Koszt według planu bazowego (1–10), pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W polach kosztu według planu bazowego (1–10) przechowywany jest całkowity planowany koszt zadania, zasobu lub przydziału. Pole Koszt według planu bazowego 1 zawiera koszt planowanego zadania, zasobu lub przydziału zapisany przy użyciu opcji Koszt według planu bazowego 1. Analogicznie pola od Koszt według planu bazowego 2 do Koszt według planu bazowego 10 zawierają planowane koszty zadań, zasobów lub przydziałów dla opcji od Koszt według planu bazowego 2 do Koszt według planu bazowego 10. Koszty według planu bazowego określa się też czasem jako budżet końcowy (BK) — pole wartości wypracowanej. Wersje okresowe tych pól pokazują rozkład wartości w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Koszt wg planu bazowego (1–10).

Typ danych     Waluta

Koszt wg planu bazowego 1-10 (, pola zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania     Koszt według planu bazowego jest obliczany jako suma planowanych kosztów wszystkich przydzielonych zasobów plus koszty stałe skojarzonymi z tym zadaniem. To jest taka sama, jak zawartość pola Koszt po zapisaniu planu bazowego.

Koszt według planu bazowego = (Praca * Stawka standardowa) + (Praca w nadgodzinach * Stawka za pracę w nadgodzinach) + Koszt użycia zasobu + Koszt stały zadania

Użycie poszczególnych pól kosztu planu bazowego (Koszt według planu bazowego 1, Koszt według planu bazowego 2 i tak dalej) zależy od zapisanego planu bazowego (na przykład Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól zadania Koszt wg planu bazowego 1-10 do widoku zadania zapisano więcej niż jeden plan bazowy, a chcesz przeanalizować koszty zadania według planu bazowego. Koszty według planu bazowego stają się dostępne po ustawieniu informacji o kosztach przydzielonych zasobów i ustawianie planu bazowego danego zadania. Porównać koszt według planu bazowego pola Koszt do określenia, czy koszty zadania mieszczą się w ramach budżetu. Używając wielu planów bazowych można także porównać koszty według planu bazowego zapisane w różnych punktach w projekcie.

Przykład     Na początku projektu utworzono zadanie o 10-godzinnym czasie trwania i przydzielono do niego pojedynczy zasób ze stawką 20 zł za godzinę. Gdy zapisywano pierwszy plan bazowy, koszt zadania według planu bazowego, zgodnie z ustawieniem pola Koszt według planu bazowego, wynosił 200 zł. Od tego czasu w projekcie wprowadzono modyfikacje i aktualnie zadanie ma 20-godzinny czas trwania. Używając pola Plan bazowy 1 należy zapisać kolejny plan bazowy. Obecnie koszt zadania wynosi 400 zł i wartość ta jest zapisana w polu zadania Koszt według planu bazowego 1.

Uwagi    Pola kosztu według planu bazowego zawierają wartość 0 zł do momentu zapisania odpowiedniego planu bazowego. Plan bazowy można zapisać w dowolnym momencie w czasie trwania projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Należy wybrać żądany plan bazowy — Plan bazowy (1–10). Bieżące koszty całkowite zadań zostaną skopiowane do odpowiednich pól kosztu według planu bazowego.

Edycja zawartości pól kosztu według planu bazowego nie wpływa na obliczenia kosztów zadań według planu bazowego ani na okresowe koszty zadań według planu bazowego.

Koszty według planu bazowego nie zmieniają się po zapisaniu planu bazowego, nawet w przypadku zmiany wartości pracy.

Koszt wg planu bazowego 1-10 (, pola zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania     Koszt według planu bazowego jest obliczany jako suma planowanych kosztów zasobu, włącznie z pracą według harmonogramu, pracą w nadgodzinach według harmonogramu oraz wszystkimi kosztami użycia dla całej pracy przydzielonej do zasobu. Po zapisaniu planu bazowego zawartość tego pola staje się taka sama jak pola Koszt.

