Koszt budżetowy według planu bazowego (1–10), pola

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – Koszt budżetowy wg planu bazowego) przechowuj według pierwotnie planowanych kwot kosztów budżetowych dla zasoby kosztowe, które są wyraźnie określane jako zasoby budżetowe. Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 1) umożliwia przechowywanie kosztów budżetowych dotyczących zadań, zasobów lub przydziałów zapisanych w planie bazowym Podobnie w przypadku pól Koszt budżetowy wg planu bazowego wg planu bazowego (1 – 10

Zasoby budżetowe są przydzielane tylko do zadanie sumaryczne projektu. Koszt budżetowy można wprowadzić lub przejrzeć na poziomie przydziału zadania sumarycznego projektu lub rzutowany na poziom zadania sumarycznego projektu. Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) zawierają łączną liczbę godzin planowanej pracy dla zadanie, zasobu lub przydział. W okresowe wersjach tych pól są wyświetlane te same godziny rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10).

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczana lub wprowadzona

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztowego do zadanie sumaryczne projektu zasobu budżetowego, a następnie wprowadź koszt zadania w widoku Obciążenie zadaniami lub obciążenie zasobów.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) zawierają $0,00 do momentu ustalenia planu bazowego dla projektu. Po zapisaniu planu bazowego całkowity koszt budżetowy jest kopiowany do odpowiedniego pola Koszt budżetowy według planu bazowego danego zadania. Używane pole Koszt budżetowy według planu bazowego (na przykład koszt budżetowy wg planu bazowego) zależy od zapisanego planu bazowego (na przykład plan bazowy 3).

Zalecane zastosowania    W arkuszu zadań Pokaż zadanie sumaryczne projektu i Dodaj jedno z pól Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) i pole Koszt budżetowy, aby porównać koszt budżetowy według planu bazowego z bieżącym kosztem budżetu. Warto też porównać koszt budżetowy jednej linii bazowej z inną. Przeglądając odchylenia, możesz sprawdzić, jak koszty budżetowe zmieniają się w całym okresie trwania projektu.

Przykład    Na początku projektu — dwa miesiące temu Zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie, a drugi plan bazowy został zapisany jako plan bazowy 1. Od tego czasu wprowadzono dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy z planem bazowym 2. Teraz należy porównać pole Koszt budżetowy wg planu Bazowego2 z bieżącym polem koszt budżetowy. W arkuszu zadań jest wyświetlane zadanie sumaryczne projektu, a następnie Dodaj pole Koszt budżetowy wg planu Bazowego2 oraz pole Koszt budżetowy.

Spostrzeżenia    Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) zawierają informacje dotyczące zasobów kosztowych, ale nie dotyczące zasobów służbowych ani zasobów materiałowych. Aby wyświetlić ogólne informacje o pracach budżetowych według planu bazowego dotyczące zasobów służbowych, które zostały przydzielone do zadania sumarycznego projektu, Dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego (1 – 10) do arkusza zadań.

Aby wyświetlić zadanie sumaryczne projektu, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Na karcie Widok zaznacz pole wyboru Pokaż zadanie sumaryczne projektu .

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędzia wskaż polecenie śledzenie, a następnie kliknij polecenie Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — Plan bazowy lub plan bazowy 1 do 10 linii bazowych. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiedniego pola Koszt budżetowy według planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego nadal można edytować koszt budżetowy według planu bazowego. Jednak edytowane wartości planu bazowego nie spowodują ponownego obliczenia pól Koszt budżetowy według planu bazowego. Zapisanie planu bazowego polega na przechwyceniu "migawki" planu projektu w momencie. Edytowanie wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i prowadzić do mylących wniosków z analizy wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczana lub wprowadzona

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztowego do zadanie sumaryczne projektu zasobu budżetowego, a następnie wprowadź koszt zadania w widoku Obciążenie zadaniami lub obciążenie zasobów.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) zawierają $0,00 do momentu ustalenia planu bazowego dla projektu. Po zapisaniu planu bazowego całkowity koszt budżetowy jest kopiowany do odpowiedniego pola Koszt budżetowy według planu bazowego dla tego zasobu. Używane pole Koszt budżetowy według planu bazowego (na przykład koszt budżetowy wg planu bazowego) zależy od zapisanego planu bazowego (na przykład plan bazowy 3).

