Keyboard shortcuts for working with shapes, text boxes, and WordArt

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Skróty klawiaturowe opisane w tym artykule odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach klawiatury mogą nie być takie same jak w układzie amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem „plus” (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Skróty klawiaturowe dotyczące pracy z grafikami SmartArt zobacz skróty klawiaturowe dla grafik SmartArt.

Czynność

Klawisze

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

Esc

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

Tab lub Shift+Tab, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

Enter

Zaznaczanie wszystkich obiektów (z zaznaczonym obiektem).

Ctrl+A

Zaznaczanie obiektu, który znajduje się pod innymi obiektami, i przechodzenie do przodu między kolejnymi nałożonymi na siebie obiektami.

Tab po zaznaczeniu najwyżej położonego obiektu

Zaznaczanie obiektu, który znajduje się pod innymi obiektami, i przechodzenie wstecz między kolejnymi nałożonymi na siebie obiektami.

Shift+Tab po zaznaczeniu najwyżej położonego obiektu

Zaznaczanie wielu kształtów.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas klikania kształtów

Zaznaczanie wielu kształtów z tekstem.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas klikania kształtów

Otwieranie lub zamykanie okienka zaznaczenia.

Alt+F10

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

Ctrl+V

Kopiowanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+C

Wklejanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+V

Wklejanie specjalne.

Ctrl+Alt+V

Grupowanie kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

Ctrl+G po zaznaczeniu elementów, które mają być zgrupowane

Rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

Ctrl+Shift+G po zaznaczeniu elementów, które mają być rozgrupowane

Pokazywanie lub ukrywanie siatki.

Shift+F9

Pokazywanie lub ukrywanie prowadnic.

Alt+F9

Cofnięcie ostatniej czynności.

Ctrl+Z

Powtórzenie ostatniej czynności.

Ctrl+Y

Skróty klawiaturowe używane w okienku zaznaczenia

Czynność

Klawisze

Otwieranie okienka zaznaczenia.

Alt+F10

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

Strzałka w górę lub strzałka w dół

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

Strzałka w lewo

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

Strzałka w prawo

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

* (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

+ (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

- (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

Shift+strzałka w górę lub Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

Spacja lub Enter

Dodawanie innego obiektu do zaznaczenia.

Shift+Spacja

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

Shift+Enter

Przenoszenie zaznaczonego elementu do przodu.

Ctrl+Shift+F

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tyłu.

Ctrl+Shift+B

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

Ctrl+Shift+S

Zmienianie nazwy elementu mającego fokus.

F2

Przełączanie fokusu klawiatury w obszarze okienka zaznaczenia między widokiem drzewa a przyciskami Pokaż wszystko i Ukryj wszystko.

Tab lub Shift+Tab

Zwijanie wszystkich grup.

Alt+Shift+1

Rozwijanie wszystkich grup.

Alt+Shift+9

Czynność

Klawisze

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

Esc

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

Tab lub Shift+Tab, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie wielu kształtów.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas klikania kształtów

Zaznaczanie wielu kształtów z tekstem.

Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift podczas klikania kształtów

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

Ctrl+V

Cofnięcie ostatniej czynności.

Ctrl+Z

Powtórzenie ostatniej czynności.

Ctrl+Y

Czynność

Klawisze

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

Esc

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

Tab lub Shift+Tab, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie wielu kształtów.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas klikania kształtów

Zaznaczanie wielu kształtów z tekstem.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas klikania kształtów

Otwieranie okienka zaznaczenia.

Alt+F10

Zaznaczanie elementu mającego fokus (w okienku zaznaczenia).

Spacja lub Enter

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus (w okienku zaznaczenia).

Shift+Enter

Edytowanie tekstu w polu tekstowym.

F2 lub Enter po zaznaczeniu pola tekstowego

Edytowanie tekstu w kształcie.

F2 lub Enter po zaznaczeniu kształtu

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

Ctrl+V

Kopiowanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+C

Wklejanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+V

Wklejanie specjalne.

Ctrl+Alt+V

Cofnięcie ostatniej czynności.

Ctrl+Z

Powtórzenie ostatniej czynności.

