Funkcje statystyczne (informacje)

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji, kliknij jej nazwę w pierwszej kolumnie.

Uwaga: Znaczniki wersji wskazują wersję programu Excel, w której wprowadzono funkcję. Te funkcje nie są dostępne we wcześniejszych wersjach. Na przykład znacznik wersji 2013 wskazuje, że ta funkcja jest dostępna w programie Excel 2013 i wszystkich nowszych wersjach.

Funkcja

Opis

ODCH.ŚREDNIE

Zwraca średnią wartość odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej.

ŚREDNIA

Zwraca wartość średnią argumentów.

ŚREDNIA.A

Zwraca wartość średnią argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

ŚREDNIA.JEŻELI

Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podane kryteria.

ŚREDNIA.WARUNKÓW

Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek, które spełniają jedno lub więcej kryteriów.

ROZKŁ.BETA
Excel 2010

Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁ.BETA.ODWR
Excel 2010

Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta.

ROZKŁ.DWUM
Excel 2010

Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.

ROZKŁ.DWUM.ZAKRES
Excel 2013

Zwraca prawdopodobieństwo wyniku próby na podstawie rozkładu dwumianowego.

ROZKŁ.DWUM.ODWR
Excel 2010

Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.

ROZKŁ.CHI
Excel 2010

Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁ.CHI.PS
Excel 2010

Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat.

ROZKŁ.CHI.ODWR
Excel 2010

Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁ.CHI.ODWR.PS
Excel 2010

Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.

CHI.TEST
Excel 2010

Zwraca test niezależności.

UFNOŚĆ.NORM
Excel 2010

Zwraca przedział ufności dla średniej populacji.

UFNOŚĆ.T
Excel 2010

Zwraca przedział ufności dla średniej populacji, używając rozkładu t-Studenta.

WSP.KORELACJI

Zwraca współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych.

ILE.LICZB

Zlicza liczby znajdujące się na liście argumentów.

ILE.NIEPUSTYCH

Zlicza wartości znajdujące się na liście argumentów.

LICZ.PUSTE

Zwraca liczbę pustych komórek w zakresie.

LICZ.JEŻELI

Zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteria.

LICZ.WARUNKI

Zlicza komórki wewnątrz zakresu, które spełniają wiele kryteriów.

KOWARIANCJA.POPUL
Excel 2010

Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.

KOWARIANCJA.PRÓBKI
Excel 2010

Zwraca kowariancję próbki, czyli średnią iloczynów odchyleń dla każdej pary punktów danych w dwóch zbiorach danych.

ODCH.KWADRATOWE

Zwraca sumę kwadratów odchyleń.

ROZKŁ.EXP
Excel 2010

Zwraca rozkład wykładniczy.

ROZKŁ.F
Excel 2010

Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

ROZKŁ.F.PS
Excel 2010

Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

ROZKŁ.F.ODWR
Excel 2010

Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

ROZKŁ.F.ODWR.PS
Excel 2010

Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

F.TEST
Excel 2010

Zwraca wynik testu F.

ROZKŁAD.FISHER

Zwraca transformację Fishera.

ROZKŁAD.FISHER.ODW

Zwraca odwrotność transformacji Fishera.

REGLINX

Zwraca wartość trendu liniowego.

Uwaga: W programie Excel 2016 tę funkcję zastąpiono funkcją REGLINX.LINIOWA, należącą do nowych funkcji prognozowania, ale pozostaje ona dostępna w celu zapewnienia zgodności z wcześniejszymi wersjami.

REGLINX.ETS
Excel 2016

Zwraca przyszłą wartość na podstawie istniejących (historycznych) wartości przy użyciu wersji AAA algorytmu wygładzania wykładniczego (ETS).

REGLINX.ETS.CONFINT, funkcja
Excel 2016

Zwraca przedział ufności dla wartości prognozy dla określonej daty docelowej.

REGLINX.ETS.SEZONOWOŚĆ, funkcja
Excel 2016

Zwraca długość powtarzającego się wzorca wykrytego przez program Excel dla określonego szeregu czasowego.

REGLINX.ETS.STATYSTYKA, funkcja
Excel 2016

Zwraca wartość statystyczną jako wynik prognozowania szeregu czasowego.

REGLINX.LINIOWA, funkcja
Excel 2016

Zwraca wartość przyszłą na podstawie wartości istniejących.

CZĘSTOŚĆ

Zwraca rozkład częstotliwości jako tablicę pionową.

GAMMA
Excel 2013

Zwraca wartość funkcji gamma.

ROZKŁ.GAMMA
Excel 2010

Zwraca rozkład gamma.

ROZKŁ.GAMMA.ODWR
Excel 2010

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.

ROZKŁAD.LIN.GAMMA

Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).

ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ
Excel 2010

Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).