Zalecane zastosowania    W arkuszu zasobów Dodaj jedno z pól Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) i pole Koszt budżetowy, aby porównać koszt budżetowy według planu bazowego z bieżącym kosztem budżetu. Warto też porównać koszt budżetowy jednej linii bazowej z inną. Przeglądając odchylenia, możesz sprawdzić, jak koszty budżetowe zmieniają się w całym okresie trwania projektu.

Przykład    Na początku projektu — dwa miesiące temu Zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie, a drugi plan bazowy został zapisany jako plan bazowy 1. Od tego czasu wprowadzono dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy z planem bazowym 2. Teraz należy porównać pole Koszt budżetowy wg planu Bazowego2 z bieżącym polem koszt budżetowy. W arkuszu zasobów zostanie wyświetlone zadanie sumaryczne projektu, a następnie pole Koszt budżetowy wg planu Bazowego2 oraz pole Koszt budżetowy.

Spostrzeżenia    Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) zawierają informacje dotyczące zasobów kosztowych, ale nie dotyczące zasobów służbowych ani zasobów materiałowych. Aby wyświetlić ogólne informacje o pracach budżetowych według planu bazowego dotyczące zasobów służbowych, które zostały przydzielone do zadania sumarycznego projektu, Dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego (1 – 10) do arkusza zasobów.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędzia wskaż polecenie śledzenie, a następnie kliknij polecenie Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — Plan bazowy lub plan bazowy 1 do 10 linii bazowych. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiedniego pola Koszt budżetowy według planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego nadal można edytować koszt budżetowy według planu bazowego. Jednak edytowane wartości planu bazowego nie spowodują ponownego obliczenia pól Koszt budżetowy według planu bazowego. Zapisanie planu bazowego polega na przechwyceniu "migawki" planu projektu w momencie. Edytowanie wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i prowadzić do mylących wniosków z analizy wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczana lub wprowadzona

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztowego do zadanie sumaryczne projektu zasobu budżetowego, a następnie wprowadź koszt zadania w widoku Obciążenie zadaniami lub obciążenie zasobów.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) zawierają $0,00 do momentu ustalenia planu bazowego dla projektu. Po zapisaniu planu bazowego całkowity koszt budżetowy jest kopiowany do odpowiedniego pola Koszt budżetowy według planu bazowego dla przydział. Używane pole Koszt budżetowy według planu bazowego (na przykład koszt budżetowy wg planu bazowego) zależy od zapisanego planu bazowego (na przykład plan bazowy 3).

Zalecane zastosowania    W widoku Obciążenie zadaniami lub obciążenie zasobów Dodaj jedno z pól Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) i pole Koszt budżetowy, aby porównać koszt budżetowy według planu bazowego z bieżącym kosztem budżetu. Warto też porównać koszt budżetowy jednej linii bazowej z inną. Przeglądając odchylenia, możesz sprawdzić, jak koszty budżetowe zmieniają się w całym okresie trwania projektu.

Przykład    Na początku projektu — dwa miesiące temu Zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie, a drugi plan bazowy został zapisany jako plan bazowy 1. Od tego czasu wprowadzono dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy z planem bazowym 2. Teraz należy porównać pole Koszt budżetowy wg planu Bazowego2 z bieżącym polem koszt budżetowy. W widoku Obciążenie zadaniami w części arkuszowej widoku są wyświetlane kolumny Koszt budżetowy wg planu Bazowego2 oraz kolumna koszt budżetowy.

Spostrzeżenia    Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) zawierają informacje dotyczące zasobów kosztowych, ale nie dotyczące zasobów służbowych ani zasobów materiałowych. Aby wyświetlić ogólne informacje o pracach budżetowych według planu bazowego dotyczące zasobów służbowych, które zostały przypisane do zadania sumarycznego projektu, Dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego (1 – 10) do widoku Obciążenie zadaniami lub obciążenie zasobów.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędzia wskaż polecenie śledzenie, a następnie kliknij polecenie Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — Plan bazowy lub plan bazowy 1 do 10 linii bazowych. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiedniego pola Koszt budżetowy według planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego nadal można edytować koszt budżetowy według planu bazowego. Jednak edytowane wartości planu bazowego nie spowodują ponownego obliczenia pól Koszt budżetowy według planu bazowego. Zapisanie planu bazowego polega na przechwyceniu "migawki" planu projektu w momencie. Edytowanie wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i prowadzić do mylących wniosków z analizy wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zadań

