Koszt według planu bazowego, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W polach Koszt wg planu bazowego wyświetlany jest całkowity koszt planowany dla zadania, zasobu na wszystkie przydzielone zadania lub dla pracy, którą zasób powinien wykonać realizując zadanie. Koszty według planu bazowego określa się też czasem jako budżet końcowy (BK) — pole wartości wypracowanej. Wersje okresowe tych pól pokazują rozkład wartości w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Koszt według planu bazowego.

Typ danych    Waluta

Koszt według planu bazowego (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Koszt według planu bazowego jest obliczany jako suma planowanych kosztów wszystkich przydzielonych zasobów plus koszty stałe skojarzonymi z tym zadaniem. To jest taka sama, jak zawartość pola Koszt po zapisaniu planu bazowego.

Koszt według planu bazowego = (Praca * Stawka standardowa) + (Praca w nadgodzinach * Stawka za pracę w nadgodzinach) + Koszt użycia zasobu + Koszt stały zadania

Zalecane zastosowania    Informacje o kosztach według planu bazowego stają się dostępne po ustawieniu informacji o kosztach przydzielonych zasobów i ustawianie planu bazowego danego zadania. Dodanie pola Koszt według planu bazowego do arkusza zadań umożliwia przeglądanie sumy planowanych kosztów dla zadań. Koszt według planu bazowego danego zadania pozwala ustalić budżet zadania oraz projektu można przeglądać. Umożliwia porównanie wartości w polach Koszt według planu bazowego a kosztem, aby określić, czy zadanie jest nadal zgodnie z planem w ramach budżetu. Pole Odchylenie kosztowe porównanie tych dwóch pól.

Przykład    Czas trwania zadania wynosi 10 godzin, a koszt przydzielonego do niego zasobu wynosi 20 zł za godzinę. Koszt według planu bazowego zadania wyniesie 200 zł. Po ukończeniu zadania w 50 procentach w polu Koszt rzeczywisty zostanie obliczona wartość 100 zł.

Uwagi    Pole Koszt według planu bazowego ma wartość 0 do momentu ustawienia planu bazowego danego projektu. Można to zrobić nawet po rozpoczęciu projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego.

Edycja zawartości pola Koszt według planu bazowego nie ma wpływu na żadne obliczenia kosztów zadania według planu bazowego ani na okresowe koszty według planu bazowego zadania. W przypadku zapisania nowego planu bazowego po edycji kosztów według planu bazowego, wprowadzone wpisy zostają zastąpione wartościami, pochodzącymi z nowego planu bazowego.

Koszt według planu bazowego nie zmienia się po zapisaniu planu bazowego, nawet w przypadku zmiany wartości pracy.

Koszt według planu bazowego (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Koszt według planu bazowego jest obliczany jako suma planowanych kosztów zasobu, włącznie z pracą według harmonogramu, pracą w nadgodzinach według harmonogramu oraz wszystkimi kosztami użycia dla całej pracy przydzielonej do zasobu. Po zapisaniu planu bazowego zawartość tego pola staje się taka sama jak pola Koszt.

Koszt wg planu bazowego = (Praca * Stawka standardowa) + (Praca w nadgodzinach * Stawka za pracę w nadgodzinach) + Koszt użycia

Zalecane zastosowania    Kosztów dla zasobu według planu bazowego stają się dostępne po ustawieniu informacji o kosztach dla zasobu i ustawianie planu bazowego dla zadania, do których zasób jest przydzielony. Dodanie pola Koszt według planu bazowego do arkusza zasobów umożliwia przeglądanie kosztów według planu bazowego dla zasobów. Przejrzyj te koszty według planu bazowego, aby ustalić budżet zasobu. Porównywanie wartości w polach Koszt według planu bazowego a kosztem można określić, czy zadanie jest nadal zgodnie z planem w ramach budżetu. Pole Odchylenie kosztowe za pomocą jeszcze lepiej, aby porównać te dwa pola.

Przykład    Zasób ze stawką 20 zł za godzinę przydzielono do 10 różnych zadań o łącznym czasie trwania 100 godzin. Koszt według planu bazowego wyniesie 2000 zł.

Uwagi    Pole Koszt według planu bazowego ma wartość 0 do momentu ustawienia planu bazowego danego projektu. Można to zrobić nawet po rozpoczęciu projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego.

