Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Koszt umożliwiają wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu prognozowanego), obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na praca wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami praca pozostała.

Istnieje kilka kategorii pól Koszt.

Typ danych    Waluta

Koszt (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Podczas tworzenia zadania koszt jest taka sama, jak pozostały koszt, czyli wartości pracy pozostałej, pomnożone przez skumulowane koszty przydzielonych zasobów. Koszt jest obliczany stawka standardowa, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i kosztu naliczanego danego zasobu i ilości pracy przydzielonej do wszystkich zasobów dla zadania. Koszty stałe dla zadania także zostaną dodane do tego pola. praca rzeczywista lub koszt rzeczywisty rzeczywistej nad tym zadaniem, program Microsoft Office Project oblicza koszt, dodając koszt rzeczywisty do kosztu pozostałego.

Koszt = Koszt rzeczywisty + Koszt pozostały

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt do arkusza zadań umożliwia przeglądanie bieżących kosztów całkowitych zadania, na które składają się koszt rzeczywisty i koszt pozostały.

Przykład    Dwóm zasobom, mającym stawkę godzinową 20 zł, przydzielono 10 godzin pracy nad zadaniem. W chwili rozpoczęcia zadania koszt wynosił więc 200 zł. W związku z wykazaną rzeczywistą pracą zasobów liczba ta jest korygowana. W chwili ukończenia zadania koszt całkowity jest równy kosztowi rzeczywistemu.

Uwagi    Oprócz opcji obliczania kosztów przez program Project, istnieje możliwość ich samodzielnego wprowadzania lub modyfikowania. W takim przypadku program Project przenosi różnicę między wartością wprowadzoną a wartością poprzednią do pola Koszt stały.

Koszt (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po dodaniu zasobu do projektu, koszt wynosi 0,00, dopóki zasób jest przydzielony do zadań. Po dokonaniu przydziałów koszt jest obliczana w oparciu o stawka standardowa, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i kosztu naliczanego danego zasobu i ilości pracy przydzielonej zasobowi do zadania. praca rzeczywista lub koszt rzeczywisty rzeczywistej na dla wszystkich przydziałów zasobu, program Project oblicza koszt, dodając koszt rzeczywisty do pozostały koszt.

Koszt = Koszt rzeczywisty + Koszt pozostały

Zalecane zastosowania    Pole Koszt można dodać do widok zasobów, aby przeglądać koszt całkowity zasobu łączący na bieżąco koszty rzeczywiste i pozostałe.

Przykład    Śledzony jest koszt zasobu o stawce 20 zł za godzinę. Zasobowi przydzielono 15 różnych zadań w czas trwania całego projektu. Pola Koszt można użyć w dowolnym momencie, aby sprawdzić całkowity koszt tego zasobu zawierający koszt rzeczywisty i pozostały wszystkich przydzielonych zadań.

Koszt (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Gdy przydział jest tworzony, koszt jest identyczny z kosztem pozostałym, który jest wartością pozostałej pracy pomnożoną przez stawkę kosztów zasobu. W miarę raportowania praca rzeczywista lub koszt rzeczywisty przydziału program Project oblicza koszt, dodając koszt rzeczywisty do kosztu pozostałego.

Koszt = Koszt rzeczywisty + Koszt pozostały

Koszt jest obliczany z stawka standardowa i stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i kosztu naliczanego danego zasobu i ilości pracy przydzielonej zasobowi do zadania. Koszty użycia dla zasobów także zostaną dodane do tego pola.

Zalecane zastosowania    Pole Koszt należy dodać do części arkuszwidok Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, aby wyświetlić lub filtr aktualny koszt przydziału, łącząc na bieżąco rzeczywiste i pozostałe koszty.

Przykład    Przydział składa się z 10 godzin dla zasobu ze stawką 20 zł za godzinę. Na początku przydziału koszt jest równy 200 zł. Gdy zasób raportuje pracę rzeczywistą, liczba ta jest odpowiednio dopasowywana. Na końcu przydziału koszt całkowity jest równy kosztowi rzeczywistemu.

