Konfigurowanie środowiska hybrydowego programu Skype dla firm Server 2015

Uwaga: Ten artykuł dotyczy tylko usługi usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet w Chinach.

W ramach wdrożeń hybrydowych programu Skype dla firm część użytkowników aplikacji Skype dla firm może pracować lokalnie, a część korzystać z usługi Skype dla firm Online — w tej samej domenie. Może to ułatwić świadczenie usług programu Skype dla firm użytkownikom z organizacji przebywającym w różnych miejscach lub użytkownikom łączącym się zdalnie. Konfiguracje hybrydowe programu Skype dla firm mogą również pełnić rolę ścieżek migracji do usługi Office 365. W tej sekcji opisano konfiguracje hybrydowe programu Skype dla firm Server 2015.

Planowanie wdrożenia hybrydowego

Podczas planowania wdrożenia hybrydowego należy wziąć pod uwagę następujące wymagania odnośnie użytkowników i infrastruktury sieciowej.

Wymagania dotyczące infrastruktury

W celu zaimplementowania i skonfigurowania wdrożenia hybrydowego programu Skype dla firm Server 2015 należy dysponować następującymi elementami.

 • Serwer usług federacyjnych Active Directory (AD FS) z systemem Windows 2008 R2 z dodatkiem SP1 lub najnowszym dodatkiem Service Pack. Aby poznać dodatkowe wymagania systemowe dotyczące usług AD FS, zobacz Active Directory Federation Services 2.0.

 • Lokalne wdrożenie programu Skype dla firm Server 2015 lub Lync Server 2010 z aktualizacjami skumulowanymi dla programu Lync Server 2010: marzec 2013 r.

 • Narzędzia administracyjne programu Skype dla firm Server 2015.

 • Serwer synchronizacji katalogów. Aby uzyskać szczegółowe informacje o synchronizacji katalogów, zobacz Narzędzie do synchronizacji katalogów.

Obsługa klienta programu Skype dla firm

Istnieją pewne różnice w funkcjach obsługiwanych w klientach programu Skype dla firm, a także funkcjach dostępnych w środowisku online i lokalnym. Przed podjęciem decyzji o miejscu, w którym chcesz przechowywać użytkowników w organizacji, możesz wyświetlić zakres obsługi klienta dla różnych konfiguracji programu Skype dla firm Server. Następujący klienci są obsługiwani przez usługę Skype dla firm Online w ramach wdrożenia hybrydowego programu Skype dla firm:

 • Lync 2010

 • Skype dla firm

 • Aplikacja Skype dla firm ze Sklepu Windows

 • Skype dla firm Web App

 • Lync Mobile

 • Aplikacja Lync 2011 dla komputerów Mac

 • Lync Basic 2013

Wymagania dotyczące topologii

Aby skonfigurować wdrożenie programu Skype dla firm Server 2015 w trybie hybrydowym z usługą Skype dla firm Online, musisz dysponować jedną z następujących obsługiwanych topologii:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 z programem Skype dla firm Server 2015 (lokalnie). Serwer graniczny federacji programu Skype dla firm Server 2015 i serwer następnego przeskoku z serwera granicznego federacji muszą mieć zainstalowany program Skype dla firm Server 2015, a także musi być wdrożony centralny magazyn zarządzania. Serwer graniczny i pula muszą być wdrożone lokalnie.

 • Program Microsoft Lync Server 2010 z aktualizacjami skumulowanymi dla programu Lync Server 2010: luty 2013 oraz zainstalowane lokalnie narzędzia administracyjne programu Skype dla firm Server 2015. Serwer graniczny federacji i serwer następnego przeskoku z serwera granicznego federacji muszą mieć zainstalowany program Microsoft Lync Server 2010 z najnowszymi aktualizacjami skumulowanymi.

  Ważne: Narzędzia administracyjne programu Skype dla firm Server 2015 muszą być zainstalowane na osobnym serwerze, który ma możliwość nawiązywania połączenia z istniejącym wdrożeniem programu Lync Server 2010. Polecenie cmdlet Move-CsUser służące do przeniesienia użytkowników z wdrożenia lokalnego do usługi Skype dla firm Online musi być uruchamiane z poziomu narzędzi administracyjnych programu Skype dla firm Server 2015 połączonych z wdrożeniem lokalnym.

 • Wdrożenie programu Skype dla firm Server 2015, w którym wszystkie serwery mają zainstalowany program Skype dla firm Server 2015.

