Spis treści
×

Jeśli korzystasz z urządzenia BlackBerry 10, skonfiguruj swoje konto e-mail przy użyciu programu Microsoft Exchange ActiveSync. Program Exchange ActiveSync umożliwia synchronizowanie poczty e-mail, kalendarza i kontaktów, zadań i notatek.

Możesz skonfigurować pocztę e-mail na urządzeniu BlackBerry z użyciem połączenia POP3 lub IMAP4 z kontem. To oznacza, że będzie można synchronizować na urządzeniu tylko pocztę e-mail.

Uwagi: 

Konfigurowanie poczty e-mail programu Exchange ActiveSync na urządzeniu BlackBerry 10

Jeśli korzystasz z urządzenia BlackBerry 10, skonfiguruj swoje konto przy użyciu programu Exchange ActiveSync. Program Exchange ActiveSync umożliwia synchronizację poczty e-mail, kalendarza, kontaktów, zadań i notatek z kontem. W większości przypadków konto zostanie skonfigurowane na urządzeniu w kilku prostych krokach.

 1. Na ekranie głównym urządzenia BlackBerry 10 wybierz pozycję Settings (Ustawienia).

 2. Na stronie System Settings (Ustawienia systemowe) wybierz pozycję Accounts (Konta). Jeśli konto nie zostało jeszcze utworzone, wybierz pozycję Add Account (Dodaj konto).

 3. Na stronie Add Account (Dodawanie konta) wybierz pozycję Email, Calendar, and Contacts (Poczta e-mail, kalendarz i kontakty).

 4. Wpisz swój adres e-mail i wybierz pozycję Next (Dalej).

 5. Wpisz hasło i wybierz pozycję Next (Dalej). Zostanie wyświetlony komunikat Looking up connection information (Wyszukiwanie informacji o połączeniu). Urządzenie spróbuje automatycznie skonfigurować konto e-mail.

  Jeśli urządzenie znajdzie informacje o połączeniu, określ informacje, które chcesz synchronizować z kontem, a następnie wybierz pozycję Done (Gotowe). Twoje konto zostanie wyświetlone na liście Accounts (Konta). Przejdź do centrum BlackBerry Hub, aby uzyskać dostęp do swojego konta e-mail.

  Jeśli urządzenie nie znajdzie informacji o połączeniu, zostanie wyświetlony komunikat z zaleceniem, aby użyć zaawansowanych kroków konfigurowania. W takim przypadku zapoznaj się z poniższą procedurą.

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować połączenie programu Exchange ActiveSync ze swoim kontem za pomocą ustawień zaawansowanych.

 1. Na ekranie głównym urządzenia BlackBerry 10 wybierz pozycję Settings (Ustawienia).

 2. Na stronie System Settings (Ustawienia systemowe) wybierz pozycję Accounts (Konta). Jeśli konto nie zostało jeszcze utworzone, wybierz pozycję Add Account (Dodaj konto).

 3. Aby przejść do ustawień zaawansowanych, na stronie Add Account (Dodawanie konta) wybierz pozycję Email, Calendar, and Contacts (Poczta e-mail, kalendarz i kontakty). Następnie wybierz ikonę menu pod polem Email Address (Adres E-mail), aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji konfiguracji.

 4. Na stronie Advanced Setup (Ustawienia zaawansowane) wybierz pozycję Microsoft Exchange ActiveSync.

 5. Wprowadź następujące ustawienia swojego konta. Jeśli wcześniej została wykonana poprzednia procedura, niektóre z tych ustawień mogą być już wprowadzone.

  • W polu Description(Opis) wprowadź nazwę konta.

  • Jeśli używasz usługi Microsoft 365, pozostaw pole Domain (Domena) puste. Jeśli nie używasz usługi Microsoft 365 i administrator przekazał Ci ustawienie domeny, wprowadź to ustawienie w polu Domain (Domena).

  • W polu Email Address (Adres e-mail) wpisz swój pełny adres e-mail.

  • W polu Username (Nazwa użytkownika) wpisz swój pełny adres e-mail.

  • W polu Password (Hasło) wpisz hasło.

  • Jeśli używasz usługi Microsoft 365, w polu Server address(Adres serwera) wpisz outlook.office365.com. Jeśli nie używasz usługi Microsoft 365, wpisz adres serwera podany przez administratora.

 6. Wybierz pozycję Next (Dalej). Zostanie wyświetlony komunikat Checking for supported services and policy information (Sprawdzanie obsługiwanych usług i informacji o zasadach).

 7. Na następnej stronie określ informacje, które mają być synchronizowane, a następnie wybierz pozycję Done (Gotowe). Zostanie wyświetlony komunikat Saving and verifying your settings (Zapisywanie i sprawdzanie ustawień).

  Jeśli Twoje konto zostało skonfigurowane, będzie ono widoczne na liście Accounts (Konta). Przejdź do centrum BlackBerry Hub, aby uzyskać dostęp do swojego konta e-mail.

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, że nie można uwierzytelnić Twojego konta u usługodawcy, kliknij pozycję OK, kliknij pozycję Previous (Wstecz), a następnie sprawdź, czy ustawienia są poprawne.