Koszt wg planu bazowego = (Praca * Stawka standardowa) + (Praca w nadgodzinach * Stawka za pracę w nadgodzinach) + Koszt użycia

Użycie poszczególnych pól kosztu planu bazowego (Koszt wg planu bazowego 1, Koszt wg planu bazowego 2 i tak dalej) zależy od tego, który plan bazowy został zapisany (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania     Dodanie jednego z pól zasobu Koszt wg planu bazowego 1-10 do widoku zasobów zapisano więcej niż jeden plan bazowy i chcesz przeanalizować koszty według planu bazowego dla zasobów. Koszty według planu bazowego dla zasobu stają się dostępne po ustawieniu informacji o kosztach dla zasobu i zapisywanie planu bazowego dla zadania, które przydzielono do zasobu. Porównanie koszt według planu bazowego z pola Koszt do określenia, czy koszty zasobu mieszczą się w ramach budżetu. Wiele planów bazowych umożliwia również porównać koszty według planu bazowego zapisane w różnych punktach w projekcie.

Przykład    Na początku projektu trzeba było zasobu wynosi 20 zł za godzinę przydzielono do 10 różnych zadań, czyli łącznie 100 godzin. Dlatego po zapisaniu pierwszego planu bazowego koszt według planu bazowego tego zasobu wynosił 2000 zł. Od czasu zapisania pierwszego planu bazowego wprowadzono zmiany w projekcie, a stawki zasobu została zmieniona na 25 zł za godzinę. Możesz zapisać inny plan bazowy, używając planu bazowego 1. Teraz koszt według planu bazowego tego zasobu jest 2500 zł i jest on zapisany w polu zasobu Koszt wg planu bazowego 1.

Uwagi    Pola kosztu według planu bazowego zawierają wartość 0 zł do momentu zapisania odpowiedniego planu bazowego. Plan bazowy można zapisać w dowolnym momencie w czasie trwania projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Należy wybrać żądany plan bazowy — Plan bazowy (1–10). Bieżące koszty całkowite zasobów zostaną skopiowane do odpowiednich pól kosztu według planu bazowego.

Edycja zawartości pól kosztów według planu bazowego nie wpływa na obliczenia kosztów zasobów według planu bazowego ani na okresowe koszty zasobów według planu bazowego.

Koszty według planu bazowego nie zmieniają się po zapisaniu planu bazowego, nawet w przypadku zmiany wartości pracy.

Koszt wg planu bazowego 1-10 (, pola przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Koszt według planu bazowego jest obliczany jako suma planowanych kosztów przydziału, włącznie z pracą według harmonogramu, za pracę w nadgodzinach według harmonogramu i koszty użycia dla przydziału. To jest taka sama, jak zawartość pola Koszt po zapisaniu planu bazowego.

Koszt wg planu bazowego = (Praca * Stawka standardowa) + (Praca w nadgodzinach * Stawka za pracę w nadgodzinach) + Koszt użycia

Użycie poszczególnych pól kosztu według planu bazowego (Koszt według planu bazowego 1, Koszt według planu bazowego 2 i tak dalej) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania     Dodanie jednego z pól przydziału Koszt wg planu bazowego 1-10 do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu zapisano więcej niż jeden plan bazowy i chcesz przeanalizować koszty według planu bazowego dla przydziałów. Koszty według planu bazowego dla przydziału stają się dostępne po ustawieniu informacji o kosztach dla zasobu, przydzieleniu zasobu do zadania i zapisywanie planu bazowego projektu. Porównać koszt według planu bazowego pola Koszt do ustalenia, czy przydziału jest w ramach budżetu. Używając wielu planów bazowych można także porównać koszty według planu bazowego zapisane w różnych punktach w projekcie.

Przykład     Na początku projektu dodano zasób ze stawką 20 zł za godzinę do zadania, którego czas trwania wynosi 10 godzin. Po zapisaniu pierwszego planu bazowego koszt według planu bazowego dla przydziału wynosił 200 zł, zgodnie z wartością przechowywaną w polu przydziału Koszt według planu bazowego. Dwa miesiące później w projekcie wprowadzono zmiany. Zasób ma teraz stawkę 25 zł za godzinę. Używając Planu bazowego 1 można zapisać kolejny plan bazowy. Teraz koszt według planu bazowego dla przydziału wynosi 250 zł. Wartość ta jest przechowywana w polu przydziału Koszt według planu bazowego 1.

