Jak planowane są zadania w programie Project: od kulis

Jak planowane są zadania w programie Project: od kulis

Subskrypcja usługi Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule omówiono techniczną stronę sposobu planowania zadań w projekcie w programie Project. Osoby, które są niekiedy, są niekiedy program Project automatycznie przenosi zadanie do innego czasu niż oczekiwano. Mogą też zazastanawiać się, dlaczego ograniczenie zadania spowodowało, że inne zadania przechodzą nieprzewidywalnie. Oto twoja okazja zrozumieć "Dlaczego?" za potężny aparat planowania projektu.

Nie musi to być łatwe w rozdzieleniu na początku, ale dzięki temu może nastąpić bardziej zrozumiały Menedżer projektu — i nadaje Ci firmie kontrolę nad datą zakończenia projektu.

Co chcesz wiedzieć?

Jaki wpływ na harmonogram ma data rozpoczęcia projektu?

Jaki wpływ na harmonogram mają linki zadań?

Jaki wpływ na harmonogram mają ograniczenia zadań?

Jaki wpływ na harmonogram mają typy zadań?

Jaki wpływ na harmonogram ma planowanie według nakładu pracy?

Jaki wpływ na harmonogram ma planowanie ręczne i automatyczne?

Jaki wpływ na harmonogram ma ruchomość (czyli zapas czasu)?

Jaki wpływ na harmonogram mają daty terminów ostatecznych?

Jaki wpływ na harmonogram mają kalendarze?

Jak przydziały zasobów sterują harmonogramem?

Więcej informacji technicznych na temat harmonogramów w programie Project

Jaki wpływ na harmonogram ma data rozpoczęcia projektu?

W przypadku dodania do harmonogramu nowego zadania jego rozpoczęcie zostaje automatycznie zaplanowane na dzień rozpoczęcia projektu. W miarę dodawania zadań do harmonogramu i łączenia ich z innymi zadaniami czas rozpoczęcia zadań będzie się zmieniać, a zakończenie ostatniego zadania stanie się datą zakończenia projektu.

 • Aby znaleźć datę rozpoczęcia projektu lub zmienić ją na inną datę, należy kliknąć pozycję Projekt, a następnie kliknąć pozycję Informacje o projekcie.

Oczywiście pojawią się wyjątki. Na przykład zadania nie są przenoszone razem z innymi zadaniami. Porównanie ręcznego i automatycznego planowania zadań można znaleźć niżej w tym artykule.

Przed i po utworzeniu współzależności zadań

Obraz przycisku Podczas tworzenia nowego projektu należy najpierw wprowadzić datę rozpoczęcia projektu. W przypadku tworzenia harmonogramu projektu od czasu rozpoczęcia wszystkie zadania rozpoczynają się w dniu rozpoczęcia projektu, chyba że określono inaczej.

Obraz przycisku W przypadku zadań zaplanowanych ręcznie i zadań zaplanowanych automatycznie, bez zastosowanych współzależności zadań lub ograniczeń, czas trwania projektu jest taki sam, jak czas trwania najdłuższego zadania. Innymi słowy, data zakończenia projektu jest taka sama jak data zakończenia najdłuższego zadania.

Obraz przycisku Współzależności zadań, takie jak współzależność Zakończenie-rozpoczęcie między pierwszym i drugim zadaniem (jak pokazano tutaj), mogą zmienić datę zakończenia projektu.

Niemal wszystkie projekty należy planować od znanego czasu rozpoczęcia. Nawet jeśli znana jest data, do której należy zakończyć projekt, planowanie od daty rozpoczęcia zapewnia największą elastyczność.

Harmonogram można utworzyć na podstawie daty zakończenia, gdy:

 • Trzeba określić, kiedy projekt musi się zacząć, aby się zakończył w określonym, wymaganym dniu.

 • Nie ma pewności, kiedy projekt się rozpocznie (na przykład praca do wykonania pochodzi z innego źródła i może ulec opóźnieniu).

 • Zastosowana metodologia zarządzania projektem wymaga planowania od daty zakończenia.

Pracując z projektem o harmonogramie od daty zakończenia, należy mieć świadomość różnic w sposobie obsługi przez program Project niektórych akcji:

 • Podczas wprowadzania zadania planowanego automatycznie program Project automatycznie przypisuje ograniczenie Jak najpóźniej (JNP) do daty zakończenia zadania. Inne ograniczenia należy ustawiać tylko wtedy, gdy jest to koniecznie (należy kliknąć zadanie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć pozycję Informacje o zadaniu).

 • W razie przeciągnięcia paska wykresu Gantta w celu zmiany daty zakończenia zadania w programie Project następuje automatyczne przypisanie ograniczenia Zakończ nie później niż (ZNPN) do automatycznie planowanego zadania.

 • Jeśli projekt zostanie zmieniony tak, aby był planowany od daty zakończenia, podczas gdy wcześniej był planowany od daty rozpoczęcia, z zadań i przydziałów usunięte zostaną wszystkie automatycznie zaplanowane opóźnienia bilansujące i podziały bilansujące. Nie wpłynie to na zadania planowane ręcznie.

 • W przypadku użycia automatycznego bilansowania w celu zmniejszenia nadmiernych alokacji zasobów w projekcie w programie Project opóźnienie bilansujące zostanie dodane po zadaniu, a nie przed nim (aby sprawdzić ustawienia bilansowania, kliknij kartę Zasób, a następnie kliknij przycisk Bilansuj zasób).

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają łącza zadań?

Łącza zadań (współzależności) pokazują relacje poszczególnych zadań w czasie. Łączenie zadań tworzy zależności między zadaniami. Długi łańcuch zadań determinuje całą długość i zakończenie projektu.

Porada dotycząca zarządzania projektami W miarę łączenia zadań w projekcie powstaje krytyczna ścieżka łączy. Ścieżka krytyczna wyznacza zakończenie projektu. Więcej informacji o ścieżce krytycznej.

Typ łącza

Przykład

Opis

Zakończenie-rozpoczęcie (ZR)

DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

Zadanie zależne (B) nie może się rozpocząć, dopóki nie zakończy się zadanie, od którego zależy (A).

Jeśli na przykład masz dwa zadania, "Zapoznaj Foundation" i "naLewanie betonowe", nie można rozpocząć zadania "naLewanie" przed zakończeniem zadania "Zapoznaj Foundation".
Po połączeniu zadań w programie Project domyślnym typem linku jest zakończenie-rozpoczęcie.
Ten typ linku jest typem domyślnym. Jeśli nie określisz typu łącza, przyjmowana jest relacja zakończenie-rozpoczęcie.

Rozpoczęcie-rozpoczęcie (RR)

DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

Zadanie zależne (B) nie może się rozpocząć, dopóki nie rozpocznie się zadanie, od którego zależy (A).

Zadanie zależne może się rozpocząć w dowolnym czasie po rozpoczęciu zadania, od którego zależy. Typ łącza RR nie wymaga, aby oba zadania rozpoczęły się jednocześnie.

Na przykład w przypadku dwóch zadań, „Wylanie betonu” i „Wyrównanie betonu”, nie można rozpocząć zadania „Wyrównanie betonu” przed rozpoczęciem zadania „Wylanie betonu”.

Zakończenie-zakończenie (ZZ)

DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

Zadanie zależne (B) nie może się zakończyć, dopóki nie zakończy się zadanie, od którego zależy (A).

Zadanie zależne może się zakończyć w dowolnym czasie po zakończeniu zadania, od którego zależy. Typ łącza ZZ nie wymaga, aby oba zadania zakończyły się jednocześnie.

Jeśli na przykład są dwa zadania, „Montaż instalacji elektrycznej” i „Montaż kanalizacji”, oba muszą się zakończyć w tym samym czasie, zanim będzie można dokonać jakiejkolwiek inspekcji.

Rozpoczęcie-zakończenie (RZ)

DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

Zadanie zależne (B) nie może się zakończyć, dopóki nie rozpocznie się zadanie, od którego zależy (A).

Zadanie zależne może się zakończyć w dowolnym czasie po rozpoczęciu zadania, od którego zależy. Typ łącza RZ nie wymaga, by zadanie zależne zakończyło się w chwili rozpoczęcia zadania, od którego zależy.

Ten typ łącza jest rzadko stosowany w zarządzaniu projektami. Przykładem może być kładzenie dachu na domu oraz dwa zadania: montaż dachu i nadzór nad pracą. W tym przypadku kładzenie dachu może się rozpocząć, ale inspektor musi się pojawić w pewnym momencie przed zakończeniem tej pracy.

Uwaga o ręczne zaplanowane zadania Po połączeniu zadanie zaplanowane ręcznie z innym zadaniem program Project uwzględnia typ linku i umieszcza zadanie zaplanowane ręcznie względem innego zadania. Na przykład zadanie następnika z linkiem zakończenie-rozpoczęcie jest wyświetlane jako pierwsze po zakończeniu poprzednika. Jednak zadanie następnika zostanie przeniesione tylko po utworzeniu łącza. Jeśli poprzednik później zmieni datę zakończenia, Data rozpoczęcia następnika pozostanie niezmieniona.

Można jednak tak skonfigurować program Project, aby zadanie planowane ręcznie nie było przenoszone podczas łączenia z innym zadaniem.

 1. Kliknij pozycję Plik, pozycję Opcje, a następnie pozycję Harmonogram.

 2. Wyczyść pole wyboru Aktualizuj zadania zaplanowane ręcznie podczas edytowania łączy.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają ograniczenia zadań?