Konfigurowanie konta e-mail przy użyciu protokołu POP lub IMAP na urządzeniu BlackBerry

 1. Na ekranie głównym urządzenia BlackBerry® wybierz pozycję BlackBerry Setup (Konfiguracja BlackBerry) > Set up Internet E-mail (Konfiguruj internetową pocztę e-mail) > Add An Email Account (Dodaj konto e-mail).

 2. Wpisz swój adres e-mail i hasło, a następnie wybierz pozycję Next (Dalej).

 3. Urządzenie BlackBerry spróbuje automatycznie skonfigurować konto e-mail. Jeśli konto zostanie skonfigurowane pomyślnie, przejdź do następnego kroku. Jeśli konta e-mail nie można skonfigurować automatycznie, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz pozycję I will provide the settings to add this email account (Podam ustawienia w celu dodania tego konta e-mail).

  2. Przewiń w dół i wybierz pozycję Next (Dalej).

  3. Wybierz opcję Internet Service Provider Email (POP/IMAP) (Poczta e-mail usługodawcy internetowego — POP/IMAP), a następnie wybierz pozycję Next (Dalej).

  4. Jako nazwę użytkownika wprowadź pełny adres e-mail.

  5. Przewiń w dół i wpisz nazwę serwera poczty e-mail. Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, nazwa serwera IMAP lub POP to outlook.office365.com. Jeśli nie korzystasz z usługi Microsoft 365, zobacz Znajdowanie ustawień serwera POP i IMAP w dalszej części tego artykułu.

    

   Uwaga: Jeśli korzystasz z planu usługi Office 365 obsługiwanego przez firmę 21Vianet, przewiń w dół i wpisz nazwę serwera poczty e-mail. Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, nazwa serwera IMAP lub POP to partner.outlook.cn. Jeśli nie korzystasz z usługi Microsoft 365, zobacz Znajdowanie ustawień serwera POP i IMAP w dalszej części tego artykułu.

  6. Wybierz pozycję Next (Dalej).

  7. Wprowadź nazwę serwera poczty wychodzącej. Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, nazwa serwera SMTP to smtp.office365.com. Jeśli nie korzystasz z usługi Microsoft 365, zobacz Znajdowanie ustawień serwera POP i IMAP poniżej.

    

   Uwaga: Jeśli korzystasz z planu usługi Office 365 obsługiwanego przez firmę 21Vianet, wprowadź nazwę serwera poczty wychodzącej. Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, nazwa serwera SMTP to partner.outlook.cn. Jeśli nie korzystasz z usługi Microsoft 365, zobacz Znajdowanie ustawień serwera POP i IMAP poniżej.

 4. Wybierz pozycję OK, aby zakończyć konfigurację.

Znajdowanie ustawień serwera POP i IMAP

Jeśli nawiązujesz połączenie z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, nazwa serwera IMAP i POP to outlook.office365.com, a nazwa serwera SMTP to smtp.office365.com.

Uwaga: Jeśli korzystasz z planu usługi Office 365 obsługiwanego przez firmę 21Vianet i łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, nazwą serwera IMAP, POP i SMTP jest partner.outlook.cn. Użyj tych ustawień, jeśli korzystasz z najnowszej wersji usługi Microsoft 365.

Jeśli nawiązujesz połączenie ze skrzynką pocztową programu Exchange i nie korzystasz z poczty e-mail usługi Microsoft 365 lub jeśli nie masz pewności, czy korzystasz z poczty e-mail usługi Microsoft 365, wykonaj poniższe czynności w celu wyszukania ustawień:

 1. Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji Outlook Web App.

 2. Na pasku narzędzi aplikacji Outlook Web App wybierz pozycję Ustawienia > Poczta > POP i IMAP.

 3. Nazwy serwerów POP3, IMAP4 i SMTP oraz inne ustawienia, których wpisanie może być konieczne, znajdują się na stronie Ustawienia dostępu POP lub IMAP w sekcjach Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP i Ustawienia usługi SMTP.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli w polach ustawień serwerów POP, IMAP i SMTP znajduje się wartość Niedostępne, skontaktuj się z osobą zarządzającą kontem e-mail, aby uzyskać informacje o nazwie serwera programu Exchange ActiveSync.

 • Jeśli Twoje konto e-mail wymaga rejestracji, zarejestruj je podczas pierwszego logowania się do aplikacji Outlook w sieci Web. Połączenie z kontem e-mail przy użyciu telefonu komórkowego nie powiedzie się, jeśli konto nie zostanie zarejestrowane za pomocą aplikacji Outlook w sieci Web. Po zalogowaniu się na koncie wyloguj się. Następnie spróbuj połączyć się z kontem za pomocą telefonu komórkowego.

 • Skonfigurowanie połączenia z kontem przy użyciu serwera POP lub IMAP umożliwia synchronizowanie poczty e-mail tylko przy użyciu połączenia bezprzewodowego. Aby uzyskać informacje na temat synchronizowania kontaktów i kalendarza między urządzeniem BlackBerry a kontem przy użyciu połączenia przewodowego, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy BlackBerry.

Uzyskiwanie dodatkowej pomocy

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×