprzedniego  Wymagany Liczba całkowita. Liczba z zakresu od 100 do 9999 włącznie lub wyrażenie liczbowe.

sześciomiesięcznego  Wymagany Liczba całkowita. Dowolne wyrażenie liczbowe.

dniach  Wymagany Liczba całkowita. Dowolne wyrażenie liczbowe.

DateValue

Zwraca wartość typu wariant (data).

Składnia

DateValue(data)

Date  Wymagany zwykle wyrażenie tekstowe reprezentujące datę z przedziału od 1 stycznia 100 do 31 grudnia 9999. Jednak Data może być także dowolnym wyrażeniem, które może reprezentować datę, godzinę lub zarówno datę, jak i godzinę w tym zakresie.

Day

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 31 włącznie, która odpowiada dniu miesiąca.

Składnia

Day(data)

Date  Wymagany dowolny wariant, wyrażenie liczbowe lub wyrażenie tekstowe lub dowolną kombinację, która może reprezentować datę. Jeśli argument Data zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Hex

Zwraca ciąg odpowiadający wartości szesnastkowej liczby.

Składnia

Hex(liczba)

number  Wymagany dowolny prawidłowy ciąg lub wyrażenie liczbowe.

Hour

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 23 włącznie, która odpowiada godzinie.

Składnia

Hour(czas)

okresie  Wymagany dowolny wariant, wyrażenie liczbowe lub wyrażenie tekstowe lub dowolną kombinację, która może reprezentować godzinę. Jeśli godzina zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Minute

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 59 włącznie, która odpowiada minucie.

Składnia

Minute(czas)

okresie  Wymagany dowolny wariant, wyrażenie liczbowe lub wyrażenie tekstowe lub dowolną kombinację, która może reprezentować godzinę. Jeśli godzina zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Month

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 12, która odpowiada miesiącowi roku.

Składnia

Month(data )

Date  Wymagany dowolny wariant, wyrażenie liczbowe lub wyrażenie tekstowe lub dowolną kombinację, która może reprezentować godzinę. Jeśli argument Data zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Oct

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) odpowiadającą wartości ósemkowej liczby.

Składnia

Oct(liczba)

number  Wymagany dowolny prawidłowy ciąg lub wyrażenie liczbowe.

ProjDateConv

Konwertuje wartość na datę.

Składnia

ProjDateConv(wyrażenie, format_daty)

ekspresj  Wymagany Wariant. Wyrażenie, które ma zostać przekonwertowane na datę.

dateformat  Dodatkowych Długa. Domyślnym formatem daty jest pjDateDefault, ale można użyć jednej z następujących stałych pjDateFormat (format daty został zastosowany 9/25/07 o godzinie 12:33):

 • pjDateDefault: format domyślny. Ustaw na karcie Widok w oknie dialogowym Opcje (menuNarzędzia ).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM;

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07;

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007;

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: Wrzesień 25, 2007 12:33 PM;

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: Wrzesień 25, 2007;

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: Wrz 25 12:33 PM;

 • pjDate_mmm_dd_yyy: Wrz 25, '07;

 • pjDate_mmmm_dd: Wrzesień 25;

 • pjDate_mmm_dd: Wrz 25;

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Wto 9/25/07 12:33 PM;

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Wto 9/25/07;

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Wto Wrz 25, '07;

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Wto 12:33 PM;

 • pjDate_mm_dd: 9/25;

 • pjDate_dd: 25;

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM;

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Wto Wrz 25;

 • pjDate_ddd_mm_dd: Wto 9/25;

 • pjDate_ddd_dd: Wto 25;

 • pjDate_Www_dd: W40/2;

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 PM.

ProjDurConv

Konwertuje wyrażenie na wartość czasu trwania w określonych jednostkach.

Składnia

ProjDurConv(wyrażenie, jednostki_czasu_trwania)

ekspresj  Wymagany Wariant. Wyrażenie, które ma zostać przekonwertowane na czas trwania.

durationunits  Dodatkowych Długa. Jednostki używane do wyrażania czasu trwania. Jeśli nie podano durationunits , wartość domyślna to typ jednostki określonej w polu czas trwania jest wprowadzany w polu opcja na karcie harmonogram w oknie dialogowym Opcje (menuNarzędzia ). Durationunits może być jednym z następujących stałych pjFormatUnit :

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes,

 • pjHours: pjElapsedHours,

 • pjDays: pjElapsedDays,

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks,

 • pjMonths: pjElapsedMonths,

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated,

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated,

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated,

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated,

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated.

