Instrukcja SELECT

Instrukcja SELECT nakazuje aparatowi bazy danych programu Microsoft Access zwracanie informacji w postaci zestawu rekordów.

Składnia

SELECT [orzeczenie] { * | tabela.* | [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [, ...]]}
FROM wyrażenie_tabeli [, ...] [IN zewnętrzna_baza_danych]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

Instrukcja SELECT zawiera następujące segmenty:

Segment

Opis

orzeczenie

Jedno z następujących orzeczeń: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW lub TOP. Orzeczenie służy do ograniczenia liczby zwracanych rekordów. Jeśli nie zostanie wpisane, domyślnie przyjmowana jest wartość ALL.

*

Określa, że wybierane są wszystkie pola pochodzące z danej tabeli lub tabel.

tabela

Nazwa tabeli zawierającej pola, z których są wybierane rekordy.

pole1, pole2

Nazwy pól zawierających dane, które mają zostać pobrane. Jeśli zostanie dodane więcej niż jedno pole, dane z nich są pobierane według kolejności wpisania.

alias1, alias2

Nazwy, które mają pełnić rolę nagłówków kolumn zamiast oryginalnych nazw kolumn w tabeli.

wyrażenie_tabeli

Nazwa tabeli lub tabel zawierających dane, które mają zostać pobrane.

zewnętrzna_baza_danych

Nazwa bazy danych zawierającej tabele umieszczone w wyrażeniu_tabeli, jeśli nie znajdują się one w bieżącej bazie danych.

Uwagi

Aby wykonać tę operację, aparat bazy danych programu Microsoft Access przeszukuje określoną tabelę lub tabele, identyfikuje wybrane kolumny, wybiera wiersze spełniające podane kryterium, a następnie sortuje lub grupuje otrzymane wiersze we wskazanej kolejności.

Instrukcje SELECT nie powodują modyfikacji danych w bazie danych.

Zazwyczaj SELECT jest pierwszym słowem w instrukcji SQL. Większość instrukcji SQL ma postać SELECT lub SELECT...INTO.

Minimalna składnia instrukcji SELECT wygląda następująco:

SELECT pola FROM tabela

Aby wybrać wszystkie pola w tabeli, możesz użyć gwiazdki (*). W poniższym przykładzie następuje wybranie wszystkich pól z tabeli Employees:

SELECT * FROM Employees;

Jeśli nazwa pola jest zdefiniowana w kilku tabelach w klauzuli FROM, przed każdą z nich wpisz nazwę tabeli i operator . (kropka). W kolejnym przykładzie pole Department znajduje się zarówno w tabeli Employees, jak i Supervisors. Instrukcja SQL wybiera działy z tabeli Employees, a imiona i nazwiska kierowników — z tabeli Supervisors:

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

Podczas tworzenia obiektu Recordset aparat bazy danych programu Microsoft Access nadaje obiektowi Field w obiekcie Recordset nazwę pola z tabeli. Jeśli ma być użyta inna nazwa pola lub jeśli nazwa nie wynika z wyrażenia, za pomocą którego pole zostało utworzone, użyj słowa zastrzeżonego (zobacz słowo zastrzeżone) AS. W poniższym przykładzie zwracany obiekt Field zawarty w powstałym obiekcie Recordset uzyskuje nazwę Birth:

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

Jeśli są stosowane funkcje lub kwerendy agregujące, które zwracają niejednoznaczne lub powtarzające się nazwy obiektów Field, użyj klauzuli AS w celu zapewnienia alternatywnych nazw obiektu Field. W przykładzie poniżej zwracany obiekt Field, znajdujący się w powstałym obiekcie Recordset, uzyskuje nazwę HeadCount:

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

Za pomocą innych klauzul instrukcji SELECT można dodatkowo ograniczać i organizować zwracane dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pomocy dotyczący danej klauzuli.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×