Ctrl+Y

Skróty klawiaturowe używane w okienku zaznaczenia

Czynność

Klawisze

Otwieranie okienka zaznaczenia.

Alt+F10

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

Strzałka w górę lub strzałka w dół

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

Strzałka w lewo

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

Strzałka w prawo

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

* (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

+ (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

- (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

Shift+strzałka w górę lub Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

Spacja lub Enter

Dodawanie innego obiektu do zaznaczenia.

Shift+Spacja

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

Shift+Enter

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

Ctrl+Shift+S

Czynność

Klawisze

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

TAB lub SHIFT+TAB, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

ENTER

Zaznaczanie wszystkich obiektów (z zaznaczonym obiektem)

CTRL+A

Zaznaczanie obiektu, który znajduje się pod innymi obiektami, i przechodzenie do przodu między kolejnymi nałożonymi na siebie obiektami.

TAB po zaznaczeniu najwyżej położonego obiektu

Zaznaczanie obiektu, który znajduje się pod innymi obiektami, i przechodzenie wstecz między kolejnymi nałożonymi na siebie obiektami.

SHIFT+TAB po zaznaczeniu najwyżej położonego obiektu

Zaznaczanie wielu kształtów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz CONTROL, podczas klikania kształtów

Zaznaczanie wielu kształtów z tekstem

Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas klikania kształtów

Otwieranie lub zamykanie okienka zaznaczenia.

ALT+F10

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

CTRL+V

Kopiowanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+V

Wklejanie specjalne.

CTRL+ALT+V

Grupowanie kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

CTRL+G po zaznaczeniu elementów, które mają być zgrupowane

Rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

CTRL+SHIFT+G po zaznaczeniu elementów, które mają być rozgrupowane

Pokazywanie lub ukrywanie siatki.

SHIFT+F9

Pokazywanie lub ukrywanie prowadnic.

ALT+F9

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponawianie ostatniej akcji.

CTRL+Y

Kopiowanie atrybutów kształtu

 1. Zaznacz kształt o atrybutach, które chcesz skopiować.

  Jeśli został zaznaczony kształt z dołączonym tekstem, skopiowany zostanie zarówno wygląd i styl tekstu, jak i atrybuty kształtu.

 2. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+C, aby skopiować atrybuty kształtu.

 3. Naciśnij klawisz TAB lub klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć kształt lub obiekt, do którego atrybuty mają zostać skopiowane.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+V.

Edytowanie obiektu połączonego lub osadzonego

 1. Naciśnij klawisz TAB lub klawisze SHIFT + TAB, aby zaznaczyć obiekt, który ma być.

 2. Naciśnij klawisze SHIFT+F10, aby wyświetlić menu skrótów.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby zaznaczyć < zmiennej > obiekt, wprowadź lub Strzałka w prawo klawisz, aby wyświetlić menu podrzędnego, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

Wstawianie grafiki SmartArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz M, aby wybrać pozycję SmartArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni typ grafiki SmartArt.

 3. Naciśnij klawisz TAB, a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz układ grafiki SmartArt, który chcesz wstawić.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Wstawianie pola tekstowego

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, N, aby wyświetlić kartę Wstawianie.

 2. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do Pola tekstowego, znajduje się w grupie tekst.

  Jeśli na komputerze włączono obsługę języków wschodnioazjatyckich, za pomocą klawiszy strzałek wybierz poziome pole tekstowe lub pionowe pole tekstowe.

 3. Naciśnij klawisze CTRL+ENTER.

 4. Wpisz odpowiedni tekst.

Wstawianie obiektów WordArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie klawisz V, a następnie klawisz M, aby zaznaczyć obszar WordArt.

 2. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać odpowiedni styl obiektu WordArt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

Zaznaczanie kształtu

Uwaga: Jeśli kursor znajduje się w obrębie tekstu, należy nacisnąć klawisz ESC.

 • Naciśnij klawisz TAB, aby przechodzić do przodu (lub klawisze SHIFT + TAB, aby przechodzić do tyłu) za pomocą kształtów lub obiektów do momentu uchwytów zmiany rozmiaru na obiekcie, który chcesz zaznaczyć.

 • Aby zaznaczyć wiele elementów, użyj okienka zaznaczenia. Aby otworzyć okienko zaznaczenia, naciśnij i zwolnij klawisze ALT, H, FD, a następnie klawisz P.