Second

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 59 włącznie, która odpowiada sekundzie minuty.

Składnia

Second(czas)

okresie  Wymagany dowolny wariant, wyrażenie liczbowe lub wyrażenie tekstowe lub dowolną kombinację, która może reprezentować godzinę. Jeśli godzina zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Str

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) odpowiadającą liczbie.

Składnia

Str(liczba)

number  Wymagany Liczba długa zawierająca poprawne wyrażenie liczbowe.

StrConv

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) przekonwertowaną zgodnie z ustawieniami.

Składnia

StrConv(ciąg, konwersja, LCID)

ciąg  Wymagany wyrażenie tekstowe, które ma zostać przekształcone.

przelicza  Wymagany Liczba całkowita. Suma wartości określających typ konwersji do wykonania.

LCID  Argument opcjonalny. Identyfikator ustawień regionalnych, jeśli jest inny niż identyfikator ustawień regionalnych systemu (wartością domyślną jest identyfikator ustawień regionalnych systemu).

TimeSerial

Zwraca wartość typu wariant (data) zawierającą czas określonej godziny, minuty i sekundy.

Składnia

TimeSerial(godzina, minuta, sekunda)

dobow  Wymagany Wariant (Liczba całkowita). Liczba z przedziału od 0 (12:00) do 23 (11:00 P.M.) włącznie lub wyrażenia liczbowego.

minutę  Wymagany Wariant (Liczba całkowita). Dowolne wyrażenie liczbowe.

drugiego  Wymagany Wariant (Liczba całkowita). Dowolne wyrażenie liczbowe.

TimeValue

Zwraca wartość typu wariant (data) zawierającą godzinę.

Składnia

TimeValue(czas)

okresie  Wymagany zwykle wyrażenie tekstowe reprezentujące czas od 0:00:00 (12:00:00) do 23:59:59 (11:59:59 P.M.) włącznie. Jednak czas może być również dowolnym wyrażeniem oznaczającym godzinę w tym zakresie. Jeśli godzina zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Val

Zwraca liczby zawarte w ciągu jako wartość liczbową odpowiedniego typu.

Składnia

Val(ciąg)

ciąg  Wymagany Dowolne prawidłowe wyrażenie tekstowe.

Weekday

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) zawierającą liczbę całkowitą odpowiadającą dniu tygodnia.

Składnia

Weekday(data;[pierwszy_dzień_tygodnia])

Date  Wymagany Wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie tekstowe dowolnej kombinacji, które może reprezentować datę. Jeśli argument Data zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

pierwszydzieńtygodnia  Dodatkowych Stała określająca pierwszy dzień tygodnia. Jeśli argument nie zostanie określony, przyjmowana jest niedziela.

Year

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) zawierającą liczbę całkowitą reprezentującą rok.

Składnia

Year(data)

Date  Wymagany dowolny wariant, wyrażenie liczbowe lub wyrażenie tekstowe lub dowolną kombinację, która może reprezentować datę. Jeśli argument Data zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Funkcje daty/godziny

CDate

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu data.

Składnia

CDate(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne prawidłowe wyrażenie daty.

Date

Zwraca wartość typu wariant (data) zawierającą bieżącą datę systemową.

Składnia

Date

DateAdd

Zwraca wartość typu wariant (data) zawierającą datę, do której dodano określony interwał.

Składnia

DateAdd(interwał, liczba, data)

interval   Wymagany Wyrażenie tekstowe będące interwałem czasu, który chcesz dodać, na przykład "m" lub "d" .

number  Wymagany wyrażenie liczbowe będące liczbą interwałów, które mają zostać dodane. Może to być dodatnia (Aby uzyskać daty w przyszłości) lub ujemne (w celu uzyskania dat w czasie poprzednim).

Date  Wymagany Wariant (Data) lub literał reprezentujący datę, do której został dodany interwał.

