Korzystanie z przepływu pracy do zarządzania zatwierdzaniem zawartości biblioteki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przepływ pracy można stosować do zarządzania zatwierdzaniem zawartości (nazywanym także moderacją) bibliotek, dla których wymagane jest zatwierdzanie zawartości i włączono obsługę przechowywania wersji głównych i pomocniczych. Jeżeli przepływ pracy jest używany do zarządzania procesem zatwierdzania zawartości, wersje pomocnicze dokumentu pozostają w stanie oczekiwania do momentu zatwierdzenia lub odrzucenia ich przez proces przepływu pracy. Jeżeli wersja pomocnicza zostanie zatwierdzona przez przepływ pracy, jej stan jest aktualizowany ze stanu Oczekiwanie do stanu Zatwierdzony i jest ona publikowana jako wersja główna oraz wyświetlana wszystkim osobom mającym uprawnienia do wyświetlania biblioteki. Jeżeli wersja pomocnicza zostanie odrzucona przez przepływ pracy, jej stan jest aktualizowany ze stanu Oczekiwanie do stanu Odrzucony i pozostaje ona wersją pomocniczą widoczną tylko dla osób mających uprawnienia do wyświetlania wersji pomocniczych w bibliotece. Przepływ pracy zatwierdzania zawartości jest uruchamiany automatycznie po zaewidencjonowaniu przez autora wersji pomocniczej jako wersji głównej lub po wybraniu dla dokumentu polecenia Publikuj wersję główną. Można także zezwolić użytkownikom mającym określone uprawnienia na ręczne uruchamianie przepływu pracy zatwierdzania zawartości.

Łącza do dodatkowych informacji o zatwierdzaniu zawartości i przechowywaniu wersji można znaleźć w sekcji Zobacz też.

W następnych sekcjach wyjaśniono kroki związane z konfigurowaniem przepływu pracy służącego do zarządzania zatwierdzaniem zawartości biblioteki.

W tym artykule

Krok 1: Włączyć zatwierdzanie zawartości i określić zabezpieczenia wersji roboczych elementów w bibliotece

Krok 2: Włączyć przechowywanie wersji głównych i pomocniczych w bibliotece

Krok 3: Konfigurowanie przepływu pracy do zarządzania zatwierdzaniem zawartości biblioteki

Początek strony

Krok 1. Włączanie zatwierdzania zawartości i określanie zabezpieczeń wersji roboczych elementów w bibliotece

Podczas konfigurowania biblioteki można zażądać zatwierdzania zmian wprowadzanych w dokumentach zapisywanych w tej bibliotece.

Jeśli w bibliotece jest wymagane zatwierdzanie zawartości, zmieniony dokument pozostaje w stanie oczekiwania, dopóki nie zostanie zatwierdzony lub odrzucony przez osobę z uprawnieniem do zatwierdzania. Do zatwierdzonego pliku jest przypisywany w bibliotece stan Zatwierdzony i taki plik jest wyświetlany każdej osobie, która ma uprawnienie do przeglądania biblioteki. Stan pliku odrzuconego jest aktualizowany do stanu Odrzucony i taki plik pozostaje widoczny tylko dla autora dokumentu i osób z uprawnieniem do zarządzania listami.

Domyślnie dokument oczekujący jest widoczny tylko dla autora dokumentu i osób mających uprawnienia do zarządzania listami, ale można określić inne grupy użytkowników mogące wyświetlać dokument.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę odpowiedniej biblioteki.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij odpowiednie ustawienia dla typu biblioteki, którą otwierasz.

   Na przykład w bibliotece dokumentów kliknij pozycję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij łącze Ustawienia przechowywania wersji.

 3. W sekcji Zatwierdzanie zawartości w obszarze Czy wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów? kliknij pozycję Tak.

 4. W sekcji Zabezpieczenia wersji roboczych elementów w obszarze Dla kogo powinny być widoczne wersje robocze elementów na tej liście typu Biblioteka dokumentów? wybierz opcję Tylko użytkownicy, którzy mogą zatwierdzać elementy (oraz autor elementu).

  Uwaga: Jeśli wcześniej nie aktualizowano ustawień tworzenia wersji w tej bibliotece, ta opcja jest zaznaczana automatycznie po określeniu, że ma być wymagane zatwierdzanie zawartości.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Krok 2: Włączanie obsługi przechowywania wersji głównych i pomocniczych dla biblioteki

Aby używać przepływu pracy do zarządzania zatwierdzaniem zawartości, należy również włączyć przechowywanie wersji głównych i pomocniczych w bibliotece.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę odpowiedniej biblioteki.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij odpowiednie ustawienia dla typu biblioteki, którą otwierasz.

   Na przykład w bibliotece dokumentów kliknij pozycję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij łącze Ustawienia przechowywania wersji.

 3. W sekcji Historia wersji dokumentów kliknij opcję Utwórz wersje główne i pomocnicze (robocze).

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Krok 3. Konfigurowanie przepływu pracy do zarządzania zatwierdzaniem zawartości w bibliotece

Witryny programu Windows SharePoint Services 3.0 nie zawierają żadnych wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy, które mogłyby zostać użyte do zarządzania zatwierdzaniem zawartości. Jeśli w organizacji mają być używane przepływy pracy służące do zarządzania zatwierdzaniem zawartości w bibliotece, musi zostać rozwinięty i wdrożony niestandardowy przepływ pracy zaprojektowany specjalnie jako przepływ pracy zatwierdzania zawartości.