GAUSS
Excel 2013

Zwraca wartości o 0,5 mniejsze niż standardowy skumulowany rozkład normalny.

ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA

Zwraca średnią geometryczną.

REGEXPW

Zwraca wartości trendu wykładniczego.

ŚREDNIA.HARMONICZNA

Zwraca średnią harmoniczną.

ROZKŁ.HIPERGEOM

Zwraca rozkład hipergeometryczny.

ODCIĘTA

Zwraca punkt przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej.

KURTOZA

Zwraca kurtozę zbioru danych.

MAX.K

Zwraca k-tą największą wartość ze zbioru danych.

REGLINP

Zwraca parametry trendu liniowego.

REGEXPP

Zwraca parametry trendu wykładniczego.

ROZKŁ.LOG
Excel 2010

Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego.

ROZKŁ.LOG.ODWR
Excel 2010

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.

MAX

Zwraca maksymalną wartość listy argumentów.

MAX.A

Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

MAKS.WARUNKÓW
Excel 2016

Zwraca wartość maksymalną wśród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów.

MEDIANA

Zwraca medianę podanych liczb.

MIN

Zwraca minimalną wartość z listy argumentów.

MIN.WARUNKÓW
Excel 2016

Zwraca wartość minimalną wśród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów.

MIN.A

Zwraca najmniejszą wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL
Excel 2010

Zwraca pionową tablicę zawierającą najczęściej występujące lub powtarzające się wartości w tablicy lub zakresie danych.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART
Excel 2010

Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.

ROZKŁ.DWUM.PRZEC
Excel 2010

Zwraca ujemny rozkład dwumianowy.

ROZKŁ.NORMALNY
Excel 2010

Zwraca skumulowany rozkład normalny.

ROZKŁ.NORMALNY.ODWR
Excel 2010

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.

ROZKŁ.NORMALNY.S
Excel 2010

Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.

ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR
Excel 2010

Zwraca odwrotność standardowego skumulowanego rozkładu normalnego.

PEARSON

Zwraca współczynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona.

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do przedziału otwartego od 0 do 1.

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.

PROC.POZ.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1 (bez wartości granicznych).

PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.

PERMUTACJE

Zwraca liczbę permutacji dla danej liczby obiektów.

PERMUTACJE.A
Excel 2013

Zwraca liczbę permutacji dla podanej liczby obiektów (wraz z powtórzeniami), które można wybrać spośród wszystkich obiektów.

PHI
Excel 2013

Zwraca wartość funkcji gęstości dla standardowego rozkładu normalnego.

ROZKŁ.POISSON
Excel 2010

Zwraca rozkład Poissona.

PRAWDPD

Zwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami.

KWARTYL.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z zakresu od 0 do 1 włącznie.

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Zwraca kwartyl zbioru danych.

POZYCJA.ŚR
Excel 2010

Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

POZYCJA.NAJW
Excel 2010

Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

R.KWADRAT

Zwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona.

SKOŚNOŚĆ

Zwraca skośność rozkładu.

SKOŚNOŚĆ.P
Excel 2013

Zwraca skośność rozkładu na podstawie populacji, charakteryzującą stopień asymetrii rozkładu wokół średniej.

NACHYLENIE

Zwraca nachylenie linii regresji liniowej.

MIN.K

Zwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych.

NORMALIZUJ

Zwraca wartość znormalizowaną.

ODCH.STAND.POPUL
Excel 2010

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.

ODCH.STANDARD.PRÓBKI
Excel 2010

Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.

ODCH.STANDARDOWE.A

Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

ODCH.STANDARD.POPUL.A

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, teksów i wartości logicznych.

REGBŁSTD

Zwraca błąd standardowy przewidzianej wartości y dla każdej wartości x w regresji.

ROZKŁ.T
Excel 2010

Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.

ROZKŁ.T.DS
Excel 2010

Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.

ROZKŁ.T.PS
Excel 2010

Zwraca rozkład t-Studenta.

ROZKŁ.T.ODWR
Excel 2010

Zwraca wartość t rozkładu t-Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i liczby stopni swobody.

ROZKŁ.T.ODWR.DS
Excel 2010

Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.

T.TEST
Excel 2010

Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.

REGLINW

Zwraca wartości trendu liniowego.

ŚREDNIA.WEWN

Zwraca średnią wartość dla wnętrza zbioru danych.

WARIANCJA.POP
Excel 2010

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

WARIANCJA.PRÓBKI
Excel 2010

Szacuje wariancję na podstawie próbki.

WARIANCJA.A

Szacuje wariancję na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

WARIANCJA.POPUL.A

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

ROZKŁ.WEIBULL
Excel 2010

Zwraca rozkład Weibulla.

Z.TEST
Excel 2010

Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.

Ważne: Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Tematy pokrewne

Excel (według kategorii)
Excel (alfabetycznie)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×