Ograniczenia umożliwiają sterowanie datą rozpoczęcia lub zakończenia zadania planowanego automatycznie. Istnieją trzy typy ograniczeń:

 • Ograniczenia elastyczne nie są skojarzone z żadną określoną datą. Ustawienie tych ograniczeń pozwala na rozpoczęcie zadań możliwie najwcześniej lub najpóźniej, przy założeniu, że zadanie zakończy się przed zakończeniem projektu, oraz z uwzględnieniem innych ograniczeń i współzależności zadań w harmonogramie.

 • Ograniczenia półelastyczne wymagają skojarzonej daty, która steruje najwcześniejszymi bądź najpóźniejszymi datami rozpoczęcia lub zakończenia zadania. Takie ograniczenia umożliwiają zakończenie zadania w dowolnym momencie, pod warunkiem rozpoczęcia lub zakończenia w odpowiednich ostatecznych terminach rozpoczęcia lub zakończenia.

 • Ograniczenia sztywne wymagają skojarzenia z datą, która określa datę rozpoczęcia lub zakończenia zadania. Takie ograniczenia są potrzebne, kiedy w harmonogramie należy uwzględnić czynniki zewnętrzne, np. dostępność wyposażenia lub zasobów, terminy ostateczne, punkty kontrolne kontraktu oraz daty rozpoczęcia i zakończenia.

Porada dotycząca zarządzania projektami Niemal we wszystkich przypadkach należy stosować ograniczenie JNW. Pozostawia ono mechanizmowi planowania największą elastyczność w określaniu idealnej daty zakończenia projektu.

Istnieją dwa sposoby natychmiastowego wyświetlenia ograniczeń dotyczących zadań.

 • Aby wyświetlić lub zmienić ograniczenie zadania, należy kliknąć zadanie prawym przyciskiem myszy, kliknąć pozycję Informacje o zadaniu, a następnie kliknąć kartę Zaawansowane. Informacje o ograniczeniu znajdują się w polach Typ ograniczenia i Data ograniczenia.

 • Jeśli ograniczenie jest innego typu niż JNW lub JNP, typ ten będzie wyświetlany wraz ze skojarzonym wskaźnikiem graficznym w kolumnie Wskaźnik w każdym widoku arkusza, takim jak wykres Gantta.

Ograniczenia z umiarkowaną elastycznością planowania harmonogramu ograniczają możliwość rozpoczęcia lub zakończenia zadania przed wybraną datą bądź po niej. Na przykład zadanie z ograniczeniem Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN) z datą 15 czerwca i współzależnością zakończenie-rozpoczęcie wobec innego zadania może się rozpocząć 15 czerwca, jeśli jego poprzednik zakończy się przed 15 czerwca (lub później, jeśli jego poprzednik zakończy się po 15 czerwca), ale nie można go zaplanować przed 15 czerwca. Użycie tego ograniczenia może być stosowne na przykład wówczas, jeśli ma się zezwolenie na budowę ważne w określonych dniach. W takim przypadku można użyć ograniczenia RNWN lub ZNPN.

Przed zastosowaniem ograniczenia i po nim

Obraz przycisku Jeśli do tych zadań zastosowano domyślną relację zadania zakończenie-rozpoczęcie i ograniczenie JNW, zadanie następnika (drugie) jest planowane od razu po zaplanowaniu zakończenia zadania poprzednika (pierwszego).

Obraz przycisku Po zastosowaniu ograniczenia RNWN zadanie następnika nie może rozpoczynać się przed datą ograniczenia, nawet jeśli (jak pokazano tutaj) zadanie poprzednika jest wykonywane przed datą ograniczenia.

W poniższej tabeli znajduje się lista ograniczeń dostępnych w programie Project.

Typ ograniczenia

Nazwa ograniczenia

Opis

Elastyczne

Jak najpóźniej (JNP)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu najpóźniejsze możliwe daty rozpoczęcia zadania przy założeniu, że zadanie ma się zakończyć przed zakończeniem projektu i nie ma opóźniać kolejnych zadań. Jest to domyślne ograniczenie dla zadań w projekcie z harmonogramem od daty zakończenia. W przypadku tego ograniczenia nie należy wprowadzać daty rozpoczęcia ani daty zakończenia zadania.

Elastyczne

Jak najwcześniej (JNW)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu najwcześniejsze możliwe daty rozpoczęcia. Jest to domyślne ograniczenie dla zadań w projekcie z harmonogramem od daty rozpoczęcia. W przypadku tego ograniczeniu nie należy podawać daty rozpoczęcia ani daty zakończenia.

Półelastyczne

Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu datę rozpoczęcia w określonym dniu lub później. Stosowane w celu zapewnienia, że zadanie nie rozpocznie się przed określoną datą.

Półelastyczne

Zakończ nie wcześniej niż (ZNWN)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu datę zakończenia w określonym dniu lub później. Stosowane w celu zapewnienia, że zadanie nie zakończy się przed określoną datą.

Półelastyczne

Rozpocznij nie później niż (RNPN)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu datę rozpoczęcia w określonym dniu lub wcześniej. Stosowane w celu zapewnienia, że zadanie nie rozpocznie się po określonej dacie.

Półelastyczne

Zakończ nie później niż (ZNPN)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu datę zakończenia w określonym dniu lub wcześniej. Stosowane w celu zapewnienia, że zadanie nie zakończy się po określonej dacie.

Sztywne

Musi zakończyć się (MZS)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu zakończenie zadania w określonym dniu. Pozwala ustawiać daty najwcześniejszego, zaplanowanego i najpóźniejszego zakończenia na wpisany dzień oraz zakotwiczyć zadanie w harmonogramie.

Sztywne

Musi rozpocząć się (MRS)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu rozpoczęcie zadania w określonym dniu. Pozwala ustawiać daty najwcześniejszego, zaplanowanego i najpóźniejszego rozpoczęcia na wpisany dzień oraz zakotwiczyć zadanie w harmonogramie.

Wszystkie zadania w projekcie planowanym od daty rozpoczęcia mają domyślnie zastosowane ograniczenie JNW. Podobnie wszystkie zadania w projekcie planowanym od daty zakończenia mają domyślnie zastosowane ograniczenie Jak najpóźniej (JNP).

Ograniczenia sztywne zastępują zazwyczaj wszelkie współzależności zadań i ograniczają zadanie do wybranej daty. Na przykład zadanie z ograniczeniem Musi rozpocząć się (MRS) przypadającym w dniu 30 września i współzależnością zakończenie-rozpoczęcie wobec innego zadania będzie zawsze zaplanowane na 30 września niezależnie od tego, czy jego poprzednik zakończy się wcześniej, czy później. Można zmienić to zachowanie. Kliknij pozycję Plik, pozycję Opcje, pozycję Harmonogram, a następnie zaznacz pole wyboru Zadania będą zawsze przestrzegać dat ograniczeń.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają typy zadań?

Typy zadań mają zastosowanie tylko do zadań planowanych automatycznie i należą do trzech rodzajów: o stałej liczbie jednostek, o pracy stałej i o stałym czasie trwania. Typ zadania zostanie sprawdzony w celu określenia, jakie będą jego czas trwania, praca i liczba jednostek po zaplanowaniu projektu w programie Project.

Typ zadania ma wpływ na sporządzanie harmonogramu w momencie edycji jednego z trzech poniższych elementów.

W zadaniu

Jeżeli zmienisz jednostki

Jeżeli zmienisz czas trwania

W razie zmiany pracy

Zadanie o stałej liczbie jednostek

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Praca jest obliczana ponownie.

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Zadanie o stałej pracy

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Jednostki są obliczane ponownie.

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Zadanie o stałym czasie trwania

Praca jest obliczana ponownie.

Praca jest obliczana ponownie.

Jednostki są obliczane ponownie.

 • Aby zmienić typ zadania, należy dwukrotnie kliknąć nazwę zadania na wykresie Gantta, a następnie kliknąć kartę Zaawansowane.

Kilka przykładów

Zadanie o stałej liczbie jednostek zostało przydzielone jednej jednostce zasobu w pełnym wymiarze czasu pracy, dostępnego 8 godzin dziennie. Przewidywany czas trwania zadania to 10 dni, czyli 80 godzin pracy.

 • Jeśli w wykonywaniu zadania będzie mógł pomóc inny zasób w pełnym wymiarze czasu pracy, w programie Project zostanie ponownie obliczony czas trwania zadania. Do zadania będą przydzielone dwie jednostki z pięciodniowym czasem trwania i 80 godzinami pracy.

 • Jeśli okaże się, że masz 8 dni na ukończenie zadania, a nie 10, program Project ponownie obliczy pracę nad zadaniem. Teraz zadanie zawiera 8-dniowy czas trwania z 64 godzin pracy i 1 jednostki zasobów.

 • Jeśli okaże się, że do wykonania zadania jest potrzebnych 20 godzin dodatkowej pracy, w programie Project zostanie obliczony ponownie czas trwania zadania. Liczba godzin pracy dla zadania wyniesie 100, czas trwania wyniesie 12,5 dnia i do zadania zostanie przydzielona jedna jednostka zasobu.

Inny przykład: to samo zadanie, ale o pracy stałej. To oznacza, że na zadanie może zostać przeznaczona tylko określona ilość pracy: nie więcej i nie mniej. W tym przykładzie do zadania przydzielono jeden zasób w pełnym wymiarze czasu pracy, dostępny 8 godzin dziennie, czas trwania zadania wynosi 10 dni, a liczba godzin pracy — 80.