Jeśli do zarządzania zatwierdzaniem zawartości w bibliotece jest używany przepływ pracy, przepływ pracy zatwierdzania zawartości jest uruchamiany po zaewidencjonowaniu dokumentu jako wersji głównej lub po wybraniu przez użytkownika polecenia Publikuj główną wersję dla tego dokumentu. Mimo że przepływ pracy jest w toku, dokument pozostaje wersją pomocniczą o stanie Oczekujący. Po zatwierdzeniu dokumentu w przepływie pracy zatwierdzania zawartości jego stan jest aktualizowany do stanu Zatwierdzony, a sam dokument jest publikowany jako wersja główna i staje się widoczny dla każdej osoby z uprawnieniem do przeglądania dokumentów w bibliotece. Jeśli dokument zostanie odrzucony w przepływie pracy zatwierdzania zawartości, jego stan zostanie zaktualizowany do stanu Odrzucony i taki dokument pozostanie wersją pomocniczą widoczną tylko dla autora dokumentu i użytkowników z uprawnieniem do zarządzania listami.

Uwaga: W bibliotece może istnieć tylko jeden wyznaczony przepływ pracy zatwierdzania dokumentów, który jest uruchamiany automatycznie po zaewidencjonowaniu dokumentów jako wersji głównych przez ich autorów lub po wybraniu polecenia Publikuj główną wersję dla dokumentu.

 1. Otwórz bibliotekę, do której chcesz dodać przepływ pracy.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij odpowiednie ustawienia dla typu biblioteki, którą otwierasz.

   Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Ustawienia przepływu pracy.

  Uwagi: 

  • Polecenie Ustawienia przepływu pracy jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla zbioru witryn uaktywnione zostały przepływy pracy.

  • Jeśli przepływ pracy został już dodany do biblioteki, wykonanie tego kroku powoduje przejście do strony Zmienianie ustawień przepływu pracy. Aby przejść do strony Dodawanie przepływu pracy, należy kliknąć łącze Dodaj przepływ pracy. Jeśli do listy, biblioteki lub typu zawartości nie dodano żadnego przepływu pracy, wykonanie tego kroku powoduje przejście bezpośrednio do strony Dodawanie przepływu pracy.

 3. Na stronie Dodawanie przepływu pracy w sekcji Przepływ pracy kliknij nazwę szablonu przepływu pracy, którego chcesz użyć do zarządzania zatwierdzaniem zawartości.

 4. W sekcji Nazwa wpisz unikatową nazwę przepływu pracy.

 5. W sekcji Lista zadań określ listę zadań, która ma być używana w tym przepływie pracy.

  Uwagi: 

  • Można użyć domyślnej listy Zadania albo utworzyć nową listę. Jeśli użyjesz domyślnej listy Zadania, uczestnicy przepływu pracy będą mogli w łatwy sposób odnaleźć i przejrzeć swoje przepływy pracy przy użyciu widoku Moje zadania na liście Zadania.

  • Jeśli realizacja zadań dla tego przepływu pracy może powodować ujawnienie danych poufnych, które powinny być oddzielone od ogólnej listy Zadania, należy utworzyć nową listę zadań.

  • Nową listę zadań należy utworzyć również wtedy, gdy w organizacji będzie używanych wiele przepływów pracy lub przepływy pracy będą zawierać wiele zadań. W takim przypadku można utworzyć listę zadań dla każdego przepływu pracy.

 6. W sekcji Lista historii zaznacz listę historii, która ma być używana w tym przepływie pracy. Na liście historii są wyświetlane wszystkie zdarzenia mające miejsce w ramach poszczególnych wystąpień przepływu pracy.

  Uwaga: Można użyć domyślnej listy Historia albo utworzyć nową listę. Jeśli w organizacji będzie używanych wiele przepływów pracy, można utworzyć oddzielną listę historii dla każdego przepływu pracy.

 7. W sekcji Opcje uruchamiania zaznacz pole wyboru Uruchom ten przepływ pracy, aby zatwierdzić opublikowanie wersji głównej elementu.

  Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączono przechowywanie wersji głównych i pomocniczych w tej bibliotece, a wybrany szablon przepływu pracy może być używany do zatwierdzania zawartości.

 8. Aby umożliwić ręczne uruchamianie przepływu pracy, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na ręczne uruchamianie tego przepływu pracy przez uwierzytelnionego użytkownika z uprawnieniami Edytowanie elementów. Jeśli chcesz określić dodatkowe uprawnienia wymagane do uruchomienia przepływu pracy, zaznacz pole wyboru Wymagaj uprawnień Zarządzanie listami do uruchamiania przepływu pracy.

 9. Jeśli dla przepływu pracy są dostępne dodatkowe opcje dostosowywania, kliknij przycisk Dalej, a następnie określ odpowiednie opcje dla wybranego przepływu pracy na jego stronie dostosowywania.

 10. Jeśli dla przepływu pracy nie są dostępne żadne dodatkowe opcje dostosowywania, kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Przepływ pracy zatwierdzania zawartości jest uruchamiany automatycznie po zaewidencjonowaniu przez autora wersji roboczej jako wersji głównej lub po wybraniu przez niego dla dokumentu polecenia Publikuj główną wersję.

  • Osoby z uprawnieniem do bezpośredniego zatwierdzenia dokumentu mogą to zrobić, edytując właściwości dokumentu bezpośrednio w bibliotece. Po zatwierdzeniu lub odrzuceniu dokumentu w taki sposób przepływ pracy zostanie automatycznie zakończony.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×