DateDiff

Zwraca wartość typu wariant (liczba długa) określającą liczbę interwałów między dwiema określonymi datami.

Składnia

DateDiff(interwał, data1, data2[, pierwszy_dzień_tygodnia[, pierwszy_tydzień_roku]])

interval   Wymagany wyrażenie tekstowe, które jest interwałem czasu używanym do obliczenia różnicy między datamiDATA1 i DATA2.

data1, data2  Wymagany Wariant (Data). Dwie daty, których chcesz użyć w obliczeniu.

pierwszydzieńtygodnia  Dodatkowych Stała określająca pierwszy dzień tygodnia. Jeśli argument nie zostanie określony, przyjmowana jest niedziela.

firstweekofyear  Dodatkowych Stała określająca pierwszy tydzień roku. Jeśli nie określono tego pola, przyjmuje się, że pierwszy tydzień przypada na tydzień, w którym występuje 1 stycznia.

DatePart

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) zawierającą określoną część danej daty.

Składnia

DatePart(interwał, data[,pierwszy_dzień_tygodnia[,pierwszy_tydzień_roku]])

interval   Wymagany wyrażenie tekstowe, które jest interwałem czasu, który ma zostać zwrócony.

Date  Wymagany Variant (Date) wartość, którą chcesz oszacować.

pierwszydzieńtygodnia  Dodatkowych Stała określająca pierwszy dzień tygodnia. Jeśli argument nie zostanie określony, przyjmowana jest niedziela.

firstweekofyear  Dodatkowych Stała określająca pierwszy tydzień roku. Jeśli nie określono tego pola, przyjmuje się, że pierwszy tydzień przypada w tygodniu, w którym występuje 1 stycznia.

DateSerial

Zwraca wartość typu wariant (data) dla określonego roku, miesiąca i dnia.

Składnia

DateSerial(rok, miesiąc, dzień)

poprzedniego  Wymagany Liczba całkowita. Liczba z zakresu od 100 do 9999 włącznie lub wyrażenie liczbowe.

sześciomiesięcznego  Wymagany Liczba całkowita. Dowolne wyrażenie liczbowe.

dniach  Wymagany Liczba całkowita. Dowolne wyrażenie liczbowe.

DateValue

Zwraca wartość typu wariant (data).

Składnia

DateValue(data)

Date  Wymagany zwykle wyrażenie tekstowe reprezentujące datę z przedziału od 1 stycznia 100 do 31 grudnia 9999. Jednak Data może być także dowolnym wyrażeniem, które może reprezentować datę, godzinę lub zarówno datę, jak i godzinę w tym zakresie.

Day

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 31 włącznie, która odpowiada dniu miesiąca.

Składnia

Day(data)

Date  Wymagany dowolny wariant, wyrażenie liczbowe lub wyrażenie tekstowe lub dowolną kombinację, która może reprezentować datę. Jeśli argument Data zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Hour

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 23 włącznie, która odpowiada godzinie.

Składnia

Hour(czas)

okresie  Wymagany dowolny wariant, wyrażenie liczbowe lub wyrażenie tekstowe lub dowolną kombinację, która może reprezentować godzinę. Jeśli godzina zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

IsDate

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy wyrażenie można konwertować na datę.

Składnia

IsDate(wyrażenie)

ekspresj  Wymagany dowolny wariant zawierający wyrażenie daty lub wyrażenie tekstowe rozpoznawalne jako data lub godzina.

Minute

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 59 włącznie, która odpowiada minucie.

Składnia

Minute(czas)

okresie  Wymagany dowolny wariant, wyrażenie liczbowe lub wyrażenie tekstowe lub dowolną kombinację, która może reprezentować godzinę. Jeśli godzina zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Month

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 12, która odpowiada miesiącowi roku.

Składnia

Month(data )

Date  Wymagany dowolny wariant, wyrażenie liczbowe lub wyrażenie tekstowe lub dowolną kombinację, która może reprezentować godzinę. Jeśli argument Data zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Now

Zwraca wartość typu wariant (data) określającą bieżącą datę i godzinę według daty i godziny systemowej komputera.

Składnia

Now

ProjDateAdd

Dodaje czas trwania do daty i zwraca nową datę.