 • Jeśli w wykonywaniu zadania będzie mógł pomóc inny zasób w pełnym wymiarze czasu pracy, w programie Project nastąpi ponowne obliczenie czasu trwania zadania. Do zadania będą przypisane dwie jednostki, czas trwania wyniesie 5 dni, a liczba godzin pracy — 80.

 • Jeśli okaże się, że na wykonanie zadania jest 8 dni, a nie 10, w programie Project zostaną obliczone ponownie jednostki zasobów zadania. Aby wykonać zadanie w 80 godzin w ciągu 8 dni, do zadania musi zostać przydzielona 1,25 jednostki zasobu. Jednostka zasobu przydzielona do zadania będzie alokowana w 125 procentach. Należy przypisać inny zasób do konta dla dodatkowej dwudziestopięcioprocentowej alokacji.

 • Jeśli okaże się, że do wykonania zadania jest potrzebnych 20 godzin dodatkowej pracy, w programie Project zostanie obliczony ponownie czas trwania zadania. Liczba godzin pracy dla zadania wyniesie 100, czas trwania wyniesie 12,5 dnia i do zadania zostanie przydzielona jedna jednostka zasobu.

Załóżmy na koniec, że zadanie jest zadaniem o stałym czasie trwania. Oznacza to, że zadanie musi zostać wykonane w określonym czasie. W tym przykładzie dla każdego dnia zadanie jest dostępne 1-godzinnie w pełnym wymiarze godzin i ma 10-dniowy czas trwania i 80 godzin pracy.

 • Jeśli w wykonywaniu zadania będzie mógł pomóc inny zasób w pełnym wymiarze czasu pracy, w programie Project zostanie obliczona ponownie praca przypisana każdemu zasobowi. Gdy tylko jeden zasób będzie przydzielony do zadania, ten zasób będzie mieć 80 godzin pracy na wykonanie zadania. Gdy do zadania zostanie przydzielony drugi zasób, każdy zasób będzie mieć 40 godzin pracy w ciągu 10 dni na wykonanie zadania, przy całkowitej liczbie 80 godzin pracy. Dzięki dodaniu drugiego zasobu można skorygować alokację obu jednostek do 50%, tak aby w 50 procentach były dostępne do pracy nad innymi zadaniami.

 • Jeśli okaże się, że masz 8 dni na ukończenie zadania, a nie 10, program Project ponownie obliczy pracę nad zadaniem. Teraz zadanie zawiera 8-dniowy czas trwania z 64 godzin pracy i 1 jednostki zasobów.

Jeśli okaże się, że do wykonania zadania potrzeba 20 godzin dodatkowej pracy, w programie Project nastąpi ponowne obliczenie jednostek zasobów zadania, tak aby dodatkowa praca nadal mogła zostać wykonana w ciągu 10 dni. Liczba godzin pracy dla zadania wyniesie 100, czas trwania — 10 dni i nastąpi przydzielenie do zadania 1,25 jednostki zasobu. Jednostka zasobu przydzielona do zadania będzie alokowana w 125 procentach. Należy przypisać do konta inny zasób dla dodatkowej dwudziestopięcioprocentowej alokacji.

Uwaga: Ponieważ przydziały zasoby kosztowe nie mają wartości pracy ani jednostek, wartości te nie zostaną ponownie obliczone w przypadku zmodyfikowania daty rozpoczęcia lub daty zakończenia zadania. Także daty nie są nigdy ponownie obliczane w przypadku przydziałów zasobów kosztowych, ponieważ nie można modyfikować pracy ani jednostek.

Oto tabela zawierająca zagadnienia, o których trzeba pamiętać w związku z typami zadań.

Porady i niespodzianki

Objaśnienie

Należy zwracać uwagę na zadania planowane według nakładu pracy

W razie kliknięcia pozycji Praca stała na liście Typ zadania nie można zmienić ustawienia Wg nakładu pracy dla zadania. Zadania z pracą stałą nie mają elastycznych wartości pracy i dlatego zawsze są planowane według nakładu pracy. Więcej informacji na temat zadań planowanych według nakładu pracy znajduje się w dalszej części tego artykułu.

Dodawanie kolumny ułatwiającej zmianę typu zadania

Można wyświetlić i zmienić typ każdego zadania bezpośrednio w widoku, wstawiając pole Typ. W tym celu należy kliknąć kolumnę z prawej strony miejsca, w którym ma być wstawiona nowa kolumna, kliknąć menu Wstaw, a następnie kliknąć pozycję Kolumna. Na liście Nazwa pola należy kliknąć pozycję Typ.

Zadania sumaryczne są zawsze zadaniami o stałym czasie trwania

Zadania sumaryczne są zawsze zadaniami o stałym czasie trwania, ponieważ daty rozpoczęcia i zakończenia zadania sumarycznego są uzależnione od jego podzadań.

Do tworzenia konspektu należy używać wcięć, a nie typów zadań

Chcąc zmienić strukturę hierarchiczną zadania lub podzadania jako elementu struktury konspektu w projekcie, należy zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie zadania, a nie zmieniać typ zadania czy dodawać datę terminu ostatecznego.

Nie należy mylić ograniczeń zadań, takich jak JNW, z typami zadań

Aby nałożyć obostrzenia dotyczące sposobu obliczania dat rozpoczęcia i zakończenia przez program Project, należy ustawić ograniczenie zadania, a nie zmienić typ zadania.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram ma planowanie według nakładu pracy?

W przypadku wszystkich zadań po przydzieleniu zasobu zadanie zostaje zaplanowane zgodnie ze wzorem (zakładając, że zadania mają domyślny typ zadań o stałej liczbie jednostek):

Czas trwania = praca/jednostki

Dla każdego zadania można wybrać, który element równania ma być obliczony w programie Project, ustawiając typ zadania. Po przydzieleniu pracowników do zadania lub ich usunięciu z niego czas trwania zadania zostaje wydłużony lub skrócony w programie Project w oparciu o liczbę przydzielonych do niego zasobów, ale całkowita praca dotycząca zadania się nie zmienia. Działanie to nosi nazwę planowanie według nakładu pracy. To ustawienie jest zazwyczaj wyłączone. Aby je włączyć, należy kliknąć pozycję Plik, kliknąć pozycję Opcje, kliknąć pozycję Harmonogram, a następnie zaznaczyć pole wyboru Nowe zadania są planowane według nakładu pracy.

Mimo że metoda planowania według nakładu pracy może działać w większości scenariuszy, może być konieczna zmiana tego zachowania na dokładniej odzwierciedlające efekt dodania lub usunięcia zasobów z konkretnego zadania. Na przykład można zobaczyć zwiększenie całkowitej pracy powstałe w wyniku przydzielenia do zadania dodatkowych osób.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie, kliknij pozycję Informacje o zadaniu Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Zaawansowane .

 2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Wg nakładu pracy.

Uwaga: W przypadku zadań o pracy stałej nie można usunąć planowania według nakładu pracy. Zadania o pracy stałej nie mają elastycznych wartości praca i dlatego zawsze są planowane według nakładu pracy.

Planując według nakładu pracy, należy pamiętać o następujących zasadach:

Porady i niespodzianki

Objaśnienie

Planowanie według nakładu pracy nie jest stosowane wobec pierwszego przydzielonego zasobu

Obliczenia według nakładu pracy są wykonywane dopiero po wstępnym przydzieleniu do zadania pierwszych zasobów. Po przydzieleniu tych zasobów wartość pracy nie zmienia się, ponieważ zasoby są przydzielane lub usuwane w ramach tego samego zadania.

Należy pamiętać o zadaniach o stałej liczbie jednostek

Jeśli przypisany typ zadania to Stała liczba jednostek, przydzielenie dodatkowych zasobów spowoduje skrócenie czasu trwania zadania.

Należy pamiętać o zadaniach o stałym czasie trwania

Jeśli przypisany typ zadania to Stały czas trwania, przydzielenie dodatkowych zasobów spowoduje zmniejszenie poszczególnych wartości jednostek dla zasobów.

Należy pamiętać o zadaniach o stałej liczbie jednostek

Jeśli przypisany typ zadania to Praca stała, przydzielenie dodatkowych zasobów spowoduje skrócenie czasu trwania zadania.

Można ustawić planowanie niektórych zadań według nakładu pracy

W przypadku zadań sumarycznych i wstawionych projektów nie można ustawić opcji Wg nakładu pracy.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram ma planowanie ręczne i automatyczne?

Poznanie różnic między zadanie zaplanowane ręcznie i zadanie zaplanowane automatycznie jest kluczem do rozumienia sposobu planowania projektu w programie Project.

Na ogół zadania zaplanowane ręcznie umożliwiają kontrolę nad harmonogramem. Po dodaniu zadania do harmonogramu pozostanie ono wprowadzone. Jednak nie jest to zawsze najlepszym sposobem na zaprojektowanie harmonogramu, szczególnie w przypadku, gdy projekty są bardziej skomplikowane, w którym można korzystać z funkcji automatycznego planowania w celu skorzystania z zalet wydajnego aparatu planowania programu Project.

Ilustracja poniżej przedstawia dwa różne typy zadań. Pierwsze dwa są planowane ręcznie, a ostatnie dwa — automatycznie.

Objaśnienie zadań planowanych ręcznie i automatycznie

Należy zauważyć, że w przypadku zadań planowanych ręcznie czas trwania jest zarówno wartością tekstową, jak i liczbą. Ponieważ czas trwania może być wartością tekstową, data rozpoczęcia nie może być ustawiana automatycznie w programie Project, a pasek wykresu Gantta jest wyświetlany tylko częściowo, aby odzwierciedlić niepewność harmonogramu zadania w tym miejscu.