Wymagania dotyczące list dozwolonych/zablokowanych domen federacji

Lista domen dozwolonych zawiera domeny, dla których skonfigurowano w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) partnerskiego serwera granicznego. Są one niekiedy określane mianem dozwolonych serwerów partnerskich lub bezpośrednich partnerów federacji. Należy znać różnicę między federacją otwartą a federacją zamkniętą (które są określane mianem, odpowiednio, odnajdowania partnera i listy dozwolonych domen partnera) w przypadku wdrożeń lokalnych. Do pomyślnego skonfigurowania wdrożenia hybrydowego niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:

 • Dopasowywanie domen musi być skonfigurowane w taki sam sposób dla wdrożenia lokalnego i dla dzierżawy usługi Office 365. Jeśli odnajdowanie partnerów jest włączone we wdrożeniu lokalnym, dla dzierżawy online musi być skonfigurowana federacja otwarta. Jeśli odnajdowanie partnerów nie zostało włączone, dla dzierżawy online musi być skonfigurowana federacja zamknięta.

 • Listy zablokowanych domen w ramach wdrożenia lokalnego muszą dokładnie odpowiadać listom zablokowanych domen dla dzierżawy online.

 • Listy dozwolonych domen w ramach wdrożenia lokalnego muszą dokładnie odpowiadać listom dozwolonych domen dla dzierżawy online.

 • Federacja musi być włączona na potrzeby komunikacji zewnętrznej dla dzierżawy online — można to skonfigurować przy użyciu Panelu sterowania usługi Skype dla firm Online.

Ustawienia DNS

Podczas tworzenia rekordów DNS SRV na potrzeby wdrożeń hybrydowych rekordy, _sipfederationtls._tcp.<domena> i _sip._tls.<domena> powinny wskazywać lokalny serwer proxy dostępu.

Uwagi dotyczące zapory

Komputery w sieci muszą mieć możliwość wykonywania standardowych wyszukiwań DNS w sieci Internet. Jeśli komputery mogą uzyskać dostęp do standardowych witryn internetowych, sieć spełnia to wymaganie.

W zależności od lokalizacji centrum danych wymagane jest też skonfigurowanie urządzeń zapory sieciowej w celu akceptowania połączeń na podstawie nazw domen z symbolami wieloznacznymi (na przykład dla całego ruchu z *.partner.outlook.cn). Jeśli zapory używane w organizacji nie obsługują konfiguracji z nazwami zawierającymi symbole wieloznaczne, musisz ręcznie określić zakresy adresów IP, na które chcesz zezwolić, oraz podać porty.

Więcej informacji zawiera temat Pomocy Adresy URL i zakresy adresów IP dla usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet.

Wymagania w zakresie portów i protokołów

Oprócz wymagań dotyczących portów dla komunikacji wewnętrznej programu Skype dla firm Server 2015 musisz również skonfigurować w swojej sieci lokalnej następujące porty.

Protokół/port

Zastosowanie

TCP 443

Otwarty ruch przychodzący

 • Usługi federacyjne Active Directory (rola serwera federacji)

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis roli usług AD FS.

 • Usługi federacyjne Active Directory (rola serwera proxy)

 • Portal witryny Microsoft Online Services

 • Portal Moja firma

 • Aplikacja Outlook Web App

 • Klient Lync (komunikacja z usługą Skype dla firm Online z lokalnego serwera Skype dla firm)

TCP 80 i 443

Otwarty ruch przychodzący

 • Narzędzie do synchronizacji katalogów usług Microsoft Online Services

TCP 5061

Otwarty ruch przychodzący i wychodzący na serwerze granicznym

PSOM/TLS 443

Otwarty ruch przychodzący i wychodzący na potrzeby sesji udostępniania danych

STUN/TCP 443

Otwarty ruch przychodzący i wychodzący na potrzeby sesji udostępniania danych audio, wideo i aplikacji

STUN/UDP 3478

Otwarty ruch przychodzący i wychodzący na potrzeby sesji audio i wideo

RTP/TCP 50000-59999

Otwarty, ruch wychodzący na potrzeby sesji audio i wideo

Konta i dane użytkowników

We wdrożeniu hybrydowym programu Skype dla firm Server 2015 każdy użytkownik, który ma być przechowywany w usłudze Skype dla firm Online, musi najpierw zostać utworzony we wdrożeniu lokalnym, aby jego konto zostało utworzone w usługach domenowych Active Directory. Następnie można przenieść użytkownika do usługi Skype dla firm Online, co spowoduje przeniesienie jego listy kontaktów.