Uwagi    Pola kosztu według planu bazowego zawierają wartość 0 zł do momentu zapisania odpowiedniego planu bazowego. Plan bazowy można zapisać w dowolnym momencie w czasie trwania projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Należy wybrać żądany plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy (1–10). Bieżące koszty całkowite przydziałów zostaną skopiowane do odpowiednich pól kosztu według planu bazowego.

Edycja zawartości pola kosztu według planu bazowego nie wpływa na obliczanie kosztu planu bazowego zadania lub zasobu ani na okresowe koszty według planu bazowego dla przydziału.

Koszty według planu bazowego nie zmieniają się po zapisaniu planu bazowego, nawet w przypadku zmiany wartości pracy.

Koszt wg planu bazowego 1-10 (okresowe pola zadań)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego, okresowe pola Koszt dla przydziału są kopiowane do okresowych pól Koszt według planu bazowego. Są to koszty zadania, które zawierają ilość pracy według harmonogramu, pracy w nadgodzinach według harmonogramu i koszty użycia przydzielonych zasobów, oraz koszty stałe dla zadania, rozkładany na czas trwania zadania.

Użycie poszczególnych pól kosztu według planu bazowego (Koszt według planu bazowego 1, Koszt według planu bazowego 2 i tak dalej) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania     Dodanie jednego z pól zadania Koszt wg planu bazowego 1-10 do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami zapisano więcej niż jeden plan bazowy i chcesz przeanalizować okresowe koszty według planu bazowego dla zadania. Koszty według planu bazowego dla zadania stają się dostępne po ustawieniu informacji o kosztach przydzielonych zasobów i zapisywanie planu bazowego. Porównać koszt według planu bazowego pola Koszt do określenia, czy koszty zadania mieszczą się w ramach budżetu. Używając wielu planów bazowych można także porównać koszty według planu bazowego zapisane w różnych punktach w projekcie.

Przykład    Na początku projektu Marcin i Krzysztof zostały przypisane do zadania "Pisanie oferty", które zostało zaplanowane 16 godzin pracy od poniedziałku do czwartek. Stopa dla nich wynosi 20 zł / godz. Harmonogram jako 4 godziny pracy dla każdego z 4 dni, okresowy koszt według harmonogramu wynosi 80 zł dla każdego z 4 dni. Po zapisaniu pierwszego planu bazowego okresowy koszt został zapisany w polu Koszt według planu bazowego. Od dostosowaniu projektu i poprawieniu obydwie stawki zasobów na 25 zł / godz. Możesz zapisać inny plan bazowy, używając planu bazowego 1. Teraz planowany koszt dla tego zadania wynosi 100 zł dla każdego dnia, a te informacje są przechowywane w polu Koszt wg planu bazowego 1.

Uwagi     Edycja zawartości pól kosztu według planu bazowego nie wpływa na obliczenia kosztów zasobów lub zadań według planu bazowego ani na okresowe koszty zadania według planu bazowego.

Koszt wg planu bazowego 1-10 (okresowe pola zasobów)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego, okresowe pola Koszt dla zasobu są kopiowane do okresowych pól Koszt według planu bazowego, które mogą być wyświetlane w widoku użycie zasobu lub Obciążenie zadaniami. Są to koszty zasobów, które zawierają ilość pracy według harmonogramu, pracy w nadgodzinach według harmonogramu i koszty użycia pracy przydzielonej zasobowi, rozkładany na czas trwania zadania.

