We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Odwoływanie wiadomości polega na pobraniu wysłanej wiadomości ze skrzynek pocztowych adresatów, którzy jeszcze jej nie otworzyli. Istnieje również możliwość zamiany wiadomości. Jeśli na przykład pominięto załącznik, można wycofać wiadomość, a następnie wysłać jej zmienioną wersję z potrzebnym plikiem.

Funkcja odwoływania wiadomości jest dostępna po kliknięciu przycisku Wyślij i jest dostępna tylko wtedy, gdy zarówno Ty, jak i adresat macie konto e-mailMicrosoft 365 lub konto e-mail programu Microsoft Exchange w tej samej organizacji. Na przykład nie można odwołać wiadomości wysłanej do lub z konta usługi Hotmail, Gmail lub live.com. 

Aby odwołać i zamienić wiadomość

 1. W okienko folderów po lewej stronie okna programu Outlook wybierz folder Elementy wysłane .

 2. Otwórz wiadomość, którą chcesz odwołać. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć wiadomość. Zaznaczenie wiadomości w celu wyświetlenia jej w okienku odczytu nie umożliwia jej odwołania.

 3. Jeśli masz Klasyczną Wstążkę, na karcie Wiadomość wybierz pozycję Akcje > Odwołaj tę wiadomość.  Odwoływanie wiadomości Jeśli masz Wstążkę uproszczoną, wybierz kartę Wiadomość, a następnie wybierz pozycję Więcej poleceń (...). Wskaż pozycję Akcje i wybierz pozycję Odwołaj tę wiadomość
  Wybierz pozycję Odwołaj tę wiadomość

  Uwagi: 

  • Jeśli nie widać polecenia Odwołaj tę wiadomość, prawdopodobnie nie masz konta programu Exchange lub funkcja nie jest dostępna w Twojej organizacji.

  • Nie można odwołać wiadomości chronionej przez usługę Azure Information Protection.

  • Nie można odwołać wiadomości w Outlook w sieci Web.

 4. Kliknij opcję Usunąć nieprzeczytane kopie tej wiadomości? lub Usunąć nieprzeczytane kopie i zastąpić je nową wiadomością?, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno Odwoływanie tej wiadomości

 5. Jeśli wysyłasz zmienioną wersję wiadomości, utwórz ją, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Aby sprawdzić odwołanie

Skuteczność zastosowanej funkcji odwołania wiadomości jest uzależniona od ustawień adresata w programie Outlook. W poniższej tabeli zaprezentowano pięć scenariuszy:

Akcja

Wynik

Wysłano wiadomość do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Na komputerze adresata, w obszarze Śledzenie zostało zaznaczone pole wyboru Automatycznie przetwarzaj wezwania na spotkania oraz odpowiedzi na wezwania na spotkania i ankiety.

Uwaga: Aby wyświetlić to ustawienie, > Opcje>Poczta. Przewiń do sekcji Śledzenie .

Do skrzynki odbiorczej adresata jest dostarczana zarówno wiadomość oryginalna, jak i wiadomość zastępująca.

Przy założeniu, że nie odczytano oryginalnej wiadomości, zostanie ona usunięta, a adresat zostanie poinformowany, że nadawca usunął wiadomość ze skrzynki pocztowej adresata.

Uwaga: Jeśli oryginalna wiadomość została oznaczona jako przeczytana (w ramach analizowanego scenariusza wyświetlanie wiadomości w okienku odczytu nie jest traktowane jako przeczytanie) w momencie przetwarzania żądania jej odwołania, adresat zostanie poinformowany, że nadawca chce usunąć wiadomość. Wiadomość jednak pozostaje w folderze programu Outlook adresata.

Wysłano wiadomość do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Na komputerze adresata, w obszarze Śledzenie nie zostało zaznaczone pole wyboru Automatycznie przetwarzaj wezwania na spotkania oraz odpowiedzi na wezwania na spotkania i ankiety.

Uwaga: Aby wyświetlić to ustawienie, > Opcje>Poczta. Przewiń do sekcji Śledzenie .

Do skrzynki odbiorczej adresata jest dostarczana zarówno wiadomość oryginalna, jak i wiadomość zastępująca.

Na komputerze adresata wystąpi jedno z następujących zdarzeń:

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość zastępującą, wiadomość oryginalna zostanie usunięta, a adresat otrzyma powiadomienie, że nadawca usunął wiadomość z jego skrzynki pocztowej.

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość oryginalną, odwołanie zakończy się niepowodzeniem i dostępna będzie zarówno wiadomość oryginalna, jak i zastępująca.

Uwaga: Jeśli oryginalna wiadomość została oznaczona jako przeczytana (w ramach analizowanego scenariusza wyświetlanie wiadomości w okienku odczytu nie jest traktowane jako przeczytanie) w momencie przetwarzania żądania jej odwołania, adresat zostanie poinformowany, że nadawca chce usunąć wiadomość. Wiadomość jednak pozostaje w folderze programu Outlook adresata.