Składnia

ProjDateAdd(data, czas_trwania, kalendarz)

Date  Wymagany Wariant. Pierwotna Data, do której zostanie dodany czas trwania .

czas trwania  Wymagany Wariant. Czas trwania do dodania do daty.

kalendarza  Dodatkowych String. Kalendarz, który ma być używany podczas obliczania nowej daty. Jeśli nie określono kalendarza , domyślną wartością bieżącego zasobu jest kalendarz zasobu lub dla bieżącego zadania — kalendarza zadania lub kalendarza standardowego, jeśli nie ma kalendarza zadania. W programie Project Server zostanie wykorzystany standardowy kalendarz, niezależnie od tego, który kalendarz jest określony w ciągu kalendarza . Jeśli ta funkcja jest używana w formule utworzonej w aplikacji Project Web App i jest porównywana z tą samą formułą utworzoną w programie Project Professional, należy wykonać testy, aby upewnić się, że wyniki są zgodne z oczekiwaniami.

Uwaga:  Aby odjąć siedem dni od określonej daty, użyj następującej formuły w programie Project Professional 2010: ProjDateAdd("2010-09-24", "-7d"). Jednak w przypadku uruchomienia takiej formuły w programie Project Server 2010 wynikiem będzie 2010-09-24, a nie 2010-09-17. Aby formuły działały spójnie w programach Project Professional 2010 i Project Server 2010, należy unikać stosowania ujemnych parametrów w funkcjach ProjDateAdd i ProjDateSub.

ProjDateConv

Konwertuje wartość na datę.

Składnia

ProjDateConv(wyrażenie, format_daty)

ekspresj  Wymagany Wariant. Wyrażenie, które ma zostać przekonwertowane na datę.

dateformat  Dodatkowych Długa. Domyślnym formatem daty jest pjDateDefault, ale można użyć jednej z następujących stałych pjDateFormat (format daty został zastosowany 9/25/07 o godzinie 12:33):

 • pjDateDefault: format domyślny. Ustaw na karcie Widok w oknie dialogowym Opcje (menuNarzędzia ).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM;

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07;

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007;

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: Wrzesień 25, 2007 12:33 PM;

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: Wrzesień 25, 2007;

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: Wrz 25 12:33 PM;

 • pjDate_mmm_dd_yyy: Wrz 25, '07;

 • pjDate_mmmm_dd: Wrzesień 25;

 • pjDate_mmm_dd: Wrz 25;

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Wto 9/25/07 12:33 PM;

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Wto 9/25/03;

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Wto Wrz 25, '07;

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Wto 12:33 PM;

 • pjDate_mm_dd: 9/25;

 • pjDate_dd: 25;

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM;

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Wto Wrz 25;

 • pjDate_ddd_mm_dd: Wto 9/25;

 • pjDate_ddd_dd: Wto 25;

 • pjDate_Www_dd: W40/2;

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 PM.

ProjDateDiff

Zwraca czas trwania w minutach między dwiema datami.

Składnia

ProjDateDiff(data1, data2, kalendarz)

Data  Wymagany Wariant. Data używana jako początek czasu trwania.

Data  Wymagany Wariant. Data używana jako koniec okresu ważności.

kalendarza  Dodatkowych String. Kalendarz, który ma być używany podczas obliczania czasu trwania. Jeśli nie określono kalendarza , domyślną wartością bieżącego zasobu jest kalendarz zasobu lub dla bieżącego zadania, kalendarz zadania (lub kalendarz standardowy Jeśli nie ma kalendarza zadania dla programu Project Server, zostanie wykorzystany standardowy kalendarz bez względu na to, który kalendarz jest określony w ciągu kalendarza . Jeśli ta funkcja jest używana w formule utworzonej w aplikacji Project Web App i jest porównywana z tą samą formułą utworzoną w programie Project Professional, należy wykonać testy, aby upewnić się, że wyniki są zgodne z oczekiwaniami.

ProjDateSub

Zwraca datę poprzedzającą inną datę o określony czas trwania.