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczana lub wprowadzona

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztowego do zadanie sumaryczne projektu zasobu budżetowego, a następnie wprowadź koszt zadania w widoku Obciążenie zadaniami lub obciążenie zasobów.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) zawierają $0,00 do momentu ustalenia planu bazowego dla projektu. Po zapisaniu planu bazowego ta wartość jest kopiowana do odpowiedniego pola okresowego przydziału koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10). Używane pole Koszt budżetowy według planu bazowego (na przykład koszt budżetowy wg planu bazowego) zależy od zapisanego planu bazowego (na przykład plan bazowy 3).

Zalecane zastosowania    W widoku Obciążenie zadaniami w menu Format kliknij polecenie Style szczegółów . Aby wyświetlić pole Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10 ) w części grafiku widoku, Przenieś odpowiednie pole Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10 ) do pola Pokaż te pola . Pokazuje podział kosztu budżetowego według planu bazowego dla zadania sumarycznego projektu rozłożonego w czasie. Jeśli w widoku jest również wyświetlane pole Koszt budżetowy, możesz porównać pierwotnie zaplanowany okresowy koszt budżetowy z kosztem budżetu bieżącego.

Przykład    Na początku projektu — dwa miesiące temu Zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie, a drugi plan bazowy został zapisany jako plan bazowy 1. Od tego czasu wprowadzono dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy z planem bazowym 2. Teraz należy porównać okresowe pole Koszt budżetowy wg planu bazowego z bieżącym polem koszt budżetowy w zadaniu sumarycznym projektu. W widoku Obciążenie zadaniami można dodać zarówno pole Koszt budżetowy wg planu Bazowego2, jak i pole Koszt budżetowy do części grafiku widoku.

Spostrzeżenia    Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) zawierają informacje dotyczące zasobów kosztowych, ale nie dotyczące zasobów służbowych ani zasobów materiałowych. Aby wyświetlić okresowe informacje o pracy budżetowanej według planu bazowego dotyczące zasobów pracy lub materiałów, które zostały przypisane do zadania sumarycznego projektu, Dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego (1 – 10) do części grafiku widoku Obciążenie zadaniami.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędzia wskaż polecenie śledzenie, a następnie kliknij polecenie Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — Plan bazowy lub plan bazowy 1 do 10 linii bazowych. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiedniego pola Koszt budżetowy według planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego nadal można edytować koszt budżetowy według planu bazowego. Jednak edytowane wartości planu bazowego nie spowodują ponownego obliczenia pól Koszt budżetowy według planu bazowego. Zapisanie planu bazowego polega na przechwyceniu "migawki" planu projektu w momencie. Edytowanie wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i prowadzić do mylących wniosków z analizy wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), okresowe pola zasobów

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczana lub wprowadzona

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztowego do zadanie sumaryczne projektu zasobu budżetowego, a następnie wprowadź koszt zadania w widoku Obciążenie zadaniami lub obciążenie zasobów.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) zawierają $0,00 do momentu ustalenia planu bazowego dla projektu. Po zapisaniu planu bazowego projektu wartość ta jest zapisywana w polu zasobu koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10). Używane pole Koszt budżetowy według planu bazowego (na przykład koszt budżetowy wg planu bazowego) zależy od zapisanego planu bazowego (na przykład plan bazowy 3).

Zalecane zastosowania    W widoku Obciążenie zasobów kliknij pozycję Style szczegółów w menu Format . Umożliwia wyświetlenie odpowiedniego pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10 ) w części grafiku widoku w celu przejrzenia kosztu planowanego budżetu w czasie. Po dodaniu pola Koszt budżetowy możesz porównać oryginalny plan z bieżącymi kosztami budżetu.