W przypadku zadań planowanych automatycznie czas trwania jest wartością liczbową z dodaną jednostką czasu, taką jak „12g” w przypadku dwunastogodzinnego czasu trwania. Z definicji zadania planowane automatycznie mają obowiązujące czasy trwania, daty rozpoczęcia i daty zakończenia — i dlatego paski w programie Project są wyświetlane automatycznie.

Dostarczanie informacji w przypadku zadań planowanych ręcznie może być czasami nieco kłopotliwe. Do wyświetlenia w programie Project pasków zadań planowanych ręcznie potrzeba tylko trzech wartości: czasu trwania, daty rozpoczęcia i daty zakończenia. Jeśli dla zadań planowanych ręcznie ustawi się dwie z tych wartości, trzecia wartość zostanie obliczona automatycznie w programie Project i zadanie pozostanie zaplanowane ręcznie. Dlatego należy zwracać uwagę na ten rodzaj „nieoczekiwanego” zachowania programu Project.

Uwaga: Zadania są domyślnie planowane ręcznie. Menedżerzy projektów przyzwyczajeni do planowania automatycznego w poprzednich wersjach programu Project mogą wyłączyć funkcję ręcznego planowania dla określonych zadań lub całego projektu. Zaplanowanie niektórych projektów, szczególnie tych skomplikowanych, może wymagać zaawansowanego mechanizmu planowania w programie Project. Aby zmienić wszystkie zadania, tak aby były planowane automatycznie, kliknij pozycję Nowe zadania: zaplanowane automatycznie w dolnej części okna aplikacji programu Project.

Zadania planowane ręcznie

Zadanie planowane ręcznie można umieścić w dowolnym miejscu harmonogramu i nie zostanie ono przeniesione w programie Project. Ta nowa funkcja daje większą elastyczność i kontrolę nad planowaniem harmonogramu i zarządzaniem nim.

Dlaczego warto o tym pamiętać? Harmonogramy projektów mają czasami zupełnie nieformalny charakter. Są z początku prostymi listami dat z wiadomości e-mail, spotkań z uczestnikami projektu i rozmów na korytarzu. Menedżerzy projektów nie mają często pełnych informacji o elementach pracy. Na przykład mogą wiedzieć tylko, kiedy zadanie powinno zostać rozpoczęte, ale nie znają jego czasu trwania, dopóki nie otrzymają jego szacunkowej oceny od członków zespołu. Mogą także znać czas, jaki zajmie wykonanie zadania, a jednocześnie nie wiedzieć, że może zostać rozpoczęte, dopóki nie otrzymają zatwierdzenia od menedżera zasobów.

Oto niektóre rzeczy, o których trzeba pamiętać w przypadku zadań planowanych ręcznie.

 • Konieczne informacje są dostępne. Zadania planowane ręcznie mają własne wskaźniki i paski zadań, które ułatwiają odróżnienie ich od „klasycznych” zadań planowanych automatycznie.

 • Są różne możliwości. Kiedy zadanie jest w trybie ręcznego planowania, kolumny Rozpoczęcie, Zakończenie i Czas trwania mogą być puste lub mogą zawierać wartości tekstowe oprócz rozpoznawalnych dat.

 • Przełączanie trybów planowania. Można wielokrotnie zmieniać typ zadania z planowanego ręcznie na planowane automatycznie. Należy jednak zachować przy tym ostrożność. W razie zmiany zadania z planowanego ręcznie na planowane automatycznie w programie Project mogą zostać podjęte pewne decyzje. Jeśli czas trwania zadania wynosił „Pół miesiąca”, po zmianie zadania na planowane automatycznie w programie Project jest zazwyczaj ustawiany szacowany czas trwania wynoszący „1 dzień?”. W końcu nie należy się spodziewać, że program Project rozpozna, iż „Pół miesiąca” oznacza 2 tygodnie.

 • Kontrolowanie poślizgu. Jeśli zadanie planowane ręcznie musi się opóźnić wskutek poślizgu, jego zadania będące następnikami nie zostaną automatycznie przesunięte. Menedżerzy projektów mogą zdecydować o zachowaniu oryginalnych dat, jeśli ich zasoby mogą pracować zgodnie z planem, lub opóźnić zadania będące następnikami, jeśli występują między nimi silne współzależności.

 • Skutki planowania według nakładu pracy    Zadania planowane ręcznie nie mogą być ustawione jako planowane według nakładu pracy. Czas trwania zadania planowanego ręcznie nie zmieni się w przypadku przydzielenia większej liczby zasobów ani ich usunięcia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części tego artykułu.

W następującej tabeli przedstawiony jest sposób określania i wykorzystywania w programie Project atrybutów planowania zadań planowanych ręcznie i automatycznie.

Element

Planowanie ręczne

Planowanie automatyczne

Czas trwania

Może być liczbą, datą lub informacją tekstową, taką jak „14d” lub „pół miesiąca”. Nie jest używany w programie Project w celu łatwiejszego planowania projektu, jeśli wartość czasu trwania nie ma rozpoznawalnego formatu.

Można używać tylko liczb przedstawiających czas oraz jednostek, takich jak „14d” lub „2 miesiące”.

Praca

Można używać tylko liczb przedstawiających czas oraz jednostek, takich jak „14d” lub „2 miesiące”.

Można używać tylko liczb przedstawiających czas oraz jednostek, takich jak „14d” lub „2 miesiące”.

Zasoby

Mogą być przydzielane do zadań. W programie Project kalendarze zasobów nie są używane do łatwiejszego planowania zadań.

Mogą być przydzielane do zadań. Są używane w programie Project do łatwiejszego określania najlepszego harmonogramu. Powodują zmianę czasu trwania zadań, jeśli zadania te są ustawione jako planowane według nakładu pracy — inaczej niż w przypadku zadań planowanych ręcznie.

Data rozpoczęcia

Może być liczbą, datą lub informacją tekstową, taką jak „30 sty” lub „jakoś niedługo”. Nie jest używana w programie Project w celu łatwiejszego planowania projektu, jeśli wartość czasu nie ma rozpoznawalnego formatu.

Można używać tylko informacji o dacie. Można jednak użyć wartości „dzisiaj” i „jutro” rezerwowanych w programie Project dla zadań planowanych automatycznie.

Data zakończenia

Może być datą lub informacją tekstową, taką jak „30 sty” lub „jakoś niedługo”. Nie jest używana w programie Project w celu łatwiejszego planowania projektu.

Można używać tylko informacji o dacie. Można jednak użyć wartości „dzisiaj” i „jutro” rezerwowanych w programie Project dla zadań planowanych automatycznie.

Ograniczenia

Ignorowane w programie Project.

Używane w programie Project do łatwiejszego określania najlepszego harmonogramu.

Współzależności (łącza)

Mogą być używane, ale nie powodują zmiany harmonogramu zadania. Łącza zadań powodują jednak zmianę harmonogramu zadania przy pierwszym zastosowaniu.

Mogą być używane i powodują zmianę harmonogramu zadania.

Kalendarze projektu i zasobów

Ignorowane w programie Project.

Używane w programie Project do łatwiejszego określania najlepszego harmonogramu.

Zadania planowane automatycznie

Zadania planowane automatycznie są klasycznym sposobem planowania zadań w programie Project. Automatyczne planowanie stanowi systematyczny i świetnie ustrukturyzowany sposób zarządzania harmonogramami projektów. Na podstawie danych wprowadzanych przez użytkowników, takich jak czas trwania zadania, planowana paca, liczba zasobów i daty ograniczeń, w programie Project obliczane są najwcześniejsze i najpóźniejsze daty zadań dla potrzeb najlepszego harmonogramu.

Harmonogram projektu jest tworzony w programie Project na podstawie wprowadzonych informacji dotyczących:

 • ogólnego projektu,

 • poszczególnych elementów pracy wymaganych do zakończenia projektu (zwanych zadaniami),

 • zasobów (jeśli jest to konieczne) niezbędnych do zakończenia tych zadań.

Jeśli po utworzeniu harmonogramu zmienią się jakiekolwiek założenia dotyczące projektu, można zaktualizować zadania lub zasoby, a w programie Project nastąpi odpowiednie dostosowanie harmonogramu.

Dla każdego zadania można wprowadzić jedną lub wszystkie z następujących informacji:

 • Czas trwania

 • Zależności między zadaniami

 • Ograniczenia

Za pomocą tych informacji w programie Project obliczone zostaną data rozpoczęcia i data zakończenia każdego zadania.

Można wprowadzić zasoby w projekcie, a następnie przydzielić je do zadań w celu oznaczenia, który zasób jest odpowiedzialny za wykonanie każdego przydział. Nie tylko pomoże to w zaplanowaniu zespołów projektów, ale ułatwi też obliczenie liczby potrzebnych maszyn czy ilości zużywanego materiału. W razie wprowadzenia zasobów harmonogramy zadań zostaną dodatkowo uściślone zgodnie z następującymi informacjami o zasobach:

 • Praca

 • Jednostki

 • Czas pracy i czas wolny wprowadzony w kalendarzach

Wpływ na planowanie mogą mieć inne elementy, takie jak czas wyprzedzenia i czas zwłoki w przypadku linków, typy zadań, dostępność zasobów i zasób wiodący, więc zrozumienie skutków związanych z użyciem tych elementów może pomóc w obsłudze i dostosowywaniu harmonogramu zgodnie z potrzebami.