Składnia

ProjDateSub(data, czas_trwania, kalendarz)

Date  Wymagany Wariant. Pierwotna Data, od której jest odejmowany czas trwania .

czas trwania  Wymagany Wariant. Czas trwania odejmowania od daty.

kalendarza  Dodatkowych String. Kalendarz, który ma być używany podczas obliczania różnicy dat. Jeśli nie określono kalendarza , domyślną wartością bieżącego zasobu jest kalendarz zasobu lub dla bieżącego zadania — kalendarz zadania (lub kalendarz standardowy, jeśli nie ma kalendarza zadania). W programie Project Server zostanie wykorzystany standardowy kalendarz, niezależnie od tego, który kalendarz jest określony w ciągu kalendarza . Jeśli ta funkcja jest używana w formule utworzonej w aplikacji Project Web App i jest porównywana z tą samą formułą utworzoną w programie Project Professional, należy wykonać testy, aby upewnić się, że wyniki są zgodne z oczekiwaniami.

Uwaga:  Aby odjąć siedem dni od określonej daty, użyj następującej formuły w programie Project Professional 2010: ProjDateAdd("2010-09-24", "-7d"). Jednak w przypadku uruchomienia takiej formuły w programie Project Server 2010 wynikiem będzie 2010-09-24, a nie 2010-09-17. Aby formuły działały spójnie w programach Project Professional 2010 i Project Server 2010, należy unikać stosowania ujemnych parametrów w funkcjach ProjDateAdd i ProjDateSub.

ProjDateValue

Zwraca wartość daty wyrażenia.

Składnia

ProjDateValue(wyrażenie)

ekspresj  Wymagany Wariant. Wyrażenie, które ma być reprezentowane jako Data.

ProjDurConv

Konwertuje wyrażenie na wartość czasu trwania w określonych jednostkach.

Składnia

ProjDurConv(wyrażenie, jednostki_czasu_trwania)

ekspresj  Wymagany Wariant. Wyrażenie, które ma zostać przekonwertowane na czas trwania.

durationunits  Dodatkowych Długa. Jednostki używane do wyrażania czasu trwania. Jeśli nie podano durationunits , wartość domyślna to typ jednostki określonej w polu czas trwania jest wprowadzany w polu opcja na karcie harmonogram w oknie dialogowym Opcje (menuNarzędzia ). Durationunits może być jednym z następujących stałych pjFormatUnit :

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes,

 • pjHours: pjElapsedHours,

 • pjDays: pjElapsedDays,

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks,

 • pjMonths: pjElapsedMonths,

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated,

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated,

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated,

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated,

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated.

ProjDurValue

Zwraca liczbę minut w czasie trwania.

Składnia

ProjDurValue(czas_trwania)

czas trwania  Wymagany Wariant. Czas trwania wyrażony w minutach.

Second

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 59 włącznie, która odpowiada sekundzie minuty.

Składnia

Second(czas)

okresie  Wymagany dowolny wariant, wyrażenie liczbowe lub wyrażenie tekstowe lub dowolną kombinację, która może reprezentować godzinę. Jeśli godzina zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Time

Zwraca wartość typu wariant (data) wskazującą bieżący czas systemowy.

Składnia

Time

Timer

Zwraca wartość typu Pojedyncza precyzja odpowiadającą liczbie sekund, jaka upłynęła od północy.

Składnia

Timer

TimeSerial

Zwraca wartość typu wariant (data) zawierającą czas określonej godziny, minuty i sekundy.

Składnia

TimeSerial(godzina, minuta, sekunda)

dobow  Wymagany Wariant (Liczba całkowita). Liczba z przedziału od 0 (12:00) do 23 (11:00 P.M.) włącznie lub wyrażenia liczbowego.

minutę  Wymagany Wariant (Liczba całkowita). Dowolne wyrażenie liczbowe.

drugiego  Wymagany Wariant (Liczba całkowita). Dowolne wyrażenie liczbowe.

TimeValue

Zwraca wartość typu wariant (data) zawierającą godzinę.

Składnia

TimeValue(czas)

okresie  Wymagany zwykle wyrażenie tekstowe reprezentujące czas od 0:00:00 (12:00:00) do 23:59:59 (11:59:59 P.M.) włącznie. Jednak czas może być również dowolnym wyrażeniem oznaczającym godzinę w tym zakresie. Jeśli godzina zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Weekday

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) zawierającą liczbę całkowitą odpowiadającą dniu tygodnia.