Skróty klawiaturowe używane w okienku zaznaczenia

Czynność

Klawisze

Otwieranie okienka zaznaczenia.

ALT+F10

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Wyświetlanie menu kontekstowego.

SHIFT+F10

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

STRZAŁKA W PRAWO

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

* (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

+ (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

- (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

SPACJA lub ENTER

Dodawanie innego obiektu do zaznaczenia.

SHIFT+SPACJA

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

SHIFT+ENTER

Przenoszenie zaznaczonego elementu do przodu.

CTRL+SHIFT+F

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tyłu.

CTRL+SHIFT+B

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

CTRL+SHIFT+S

Zmienianie nazwy elementu mającego fokus.

F2

Przełączanie fokusu klawiatury w obszarze okienka zaznaczenia między widokiem drzewa a przyciskami Pokaż wszystko i Ukryj wszystko.

TAB lub SHIFT+TAB

Zwijanie wszystkich grup.

ALT+SHIFT+1

Rozwijanie wszystkich grup.

ALT+SHIFT+9

Edytowanie punktów w kształcie

Uwaga: Kliknij kształt, a następnie naciśnij klawisze ALT+J+D+E+E.

 • Aby dodać punkt, kliknij kontur kształtu, trzymając naciśnięty klawisz CTRL.

 • Aby usunąć punkt, kliknij go, trzymając naciśnięty klawisz CTRL.

 • Aby punkt był traktowany jak punkt gładki, naciśnij klawisz SHIFT, przeciągając dowolny z uchwytów połączonych z punktem. Po zakończeniu przeciągania punkt zmieni się w punkt gładki. Punkt gładki łączy dwa odcinki linii o równej długości.

 • Aby punkt był traktowany jak punkt prosty, naciśnij klawisz CTRL, przeciągając dowolny z uchwytów połączonych z punktem. Po zakończeniu przeciągania punkt zmieni się w punkt prosty. Punkt prosty łączy dwa odcinki linii o różnej długości.

 • Aby punkt był traktowany jak punkt narożny, naciśnij klawisz ALT, przeciągając dowolny z uchwytów połączonych z punktem. Po zakończeniu przeciągania punkt zmieni się w punkt narożny. Punkt narożny łączy dwa odcinki, z których jeden ma inny kierunek niż drugi.

 • Aby anulować zmiany dotyczące punktu i odcinków linii, naciśnij klawisz ESC przed zwolnieniem przycisku myszy.

Czynność

Klawisze

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

TAB lub SHIFT+TAB, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie wielu kształtów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz CONTROL, podczas klikania kształtów

Zaznaczanie wielu kształtów z tekstem

Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas klikania kształtów

Otwieranie okienka zaznaczenia.

ALT+F10

Zaznaczanie elementu mającego fokus (w okienku zaznaczenia).

SPACJA lub ENTER

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus (w okienku zaznaczenia).

SHIFT+ENTER

Edytowanie tekstu w polu tekstowym.

F2 lub ENTER po zaznaczeniu pola tekstowego

Edytowanie tekstu w kształcie.

F2 lub ENTER po zaznaczeniu kształtu

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

CTRL+V

Kopiowanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+V

Wklejanie specjalne.

CTRL+ALT+V

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponawianie ostatniej akcji.

CTRL+Y

Kopiowanie atrybutów kształtu

 1. Zaznacz kształt mający atrybuty, które chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+C, aby skopiować atrybuty kształtu.

 3. Naciśnij klawisz TAB lub klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć kształt lub obiekt, do którego atrybuty mają zostać skopiowane.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+V.

Edytowanie obiektu połączonego lub osadzonego

 1. Naciśnij klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć odpowiedni obiekt.

 2. Naciśnij klawisze SHIFT+F10, aby wyświetlić menu skrótów.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby zaznaczyć < zmiennej > obiekt, wprowadź lub Strzałka w prawo klawisz, aby wyświetlić menu podrzędnego, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

Wstawianie obiektu

 1. Naciśnij klawisze ALT, N, a następnie klawisz J.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby wybrać typ obiektu, a następnie klawisz ENTER, aby utworzyć obiekt.