Koszt, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Podczas tworzenia zadania koszt jest taka sama, jak pozostały koszt, czyli wartości pracy pozostałej, pomnożone przez skumulowane koszty przydzielonych zasobów. Koszt jest obliczany stawka standardowa, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i kosztu naliczanego danego zasobu i ilości pracy przydzielonej do wszystkich zasobów dla zadania. Koszty stałe dla zadania także zostaną dodane do tego pola. praca rzeczywista lub koszt rzeczywisty rzeczywistej nad tym zadaniem, program Project oblicza koszt, dodając koszt rzeczywisty do kosztu pozostałego.

Koszt = Koszt rzeczywisty + Koszt pozostały

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt do okresowej części widok Obciążenie zadaniami pozwala wyświetlić bieżący koszt całkowity zadania przez zestawienie rzeczywistych i pozostałych kosztów.

Przykład    Janusz i Krzysztof zostali wyznaczeni do wykonania zadania „Pisanie oferty”, które według harmonogramu wymaga 16 godzin pracy, od poniedziałku do czwartku. stawka standardowa każdego z nich wynosi 20 zł za godzinę. Praca została rozłożona w czasie po 4 godziny pracy przez 4 kolejne dni. Jeśli doda się pole Koszt do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami, można zobaczyć, że od poniedziałku do czwartku, zgodnie z harmonogramem, okresowe koszty tego zadania wyniosą po 80 zł, kolejno przez cztery dni.

Koszt, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po dodaniu zasobu do projektu, pole Koszt zawiera wartość 0,00 do momentu zasób jest przydzielony do zadań. Po dokonaniu przydziałów koszt jest obliczana w oparciu o stawka standardowa, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i kosztu naliczanego dla danego zasobu i ilości pracy przydzielonej zasobowi do zadania. praca rzeczywista lub koszt rzeczywisty rzeczywistej na dla wszystkich przydziałów zasobu, program Project oblicza koszt, dodając koszt rzeczywisty do pozostały koszt.

Koszt = Koszt rzeczywisty + Koszt pozostały

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt do okresowej części widok Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie aktualnego całkowitego kosztu zasobu łączącego na bieżąco rzeczywiste i pozostałe koszty.

Przykład    Joannie przydzielono 15 różnych zadań w czas trwania całego projektu przy stawce 10 zł za godzinę. Pole Koszt dodano do okresowej części widoku Użycie zasobu, aby obejrzeć oczekiwany koszt pracy Joanny według harmonogramu. Jeśli dla Joanny zaplanowano 8 godzin pracy dziennie, widoczna będzie okresowa wartość kosztu 80 zł (8 godzin po 10 zł za godzinę) dla każdego dnia pracy. Jeśli Joannie przydzielono mniej jednostki przydziału, są wyświetlane mniejsze wartości kosztu. Jeśli zaplanowano praca w nadgodzinach, wartości kosztu mogą być wyższe.

Koszt, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W chwili wyznaczania przydziału koszt wynosi tyle samo, co pozostały koszt, który jest równy iloczynowi wartości pracy pozostałej i stawki kosztu zasobu. W miarę raportowania praca rzeczywista lub koszt rzeczywisty przydziału program Project oblicza koszt, dodając koszt rzeczywisty do kosztu pozostałego. Wielkość ta jest rozłożona w czas trwania danego przydziału według harmonogramu.

Koszt = Koszt rzeczywisty + Koszt pozostały

Koszt jest obliczany stawka standardowa, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i kosztu naliczanego danego zasobu i ilości pracy przydzielonej zasobowi do zadania. Koszty użycia dla zasobów także zostaną dodane do tego pola.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt do części okresowej widok Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie bieżącego koszt całkowity przydziału, czyli aktualnej sumy kosztów rzeczywistych i pozostałych.

Przykład    Janusz został przydzielony do zadania „Pisanie oferty”, które według harmonogramu wymaga 16 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. stawka standardowa Janusza wynosi 20 zł za godzinę po 4 godziny pracy przez 4 dni. Dodanie pola Koszt do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu pozwala stwierdzić, że od poniedziałku do czwartku koszt według harmonogramu wynosi 80 zł dziennie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×