Składnia

Weekday(data;[pierwszy_dzień_tygodnia])

Date  Wymagany Wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie tekstowe dowolnej kombinacji, które może reprezentować datę. Jeśli argument Data zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

pierwszydzieńtygodnia  Dodatkowych Stała określająca pierwszy dzień tygodnia. Jeśli argument nie zostanie określony, przyjmowana jest niedziela.

Year

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) zawierającą liczbę całkowitą reprezentującą rok.

Składnia

Year(data)

Date  Wymagany dowolny wariant, wyrażenie liczbowe lub wyrażenie tekstowe lub dowolną kombinację, która może reprezentować datę. Jeśli argument Data zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Funkcje ogólne

Choose

Wybiera i zwraca wartość z listy argumentów.

Składnia

Choose(indeks, wybór-1[, wybór-2, ... [, wybór-n]])

ponownie  Wymagany wyrażenie liczbowe lub pole, którego wynikiem jest wartość z przedziału od 1 do liczba dostępnych opcji.

nieprawidłowy  Wymagany Wyrażenie wariantowe zawierające jedno z możliwych opcji.

IIf

Zwraca jedną z dwóch części, w zależności od obliczonego wyniku wyrażenia.

Składnia

IIf(wyr., część_prawdziwa, część_fałszywa)

wyrażenie  Wymagany Wyrażenie wariantowe , które ma zostać obliczone.

truepart  Wymagany wartość lub wyrażenie, które ma zostać zwrócone, jeśli odpowiednie wyrażenie jest prawdziwe.

falsepart  Wymagany wartość lub wyrażenie, które ma zostać zwrócone, jeśli odpowiednie wyrażenie jestfałszywe.

IsNumeric

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy wyrażenie można obliczyć jako liczbę.

Składnia

IsNumeric(wyrażenie)

ekspresj  Wymagany Wariant zawierający wyrażenie liczbowe lub wyrażenie tekstowe.

IsNull

Zwraca wartość logiczną, która wskazuje, czy wyrażenie nie zawiera żadnych prawidłowych danych (null).

Składnia

IsNull(wyrażenie)

ekspresj  Wymagany Wariant zawierający wyrażenie liczbowe lub wyrażenie tekstowe.

Switch

Wyznacza wartość listy wyrażeń i zwraca wartość typu wariant lub wyrażenie skojarzone z pierwszym wyrażeniem na liście, które ma wartość Prawda.

Składnia

Switch(wyr-1, wartość-1[, wyr-2, wartość-2, ... [, wyr-n,wartość-n]])

Funkcje matematyczne

Abs

Zwraca wartość tego samego typu co wartość przekazywana do funkcji, określając wartość bezwzględną liczby.

Składnia

Abs(liczba)

number  Wymagany Dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe. Jeśli argument Liczba zawiera wartość null, jest zwracana wartość null ; Jeśli jest to zmienna niezainicjowana, zwracana jest wartość zero.

Atn

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą arcus tangens liczby.

Składnia

Atn(liczba)

number  Wymagany Podwójny lub dowolny prawidłowy wyrażenie liczbowe.

Cos

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą cosinus kąta.

Składnia

Cos(liczba)

number  Wymagany Podwójny lub dowolny prawidłowy wyrażenie liczbowe, które wyraża kąt w radianach.

Exp

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą e (podstawę logarytmów naturalnych) podniesione do potęgi.

Składnia

Exp(liczba)

number  Wymagany Podwójny lub dowolny prawidłowy wyrażenie liczbowe.

Fix

Zwraca część całkowitą liczby. Jeśli liczba jest ujemna, zwraca pierwszą ujemną liczbę całkowitą większą lub równą liczbie.

Składnia

Fix(liczba)

number  Wymagany Podwójny lub dowolny prawidłowy wyrażenie liczbowe. Jeśli argument Liczba zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Int

Zwraca część całkowitą liczby. Jeśli argument liczba jest ujemny, zwraca pierwszą ujemną liczbę całkowitą mniejszą lub równą argumentowi liczba.

Składnia

Int(liczba)

number  Wymagany Podwójny lub dowolny prawidłowy wyrażenie liczbowe. Jeśli argument Liczba zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Log

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą logarytm naturalny liczby.