Podczas synchronizowania kont użytkowników między wdrożeniem lokalnym programu Skype dla firm a wdrożeniem usługi Skype dla firm Online z zastosowaniem usług AD FS oraz Dirsync musisz zsynchronizować konta usługi AD wszystkich użytkowników programu Skype dla firm w Twojej organizacji między wdrożeniem lokalnym i wdrożeniem online programu Skype dla firm, nawet jeśli użytkownicy nie są przenoszeni do usługi Skype dla firm Online. Jeśli wszyscy użytkownicy nie zostaną zsynchronizowani, komunikacja między użytkownikami lokalnymi a użytkownikami online w organizacji może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Uwaga: Jeśli użytkownik został utworzony przy użyciu portalu online dla usługi Office 365, jego konto nie jest synchronizowane z lokalną usługą Active Directory, a użytkownik nie istnieje w lokalnej usłudze Active Directory. Jeśli masz już użytkowników utworzonych w usłudze Skype dla firm Online i chcesz skonfigurować środowisko hybrydowe z lokalnym serwerem programu Skype dla firm, zobacz Przenoszenie użytkowników z usługi Skype dla firm Online do lokalnego programu Skype dla firm w programie Skype dla firm Server 2015.

Planując wdrożenie hybrydowe, rozważ też następujące kwestie dotyczące użytkowników.

 • Kontakty użytkownika — limit liczby kontaktów dla użytkowników usługi Skype dla firm Online wynosi 250. Wszelkie kontakty wykraczające poza ten limit zostaną usunięte z listy kontaktów użytkownika po przeniesieniu konta do usługi Skype dla firm Online.

 • Wiadomości błyskawiczne i informacje o obecności — listy kontaktów, grupy i listy kontroli dostępu (ACL) użytkowników są migrowane wraz z ich kontami.

 • Dane dotyczące konferencji, zawartość spotkań i zaplanowane spotkania — ta zawartość nie jest migrowana z kontem użytkownika. Po migracji kont do usługi Skype dla firm Online użytkownicy muszą ponownie zaplanować spotkania.

Zasady użytkownika i funkcje

 • W środowisku hybrydowym programu Skype dla firm Server 2015 użytkownicy mogą mieć dostęp do funkcji wiadomości błyskawicznych, połączeń głosowych oraz spotkań obsługiwanych lokalnie lub online (ale nie obu jednocześnie).

 • Klient programu Lync — w przypadku niektórych użytkowników może być wymagana nowa wersja klienta po przeniesieniu do usługi Skype dla firm Online.

 • Lokalne zasady i konfiguracja (niedotyczące użytkownika) — zasady lokalne i online wymagają oddzielnych konfiguracji. Nie można ustawić zasad globalnych mających zastosowanie do obu przypadków.

Konfigurowanie wdrożeń hybrydowych programu Skype dla firm Server 2015

W tej sekcji opisano kroki niezbędne do skonfigurowania wdrożeń hybrydowych programu Skype dla firm Server 2015. Jeśli masz użytkowników z dostępem do funkcji Skype dla firm w usłudze Skype dla firm Online, którzy nie mają włączonego dostępu w ramach wdrożenia lokalnego, zobacz Przenoszenie użytkowników z usługi Skype dla firm Online do lokalnego programu Skype dla firm w programie Skype dla firm Server 2015.

Poświadczenia administratora

Gdy zostanie wyświetlony monit o podanie poświadczeń administratora, wpisz nazwę użytkownika i hasło dla konta administratora swojej dzierżawy usługi Office 365. Te poświadczenia będą również używane podczas konfigurowania usług federacyjnych Active Directory (AD FS) 2.0, synchronizacji katalogów, logowania jednokrotnego i federacji oraz przenoszenia użytkowników do usługi Lync Online.

Nawiązywanie połączenia z programem PowerShell (Skype dla firm Online)

Administratorzy mają teraz możliwość zarządzania usługą Skype dla firm Online i kontami użytkowników usługi Skype dla firm Online za pomocą programu Windows PowerShell. W tym celu należy najpierw pobrać i zainstalować moduł łącznika usługi Lync Online z Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania, instalowania i użytkowania modułu łącznika usługi Skype dla firm Online oraz poznać szczegółowy opis korzystania z tego modułu, zobacz Zarządzanie usługą Lync Online za pomocą programu Windows PowerShell.