Uwaga: W programie Project czas trwania automatycznie planowanych zadań obliczany jest w oparciu o definicje jednostek czasu trwania (należy kliknąć pozycję Plik, kliknąć pozycję Opcje, a następnie kliknąć pozycję Harmonogram). Podobnie jak w normalnym kalendarzu miesięcznym, rok zaczyna się od stycznia, a każdy tydzień zaczyna się w niedzielę lub poniedziałek. Podczas obliczania w programie Project jednostek czasu trwania jeden dzień jest domyślnie równy 8 godzinom, jeden tydzień — 40 godzinom, a jeden miesiąc — 20 dniom roboczym. Jeśli wprowadzane są daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, ale nie wprowadza się ich godzin rozpoczęcia i zakończenia, domyślną godziną rozpoczęcia jest w programie Project godzina 8:00, a domyślną godziną zakończenia — godzina 17:00.

Zmienianie trybów planowania zadań

Sposób planowania zadań można zmieniać z automatycznego na ręczny i odwrotnie (należy kliknąć pozycję Plik, kliknąć pozycję Opcje, a następnie kliknąć pozycję Harmonogram). Podczas zmiany trybów zadań warto pamiętać o następujących kwestiach.

 • Zadanie, którego sposób planowania został zmieniony z ręcznego na automatyczny, będzie miało domyślne ustawienia czasu trwania i dat programu Project. Na przykład ręcznie planowane zadanie z czasem trwania „kilka tygodni” otrzyma domyślną wartość „1 dzień?”. Natomiast data rozpoczęcia zadania z ręcznie wprowadzoną datą rozpoczęcia „jutro” zostanie zmieniona na dzień rozpoczęcia projektu, jeśli sposób jego planowania zostanie zmieniony na automatyczny.

 • Zadanie, którego sposób planowania zostanie zmieniony na planowanie ręczne, zachowa swój czas trwania i daty. Jednak po ustawieniu zadania jako planowanego ręcznie czas trwania i daty mogą być dowolnymi wartościami liczbowymi lub tekstowymi albo datami.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram ma ruchomość (czyli zapas czasu)?

Ruchomość (nazywana także zapasem czasu) ułatwia znajdowanie zadań, które można przesuwać bez zmiany daty zakończenia projektu. Można wyświetlić zadania, których opóźnienie w danej chwili nie będzie miało negatywnego wpływu na ścieżkę krytyczną (całkowity zapas czasu), a także te, które mogą się opóźnić bez negatywnego wpływu na zadanie, z którym są połączone (swobodny zapas czasu).

Są dwa sposoby wyświetlania ruchomości w harmonogramie.

 • W widoku Wykres Gantta należy kliknąć pozycję Format, a następnie zaznaczyć pole wyboru Zapas czasu. Ruchomość pojawi się jako cienka linia dołączona do końca lub początku pasków wykresu Gantta.

 • Korzystanie z widoku Wykres Gantta — szczegóły. Kliknij pozycję Widok, kliknij pozycję inne widoki, kliknij pozycję więcej widoków, kliknij pozycję Wykres Gantta — szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
  Ponownie na wykresie Gantta kliknij pozycję tabele, a następnie kliknij pozycję harmonogram.

Oto kilka zagadnień dotyczących ruchomości, o których trzeba pamiętać.

Porady i niespodzianki

Objaśnienie

Trzeba pamiętać o ograniczeniach sztywnych

Jeśli zadanie z ograniczeniem do określonej daty ma zadanie będące poprzednikiem kończące się zbyt późno, aby zadanie będące następnikiem mogło zostać rozpoczęte w dniu określonym w ograniczeniu, może wystąpić ujemny zapas czasu. Ujemny zapas czasu może negatywnie wpłynąć na datę zakończenia projektu.

Daty terminów ostatecznych mogą wpływać na całkowity zapas czasu

Daty terminów ostatecznych mogą wpływać na całkowity zapas czasu zadań. Jeżeli zostanie wprowadzona data terminu ostatecznego przypadająca przed końcem całkowitego zapasu czasu zadania, to całkowity zapas czasu zostanie obliczony ponownie na podstawie daty terminu ostatecznego, a nie daty najpóźniejszego zakończenia tego zadania. Zadanie staje się zadaniem krytycznym, gdy całkowity zapas czasu osiąga wartość zero.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają daty terminów ostatecznych?

Daty terminów ostatecznych nie mają zazwyczaj wpływu na planowanie zadań. Służą do oznaczania docelowej daty, która nie powinna zostać przekroczona, bez konieczności ustawiania ograniczenia zadania, które mogłoby mieć wpływ na planowanie, gdyby zmieniły się zadania będące poprzednikami. Zadanie z terminem ostatecznym jest planowane tak samo jak każde inne zadanie, ale jeśli zostaje zakończone po terminie ostatecznym, w programie Project wyświetlany jest wskaźnik zadania informujący o tym, że termin ostateczny zadania został przekroczony.

Aby przejrzeć lub zmienić termin realizacji zadania, kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie, kliknij pozycję Informacje o zadaniu, a następnie kliknij kartę Zaawansowane . Użyj pola termin ostateczny .

Daty terminów ostatecznych mogą wpływać na całkowity zapas czasu zadań. Jeżeli zostanie wprowadzona data terminu ostatecznego przypadająca przed końcem całkowitego zapasu czasu zadania, to całkowity zapas czasu zostanie obliczony ponownie na podstawie daty terminu ostatecznego, a nie daty najpóźniejszego zakończenia tego zadania. Zadanie staje się zadaniem krytycznym, gdy całkowity zapas czasu osiąga wartość zero.

Można ustawiać terminy ostateczne zadań sumarycznych i indywidualnych. Jeśli termin ostateczny zadania sumarycznego wywołuje konflikt z którymkolwiek z jego podzadań, zostanie wyświetlony wskaźnik terminu ostatecznego informujący o przekroczonym terminie ostatecznym jednego z podzadań.

Daty terminów ostatecznych mogą mieć wpływ na sposób planowania zadań, jeśli ustawiono datę terminu ostatecznego w zadaniu z ograniczeniem Jak najpóźniej (JNP). Zadanie jest planowane w taki sposób, aby kończyło się w dniu upływu terminu ostatecznego, chociaż może zostać zakończone po terminie ostatecznym, jeśli jego poprzedniki się opóźnią.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają kalendarze?

Kalendarze określają standardowy czas pracy i czas wolny dla projektu, taki jak weekendy i święta.

Uwaga: Daty zadań planowanych ręcznie (jeśli zostały wprowadzone) nie będą zmieniane wskutek zmian w kalendarzach projektu czy zasobów.

Kalendarze projektu służą do określania dostępności zasobów i sposobu tworzenia harmonogramów zasobów przydzielonych do zadań, a także harmonogramów samych zadań. Podczas tworzenia harmonogramów zadań używane są kalendarze projektu i kalendarze zadań, a w przypadku przydzielenia zasobów do zadań także kalendarze zasobów.

Kalendarze zastępują ustawienia w następujące sposoby:

 1. W przypadku utworzenia zadania kalendarz projektu umożliwia zaplanowanie zadania.

 2. W przypadku dodania zasobu do zadania kalendarz zasobu steruje harmonogramem zadania.

 3. W przypadku dodania kalendarza zadania do zadania i skonfigurowania ustawienia kalendarza Harmonogram ignoruje kalendarze zasobów w oknie dialogowym Informacje o zadaniu kalendarz zadania steruje harmonogramem i ignoruje harmonogram wszelkich zasobów przydzielonych do zadania.

Aby pracować z kalendarzami, należy kliknąć pozycję Projekt, a następnie kliknąć przycisk Zmień czas pracy.

Typ kalendarza

Opis

Kalendarze bazowe   

Te kalendarze stanowią podstawę kalendarzy innych typów. Kalendarz bazowy może również zostać wybrany jako kalendarz projektu, a także zastosowany do zadań jako kalendarz zadań lub jako domyślne godziny dla kalendarza zasobu. Dowolny z dostępnych kalendarzy bazowych można samodzielnie dostosować.

W programie Project są dostępne trzy kalendarze bazowe:

Kalendarz Standardowy    Kalendarz Standardowy to domyślny kalendarz projektu, który jest podstawą dla kalendarzy zasobów. Ten kalendarz odzwierciedla tradycyjny harmonogram prac: od poniedziałku do piątku włącznie, od godziny 8:00 do 17:00, z godzinną przerwą.

Kalendarz 24-godzinny    Kalendarz bazowy „24 godziny” odzwierciedla harmonogram prac bez czasu wolnego. Kalendarza 24-godzinnego można użyć wtedy, gdy zasoby i zadania zostały zaplanowane w różnym czasie lub gdy zasoby sprzętowe są ciągle używane na potrzeby zadań.

Kalendarz Zmiana nocna    Kalendarz Zmiana nocna odzwierciedla całonocną pracę zmianową: od poniedziałku w nocy do soboty rano, od godziny 23:00 do 8:00, z godzinną przerwą.

Kalendarze projektu   

Wyznaczają standardowe godziny czasu pracy i czasu wolnego dla projektu jako całości. Gdy nie korzysta się z kalendarzy zasobów ani kalendarzy zadań, zadania są domyślnie planowane w czasie pracy ustawionym w kalendarzu projektu.

Kalendarze zasobów   

Zazwyczaj są oparte na kalendarzu projektu w momencie tworzenia zasobów. Można zmienić czas pracy lub czas wolny dla określonych zasobów lub zestawu zasobów, aby uzyskać pewność, że ich użycie będzie zaplanowane tylko w czasie, gdy są dostępne do pracy. W razie zmiany czasu pracy lub czasu wolnego w kalendarzu zasobów i przydzielenia zasobu do zadania zadanie jest planowane w czasie pracy występującym w kalendarzu tego zasobu. Może to mieć wpływ na datę zakończenia zadania.

