Korzystanie z typu danych Duża liczba

Typ danych Duża liczba przechowuje wartość liczbową inną niż pieniężna oraz jest zgodny z typem danych SQL_BIGINT w technologii ODBC. Przy użyciu tego typu danych można wydajnie obliczać duże liczby.

Zakres typu danych Duża liczba

Ten typ danych można dodać jako pole do tabeli programu Access. Można również tworzyć połączenia z bazami danych zawierającymi odpowiedni typ danych, na przykład typ danych bigint programu SQL Server, oraz importować dane z takich baz. Aby można było dodać typ danych Duża liczba, potrzebny jest program Access 2016 (wersja 16.0.7812 lub nowsza).

W tym artykule

Dodawanie pola typu Duża liczba do tabeli

Tworzenie połączenia z zewnętrzną bazą danych obsługującą typ danych SQL_BIGINT oraz importowanie danych z takiej bazy

Opis znaczenia obsługi typu danych Duża liczba

Uwagi dotyczące zgodności z poprzednimi wersjami

Dodawanie pola typu Duża liczba do tabeli

Typ danych Duża liczba (osiem bajtów) zapewnia o wiele większy zakres obliczeń niż typ danych Liczba (cztery bajty). Na przykład typ danych Liczba ma zakres od -2^31 do 2^31-1, a typ danych Duża liczba ma zakres od -2^63 do 2^63-1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do typów danych i właściwości pól.

Po dodaniu pola typu Duża liczba do tabeli i zapisaniu projektu tabeli typ danych Duża liczba jest efektywnie uruchamiany i baza danych nie będzie już zgodna z poprzednimi wersjami programu Access. Przed zapisaniem projektu tabeli jest wyświetlane powiadomienie z ostrzeżeniem, w razie gdyby konieczne było zachowanie zgodności bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uwagi dotyczące zgodności z poprzednimi wersjami.

Początek strony

Tworzenie połączenia z zewnętrzną bazą danych obsługującą typ danych SQL_BIGINT oraz importowanie danych z takiej bazy

Używając typu danych Duża liczba, można także wydajnie pracować z połączonymi lub importowanymi danymi, takimi jak baza danych programu SQL Server, w której jest używany typ danych bigint. Zanim typ danych Duża liczba był obsługiwany, program Access konwertował równoważny typ danych na typ danych Krótki tekst.

Dzięki udostępnieniu typu danych Duża liczba dla operacji łączenia i importowania, można tworzyć połączenia z zewnętrznymi źródłami danych i importować z tych źródeł, używając sterownika ODBC, który obsługuje typ danych SQL_BIGINT, w tym klucz podstawowy oparty na tym typie danych. Można na przykład za pomocą sterownika ODBC zainstalowanego z systemem Windows nawiązać połączenie z tymi zewnętrznymi źródłami danych lub z innymi bazami danych w formacie pliku programu Access 2016 (accdb) z polami typu Duża liczba.

Włączanie obsługi typu danych Duża liczba

Domyślnie typ danych Duża liczba nie jest włączony dla operacji łączenia i importowania. Możesz jednak jawnie włączyć obsługę, ustawiając opcję programu Access Obsługuj typ danych Bigint dla tabel połączonych/importowanych. Podczas próby ustawienia tej opcji jest wyświetlane powiadomienie z ostrzeżeniem, w razie gdyby konieczne było zachowanie zgodności bazy danych. Po ustawieniu tej opcji baza danych nie będzie już zgodna z poprzednimi wersjami programu Access.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie opcji użytkownika dla bieżącej bazy danych i Uwagi dotyczące zgodności z poprzednimi wersjami.

Istniejące tabele nie są automatycznie konwertowane

Włączenie obsługi typu danych Duża liczba nie zmienia automatycznie typu danych istniejących tabel. Operacje łączenia lub importowania dla źródła danych przy użyciu sterownika ODBC obsługującego typ danych SQL_BIGINT (np. typ danych bigint programu SQL Server) mogły być już wcześniej wykonywane. W obu przypadkach program Access konwertował dane pole na typ danych Krótki tekst. Aby zmienić typ danych na dużą liczbę, wykonaj następujące czynności:

Tabela połączona    Włącz opcję obsługi typu danych BigInt, a następnie odśwież tabele połączone za pomocą Menedżera tabel połączonych (wybierz pozycję Dane zewnętrzne > Menedżer tabel połączonych, wybierz odpowiednie tabele, a następnie wybierz przycisk OK). Spowoduje to przekonwertowanie typu danych kolumny z krótkiego tekstu na dużą liczbę.