Kroki umożliwiające przygotowanie i skonfigurowanie lokalnego programu Skype dla firm Server 2015 na potrzeby środowiska hybrydowego z usługą Skype dla firm Online

W poniższej tabeli przedstawiono kroki wymagane do przygotowania środowiska dla wdrożenia hybrydowego z usługami Microsoft Skype dla firm Online i Microsoft Office 365.

Wykonano?

Krok

Opis

Utworzenie konta dzierżawy usługi Office 365 i włączenie usługi Skype dla firm Online

Konfigurowanie usługi Lync Online.

Dodawanie domeny i weryfikowanie własności

Twoja domena jest niekiedy określana mianem domeny znaczącej. Musisz dodać swoją domenę do dzierżawy usługi Office 365, a następnie wykonać kroki weryfikowania domeny w usłudze Office 365. Pozwoli to potwierdzić Twoje prawo własności do domeny. Aby dodać domenę do dzierżawy usługi Office 365, wykonaj kroki opisane w temacie Konfigurowanie domen i zarządzanie nimi w usłudze Office 365 Enterprise i Office 365 Midsize Business. Wykonaj wszystkie kroki przedstawione w każdej sekcji w tym temacie, w tym w sekcji „Edytowanie rekordów DNS dla usługi Office 365."

Przygotowanie do synchronizacji z usługą Active Directory

Dzięki synchronizacji z usługą Active Directory lokalna usługa Active Directory jest stale zsynchronizowana z usługą Office 365. Pozwala to utworzyć zsynchronizowane wersje każdego konta użytkownika i grupy, a także umożliwia synchronizację globalnej listy adresowej z lokalnego środowiska serwera Microsoft Exchange do usługi Microsoft Exchange Online.

Zsynchronizować trzeba konta usługi AD wszystkich użytkowników programu Skype dla firm w Twojej organizacji między wdrożeniem lokalnym i wdrożeniem online programu Skype dla firm, nawet jeśli użytkownicy nie są przenoszeni do usługi Skype dla firm Online. Jeśli wszyscy użytkownicy nie zostaną zsynchronizowani, komunikacja między użytkownikami lokalnymi a użytkownikami online w organizacji może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Aby przygotować środowisko do synchronizacji z usługą Active Directory, zobacz Usługi integracji katalogów.

Tworzenie certyfikatów dla usług federacyjnych Active Directory (AD FS)

Po utworzeniu certyfikatów, które są używane do federacji tożsamości z usługą Office 365, musisz je zainstalować i przypisać.

Przenoszenie użytkowników pilotażowych do usługi Skype dla firm Online

Po wykonaniu kroków związanych z przygotowaniem i skonfigurowaniem środowiska dla usługi Skype dla firm Online możesz rozpocząć przenoszenie do usługi Skype dla firm Online użytkowników pilotażowych. Zobacz Przenoszenie użytkowników do usługi Skype dla firm Online w programie Skype dla firm Server 2015.

Administrowanie użytkownikami we wdrożeniu hybrydowym

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu administrowania użytkownikami we wdrożeniu hybrydowym, zobacz Administrowanie użytkownikami we wdrożeniu hybrydowym programu Skype dla firm Server 2015.

Konfigurowanie federacji programu Skype dla firm Server 2015 z usługą Skype dla firm Online

Federacja umożliwia użytkownikom we wdrożeniu lokalnym komunikowanie się z użytkownikami usługi Office 365 w Twojej organizacji. Aby skonfigurować federację, uruchom następujące polecenia cmdlet:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Konfigurowanie dzierżawy usługi Skype dla firm Online pod kątem udostępnionej przestrzeni adresów SIP

Adres protokołu SIP (Session Initiation Protocol) jest unikatowym identyfikatorem dla każdego użytkownika w sieci, podobnie jak numer telefonu lub adres e-mail. Przed próbą przeniesienia użytkowników z lokalnego programu Skype dla firm do usługi Skype dla firm Online musisz skonfigurować dzierżawę usługi Office 365 pod kątem korzystania z udostępnionej przestrzeni adresów SIP we wdrożeniu lokalnym. Jeśli to ustawienie nie zostanie skonfigurowane, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Move-CsUser: Błąd HostedMigration: błąd=(510), opis=(Dzierżawa tego użytkownika nie jest włączona pod kątem udostępnionej przestrzeni adresów SIP).