Składnia

Log(liczba)

number  Wymagany Podwójny lub dowolny prawidłowy wyrażenie liczbowe większe niż zero.

Rnd

Zwraca wartość typu Pojedyncza precyzja, zawierającą liczbę losową.

Składnia

Rnd(liczba)

number  Wymagany Jedno lub dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe.

Sgn

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) wskazującą znak liczby.

Składnia

Sgn(liczba)

number  Wymagany Dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe.

Zwracane wartości:

 • Jeśli liczba jest większa od zera, funkcja Sgn zwraca 1.

 • Jeśli liczba jest równa zero, funkcja Sgn zwraca 0.

 • Jeśli liczba jest mniejsza od zera, funkcja Sgn zwraca -1.

Sin

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą sinus kąta.

Składnia

Sin(liczba)

number  Wymagany Podwójny lub dowolny prawidłowy wyrażenie liczbowe, które wyraża kąt w radianach.

Sqr

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą pierwiastek kwadratowy liczby.

Składnia

Sqr(liczba)

number  Wymagany Podwójne lub dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe równe lub większe niż zero.

Tan

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą tangens kąta.

Składnia

Tan(liczba)

number  Wymagany Podwójny lub dowolny prawidłowy wyrażenie liczbowe, które wyraża kąt w radianach.

Funkcje tekstowe

Asc

Zwraca liczbę całkowitą odpowiadającą kodowi znaku, który odpowiada pierwszej literze w ciągu.

Składnia

Asc(ciąg)

Ciąg  Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu.

Chr

Zwraca ciąg zawierający znak skojarzony z określonym kodem znaku.

Składnia

Chr(kod_znaku)

kod_znaku  Wartość typu liczba długa identyfikująca znak.

Format

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą wyrażenie sformatowane według instrukcji zawartej w wyrażeniu formatowania.

Składnia

Format(wyrażenie[, format[, pierwszy_dzień_tygodnia[, pierwszy_tydzień_roku]]])

ekspresj  Wymagany Dowolne prawidłowe wyrażenie.

formaty  Dodatkowych prawidłowe nazwane lub zdefiniowane przez użytkownika wyrażenie formatu.

pierwszydzieńtygodnia  Dodatkowych stała określająca pierwszy dzień tygodnia.

firstweekofyear  Dodatkowych stała określająca pierwszy tydzień roku.

Instr

Zwraca wartość typu wariant (długa), określającą pozycję pierwszego wystąpienia jednego ciągu w innym ciągu.

Składnia

Instr([start, ]ciąg1, ciąg2[, porównanie])

uruchomić  Dodatkowych wyrażenie liczbowe, które ustawia pozycję początkową dla każdego wyszukiwania. W przypadku pominięcia tego argumentu wyszukiwanie rozpoczyna się od pierwszego położenia znaku. Jeśli argument Start zawiera wartość null, wystąpi błąd. Jeśli określono porównywanie , argument początkowy jest wymagany.

ciąg1  Wymagany Wyszukiwane wyrażenie tekstowe.

ciąg2  Wymagany wyrażenie tekstowe, którego dotyczy wniosek.

dwóch  Dodatkowych Określa typ porównania ciągów. Jeśli argument porównanie ma wartość null, wystąpi błąd. Jeśli porównywanie jest pominięte, opcjaPORÓWNAJ ustawienie określa typ porównania.

LCase

Zwraca ciąg przekonwertowany na małe litery.

Składnia

LCase(ciąg)

ciąg   Wymagany Dowolne prawidłowe wyrażenie tekstowe. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Left

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą określoną liczbę znaków z lewej strony innego ciągu.

Składnia

Left(ciąg, długość)

ciąg  Argument wymagany. Wyrażenie ciągu, z którego lewej strony są zwracane znaki. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

długość  Wymagany Wariant (długi). Wyrażenie liczbowe wskazujące liczbę zwracanych znaków. Jeśli długość jest równa 0, funkcja zwraca ciąg o zerowej długości (""). Jeśli jest większa lub równa liczbie znaków w ciągu, funkcja zwraca cały ciąg.