  • Naciśnij klawisz Strzałka w dół, dwa razy, aby zaznaczyć kartę Utwórz z pliku, a następnie wpisz nazwę pliku obiektu, który chcesz wstawić lub przejdź do pliku.

Wstawianie grafiki SmartArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz M, aby wybrać pozycję SmartArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni typ grafiki SmartArt.

 3. Naciśnij klawisz TAB, a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz układ grafiki SmartArt, który chcesz wstawić.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Wstawianie pola tekstowego

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz X.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz odpowiednie pole tekstowe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

 4. Jeśli chcesz wrócić do edytowania tekstu w dokumencie po zakończeniu wpisywania tekstu w polu tekstowym, naciśnij klawisz ESC.

Wstawianie obiektów WordArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie klawisze Y1, a następnie klawisze W2, aby wybrać przycisk WordArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni styl WordArt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

 4. Naciśnij klawisz ESC.

Zaznaczanie kształtu

Uwaga: Jeśli kursor znajduje się w obrębie tekstu, należy nacisnąć klawisz ESC.

 • Klawisz TAB do cyklu do przodu (lub klawisze SHIFT + TAB, aby przechodzić do tyłu) za pomocą kształtów lub obiektów do momentu uchwytów zmiany rozmiaru na obiekcie, który chcesz zaznaczyć.

Skróty klawiaturowe używane w okienku zaznaczenia

Czynność

Klawisze

Otwieranie okienka zaznaczenia.

ALT+F10

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Wyświetlanie menu kontekstowego.

SHIFT+F10

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

STRZAŁKA W PRAWO

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

* (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

+ (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

- (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

SPACJA lub ENTER

Dodawanie innego obiektu do zaznaczenia.

SHIFT+SPACJA

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

SHIFT+ENTER

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

CTRL+SHIFT+S

Edytowanie punktów w kształcie

Uwaga: Kliknij kształt, a następnie naciśnij klawisze ALT+J+D+E+E.

 • Aby dodać punkt, kliknij kontur kształtu, trzymając naciśnięty klawisz CTRL.

 • Aby usunąć punkt, kliknij go, trzymając naciśnięty klawisz CTRL.

 • Aby punkt był traktowany jak punkt gładki, naciśnij klawisz SHIFT, przeciągając dowolny z uchwytów połączonych z punktem. Po zakończeniu przeciągania punkt zmieni się w punkt gładki. Punkt gładki łączy dwa odcinki linii o równej długości.

 • Aby punkt był traktowany jak punkt prosty, naciśnij klawisz CTRL, przeciągając dowolny z uchwytów połączonych z punktem. Po zakończeniu przeciągania punkt zmieni się w punkt prosty. Punkt prosty łączy dwa odcinki linii o różnej długości.

 • Aby punkt był traktowany jak punkt narożny, naciśnij klawisz ALT, przeciągając dowolny z uchwytów połączonych z punktem. Po zakończeniu przeciągania punkt zmieni się w punkt narożny. Punkt narożny łączy dwa odcinki, z których jeden ma inny kierunek niż drugi.

 • Aby anulować zmiany dotyczące punktu i odcinków linii, naciśnij klawisz ESC przed zwolnieniem przycisku myszy.

Czynność

Klawisze

Przechodzenie na koniec pola tekstowego.

CTRL+END

Przechodzenie na początek pola tekstowego.

CTRL+HOME

Przełączanie między ukrywaniem obiektów, wyświetlaniem obiektów i wyświetlaniem symboli zastępczych obiektów.

CTRL+6

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

TAB lub SHIFT+TAB, dopóki nie zostanie zaznaczony odpowiedni obiekt

Zaznaczanie obiektu, który znajduje się pod innymi obiektami, i przechodzenie do przodu między kolejnymi nałożonymi na siebie obiektami.

TAB po zaznaczeniu najwyżej położonego obiektu

Zaznaczanie obiektu, który znajduje się pod innymi obiektami, i przechodzenie wstecz między kolejnymi nałożonymi na siebie obiektami.

SHIFT+TAB po zaznaczeniu najwyżej położonego obiektu

Otwieranie okienka zaznaczenia.