Tabela importowana    Zmień pole zawierające typ danych Krótki tekst na typ danych Duża liczba (otwórz tabelę w widoku projektu, zaznacz pole w kolumnie Typ danych, wybierz pozycję Duża liczba z listy typów danych, a następnie zapisz zmiany).

Początek strony

Opis znaczenia obsługi typu danych Duża liczba

Zanim zaczniesz używać typu danych Duża liczba musisz wiedzieć, jaki wpływ może to mieć na Twoje bazy danych programu Access.

Oznaczanie formatu pliku programu Access 2007–2016 (accdb) sygnaturą programu Access 2016

Podsumowując, istnieją dwa sposoby włączania obsługi typu danych Duża liczba: dodanie do tabeli lokalnej pola z typem danych Duża liczba i ustawienie opcji programu Access Obsługuj typ danych BigInt dla tabel połączonych/importowanych. Jakkolwiek włączysz obsługę typu danych Duża liczba, spowoduje to trwałą zmianę bazy danych, której nie można odwrócić. W każdym przypadku program Access wyświetla komunikat z ostrzeżeniem przed wprowadzeniem zmiany.

W rzeczywistości włączenie typu danych Duża liczba znakuje format pliku programu Access 2007–2016 (accdb) sygnaturą programu Access 2016. Oznakowanie formatu pliku bazy danych znaczy, że w formacie pliku została wprowadzona określona zmiana, wersja bazy danych została podwyższona, ale poza tym format pliku pozostaje ten sam. Podczas próby otwarcia bazy danych w programie Access 2013 lub Access 2016 program Access odczytuje sygnaturę w następujący sposób:

 • Jeśli wersja bazy danych jest niższa niż 16.7, typ danych Duża liczba nie został włączony i można otworzyć bazę danych.

 • Jeśli baza danych ma wersję 16.7 lub nowszą, typ danych Duża liczba został włączony i bazę danych można otworzyć tylko w programie Access 2016.

Podsumowanie obsługi typu danych Duża liczba dla wersji produktu

W poniższej tabeli wymieniono możliwe sytuacje, które mogą wystąpić podczas korzystania z typu danych Duża liczba dla różnych wersji produktu. Pamiętaj, że włączenie ma miejsce wtedy, gdy dodajesz typ danych Duża liczba do tabeli i zapisujesz projekt lub ustawiasz opcję włączenia łączenia i importowania.

Porada: Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania numeru wersji produktu, zobacz Która wersja pakietu Office jest używana?

Stan typu danych Duża liczba

Wersja produktu: numer wersji programu Access 2013 i Access 2016 niższy niż 16.0.7812

Wersja produktu: numer wersji programu Access 2016 to 16.0.7812 lub wyżej

Włączone

Nie można otworzyć bazy danych i jest wyświetlany komunikat o błędzie z linkiem do Pomocy.

Aby obejść ten problem, zobacz „Usuwanie obsługi typu danych Duża liczba z bazy danych w formacie pliku programu Access 2007–2016”

Można otworzyć bazę danych.

Pola tabeli lokalnej zdefiniowane za pomocą typu danych Duża liczba są traktowane jako duże liczby.

Można odświeżać tabele połączone. Jeśli kolumny były wcześniej traktowane jako typ danych Krótki tekst, są one automatycznie konwertowane na typ danych Duża liczba.

Niewłączone

Można otworzyć bazę danych.

Można odświeżać tabele połączone. Jeśli kolumny w tabeli połączonej są oparte na typie danych BigInt i zostały przekonwertowane na typ danych Krótki tekst, takie pozostaną.

Wersja pliku bazy danych pozostaje bez zmian.

Można otworzyć bazę danych.