Len

Zwraca wartość typu liczba długa zawierającą liczbę znaków w ciągu lub liczbę bajtów wymaganych do przechowania zmiennej.

Składnia

Len(ciąg, nazwa_zmiennej)

ciąg  Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

nazwa_zmiennej  Dowolna prawidłowa nazwa zmiennej. Jeśli argument nazwa_zmiennej zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null. Jeśli argument nazwa_zmiennej jest wartością typu wariant, funkcja Len traktuje ją tak samo, jak ciąg i zawsze zwraca jej liczbę znaków.

LTrim

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą kopię określonego ciągu bez początkowych spacji.

Składnia

LTrim(ciąg)

ciąg  Wymagany Dowolne prawidłowe wyrażenie tekstowe. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Mid

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą określoną liczbę znaków z ciągu.

Składnia

Mid(ciąg, start[, długość])

ciąg  Wymagany wyrażenie tekstowe, z którego są zwracane znaki. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

uruchomić  Wymagany Długa. Pozycja znaku w ciągu , w którym rozpoczyna się część do pobrania. Jeśli wartość początkowa jest większa niż liczba znaków w ciągu, Funkcja fragment . tekstu zwraca ciąg o zerowej długości ("").

długość  Dodatkowych Wariant (długi). Liczba znaków do zwrócenia. Jeśli argument został pominięty lub w tekście jest mniej niż Długość znaków (łącznie z znakiem na początku), zwracane są wszystkie znaki od pozycji początkowej do końca ciągu.

Right

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą określoną liczbę znaków z prawej strony innego ciągu.

Składnia

Right(ciąg, długość)

ciąg  Wymagany wyrażenie tekstowe, na podstawie którego są zwracane znaki po prawej stronie. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

długość  Wymagany Wariant (długi). Wyrażenie liczbowe wskazujące liczbę zwracanych znaków. Jeśli długość jest równa 0, funkcja zwraca ciąg o zerowej długości (""). Jeśli jest równa lub większa niż liczba znaków w ciągu, zwracana jest cały ciąg.

RTrim

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą kopię określonego ciągu bez spacji końcowych.

Składnia

RTrim(ciąg)

ciąg  Wymagany Dowolne prawidłowe wyrażenie tekstowe. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Space

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą określoną liczbę spacji.

Składnia

Space(liczba)

number  Wymagany Liczba spacji, które mają być wprowadzone w ciągu.

StrComp

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) wskazującą wynik porównania ciągów.

Składnia

StrComp(ciąg1, ciąg2[, porównanie])

ciąg1  Wymagany Dowolne prawidłowe wyrażenie tekstowe.

ciąg2  Wymagany Dowolne prawidłowe wyrażenie tekstowe.

dwóch  Dodatkowych Określa typ porównania ciągów. Jeśli argument PORÓWNAJ ma wartość null, wystąpi błąd.

StrConv

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) przekonwertowaną zgodnie z ustawieniami.

Składnia

StrConv(ciąg, konwersja, LCID)

ciąg  Wymagany wyrażenie tekstowe, które ma zostać przekształcone.

przelicza  Wymagany Liczba całkowita. Suma wartości określających typ konwersji do wykonania.

LCID  Argument opcjonalny. Identyfikator ustawień regionalnych, jeśli jest inny niż identyfikator ustawień regionalnych systemu (wartością domyślną jest identyfikator ustawień regionalnych systemu).

String

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą ciąg powtarzającego się znaku o określonej długości.

Składnia

String(liczba, znak)

number  Wymagany Długa. Długość zwracanego ciągu. Jeśli argument Liczba zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

znaków  Wymagany Wariant. Kod znaku określający znak lub wyrażenie tekstowe, którego pierwszy znak jest wykorzystywany do utworzenia zwracanego ciągu. Jeśli znak zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Trim

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą kopię określonego ciągu bez spacji początkowych i końcowych.

Składnia

Trim(ciąg)

ciąg  Wymagany Dowolne prawidłowe wyrażenie tekstowe. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

UCase

Zwraca wartość typu wariant (ciąg), zawierającą określony ciąg przekonwertowany na wielkie litery.

Składnia

UCase(ciąg)

ciąg  Wymagany Dowolne prawidłowe wyrażenie tekstowe. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×