Zasoby mogą dziedziczyć czas wolny z kalendarza bazowego. Czas ten może także zostać zastąpiony ustawieniami czasu wolnego pochodzącymi z kalendarza zasobu.

Kalendarze zadań   

Mogą być używane do definiowania czasu pracy dla zadań przypadającego poza czasem pracy ustawionym w kalendarzu projektu. Kalendarz zadania tworzy się tak jak każdy inny kalendarz. Gdy kalendarz zadania jest przypisany do zadania i zasób przypisany do zadania ma inny czas pracy w swoim kalendarzu zasobu, zadanie jest planowane w czasie pracy pokrywającym się w obu kalendarzach. Można jednak ustawić opcję zadania nakazującą ignorowanie kalendarzy zasobów i planowanie zadania w czasie wolnym zasobu.

Jeśli dla zadania nie określono kalendarza zadania, do jego planowania użyty zostanie kalendarz projektu.

Początek strony

Jak przydziały zasobów sterują harmonogramem?

Jeśli nie przydzielesz zasobów do zadań w projekcie, program Project obliczy harmonogram, korzystając z czasów trwania, współzależności zadań, ograniczeń oraz informacji dotyczących projektów i projektu zadań. W przypadku przydzielenia zasobów zadania są również planowane według kalendarzy i jednostki przydziału zasobów, co zapewnia dokładniejsze planowanie.

Uwaga: Kalendarze zasobów nie mają wpływu na zadania planowane ręcznie. W razie przydzielenia zasobu do zadania planowanego ręcznie harmonogram zadania się nie zmieni.

Przydział jest to skojarzenie określonego zadania z określonym zasobem odpowiedzialnym za jego wykonanie. Do zadania można przydzielić więcej niż jeden zasób. Do zadań można przydzielać zasoby pracy, zasoby materiałowe i zasoby kosztowe. Inaczej niż w przypadku zasobów pracy przydzielenie do zadania zasobów materiałowych lub zasobów kosztowych nie ma wpływu na harmonogram zadania.

Na przykład w projekcie znajduje się zadanie o nazwie Opracowanie specyfikacji. Jest także zasób: inżynier, Tomasz. W razie przydzielenia Tomasza do zadania Opracowanie specyfikacji harmonogram zadania będzie także zależał od kalendarza zasobu Tomasza i jednostek przydziału, a nie tylko od takich informacji o zadaniu jak czas trwania, współzależności zadań, ograniczenia i kalendarze.

Oprócz planowania zgodnego z informacjami o zadaniu, po przydzieleniu zasobów do zadań w projekcie program Project dysponuje dodatkowymi informacjami o zasobach i przydziałach, które mogą być używane przy obliczaniu informacji o harmonogramie. Są to:

Atrybut lub ustawienie zasobu

Objaśnienie

Praca   

Ilość pracy lub pracy w nadgodzinach, do której przydzielony jest zasób, a także sposób jej rozłożenia w czasie. Na rozplanowanie pracy w czasie może także mieć wpływ rozkład pracy.

Jednostki przydziału   

Liczba jednostek przydziału zasobu do zadania, to jest niepełny wymiar czasu, pełny wymiar czasu lub wiele jednostek.

Typ zadania   

Typ zadania ma wpływ na sposób zmieniania się harmonogramu w przypadku zmodyfikowania istniejącego przydziału. Istnieją trzy typy zadań: o stałej liczbie jednostek, o stałym czasie trwania i o pracy stałej.

Według nakładu pracy   

Określa, czy zadanie jest planowane według nakładu pracy. Jeśli tak jest, w przypadku dodawania zasobów do przydziału lub ich usuwania praca nad zadaniem pozostaje stała i jest rozdzielana między zasoby. Wskutek tego na przykład w przypadku zadań o stałej liczbie jednostek w miarę przydzielania kolejnych zasobów skraca się czas trwania konieczny do wykonania zadania. Więcej informacji o ustawieniu planowania według nakładu pracy znajduje się we wcześniejszej części artykułu.

Kalendarze   

Kalendarze zasobów. Użycie przydzielonych zasobów jest w programie Project planowane na podstawie ich czasu pracy oraz czasu wolnego wskazanego w kalendarzach tych zasobów.

Rozkład pracy   

Rozkład pracy pozwala na precyzyjne dopasowanie czasu pracy zasobów nad zadaniami, na przykład w okresie zwiększonego obłożenia pracą.
W widoku Obciążenie zadaniami kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zasobu przydzielonego do zadania, a następnie wybierz wstępnie zdefiniowany wzorzec pracy na liście rozkład pracy . Po wybraniu wzorca można ręcznie zmienić godziny pracy w części okresowej widoku obciążenia.

Aby przydzielić zasoby do zadań, należy kliknąć kartę Zasób, a następnie kliknąć przycisk Przydziel zasoby.

Początek strony

Więcej informacji technicznych na temat harmonogramów w programie Project

Początek strony

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Co chcesz wiedzieć?

Duży obraz: jak planuje się projekt?

Jaki wpływ na harmonogram ma data rozpoczęcia projektu?

Jakie są domyślne ustawienia obliczania harmonogramu?

Jaki wpływ na harmonogram mają ograniczenia?

Jaki wpływ na harmonogram mają daty terminów ostatecznych?

Jaki wpływ na harmonogram mają kalendarze?

Jak przydziały zasobów sterują harmonogramem?

Jakie informacje mogą pomóc nam w przeanalizowaniu postępu projektu?

Duży obraz: jak planuje się projekt?

Harmonogram projektu jest tworzony w programie Project na podstawie wprowadzonych informacji dotyczących:

 • ogólnego projektu,

 • poszczególnych elementów pracy wymaganych do zakończenia projektu (zwanych zadaniami),

 • zasobów (jeśli jest to konieczne) niezbędnych do zakończenia tych zadań.

Jeśli po utworzeniu harmonogramu zmienią się jakiekolwiek założenia dotyczące projektu, można zaktualizować zadania lub zasoby, a w programie Project nastąpi odpowiednie dostosowanie harmonogramu.

Dla każdego zadania można wprowadzić jedną lub wszystkie z następujących informacji:

 • Czas trwania

 • Zależności między zadaniami

 • Ograniczenia

Za pomocą tych informacji w programie Project obliczone zostaną data rozpoczęcia i data zakończenia każdego zadania.

Można wprowadzić zasoby w projekcie, a następnie przydzielić je do zadań w celu oznaczenia, który zasób jest odpowiedzialny za wykonanie każdego przydział. Nie tylko pomoże to w zaplanowaniu zespołów projektów, ale ułatwi też obliczenie liczby potrzebnych maszyn czy ilości zużywanego materiału. W razie wprowadzenia zasobów harmonogramy zadań zostaną dodatkowo uściślone zgodnie z następującymi informacjami o zasobach:

 • Praca

 • Jednostki

 • Czasy pracy wprowadzane w kalendarzach

Inne elementy, takie jak czas wyprzedzenia i czas zwłoki, typy zadań, dostępność zasobów i zasób wiodący, mogą mieć wpływ na planowanie, dlatego zrozumienie efektów tych elementów może pomóc w utrzymaniu i dostosowywaniu harmonogramu w miarę potrzeb.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram ma data rozpoczęcia projektu?

Jeśli zostanie wprowadzona data rozpoczęcia projektu, program Project planuje zadania w celu rozpoczęcia pracy nad datą rozpoczęcia projektu i oblicza data zakończenia projektu na podstawie ostatniego zadania do zakończenia. Po wprowadzeniu dodatkowych informacji o zadaniach, takich jak współzależności między zadaniami, czasy trwania i ograniczenia, program Project dostosowuje harmonogram, aby odzwierciedlić bardziej dokładne daty zadań.

Przed i po utworzeniu współzależności zadań

Obraz przycisku Podczas tworzenia nowego projektu należy najpierw wprowadzić datę rozpoczęcia projektu. Gdy planujesz projekt na podstawie daty rozpoczęcia, wszystkie zadania rozpoczynają się od daty rozpoczęcia projektu, chyba że określisz inaczej.

Obraz przycisku Jeśli nie zastosowano współzależności ani ograniczeń zadań, czas trwania projektu jest taki sam jak czas trwania najdłuższego zadania. Innymi słowy, data zakończenia projektu jest taka sama jak data zakończenia najdłuższego zadania.

Obraz przycisku Współzależności zadań, takie jak współzależność Zakończenie-rozpoczęcie między pierwszym i drugim zadaniem (jak pokazano tutaj), mogą zmienić datę zakończenia projektu.

Niemal wszystkie projekty powinny być planowane od znanej daty rozpoczęcia. Nawet jeśli wiesz, że projekt musi zostać ukończony, planowanie od daty rozpoczęcia zapewnia maksymalną elastyczność.

Harmonogram można utworzyć na podstawie daty zakończenia, gdy:

 • Trzeba określić, kiedy projekt musi się zacząć, aby się zakończył w określonym, wymaganym dniu.

 • Nie ma pewności, kiedy projekt się rozpocznie (na przykład praca do wykonania pochodzi z innego źródła i może ulec opóźnieniu).

 • Zastosowana metodologia zarządzania projektem wymaga planowania od daty zakończenia.