Użycie poszczególnych pól kosztu według planu bazowego (Koszt według planu bazowego 1, Koszt według planu bazowego 2 i tak dalej) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól zasobu Koszt wg planu bazowego 1-10 do części okresowej widoku użycie zasobu zapisano więcej niż jeden plan bazowy i chcesz przeanalizować okresowe koszty według planu bazowego dla zasobów. Koszty według planu bazowego dla zasobu stają się dostępne po ustawieniu informacji o kosztach dla zasobu i zapisywanie planu bazowego zadania zasobu przydzielono. Porównanie koszt według planu bazowego z pola Koszt do określenia, czy koszty zasobu mieszczą się w ramach budżetu. Używając wielu planów bazowych można także porównać koszty według planu bazowego zapisane w różnych punktach w projekcie.

Przykład     Na początku projektu Joanna, której stawka wynosi 10 zł za godzinę, a pracuje 8 godzin dziennie, została przydzielona na czas trwania projektu do 15 różnych zadań. Planowana okresowa wartość kosztu wynosiła 80 zł (8 godzin przy stawce 10 zł za godzinę) za każdy dzień roboczy. Przy zapisywaniu pierwszego planu bazowego planowany okresowy koszt został zapisany w polu zasobu Koszt według planu bazowego. Od czasu zapisania pierwszego planu bazowego w projekcie wprowadzono modyfikacje polegające między innymi na tym, że Joanna pracuje 4 godziny dziennie. Używając pola Plan bazowy 1, zapisano kolejny plan bazowy. Obecnie planowany koszt dla Joanny wynosi 40 zł (4 godziny przy stawce 10 zł za godzinę) za każdy dzień roboczy. Informacje te są przechowywane w okresowym polu zasobu Koszt według planu bazowego 1.

Uwagi     Edycja zawartości pól kosztu według planu bazowego nie wpływa na obliczenia kosztów zasobów lub zadań według planu bazowego ani na okresowe koszty zasobu według planu bazowego.

Koszt wg planu bazowego 1-10 (okresowe pola przydziałów)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego okresowe pola Koszt dla przydziału są kopiowane do odpowiednich okresowych według planu bazowego koszt pól, które mogą być wyświetlane w widoku użycie zasobu lub Obciążenie zadaniami. Są koszty przydziału, które zawierają ilość pracy według harmonogramu, pracy w nadgodzinach według harmonogramu i koszty użycia dla przydziału program rozkładany na czas trwania zadania.

Użycie poszczególnych pól kosztu według planu bazowego (Koszt według planu bazowego 1, Koszt według planu bazowego 2 i tak dalej) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania     Dodanie jednego z pól przydziału Koszt wg planu bazowego 1-10 do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu zapisano więcej niż jeden plan bazowy i chcesz przeanalizować okresowe koszty według planu bazowego dla przydziałów. Koszt według planu bazowego dla przydziału stają się dostępne po ustawieniu informacji o kosztach dla zasobu, przydzieleniu zasobu do zadania i ustawianie planu bazowego. Porównaj pole Koszt według planu bazowego z pola Koszt do ustalenia, czy przydziału jest w ramach budżetu. Używając wielu planów bazowych można także porównać koszty według planu bazowego zapisane w różnych punktach w projekcie.

Przykład     Na początku projektu Marcinowi przydzielono zadanie „Pisanie oferty”, które według harmonogramu wymaga 16 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Stawka standardowa Marcina wynosi 20 zł za godzinę. Według harmonogramu praca nad zadaniem ma być wykonywana 4 godziny dziennie w każdym z 4 dni, więc koszt okresowy wynosi 80 zł za każdy dzień. Po zapisaniu pierwszego planu bazowego okresowy koszt według harmonogramu dla przydziału był przechowywany w polu przydziału Koszt według planu bazowego. Od pierwszego zapisania planu bazowego w projekcie wprowadzono zmiany i stawka Marcina została zmodyfikowana na 25 zł za godzinę. Używając Planu bazowego 1 można zapisać kolejny plan bazowy. Teraz koszt według planu bazowego dla przydziału wynosi 100 zł za każdy dzień i te informacje są przechowywane w polu przydziału Koszt według planu bazowego 1.

Uwagi    Edycja zawartości pól kosztu według planu bazowego nie wpływa na obliczenia kosztów zasobów według planu bazowego lub zadań ani na okresowe koszty według planu bazowego dla przydziału.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×