ALT, H, FD, a następnie P

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

CTRL+V

Kopiowanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+V

Wklejanie specjalne.

CTRL+ALT+V

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponawianie ostatniej akcji.

CTRL+Y

Kopiowanie atrybutów kształtu

 1. Zaznacz kształt o atrybutach, które chcesz skopiować.

  Jeśli został zaznaczony kształt z dołączonym tekstem, skopiowany zostanie zarówno wygląd i styl tekstu, jak i atrybuty kształtu.

 2. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+C, aby skopiować atrybuty kształtu.

 3. Naciśnij klawisz TAB lub klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć kształt lub obiekt, do którego atrybuty mają zostać skopiowane.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+V.

Edytowanie obiektu połączonego lub osadzonego

 1. Naciśnij klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć odpowiedni obiekt.

 2. Naciśnij klawisze SHIFT+F10, aby wyświetlić menu skrótów.

 3. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby zaznaczyć Obiekt <zmienna>, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

Wstawianie grafiki SmartArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz M, aby wybrać pozycję SmartArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni typ grafiki SmartArt.

 3. Naciśnij klawisz TAB, a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz układ grafiki SmartArt, który chcesz wstawić.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Wstawianie pola tekstowego

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz X.

 2. Naciśnij skrót klawiaturowy CTRL+ENTER, aby wstawić pole tekstowe.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

Wstawianie obiektów WordArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie klawisz V, a następnie klawisz M, aby zaznaczyć obszar WordArt.

 2. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać odpowiedni styl obiektu WordArt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

Zaznaczanie kształtu

Uwaga: Jeśli kursor znajduje się w obrębie tekstu, należy nacisnąć klawisz ESC.

 • Naciśnij klawisz TAB, aby przechodzić do przodu (lub klawisze SHIFT + TAB, aby przechodzić do tyłu) za pomocą kształtów lub obiektów do momentu uchwytów zmiany rozmiaru na obiekcie, który chcesz zaznaczyć.

 • Aby zaznaczyć wiele elementów, użyj okienka zaznaczenia. Aby otworzyć okienko zaznaczenia, naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisze H, FD, a następnie klawisz P.

Skróty klawiaturowe używane w okienku zaznaczenia

Czynność

Klawisze

Otwieranie okienka zaznaczenia.

ALT, H, FD, a następnie P

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Wyświetlanie menu kontekstowego.

SHIFT+F10

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

STRZAŁKA W PRAWO

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

* (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

+ (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

- (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

SPACJA lub ENTER

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

SHIFT+SPACJA lub SHIFT+ENTER

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

CTRL+SHIFT+S

Czynność

Klawisze

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

TAB lub SHIFT+TAB, dopóki nie zostanie zaznaczony odpowiedni obiekt

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

CTRL+V

Kopiowanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+V

Wklejanie specjalne.

CTRL+ALT+V

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponawianie ostatniej akcji.

CTRL+Y

Kopiowanie atrybutów kształtu

 1. Zaznacz kształt o atrybutach, które chcesz skopiować.

  Jeśli został zaznaczony kształt z dołączonym tekstem, skopiowany zostanie zarówno wygląd i styl tekstu, jak i atrybuty kształtu.

 2. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+C, aby skopiować atrybuty kształtu.

 3. Naciśnij klawisz TAB lub klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć kształt lub obiekt, do którego atrybuty mają zostać skopiowane.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+V.

Edytowanie obiektu połączonego lub osadzonego

 1. Naciśnij klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć odpowiedni obiekt.

 2. Naciśnij klawisze SHIFT+F10, aby wyświetlić menu skrótów.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby wybrać <zmiennej > obiektu, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

Wstawianie obiektu

 1. Naciśnij klawisze ALT, N, a następnie klawisz J.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby wybrać typ obiektu, a następnie klawisz ENTER, aby utworzyć obiekt.

  • Naciśnij klawisze CTRL+TAB, aby przejść do karty Utwórz z pliku, a następnie wpisz nazwę pliku obiektu, który chcesz wstawić do pliku lub przeglądać.

Wstawianie grafiki SmartArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz M, aby wybrać pozycję SmartArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni typ grafiki SmartArt.