Pracując z projektem o harmonogramie od daty zakończenia, należy mieć świadomość różnic w sposobie obsługi przez program Project niektórych akcji:

 • Po wprowadzeniu zadania program Project automatycznie przypisuje ograniczenie jak najPóźniejsze (JNP) do daty zakończenia zadania. Inne ograniczenia należy ustawić tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

 • Jeśli przeciągniesz pasek wykresu Gantta w celu zmiany daty zakończenia zadania, program Project automatycznie przypisze ograniczenie Zakończ nie później niż (ZNPN).

 • W przypadku zmiany projektu w celu zaplanowania od daty zakończenia, który był wcześniej planowany od daty rozpoczęcia, zostaną usunięte wszystkie opóźnienia bilansowania oraz podziały bilansowania zadań i przydziałów.

 • Jeśli używasz automatycznego bilansowania w celu zmniejszenia nadmiernych alokacji zasobów w projekcie, program Project doda Opóźnienie bilansujące po zadaniu, a nie przed zadaniem.

Początek strony

Jakie są domyślne ustawienia obliczania harmonogramu?

Program Project oblicza czas trwania zadań na podstawie definicji jednostek czasu trwania na karcie Kalendarz w oknie dialogowym Opcje (menuNarzędzia ). Podobnie jak w normalnym kalendarzu miesięcznym, rok zaczyna się od stycznia, a każdy tydzień zaczyna się w niedzielę lub poniedziałek. Podczas obliczania w programie Project jednostek czasu trwania jeden dzień jest domyślnie równy 8 godzinom, jeden tydzień — 40 godzinom, a jeden miesiąc — 20 dniom roboczym. Jeśli wprowadzane są daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, ale nie wprowadza się ich godzin rozpoczęcia i zakończenia, domyślną godziną rozpoczęcia jest w programie Project godzina 8:00, a domyślną godziną zakończenia — godzina 17:00.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają ograniczenia?

Gdy trzeba kontrolować datę rozpoczęcia lub zakończenia zadania, można zmienić ograniczenie tego zadania. Ograniczenia elastyczne współdziałają z zależnościami zadań w celu wykonania zadania tak szybko lub jak najpóźniej, gdy zależność zadania będzie dozwolona. Na przykład zadanie z ograniczeniem jak najWcześniej (JNW) i współzależnością zakończenie-rozpoczęcie zostanie zaplanowane po zakończeniu zadania poprzednika. Wszystkie zadania w projekcie planowanym od daty rozpoczęcia mają domyślnie zastosowane ograniczenie JNW. Podobnie wszystkie zadania w projekcie planowanym od daty zakończenia mają domyślnie zastosowane ograniczenie Jak najpóźniej (JNP).

Ograniczenia z umiarkowaną elastycznością planowania harmonogramu ograniczają możliwość rozpoczęcia lub zakończenia zadania przed wybraną datą bądź po niej. Na przykład zadanie z ograniczeniem Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN) z datą 15 czerwca i współzależnością zakończenie-rozpoczęcie wobec innego zadania może się rozpocząć 15 czerwca, jeśli jego poprzednik zakończy się przed 15 czerwca (lub później, jeśli jego poprzednik zakończy się po 15 czerwca), ale nie można go zaplanować przed 15 czerwca.

Przed zastosowaniem ograniczenia i po nim

Obraz przycisku Jeśli do tych zadań zastosowano domyślną relację zadania zakończenie-rozpoczęcie i ograniczenie JNW, zadanie następnika (drugie) jest planowane od razu po zaplanowaniu zakończenia zadania poprzednika (pierwszego).

Obraz przycisku Po zastosowaniu ograniczenia RNWN zadanie następnika nie może rozpoczynać się przed datą ograniczenia, nawet jeśli (jak pokazano tutaj) zadanie poprzednika jest wykonywane przed datą ograniczenia.

Ograniczenia nieelastyczne przesłaniają wszystkie współzależności zadań domyślnie i ograniczają zadanie do wybranego dnia. Na przykład zadanie z ograniczeniem Musi rozpocząć się (MRS) przypadającym w dniu 30 września i współzależnością zakończenie-rozpoczęcie wobec innego zadania będzie zawsze zaplanowane na 30 września niezależnie od tego, czy jego poprzednik zakończy się wcześniej, czy później.

Jeśli zadanie, które jest ograniczone do daty, ma poprzednik, który kończy się za późno, aby można było rozpocząć pracę w dniu określonym w ograniczeniu, może wystąpić ujemna zapas czasu.

Aby przejrzeć lub zmienić ograniczenie zadania, zaznacz zadanie, kliknij pozycję Informacje o zadaniu Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Zaawansowane . Informacje o ograniczeniu znajdują się w polach Typ ograniczenia i Data ograniczenia.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają daty terminów ostatecznych?

Daty terminów ostatecznych nie mają zazwyczaj wpływu na planowanie zadań. Służą do oznaczania docelowej daty, która nie powinna zostać przekroczona, bez konieczności ustawiania ograniczenia zadania, które mogłoby mieć wpływ na planowanie, gdyby zmieniły się zadania będące poprzednikami. Zadanie z terminem ostatecznym jest planowane tak samo jak każde inne zadanie, ale jeśli zostaje zakończone po terminie ostatecznym, w programie Project wyświetlany jest wskaźnik zadania informujący o tym, że termin ostateczny zadania został przekroczony.

Daty terminów ostatecznych mogą wpływać na całkowity zapas czasu zadań. Jeżeli zostanie wprowadzona data terminu ostatecznego przypadająca przed końcem całkowitego zapasu czasu zadania, to całkowity zapas czasu zostanie obliczony ponownie na podstawie daty terminu ostatecznego, a nie daty najpóźniejszego zakończenia tego zadania. Zadanie staje się zadaniem krytycznym, gdy całkowity zapas czasu osiąga wartość zero.

Można ustawiać terminy ostateczne zadań sumarycznych i indywidualnych. Jeśli termin ostateczny zadania sumarycznego wywołuje konflikt z którymkolwiek z jego podzadań, zostanie wyświetlony wskaźnik terminu ostatecznego informujący o przekroczonym terminie ostatecznym jednego z podzadań.

Daty terminów ostatecznych mogą mieć wpływ na sposób planowania zadań, jeśli ustawiono datę terminu ostatecznego w zadaniu z ograniczeniem Jak najpóźniej (JNP). Zadanie jest planowane w taki sposób, aby kończyło się w dniu upływu terminu ostatecznego, chociaż może zostać zakończone po terminie ostatecznym, jeśli jego poprzedniki się opóźnią.

Aby przejrzeć lub zmienić termin realizacji zadania, zaznacz zadanie, kliknij pozycję Informacje o zadaniu Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Zaawansowane . Użyj pola termin ostateczny .

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają kalendarze?

Kalendarze określają standardowe czas pracy i czas wolny, takie jak weekendy i święta dla projektu. Są one używane do określania dostępności zasobów, sposobu planowania zasobów przydzielonych do zadań oraz sposobu planowania zadań. Podczas tworzenia harmonogramów zadań używane są kalendarze projektu i kalendarze zadań, a w przypadku przydzielenia zasobów do zadań także kalendarze zasobów.

Kalendarze, do których odwołuje się program Project, są następujące:

 • Kalendarze bazowe    Te kalendarze stanowią podstawę kalendarzy innych typów. Kalendarz bazowy może również zostać wybrany jako kalendarz projektu, a także zastosowany do zadań jako kalendarz zadań lub jako domyślne godziny dla kalendarza zasobu. W programie Project są dostępne trzy kalendarze bazowe: kalendarze standardowe, 24-godzinne i zmiany nocne. Dowolny z dostępnych kalendarzy bazowych można samodzielnie dostosować.

 • Kalendarze projektu    Te ustawienia dotyczą standardowych godzin pracy i czasu wolnego dla projektu jako całości. Gdy nie korzysta się z kalendarzy zasobów ani kalendarzy zadań, zadania są domyślnie planowane w czasie pracy ustawionym w kalendarzu projektu.

 • Kalendarze zasobów    Są one domyślnie oparte na kalendarzu standardowym. Można zmienić czas pracy lub czas wolny dla określonych zasobów lub zestawu zasobów, aby uzyskać pewność, że ich użycie będzie zaplanowane tylko w czasie, gdy są dostępne do pracy. W razie zmiany czasu pracy lub czasu wolnego w kalendarzu zasobów i przydzielenia zasobu do zadania zadanie jest planowane w czasie pracy występującym w kalendarzu tego zasobu.

 • Kalendarze zadań    Mogą być używane do definiowania czasu pracy dla zadań przypadającego poza czasem pracy ustawionym w kalendarzu projektu. Gdy kalendarz zadania jest przypisany do zadania i zasób przypisany do zadania ma inny czas pracy w swoim kalendarzu zasobu, zadanie jest planowane w czasie pracy pokrywającym się w obu kalendarzach. Możesz jednak ustawić opcję zadania, aby ignorować kalendarze zasobów i zaplanować zadanie za pośrednictwem czasu wolnego zasobu.

Aby pracować z kalendarzami, w menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy.

Początek strony

Jak przydziały zasobów sterują harmonogramem?

Jeśli nie przydzielesz zasobów do zadań w projekcie, program Project obliczy harmonogram, korzystając z czasów trwania, współzależności zadań, ograniczeń oraz informacji dotyczących projektów i projektu zadań. W przypadku przydzielenia zasobów zadania są również planowane według kalendarzy i jednostki przydziału zasobów, co zapewnia dokładniejsze planowanie.

