Microsoft Power Query dla programu Excel — pomoc

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Dodatek Power Query zapewnia odnajdowanie, przekształcanie i wzbogacanie danych pulpitu do chmury.

Standardowe funkcje dodatku Power Query

Łatwe odnajdowanie, łączenie i uściślanie danych pod kątem lepszej analizy w programie Excel.

* Konkretne numery wersji ogólnodostępnych (GA, General Availability) to Power Query 1.5.3296.2082 i Power Query 2.10.3547.461.

Więcej informacji na temat dodatku Power Query dla programu Excel

Wprowadzenie

Dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel oferuje intuicyjny interfejs użytkownika umożliwiający odnajdowanie, przekształcanie i wzbogacanie danych.

Wprowadzenie

Możesz udostępniać zapytania i zarządzać nimi, a także wyszukiwać dane w swojej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania zapytań, zobacz udostępnianie zapytań.

Wprowadzenie do dodatku Microsoft Power Query dla programu Excel

Dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel oferuje intuicyjny interfejs użytkownika umożliwiający odnajdowanie, przekształcanie i wzbogacanie danych.

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Dodatek Power Query umożliwia importowanie do programu Excel danych pochodzących z wielu źródeł. Po nawiązaniu połączenia ze źródłem danych można kształtować dane zgodnie z wymaganiami analizy danych.

Kształtowanie danych

Można kształtować dane z wielu źródeł, edytując kroki zapytania zgodnie z wymaganiami analizy danych.

Dodawanie zapytania do arkusza programu Excel

Dane z zapytania można wstawić w arkuszu programu Excel. Wstawiając dane z zapytania, można wybrać opcję ładowania zapytania do modelu danych programu Excel.

Samouczki

Dodatek Power Query — podstawowe informacje

W tym samouczku dowiesz się, jak pobrać i przekształcić tabelę danych ze strony sieci Web.

Łączenie danych z wielu źródeł danych

W tym samouczku zaimportujesz dane z lokalnego pliku programu Excel zawierającego informacje o produkcie i ze źródła strumieniowego OData zawierającego informacje o zamówieniu produktu. Wykonasz procedurę przekształcenia i agregacji oraz połączysz dane z obu źródeł, aby utworzyć raport Łączna sprzedaż dla każdego produktu i roku.

Przy użyciu Edytora zapytań

Wprowadzenie do Edytora zapytań

Za pomocą Edytora zapytań można poruszać się wśród danych oraz definiować i wykonywać operacje przekształcania danych w źródle danych.

Modyfikowanie formuły

Można modyfikować formuły inne niż te skojarzone z konstruktorem lub można zmienić istniejącą formułę.

Edytowanie ustawień kroków zapytania

W okienku Kroki można dodawać, edytować, usuwać kroki zapytania lub zmieniać ich kolejność, aby zmienić sposób przekształcania danych.

Odświeżanie zapytania

Odświeżenie zapytania umożliwia zaimportowanie do tabeli najnowszych danych bez konieczności ponownego tworzenia zapytania.

Filtrowanie, sortowanie i grupowanie danych

Filtrowanie tabeli

Filtrowanie tabeli powala zmniejszyć rozmiar wyników zapytania przez wykluczenie wierszy lub kolumn na podstawie wielkości, wartości lub warunku.

Sortowanie tabeli

Sortowanie wierszy tabeli w wynikach zapytania umożliwia porządkowanie wierszy na podstawie kryteriów, takich jak wartość alfabetyczna lub liczbowa jednej lub wielu kolumn, albo w kolejności rosnącej lub malejącej.

Grupowanie wierszy w tabeli

Wartości z wielu wierszy można grupować w jedną wartość, grupując wiersze na podstawie wartości w jednej lub kilku kolumnach. Aby uzyskać więcej informacji na temat grupowania wierszy, zobacz samouczek Łączenie danych z wielu źródeł danych.

Kształtowanie danych w zapytaniu

Kształtowanie lub przekształcanie zapytania

Kształtowanie danych z wielu źródeł danych może się odbywać przez dodawanie, usuwanie lub edytowanie kroków zapytania zgodnie z wymaganiami analizy danych.

Usuwanie duplikatów

Umożliwia usunięcie z tabeli wszystkich wierszy, w których wartości w wybranych kolumnach są duplikatami wcześniejszych wartości. Wiersz z pierwszym wystąpieniem danej wartości nie jest usuwany.

Usuwanie wierszy z błędami

Z zapytania można usuwać wiersze z błędami.

Poziomy prywatności

Poziomy prywatności określają stopień izolacji jednego źródła danych od pozostałych źródeł danych.

Praca z kolumnami

Wstawianie kolumny niestandardowej do tabeli

W bieżącym zapytaniu można wstawić indeks lub kolumnę niestandardową (ze zdefiniowaną przez siebie formułą).