 3. Naciśnij klawisz TAB, a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz układ grafiki SmartArt, który chcesz wstawić.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Wstawianie pola tekstowego

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz X.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz odpowiednie pole tekstowe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

 4. Aby po zakończeniu pisania przełączyć się z powrotem do edycji tekstu w dokumencie, naciśnij kombinację klawiszy SHIFT+F10, wybierz polecenie Zakończ edycję tekstu w menu skrótów, a następnie naciśnij klawisz ESC.

Wstawianie obiektów WordArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie klawisze Y1, a następnie klawisze W2, aby wybrać przycisk WordArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni styl WordArt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

 4. Naciśnij klawisz TAB, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zaznaczanie kształtu

Uwaga: Jeśli kursor znajduje się w obrębie tekstu, należy nacisnąć klawisz ESC.

 • Naciśnij klawisz TAB, aby przechodzić do przodu (lub klawisze SHIFT + TAB, aby przechodzić do tyłu) za pomocą kształtów lub obiektów do momentu uchwytów zmiany rozmiaru na obiekcie, który chcesz zaznaczyć.

Czynność

Klawisze

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

TAB lub SHIFT+TAB, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

ENTER

Zaznaczanie wszystkich obiektów.

CTRL+A (na karcie Slajdy)

Zaznaczanie obiektu, który znajduje się pod innymi obiektami, i przechodzenie do przodu między kolejnymi nałożonymi na siebie obiektami.

TAB po zaznaczeniu najwyżej położonego obiektu

Zaznaczanie obiektu, który znajduje się pod innymi obiektami, i przechodzenie wstecz między kolejnymi nałożonymi na siebie obiektami.

SHIFT+TAB po zaznaczeniu najwyżej położonego obiektu

Otwieranie okienka zaznaczenia.

ALT, H, SL, a następnie P

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

CTRL+V

Kopiowanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+V

Wklejanie specjalne.

CTRL+ALT+V

Grupowanie kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

CTRL+G po zaznaczeniu elementów, które mają być zgrupowane

Rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

CTRL+SHIFT+G po zaznaczeniu elementów, które mają być rozgrupowane

Pokazywanie lub ukrywanie siatki.

SHIFT+F9

Pokazywanie lub ukrywanie prowadnic.

ALT+F9

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponawianie ostatniej akcji.

CTRL+Y

Kopiowanie atrybutów kształtu

 1. Zaznacz kształt o atrybutach, które chcesz skopiować.

  Jeśli został zaznaczony kształt z dołączonym tekstem, skopiowany zostanie zarówno wygląd i styl tekstu, jak i atrybuty kształtu.

 2. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+C, aby skopiować atrybuty kształtu.

 3. Naciśnij klawisz TAB lub klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć kształt lub obiekt, do którego atrybuty mają zostać skopiowane.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+V.

Edytowanie obiektu połączonego lub osadzonego

 1. Naciśnij klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć odpowiedni obiekt.

 2. Naciśnij klawisze SHIFT+F10, aby wyświetlić menu skrótów.

 3. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby zaznaczyć Obiekt <zmienna>, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

Wstawianie grafiki SmartArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz M, aby wybrać pozycję SmartArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni typ grafiki SmartArt.

 3. Naciśnij klawisz TAB, a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz układ grafiki SmartArt, który chcesz wstawić.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Wstawianie pola tekstowego

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz X.

 2. Naciśnij klawisz TAB, aby przejść do przycisku Pole tekstowe zlokalizowanego na karcie Wstawianie w grupie Tekst.

  Jeśli na komputerze włączono obsługę języków wschodnioazjatyckich, za pomocą klawiszy strzałek wybierz poziome pole tekstowe lub pionowe pole tekstowe.

 3. Naciśnij klawisze CTRL+ENTER.

 4. Wpisz odpowiedni tekst.

Wstawianie obiektów WordArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie klawisz V, a następnie klawisz M, aby zaznaczyć obszar WordArt.

 2. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać odpowiedni styl obiektu WordArt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

Zaznaczanie kształtu

Uwaga: Jeśli kursor znajduje się w obrębie tekstu, należy nacisnąć klawisz ESC.