Aby skonfigurować udostępnioną przestrzeń adresów SIP, ustanów zdalną sesję programu PowerShell z usługą Skype dla firm Online, a następnie uruchom następujące polecenie cmdlet:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

W celu ustanowienia zdalnej sesji programu PowerShell z usługą Skype dla firm Online należy najpierw zainstalować moduł usługi Skype dla firm Online dla programu Windows PowerShell dostępny tutaj: Moduł Windows PowerShell dla usługi Lync Online.

Po zainstalowaniu modułu możesz ustanowić sesję zdalną, korzystając z następujących poleceń cmdlet:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustanawiania zdalnej sesji programu PowerShell z usługą Skype dla firm Online, zobacz Nawiązywanie połączenia z usługą Lync Online przy użyciu programu Windows PowerShell.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu modułu programu PowerShell dla usługi Skype dla firm Online, zobacz Zarządzanie usługą Lync Online za pomocą programu Windows PowerShell.

Przenoszenie użytkowników do usługi Skype dla firm Online w programie Skype dla firm Server 2015

Przed rozpoczęciem migracji użytkowników do usługi Skype dla firm Online należy utworzyć kopię zapasową danych użytkowników skojarzonych z przenoszonymi kontami. Nie wszystkie dane użytkownika zostaną przeniesione wraz z kontem użytkownika. Aby uzyskać informacje, zobacz Wymagania dotyczące tworzenia i przywracania kopii zapasowych w programie Lync Server 2013: dane.

Migrowanie ustawień użytkownika do usługi Skype dla firm Online

Ustawienia użytkownika są przenoszone z kontem użytkownika. Niektóre ustawienia lokalne nie są przenoszone.

Przenoszenie użytkowników pilotażowych do usługi Skype dla firm Online

Przed rozpoczęciem przenoszenia użytkowników do usługi Skype dla firm Online możesz przenieść kilku użytkowników pilotażowych w celu upewnienia się, że środowisko zostało skonfigurowane prawidłowo. Następnie możesz sprawdzić, czy funkcje i usługi programu Skype dla firm działają zgodnie z oczekiwaniami, przed przystąpieniem do przenoszenia kolejnych użytkowników.

Aby przenieść użytkowników lokalnych do dzierżawy usługi Skype dla firm Online, uruchom następujące polecenia cmdlet z poziomu powłoki zarządzania programu Skype dla firm Server, używając poświadczeń administratora Twojej dzierżawy usługi Microsoft Office 365. Zastąp ciąg „użytkownik@contoso.com” adresem użytkownika, którego chcesz przenieść.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Adres URL określony w parametrze HostedMigrationOverrideUrl musi być adresem URL puli, w której działa usługa migracji hostowanej, i mieć następujący format: Https://<W pełni kwalifikowana nazwa domeny puli>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Adres URL usługi migracji hostowanej możesz ustalić, wyświetlając adres URL Panelu sterowania usługi Skype dla firm Online dla swojego konta dzierżawy usługi Office 365.

Określanie adresu URL usługi migracji hostowanej dla dzierżawy usługi Office 365
 1. Zaloguj się do swojej dzierżawy usługi Office 365 jako administrator.

 2. Otwórz aplikację centrum administracyjne programu Skype dla firm.

 3. Po wyświetleniu aplikacji centrum administracyjne programu Skype dla firm zaznacz i skopiuj adres URL na pasku adresu do ciągu partner.lync.cn. Przykładowy adres URL jest podobny do następującego:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Zastąp ciąg webdir w adresie URL ciągiem admin, uzyskując następujący adres:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Dołącz następujący ciąg do adresu URL: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. Końcowy adres URL stanowiący wartość parametru HostedMigrationOverrideUrl powinien wyglądać następująco:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Przenoszenie użytkowników do usługi Lync Online

Aby przenieść wielu użytkowników, możesz użyć polecenia cmdlet Get-CsUser z parametrem -Filter w celu wybrania użytkowników o określonej właściwości przypisanej do ich kont, na przykład RegistrarPool. Uzyskaną listę użytkowników możesz następnie przekazać potokowo do polecenia cmdlet Move-CsUser, jak pokazano w poniższym przykładzie.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Możesz również użyć parametru -OU w celu pobrania wszystkich użytkowników w danej jednostce organizacyjnej, co pokazano w poniższym przykładzie.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Sprawdzanie ustawień i funkcji użytkownika usługi Skype dla firm Online

W celu sprawdzenia, czy użytkownik został pomyślnie przeniesiony, możesz skorzystać z następujących metod:

 • Wyświetl stan użytkownika w Panelu sterowania usługi Skype dla firm Online. Graficzny wskaźnik dla użytkowników lokalnych jest inny niż dla użytkowników w trybie online.

