Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Jedną z najlepszych rzeczy w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych jest możliwość przechowywania dużych ilości danych i ich organizacji. Czasami jednak ekran jest pełny liczb lub tekstu i trudno jest określić, co naprawdę ważne. W tym właśnie może pomóc formatowanie warunkowe. Dla każdego pola w formularzu można ustawić reguły i automatycznie wyróżniać wartości zgodnie z tymi regułami.

Uwaga:  Formatowanie warunkowe nie jest zgodne z funkcją Publikuj w usługach programu Access w programie Access 2010, dlatego polecenie nie jest dostępne na karcie Formatowanie podczas pracy w formularzu zgodnym z siecią Web. Formatowanie warunkowe nie jest również dostępne w aplikacjach sieci Web programu Access. Jednak w przypadku standardowych formularzy klienta formatowanie warunkowe może ułatwić wyróżnianie danych zgodnie z ustawionymi regułami.

Zawartość klipu wideo

Formatowanie pól na podstawie wartości, które zawierają (lub na podstawie wyników wyrażenia)

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok układu.

 2. Zaznacz kolumnę lub pole, do którego chcesz zastosować formatowanie warunkowe. Aby zastosować te same reguły formatowania do wielu kolumn lub pól, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj poszczególne z nich, aż zostaną zaznaczone.

 3. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Formatowanie warunkowe.

 4. W oknie dialogowym Menedżer reguł formatowania warunkowego kliknij pozycję Nowa reguła.

 5. Wprowadź kryteria reguły.

  • Aby sformatować pola na podstawie zawartych w nich wartości, wybierz pozycję Wartość pola znajduje się z pierwszej listy, a następnie wybierz lub wprowadź odpowiednie kryteria.

  • Aby sformatować pole na podstawie obliczeń, wybierz pozycję Wyrażenie jest z pierwszej listy, a następnie wpisz wyrażenie w polu. Aby uzyskać więcej informacji o wyrażeniach, zobacz artykuł Wprowadzenie do wyrażeń.

  • Aby zastosować formatowanie do zaznaczonego pola tylko wtedy, gdy pole ma fokus, wybierz pozycję Pole ma fokus z pierwszej listy.

 6. Zaznacz formatowanie, które chcesz zastosować. Można ustawić następujące style:

  • Pogrubienie

  • Kursywa

  • Podkreślenie

  • Kolor tła

  • Kolor czcionki

  • Włącz (ta opcja wyłącza pole, więc nie można go edytować, i zastępuje ustawienia koloru tła i koloru czcionki).

  Podczas zaznaczania opcji w programie Access jest wyświetlany podgląd formatowania.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Aby dodać nową regułę do tego samego pola lub pól, kliknij pozycję Nowa reguła i powtórz tę procedurę od kroku 5.

  Uwaga:  Można dodać maksymalnie 50 reguł na pole lub grupę pól. Reguły są obliczane od góry do dołu. Gdy kryteria reguły będą spełnione, program Access stosuje jej formatowanie i nie ocenia poniższych reguł.

 9. Po zakończeniu dodawania reguł kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Menedżer reguł formatowania warunkowego.

Początek strony

Porównywanie wartości w rekordach przy użyciu pasków danych

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok układu.

 2. Zaznacz kolumnę lub pole, do którego chcesz zastosować formatowanie warunkowe. Aby zastosować te same reguły formatowania do wielu kolumn lub pól, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj poszczególne z nich, aż zostaną zaznaczone.

 3. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Formatowanie warunkowe.

 4. W oknie dialogowym Menedżer reguł formatowania warunkowego kliknij pozycję Nowa reguła.

 5. W obszarze Wybierz typ reguły wybierzpozycję Porównaj z innymi rekordami.

 6. W obszarze Edytuj opis reguływybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×