 • Naciśnij klawisz TAB, aby przechodzić do przodu (lub klawisze SHIFT + TAB, aby przechodzić do tyłu) za pomocą kształtów lub obiektów do momentu uchwytów zmiany rozmiaru na obiekcie, który chcesz zaznaczyć.

 • Aby zaznaczyć wiele elementów, użyj okienka zaznaczenia. Aby otworzyć okienko zaznaczenia, naciśnij i zwolnij klawisze ALT, H, FD, a następnie klawisz P.

Skróty klawiaturowe używane w okienku zaznaczenia

Czynność

Klawisze

Otwieranie okienka zaznaczenia.

ALT, H, SL, a następnie P

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Wyświetlanie menu kontekstowego.

SHIFT+F10

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

STRZAŁKA W PRAWO

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

* (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

+ (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

- (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

SPACJA lub ENTER

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

SHIFT+SPACJA lub SHIFT+ENTER

Przenoszenie zaznaczonego elementu do przodu.

CTRL+SHIFT+F

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tyłu.

CTRL+SHIFT+B

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

CTRL+SHIFT+S

Zmienianie nazwy elementu mającego fokus.

F2

Przełączanie fokusu klawiatury w obszarze okienka zaznaczenia między widokiem drzewa a przyciskami Pokaż wszystko i Ukryj wszystko.

TAB lub SHIFT+TAB

Zwijanie wszystkich grup.

ALT+SHIFT+1

Rozwijanie wszystkich grup.

ALT+SHIFT+9

Czynność

Klawisze

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

TAB lub SHIFT+TAB, dopóki nie zostanie zaznaczony odpowiedni obiekt

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

CTRL+V

Kopiowanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+V

Wklejanie specjalne.

CTRL+ALT+V

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponawianie ostatniej akcji.

CTRL+Y

Kopiowanie atrybutów kształtu

 1. Zaznacz kształt o atrybutach, które chcesz skopiować.

  Jeśli został zaznaczony kształt z dołączonym tekstem, skopiowany zostanie zarówno wygląd i styl tekstu, jak i atrybuty kształtu.

 2. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+C, aby skopiować atrybuty kształtu.

 3. Naciśnij klawisz TAB lub klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć kształt lub obiekt, do którego atrybuty mają zostać skopiowane.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+V.

Edytowanie obiektu połączonego lub osadzonego

 1. Naciśnij klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć odpowiedni obiekt.

 2. Naciśnij klawisze SHIFT+F10, aby wyświetlić menu skrótów.

 3. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby zaznaczyć Obiekt <zmienna>, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

Wstawianie obiektu

 1. Naciśnij klawisze ALT, N, a następnie klawisz J.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby wybrać typ obiektu, a następnie klawisz ENTER, aby utworzyć obiekt.

  • Naciśnij klawisze CTRL+TAB, aby przejść do karty Utwórz z pliku, a następnie wpisz nazwę pliku obiektu, który chcesz wstawić do pliku lub przeglądać.

Wstawianie grafiki SmartArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz M, aby wybrać pozycję SmartArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni typ grafiki SmartArt.

 3. Naciśnij klawisz TAB, a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz układ grafiki SmartArt, który chcesz wstawić.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Wstawianie pola tekstowego

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz X.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz odpowiednie pole tekstowe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

 4. Aby po zakończeniu pisania przełączyć się z powrotem do edycji tekstu w dokumencie, naciśnij kombinację klawiszy SHIFT+F10, wybierz polecenie Zakończ edycję tekstu w menu skrótów, a następnie naciśnij klawisz ESC.

Wstawianie obiektów WordArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie klawisze Y1, a następnie klawisze W2, aby wybrać przycisk WordArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni styl WordArt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

 4. Naciśnij klawisz TAB, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zaznaczanie kształtu

Uwaga: Jeśli kursor znajduje się w obrębie tekstu, należy nacisnąć klawisz ESC.

 • Klawisz TAB do cyklu do przodu (lub klawisze SHIFT + TAB, aby przechodzić do tyłu) za pomocą kształtów lub obiektów do momentu uchwytów zmiany rozmiaru na obiekcie, który chcesz zaznaczyć.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×