 • Uruchom następujące polecenie cmdlet:

  Get-CsUser -Identity

Administrowanie użytkownikami we wdrożeniu hybrydowym programu Skype dla firm Server 2015

Do zarządzania ustawieniami i zasadami użytkowników migrowanych do usługi Skype dla firm Online możesz używać funkcji zarządzania użytkownikami dostępnych w portalu online usługi Microsoft Office 365. W celu wykonania zadań administracyjnych musisz zalogować się przy użyciu konta administratora dzierżawy.

Przenoszenie użytkowników z powrotem do środowiska lokalnego

Ta sekcja dotyczy jedynie użytkowników utworzonych i włączonych w lokalnym środowisku programu Skype dla firm, a następnie przeniesionych z wdrożenia lokalnego do usługi Skype dla firm Online. Jeśli chcesz przenieść użytkowników utworzonych w usłudze Skype dla firm Online, którzy nie zostali nigdy włączeni we wdrożeniu lokalnym programu Skype dla firm, zobacz Przenoszenie użytkowników z usługi Skype dla firm Online do lokalnego programu Skype dla firm w programie Skype dla firm Server 2015.

Uruchom następujące polecenia cmdlet, aby przenieść użytkownika z usługi Skype dla firm Online z powrotem do lokalnego programu Skype dla firm:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Aby określić adres URL usługi migracji hostowanej, zobacz „Określanie adresu URL usługi migracji hostowanej dla dzierżawy usługi Office 365” w poprzedniej sekcji.

Migrowanie użytkowników usługi Skype dla firm Online do lokalnego programu Skype dla firm w programie Skype dla firm 2015 Server

Te czynności należy wykonać jedynie w przypadku migrowania kont użytkowników, które miały pierwotnie włączony dostęp do programu Skype dla firm w usłudze Skype dla firm Online przed wdrożeniem lokalnym programu Skype dla firm. Aby przenieść użytkowników, którzy mieli pierwotnie włączony dostęp do lokalnego programu Skype dla firm, a następnie zostali przeniesieni do usługi Skype dla firm Online, zobacz sekcję „Administrowanie użytkownikami we wdrożeniu hybrydowym programu Skype dla firm Server 2015” w tym temacie. Ponadto wszyscy przenoszeni użytkownicy muszą mieć konta w lokalnej usłudze Active Directory.

Migrowanie kont użytkowników, które miały pierwotnie włączony dostęp w usłudze Skype dla firm Online, do lokalnego programu Skype dla firm
 1. Upewnij się, że Twoja organizacja ma skonfigurowane środowisko hybrydowe.

  • Zainstaluj narzędzie do synchronizacji usługi Windows Azure Active Directory.

  • Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z logowania jednokrotnego w usłudze Skype dla firm Online, zainstaluj usługi federacyjne Active Directory.

  • Z poziomu wdrożenia lokalnego w powłoce zarządzania programu Skype dla firm Server wpisz następujące polecenia cmdlet, aby utworzyć dostawcę hostingu dla usługi Skype dla firm Online:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Upewnij się, że na lokalnych serwerach granicznych znajduje się łańcuch certyfikatów umożliwiający połączenie z usługą Skype dla firm Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiany certyfikatu SSL usługi Lync Online na potrzeby łączności z klientami.

 3. W lokalnej usłudze Active Directory włącz dostęp odpowiednich kont użytkownika do lokalnego programu Skype dla firm. Możesz to zrobić dla jednego użytkownika, wpisując następujące polecenie cmdlet:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Możesz również utworzyć skrypt, który odczytuje nazwy użytkowników z pliku i udostępnia je jako dane wejściowe do polecenia cmdlet Enable-CsUser:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Uruchom usługę DirSync, aby zsynchronizować użytkowników usługi Skype dla firm Online ze zaktualizowanymi użytkownikami lokalnego programu Skype dla firm.