Agregowanie danych z kolumny

Agregować można dane z dowolnej kolumny zawierającej skojarzoną tabelę w celu pokazania wyników operacji grupowej, takiej jak m.in. Suma, Liczność, Średnia, Minimum i Maksimum.

Scalanie kolumn

W zapytaniu można scalić wartości z dwóch lub więcej kolumn do pojedynczej kolumny.

Podwyższanie poziomu wiersza do poziomu nagłówków kolumn

Umożliwia podnoszenie poziomu wiersza do poziomu nagłówków kolumn.

Usuwanie kolumn

W zapytaniu można usuwać wybrane kolumny lub używać polecenia Usuń inne kolumny.

Zmienianie nazwy kolumny

Nazwę kolumny źródła danych można zmienić. W zapytaniu zostanie użyta nowa nazwa kolumny.

Zamienianie wartości

Umożliwia zamianę jednej wartości na inną w wybranych kolumnach.

Dzielenie kolumny tekstu

Kolumnę tekstu można podzielić na wiele kolumn na dwa sposoby: według ogranicznika lub liczby znaków.

Anulowanie przestawienia kolumn

Umożliwia przekształcenie zaznaczonych kolumn w pary atrybutów i wartości.

Łączenie danych z zapytań pokrewnych

Łączenie wielu zapytań

Dodatek Power Query umożliwia bezproblemowe łączenie wielu zapytań przez ich scalanie lub dołączanie. Operacje Scal i Dołącz są wykonywane w przypadku wszelkich zapytań mających postać tabeli, niezależnie od źródła, z którego pochodzą dane.

Scalanie zapytań

Operacja Scal powoduje utworzenie nowego zapytania z dwóch istniejących zapytań.

Dołączanie zapytań

Operacja Dołącz umożliwia utworzenie nowego zapytania, które zawiera wszystkie wiersze z pierwszego zapytania, a za nimi wszystkie wiersze z drugiego zapytania.

Rozwijanie kolumny zawierającej powiązaną tabelę

Rozwijając kolumnę zawierającą skojarzoną tabelę, można wyświetlać powiązane dane. Można wyodrębnić wszystkie lub określone wartości kolumny w powiązanej tabeli.

Udostępnianie zapytań [Power Query w wersji 2.10]

Udostępnianie zapytań

Po połączeniu z wymaganymi źródłami danych i ulepszeniu danych zgodnie z zapotrzebowaniem (filtrowanie, kształtowanie i przekształcanie) metadane wynikowego zestawu można udostępnić wszystkim lub określonym użytkownikom w przedsiębiorstwie jako zapytanie w dodatku Power Query.

Zarządzanie zapytaniami udostępnionymi

Wyświetlanie i aktualizowanie zapytań udostępnionych

Wyświetlając i aktualizując zapytania udostępnione, można edytować ich definicje lub metadane.

Wyświetlanie zapytań i zarządzanie nimi w skoroszycie

Zapytaniami można zarządzać w skoroszycie programu Excel z jednego miejsca.

Znajdowanie i używanie zapytania udostępnionego

Znajdowanie i używanie zapytania udostępnionego

Dzięki funkcjom znajdowania i używania zapytania udostępnionego można korzystać z danych źródłowych w tych zapytaniach na potrzeby analizy danych i raportowania.

Wyświetlanie analizy użycia zapytań udostępnionych

Co to jest Administracja usługi Power BI?

Podczas zarządzania zapytaniami udostępnionymi w dodatku Power Query można wyświetlać analizę użycia tych zapytań.

Zapytania zaawansowane

Tworzenie zapytania zaawansowanego

Za pomocą języka formuł w dodatku Power Query można tworzyć zapytania zaawansowane.

Kategorie formuł w dodatku Power Query

Dokumentacja

Ustawienia źródeł danych

Dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel umożliwia zapisanie poświadczenia źródła danych (tożsamości związanej z logowaniem) dla każdego użytego połączenia źródła danych i poziomu prywatności źródła danych.

Przewodnik po kartach wstążki dodatku Power Query

Informacje o formułach dodatku Power Query

Formuły w dodatku Power Query służą do wykonywania operacji, takich jak gromadzenie lub przekształcanie danych.

Kategorie formuł w dodatku Power Query

Specyfikacje i ograniczenia dodatku Power Query

Rozwiązywanie problemów

Internacjonalizacja

Dodatek Power Query udostępnia różne funkcje internacjonalizacji pozwalające przedstawić wizualizację danych z uwzględnieniem odpowiednich ustawień regionalnych. W systemach operacyjnych Windows ustawienia regionalne to zestaw informacji dotyczących preferencji użytkownika w zakresie języka, środowiska i/lub konwencji kulturowych.

Szyfrowanie dla rozwiązań mobilnych

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Dodatek Power Query opiera się na wytycznych dotyczących mobilności kryptograficznej, zgodnie z procesem Microsoft SDL, szyfrując poświadczenia lokalne za pomocą funkcji DPAPI.

Microsoft Power Query — warunki użytkowania usługi

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×