Edycja zawartości pola Koszt według planu bazowego nie wpływa na obliczenia kosztów zasobów według planu bazowego ani na okresowe koszty zasobu według planu bazowego. Jeżeli po edycji kosztów według planu bazowego zapisany zostanie inny plan bazowy, zmiany zostaną zastąpione przez nowe wartości planu bazowego.

Koszt według planu bazowego nie zmienia się po zapisaniu planu bazowego, nawet w przypadku zmiany wartości pracy.

Koszt według planu bazowego (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Koszt planu bazowego jest obliczany jako suma planowanych kosztów przydziału, włącznie z pracą według harmonogramu, pracą w nadgodzinach według harmonogramu oraz wszystkimi kosztami użycia dla przydziału. Po zapisaniu planu bazowego zawartość tego pola staje się taka sama jak pola Koszt.

Koszt wg planu bazowego = (Praca * Stawka standardowa) + (Praca w nadgodzinach * Stawka za pracę w nadgodzinach) + Koszt użycia

Zalecane zastosowania    Informacje o kosztach według planu bazowego dla przydziału staje się dostępne po ustawieniu informacji o kosztach dla zasobu, przydzieleniu zasobu do zadania i ustawianie planu bazowego projektu. Dodanie pola Koszt według planu bazowego do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu umożliwia przeglądanie sumy planowanych kosztów całkowitych dla przydziałów. Koszt według planu bazowego dla przydziału pozwala ustalić budżet zadania oraz projektu można przeglądać. Umożliwia porównanie wartości w polach Koszt według planu bazowego a kosztem można określić, czy zadanie jest nadal zgodnie z planem w ramach budżetu. Pole Odchylenie kosztowe porównanie tych dwóch pól.

Przykład    Zasób ze stawką 20 zł za godzinę dodaje się do zadania o czasie trwania 10 godzin. Koszt według planu bazowego dla przydziału wyniesie 200 zł.

Uwagi    Pole Koszt według planu bazowego ma wartość 0 do momentu ustawienia planu bazowego danego projektu. Można to zrobić nawet po rozpoczęciu projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego.

Edycja zawartości pola Koszt według planu bazowego nie wpływa na obliczanie kosztu planu bazowego zadania lub zasobu ani na okresowe koszty planu bazowego dla przydziału. Jeżeli zapisze się inny plan bazowy po edycji kosztów planu bazowego, dokonane zmiany zostaną zastąpione nowymi wartościami planu bazowego.

Koszt według planu bazowego nie zmienia się po jego zapisaniu, nawet w przypadku zmiany wartości pracy.

Koszt według planu bazowego (okresowe pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego okresowe pola kosztu danego przydziału są kopiowane do pól okresowych Koszt według planu bazowego. Są to koszty zadania obejmujące pracę według harmonogramu, pracę w nadgodzinach według harmonogramu oraz koszty użycia przydzielonych zasobów, razem z innymi kosztami stałymi w zadaniu, rozdzielanymi w czasie trwania danego zadania.

Zalecane zastosowania    Informacje o kosztach według planu bazowego stają się dostępne po ustawieniu informacji o kosztach przydzielonych zasobów i Ustaw plan bazowy projektu. Dodanie pola Koszt według planu bazowego do grafiku widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie informacji o kosztach według planu bazowego. Przejrzyj koszt według planu bazowego danego zadania pozwala ustalić budżet zadania oraz projektu. Porównanie wartości w polach Koszt według planu bazowego a kosztem, aby określić, czy zadanie jest nadal zgodnie z planem w ramach budżetu. Pole Odchylenie kosztowe porównanie tych dwóch pól.

Przykład    Marcin i Krzysztof zostali przydzieleni do zadania „Napisanie oferty", na które w harmonogramie przeznaczono 16 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Stawka obu pracowników wynosi 20 zł za godzinę. Po dokonaniu okresowego podziału, po 4 godziny pracy przez 4 dni, okresowy koszt według harmonogramu dla każdego z nich jest równy 80 zł dziennie. Po ustawieniu planu bazowego okresowy koszt według harmonogramu jest kopiowany jako koszt według planu bazowego zadania.

Uwagi    Edycja zawartości pola Koszt według planu bazowego nie ma wpływu na obliczenia kosztu według planu bazowego zadania lub zasobu ani na inne okresowe koszty według planu bazowego tego zadania. Zapisanie nowego planu bazowego, już po edytowaniu kosztów według planu bazowego, powoduje, że dotychczasowe wartości są zastępowane wartościami z nowego planu bazowego.