Przydział jest to skojarzenie określonego zadania z określonym zasobem odpowiedzialnym za jego wykonanie. Do zadania można przydzielić więcej niż jeden zasób. Do zadań można przydzielać zasoby pracy, zasoby materiałowe i zasoby kosztowe. Inaczej niż w przypadku zasobów pracy przydzielenie do zadania zasobów materiałowych lub zasobów kosztowych nie ma wpływu na harmonogram zadania.

Na przykład w projekcie znajduje się zadanie o nazwie Opracowanie specyfikacji. Jest także zasób: inżynier, Tomasz. W razie przydzielenia Tomasza do zadania Opracowanie specyfikacji harmonogram zadania będzie także zależał od kalendarza zasobu Tomasza i jednostek przydziału, a nie tylko od takich informacji o zadaniu jak czas trwania, współzależności zadań, ograniczenia i kalendarze.

Oprócz planowania według informacji o zadaniach po przydzieleniu zasobów do zadań w projekcie program Project zawiera informacje o zasobach i przydziałach, które są używane do obliczania informacji o harmonogramie, w tym:

 • Ilość pracy lub pracy w nadgodzinach, do której przydzielony jest zasób, a także sposób jej rozłożenia w czasie. Na rozplanowanie pracy w czasie może także mieć wpływ rozkład pracy.

 • Liczba jednostek przydziału zasobu do zadania, to jest niepełny wymiar czasu, pełny wymiar czasu lub wiele jednostek.

 • Typ zadania ma wpływ na sposób zmieniania się harmonogramu w przypadku zmodyfikowania istniejącego przydziału. Istnieją trzy typy zadań: o stałej liczbie jednostek, o stałym czasie trwania i o pracy stałej.

 • Określa, czy zadanie jest planowane według nakładu pracy. Jeśli tak jest, w przypadku dodawania zasobów do przydziału lub ich usuwania praca nad zadaniem pozostaje stała i jest rozdzielana między zasoby. Wskutek tego na przykład w przypadku zadań o stałej liczbie jednostek w miarę przydzielania kolejnych zasobów skraca się czas trwania konieczny do wykonania zadania.

 • Kalendarze zasobów. Użycie przydzielonych zasobów jest w programie Project planowane na podstawie ich czasu pracy oraz czasu wolnego wskazanego w kalendarzach tych zasobów.

Aby przydzielić zasoby do zadań, kliknij pozycję Przydziel zasoby Obraz przycisku Przydziel zasoby .

Początek strony

Jakie informacje mogą pomóc nam w przeanalizowaniu postępu projektu?

Pięć części informacji o zadaniach ułatwia analizowanie postępu podczas śledzenia zadań w projekcie: czas trwania, praca, Data rozpoczęcia, Data zakończenia i koszt.

Odmiany każdego z tych typów pól ułatwiają porównywanie i ocenianie postępu: zaplanowane, zaplanowane, rzeczywiste i pozostało.

Na przykład w przypadku jednego zadania mogą istnieć pola zawierające informacje o pracach planowanych, pracach według harmonogramu, pracach rzeczywistych i pracach pozostałej. Zawartość tych pól może być zgodna ze sobą lub może być inna. OdChylenia między pewnymi polami można również sprawdzić pod kątem przydatnych informacji o śledzeniu. Dlatego te pola są nazywane polami śledzenia.

Typ pola

Opis

Informacje o planowanej lub według planu bazowego

Planowane informacje są również nazywane informacjami o planie bazowym. Przykładowe pola zawierające informacje o planie bazowym to praca według planu bazowego, rozpoczęcie według planu bazowego, koszt według planu bazowego itd.

Podczas tworzenia i uściślania projektu w miejscu, w którym masz pewność, że możesz rozpocząć projekt, masz dobry punkt początkowy lub plan bazowy. Jeśli w tym momencie zapisujesz informacje o zadaniu planu bazowego, w kolejnych miejscach projektu możesz porównać bieżący postęp z planem początkowym. Zapisanie planu bazowego jest istotne dla znaczącego śledzenia i analizy projektu.

Aby zapisać informacje o planie bazowym, kliknij kolejno pozycje Narzędzia, wskaż pozycję śledzenie, a następnie kliknij pozycję Zapisz plan bazowy. Po zapisaniu planu bazowego pięć najważniejszych informacji (praca, koszt, czas trwania, Data rozpoczęcia i Data zakończenia) jest zapisywana dla każdego zadania w projekcie. Po prześledzeniu określonego zadania można szybko sprawdzić, czy jest używana większa lub mniejsza nakład pracy, czy też koszt został zaplanowany lub czy zadanie rozpoczyna się lub kończy przed zaplanowanym planem.

Informacje o planie bazowym są używane do obliczania odchyleń na podstawie zaplanowanych informacji. Jest ona również używana w wielu obliczeniach wartości wypracowanej. Możesz zapisać maksymalnie 11 różnych planów bazowych. Można także zapisać 11 planów pośrednich, co umożliwia zapisywanie 11 dat rozpoczęcia i zakończenia zadań.

Informacje o zaPlanowanych

Informacje planowane to bieżące, najbardziej aktualne informacje o zadaniu. Pola zawierające informacje o zaplanowanych to czas trwania, praca, rozpoczęcie, zakończenie i koszt. Pola zaplanowany czas trwania, praca i Koszt reprezentują całkowitą kwotę dla tego zadania.

Po pierwszym rozpoczęciu projektu zaplanowane informacje są podobne, o ile nie są identyczne, z zaplanowanymi informacjami według planu bazowego. Jednak ponieważ zadania są wykonywane, użytkownik wprowadza zmiany i wprowadza informacje. Okaże się, że jedno zadanie potrzebuje trzech kolejnych dni niż oczekiwano. Inne zadanie mogło rozpocząć się najwcześniej. Inne zadanie ponosiło nieoczekiwany koszt. Okaże się, że trzeba zmienić ograniczenie dla jednego zadania i dodać zależność zadania do innej. W przypadku tych zmian zaplanowane informacje są obliczane w celu zapewnienia aktualnego obrazu projektu.

Po rozpoczęciu wprowadzania rzeczywistych informacji na temat zadań w toku informacje o zaplanowanych informacjach zostaną uwzględnione i ponownie obliczone. Na przykład Praca według harmonogramu jest obliczana jako praca rzeczywista + praca poZostała. W przypadku zadań wykonanych informacje o planowanej pracy są takie same jak informacje rzeczywiste.

Informacje rzeczywiste

Aktualne informacje odzwierciedlają, jak to zadanie było ostatecznie osiągnięte. Rozpoczęto od planowanego przewidywania czasu trwania, pracy, kosztu oraz dat rozpoczęcia i zakończenia. Użytkownik wprowadza informacje o postępie lub wartości rzeczywiste, zadania i kończy pracę z rzeczywistym obrazem ukończenia zadania. Wartości rzeczywiste informują o tym, ile kosztuje zadanie, ile dni rzeczywiście zajęło, rzeczywisty czas trwania oraz daty rzeczywistego rozpoczęcia i zakończenia.

Dane są wprowadzane w polach, takich jak praca rzeczywista, rzeczywisty czas trwania, rzeczywisty początek, zakończenie rzeczywiste i koszt rzeczywisty. Jeśli wprowadzisz aktualne informacje w jednym lub dwóch polach, możesz obliczyć inne rzeczywiste informacje. Jeśli na przykład wprowadzisz rzeczywistą datę zakończenia, można obliczyć rzeczywisty czas trwania, rozpoczęcie rzeczywiste i inne pola. Jeśli wprowadzisz inne informacje o śledzeniu, takie jak procent wykonania, to samo jest prawdziwe.

Informacje pozostałe

W przypadku zadań, które nie zostały jeszcze uruchomione lub zadania są w toku, istnieje Praca pozostała, koszt pozostały i pozostały czas trwania. Te pola służą do oszacowania ilości czasu i kosztu pozostałego przed ukończeniem zadania. Pozostałe pola to projekcja przyszła.

W przypadku zadań, które jeszcze nie zostały rozpoczęte, zawartość pola Praca poZostała jest taka sama, jak w polu Praca zaPlanowana. W przypadku zadań w toku Praca pozostała jest obliczana jako praca według harmonogramu — praca rzeczywista. To samo dotyczy pól koszt poZostały i czas trwania pozostałe. Można jednak edytować pole praca poZostała, podobnie jak w przypadku pól praca rzeczywista i Praca według harmonogramu.

Informacje dotyczące wariancji

Po zapisaniu planu bazowego można skorzystać z obliczeń w polach WARIANCJA. Przykłady: odchylenie pracy, odchylenie kosztowe, odchylenie czasu trwania, odchylenie rozpoczęcia i Wariancja zakończenia.

Bieżące planowane informacje są porównywane z oryginalnymi zaplanowanymi informacjami. Pole odchylenie zawiera obliczoną różnicę między informacjami planowanymi i planowanymi. Na przykład pole odchylenie praca zawiera różnicę między polami Praca według planu bazowego i Praca według harmonogramu.

Przeglądanie pól śledzenia

Wszystkie pola można dodawać do dowolnego widoku arkusza. Na przykład możesz chcieć wstawić kolumnę czas trwania według planu bazowego obok pola zaplanowany czas trwania na wykresie Gantta. W menu Wstaw kliknij polecenie kolumna, a następnie wybierz pole, które ma być wyświetlane w widoku.

Możesz również zastosować tabelę, która jest już zaprojektowana z kilkoma polami śledzenia. Przykładem mogą być tabele śledzenie, praca, koszt i odchylenie. Możesz również utworzyć własną tabelę zawierającą potrzebne pola śledzenia.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×