 5. Zaktualizuj niektóre rekordy DNS w celu skierowania całego ruchu SIP do lokalnego programu Skype dla firm:

  • Zaktualizuj rekord A lyncdiscover.contoso.com, aby wskazywał w pełni kwalifikowaną nazwę domeny lokalnego zwrotnego serwera proxy.

  • Zaktualizuj rekord SRV _sip._tls.contoso.com, aby rozpoznawać publiczny adres IP lub VIP usługi Access Edge lokalnego programu Skype dla firm.

  • Zaktualizuj rekord SRV _sipfederationtls._tcp.contoso.com, aby rozpoznawać publiczny adres IP lub VIP usługi Access Edge lokalnego programu Skype dla firm.

  • Jeśli w Twojej organizacji jest używany rozdzielony DNS (tzw. „split-brain DNS”), upewnij się, że użytkownicy rozpoznający nazwy przez wewnętrzną strefę DNS są kierowani do puli frontonu.

 6. Uruchom polecenie cmdlet Get-CsUser, aby sprawdzić właściwości przenoszonych użytkowników. Upewnij się, że właściwość HostingProviderProxyFQDN ma wartość „sipfed.online.partner.lync.cn”, a adresy SIP zostały poprawnie ustawione.

 7. Przenoszenie użytkowników usługi Skype dla firm Online do lokalnego programu Skype dla firm.

  Aby przenieść jednego użytkownika, uruchom następujące polecenia cmdlet:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Aby przenieść wielu użytkowników, możesz użyć polecenia cmdlet Get-CsUser z parametrem -Filter w celu wybrania użytkowników o określonej właściwości. Na przykład możesz wybrać wszystkich użytkowników usługi Skype dla firm Online, wykonując filtrowanie dla {Hosting Provider –eq “sipfed.online.partner.lync.cn”}. Uzyskaną listę użytkowników możesz następnie przekazać potokowo do polecenia cmdlet Move-CsUser, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Format adresu URL określony w parametrze HostedMigrationOverrideUrl musi być adresem URL puli, w której działa usługa migracji hostowanej, i mieć następujący format: Https://<W pełni kwalifikowana nazwa domeny puli>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Adres URL usługi migracji hostowanej możesz ustalić, wyświetlając adres URL Panelu sterowania usługi Skype dla firm Online dla swojego konta dzierżawy usługi Office 365.

  Uwaga: Domyślny maksymalny rozmiar plików dziennika transakcji bazy danych rtcxds to 16 GB. Ta wielkość może nie być wystarczająca w przypadku jednoczesnego przenoszenia dużej liczby użytkowników, szczególnie przy włączonej funkcji kopii lustrzanych. Aby rozwiązać ten problem, możesz zwiększyć rozmiar pliku lub regularnie wykonywać kopię zapasową plików dziennika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. To jest krok opcjonalny. Jeśli chcesz przeprowadzić integrację z usługą Exchange 2013 Online, musisz użyć dodatkowego dostawcy hostingu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfigurowanie integracji lokalnego programu Lync Server 2013 z usługą Exchange Online.

 9. Użytkownicy zostali przeniesieni. Aby sprawdzić, czy użytkownik ma prawidłowe wartości atrybutów pokazanych w poniższej tabeli, wpisz to polecenie cmdlet:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  Atrybut AD

  Nazwa atrybutu

  Wartość dla użytkownika usługi Skype dla firm Online

  Wartość dla użytkownika lokalnego programu Skype dla firm

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:użytkownik@contoso.com

  sip:użytkownik@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Enabled

  True

  True

 10. Każdy użytkownik, który został przeniesiony, musi wylogować się z programu Skype dla firm, a następnie zalogować ponownie. Po zalogowaniu powinien sprawdzić i, w razie potrzeby, uzupełnić swoją listę kontaktów. Należy zauważyć, że zaplanowane spotkania nie są migrowane z usługi Skype dla firm Online do lokalnego programu Skype dla firm. Użytkownicy muszą ponownie zaplanować te spotkania po przeniesieniu.

  Po zaktualizowaniu rekordów DNS i skierowaniu wszystkich użytkowników do programu lokalnego atrybut HostingProvider kieruje użytkownika programu Skype dla firm w celu użycia rekordów SRV lub dostawcy online „sipfed.online.partner.lync.cn”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×