Koszt według planu bazowego (okresowe pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego okresowe pola Koszt dla danego zasobu są kopiowane do okresowych pól Koszt według planu bazowego, które mogą być wyświetlone w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu. Są to koszty zasobu obejmujące pracę według harmonogramu, pracę w nadgodzinach według harmonogramu i koszty użycia dla całej pracy przydzielonej do zasobu, rozłożone w czasie trwania zadania.

Zalecane zastosowania    Informacje o kosztach według planu bazowego tego zasobu staje się dostępna po ustawieniu informacji o kosztach dla zasobu i ustawianie planu bazowego dla zadania, które przydzielono do zasobu. Dodanie pola Koszt według planu bazowego do części okresowej widoku użycie zasobu umożliwia wyświetlanie informacji o kosztach według planu bazowego. Koszt według planu bazowego tego zasobu ustalić budżet dla zasobu można przeglądać. Umożliwia porównanie wartości w polach Koszt według planu bazowego a kosztem, aby określić, czy zadanie jest nadal zgodnie z planem w ramach budżetu. Pole Odchylenie kosztowe porównanie tych dwóch pól.

Przykład     Joannie przydzielono 15 różnych zadań w czasie trwania projektu przy stawce 10 zł za godzinę. Jeżeli dla Joanny zaplanowano w harmonogramie 8 godzin dziennie, zaplanowane okresowe wartości kosztów wynoszą 80 zł (8 godzin po 10 zł za godzinę) na każdy dzień pracy. Jeżeli Joannie przydzielono mniej jednostek przydziału, można stwierdzić mniejsze wartości kosztu. Jeżeli zaplanowano pracę w nadgodzinach, można stwierdzić wyższe wartości kosztu. Po ustawieniu planu bazowego okresowy koszt według harmonogramu jest kopiowany jako koszt według planu bazowego dla tego zasobu.

Uwagi    Edycja zawartości pola Koszt według planu bazowego nie wpływa na obliczenia kosztu zadania lub zasobu według planu bazowego ani okresowych kosztów według planu bazowego dla zasobu. Jeżeli po edycji kosztów planu bazowego zapisany zostanie inny plan bazowy, edytowane wartości zostaną nadpisane przez nowe wartości planu bazowego.

Koszt według planu bazowego (okresowe pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego okresowe pola Koszt danego przydziału są kopiowane do okresowych pól Koszt według planu bazowego, które mogą być wyświetlone w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu. Są to koszty przydziału obejmujące pracę według harmonogramu, pracę w nadgodzinach według harmonogramu i koszty użycia przydziału, rozłożone w czasie trwania danego zadania.

Zalecane zastosowania    Kosztem informacje dotyczące przydziału według planu bazowego stają się dostępne po ustawieniu informacji o kosztach dla zasobu, przydzieleniu zasobu do zadania i ustawianie planu bazowego projektu. Dodanie pola Koszt według planu bazowego do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu do wyświetlania informacji koszt według planu bazowego. Koszt według planu bazowego dla przydziału pozwala ustalić budżet zadania oraz projektu można przeglądać. Umożliwia porównanie wartości w polach Koszt według planu bazowego a kosztem, aby określić, czy zadanie jest nadal zgodnie z planem w ramach budżetu. Pole Odchylenie kosztowe porównanie tych dwóch pól.

Przykład     Marcin został przydzielony do zadania „Napisanie oferty", na które w harmonogramie przeznaczono 16 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Stawka zasadnicza Marcina wynosi 20 zł za godzinę. Po dokonaniu okresowego podziału, po 4 godziny pracy przez 4 dni, okresowy koszt według harmonogramu jest równy 80 zł na dzień. Po ustawieniu planu bazowego okresowy koszt według harmonogramu jest kopiowany jako koszt według planu bazowego przydziału.

Uwagi    Edycja zawartości pola Koszt według planu bazowego nie wpływa na obliczanie kosztu planu bazowego zadania lub zasobu ani na okresowe koszty planu bazowego dla przydziału. Jeżeli zapisze się inny plan bazowy po edycji kosztów planu bazowego, dokonane zmiany zostaną zastąpione nowymi wartościami planu bazowego.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×