Przykład    Na początku projektu — dwa miesiące temu Zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie, a drugi plan bazowy został zapisany jako plan bazowy 1. Od tego czasu wprowadzono dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy z planem bazowym 2. Teraz należy porównać okresowe pole Koszt budżetowy wg planu bazowego z bieżącym polem koszt budżetowy według kosztu przydziału sumarycznego projektu. W widoku Obciążenie zasobów jest wyświetlane zadanie sumaryczne projektu, a następnie Dodaj pole Koszt budżetowy wg planu Bazowego2 oraz pole Koszt budżetowy.

Spostrzeżenia    Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) zawierają informacje dotyczące zasobów kosztowych, ale nie dotyczące zasobów służbowych ani zasobów materiałowych. Aby wyświetlić okresowe informacje o pracy budżetowanej według planu bazowego dotyczące zasobów pracy lub materiałów, które zostały przypisane do zadania sumarycznego projektu, Dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego (1 – 10) do części grafiku widoku Obciążenie zasobów.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędzia wskaż polecenie śledzenie, a następnie kliknij polecenie Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — Plan bazowy lub plan bazowy 1 do 10 linii bazowych. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiedniego pola Koszt budżetowy według planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego nadal można edytować koszt budżetowy według planu bazowego. Jednak edytowane wartości planu bazowego nie spowodują ponownego obliczenia pól Koszt budżetowy według planu bazowego. Zapisanie planu bazowego polega na przechwyceniu "migawki" planu projektu w momencie. Edytowanie wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i prowadzić do mylących wniosków z analizy wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego (1–10), okresowe pola przydziałów

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczana lub wprowadzona

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztowego do zadanie sumaryczne projektu zasobu budżetowego, a następnie wprowadź koszt dla przydział w widoku Obciążenie zadaniami lub obciążenie zasobów.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) zawierają $0,00 do momentu ustalenia planu bazowego dla projektu. Po zapisaniu planu bazowego projektu okresowe koszty budżetowe są kopiowane do odpowiedniego pola okresowego przydziału koszt budżetowy według planu bazowego (1 – 10). Używane pole Koszt budżetowy według planu bazowego (na przykład koszt budżetowy wg planu bazowego) zależy od zapisanego planu bazowego (na przykład plan bazowy 3).

Zalecane zastosowania    W widoku Obciążenie zadaniami lub obciążenie zasobów w menu Format kliknij polecenie Style szczegółów . Aby wyświetlić pole Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10 ) w części grafiku widoku, Przenieś odpowiednie pole Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10 ) do pola Pokaż te pola . Teraz możesz przejrzeć wybrany plan bazowy według kosztu budżetowego. Jeśli dodasz również pole Koszt budżetowy, możesz porównać wybrany plan bazowy z bieżącymi kosztami budżetu. Warto też porównać koszt budżetowy jednej linii bazowej z inną.

Przykład    Na początku projektu — dwa miesiące temu Zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie, a drugi plan bazowy został zapisany jako plan bazowy 1. Od tego czasu wprowadzono dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy z planem bazowym 2. Następnie należy porównać okresowe pole Koszt budżetowy wg planu Bazowego2 z bieżącym polem koszt budżetowy. W widoku Obciążenie zadaniami w części grafiku widoku są wyświetlane kolumny Koszt budżetowy wg planu Bazowego2 oraz kolumna koszt budżetowy.

Spostrzeżenia    Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego (1 – 10) zawierają informacje dotyczące zasobów kosztowych, ale nie dotyczące zasobów służbowych ani zasobów materiałowych. Aby wyświetlić okresowe informacje o pracy budżetowanej według planu bazowego dotyczące pracy lub zasobów materiałowych przydzielonych do zadania sumarycznego projektu, Dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego (1 – 10) do części grafiku widoku Obciążenie zadaniami lub obciążenie zasobów.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędzia wskaż polecenie śledzenie, a następnie kliknij polecenie Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — Plan bazowy lub plan bazowy 1 do 10 linii bazowych. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiedniego pola Koszt budżetowy według planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego nadal można edytować koszt budżetowy według planu bazowego. Jednak edytowane wartości planu bazowego nie spowodują ponownego obliczenia pól Koszt budżetowy według planu bazowego. Zapisanie planu bazowego polega na przechwyceniu "migawki" planu projektu w momencie. Edytowanie wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i prowadzić do mylących wniosków z analizy wariancji.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×