Można odświeżać tabele połączone. Jeśli kolumny w tabeli połączonej są oparte na typie danych BigInt i zostały przekonwertowane na typ danych Krótki tekst, to takie pozostaną.

Wersja pliku bazy danych pozostaje bez zmian.

Uwaga: Typ danych Duża liczba w żadnych okolicznościach nie jest obsługiwany przez formaty plików programu Access (mdb) starsze niż format pliku programu Access 2007–2016.

Ustalanie, czy dla bazy danych programu Access włączono typ danych Duża liczba

Być może odziedziczysz bazę danych programu Access i zechcesz ustalić, czy typ danych Duża liczba został włączony. Możesz wykonać następujące czynności:

Sprawdzenie paska tytułu    Jeśli baza danych została oznakowana, na pasku tytułu widnieje informacja <nazwa bazy danych> (Access 2016). W przeciwnym razie na pasku tytułu widnieje informacja <nazwa bazy danych> (Access 2007–2016).

Sprawdzenie programowe Wyświetl bieżący numer wersji bazy danych. Naciśnij klawisze CTRL+G, aby wyświetlić okno bezpośrednie języka Visual Basic, naciśnij pozycję ?CurrentDb().Version, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zwrócona wartość jest mniejsza niż 16.7, obsługa nie jest włączona. Jeśli zwrócona wartość jest równa 16.7 lub więcej, obsługa jest włączona.

Początek strony

Uwagi dotyczące zgodności z poprzednimi wersjami

Ważne jest poznanie środowiska swojej bazy danych, jeśli chcesz zachować zgodność z poprzednimi wersjami różnych formatów plików. Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich formatów plików programu Access, zobacz Którego formatu pliku programu Access mam użyć?

Oto trzy alternatywne rozwiązania, które należy rozważyć.

Obsługa bieżącego środowiska formatu pliku udostępnionej bazy danych

Aby obsługiwać środowisko formatu pliku udostępnionej bazy danych za pomocą baz danych w formacie pliku programu Access 2007–2016 (accdb) i wcześniejszych formatach plików (mdb), wykonaj następujące czynności:

Dodawanie obsługi typu danych Duża liczba do bazy danych w formacie pliku programu Access 2007–2016

Aby dodać obsługę typu danych Duża liczba do bazy danych w formacie pliku programu Access 2007–2016 (accdb), wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz bazę danych w programie Access 2016 (16.0.7812 lub nowszym).

 2. Włącz typ danych Duża liczba na potrzeby operacji łączenia i importowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie ustawień sposobu wyświetlania i przechowywania danych w bazie danych.

 3. Odśwież tabele połączone za pomocą Menedżera tabel połączonych (wybierz pozycję Dane zewnętrzne > Menedżer tabel połączonych, wybierz odpowiednie tabele, a następnie wybierz przycisk OK).

  LUB

  Dodaj pole z typem danych Duża liczba do tabeli i zapisz projekt tabeli.

Dzięki temu pola, które miały typ danych Krótki tekst, zostaną przekonwertowane na typ danych Duża liczba.

Usuwanie obsługi typu danych Duża liczba z bazy danych w formacie pliku programu Access 2016

Bazy danych w formacie pliku programu Access 2016 nie można otworzyć za pomocą programu Access w wersji starszej niż Access 2016. Aby obejść ten problem, wykonaj poniższe czynności:

 1. Utwórz nową bazę danych w formacie pliku 2007–2016 i upewnij się, że nie włączono obsługi typu danych Duża liczba dla operacji łączenia i importowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie opcji użytkownika dla bieżącej bazy danych.

 2. W nowej bazie danych zaimportuj żądane obiekty z oryginalnej bazy danych.

 3. W nowej bazie danych utwórz połączenie z tabelami z oryginalnej bazy danych.

Dzięki temu pola, które miały typ danych Duża liczba zostaną przekonwertowane na typ danych Krótki tekst, a nowa baza danych będzie zgodna z poprzednimi wersjami wszystkich formatów plików programu Access 2007–2016 (accdb).

Początek strony

Zobacz też

Wybór pomiędzy 64-bitową a 32-bitową wersją pakietu Office

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×