Wysłano wiadomość do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Wiadomość oryginalna na komputerze adresata jest przenoszona ręcznie lub przy użyciu reguły ze skrzynki odbiorczej do innego folderu, a wiadomość zastępująca pozostaje w skrzynce odbiorczej (lub także jest przenoszona do innego folderu).

Jeśli wiadomość zastępująca i wiadomość oryginalna będą się znajdować w oddzielnych folderach, adresat otrzyma wiadomość z informacją o niepowodzeniu próby odwołania wiadomości. To działanie jest niezależne od konfiguracji programu Outlook i stanu odczytu wiadomości.

Adresat będzie mógł odczytać zarówno wiadomość oryginalną, jak i wiadomość nową.

Wysłano wiadomość do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Obie wiadomości na komputerze adresata są przenoszone ręcznie lub przy użyciu reguły do tego samego folderu. W wyniku tej akcji zachowanie programu Outlook jest podobne do zachowania w przypadku, gdy nie jest skonfigurowane automatyczne przetwarzanie wiadomości.

Na komputerze adresata wystąpi jedno z następujących zdarzeń:

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość zastępującą, wiadomość oryginalna jest usuwana, a adresat otrzymuje powiadomienie, że nadawca usunął wiadomość z jego skrzynki pocztowej.

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość oryginalną, odwołanie kończy się niepowodzeniem i dostępna jest zarówno wiadomość oryginalna, jak i wiadomość nowa.

Przesłano wiadomość do folderu publicznego. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Zostanie wykonana jedna z następujących czynności:

 • Jeśli adresat czytający wiadomość zastępującą ma dostęp do odczytu wszystkich elementów w folderze publicznym i nie przeczytał wiadomości oryginalnej, odwołanie kończy się powodzeniem i w folderze pozostaje tylko nowa wiadomość. Nadawca otrzymuje powiadomienie o pomyślnym odwołaniu wiadomości.

 • Jeśli adresat już oznaczył wiadomość oryginalną jako przeczytaną, nadawca jest informowany o niepowodzeniu odwołania, a usuwana jest tylko wiadomość zastępująca.

Jeśli wiadomość zastępująca zostanie otwarta przez użytkownika z innymi prawami dostępu do folderu publicznego, odwołanie kończy się niepowodzeniem, a użytkownik otrzymuje powiadomienie o niepowodzeniu odwołania. W folderze publicznym pozostaje zarówno wiadomość oryginalna, jak i wiadomość nowa.

 • Jeśli odbiorca przeczyta oryginalną wiadomość, a następnie oznaczy ją jako nieprzeczytaną, zostanie ona potraktowana, jak gdyby nigdy nie została odczytana, a odwołanie zostanie przeprowadzone pomyślnie.

 • W przypadku wiadomości wysyłanych do folderu publicznego o powodzeniu odwołania decydują prawa dostępu adresata, a nie nadawcy.

Ważne:  Pakiet Office 2007 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Aby odwołać i zamienić wiadomość

 1. W widoku Poczta w okienko nawigacji kliknij pozycję Elementy wysłane.

 2. Otwórz wiadomość, którą chcesz odwołać i zamienić.

 3. Na karcie Wiadomość w grupie Akcje kliknij pozycję Inne akcje, a następnie polecenie Odwołaj tę wiadomość.

  Karta Akcje

 4. Kliknij pozycję Usunąć nieprzeczytane kopie i zamienić je na nowe wiadomości? lub Usunąć nieprzeczytane kopie i zamienić je na nowe wiadomości?.

  Uwaga: W przypadku wysyłania wiadomości do dużej liczby osób warto wyczyścić pole wyboru Powiadom o pomyślnym lub niepomyślnym odwołaniu dla każdego adresata.

 5. Jeśli wysyłasz zmienioną wersję wiadomości, utwórz ją, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Jeśli nie widzisz polecenia Odwołaj tę wiadomość, prawdopodobnie nie masz konta programu Exchange Server bądź nie korzystasz z programu Microsoft Office Outlook 2007. Oba te elementy są wymagane do korzystania z funkcji odwoływania.

Typy kont e-mail w profilu programu Outlook możesz sprawdzić w oknie dialogowym Ustawienia kont w programie Outlook.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konfiguracja kont.

 2. Kolumna Typ na karcie Poczta e-mail zawiera listę typów konta dla każdego wpisu.

  Obraz ekranu

Aby sprawdzić odwołanie

Powodzenie lub niepowodzenie odwołania zależy od ustawień adresatów w Microsoft Outlook. W poniższych czterech scenariuszach wyjaśniono, co się dzieje w różnych sytuacjach, a w dodatkowym scenariuszu opisano odwołanie wiadomości wysłanej do folderu publicznego programu Microsoft Exchange.

Akcja

Wynik

Wysłano wiadomość e-mail do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Na komputerze adresata, w obszarze Opcje śledzenia, zaznaczono pole wyboru Przy nadejściu przetwarzaj wezwania i odpowiedzi.

(Aby wyświetlić to ustawienie, w menu Narzędzia kliknij kolejno pozycje Opcje, Opcje e-mail i Opcje śledzenia).

Do skrzynki odbiorczej adresata jest dostarczana zarówno wiadomość oryginalna, jak i wiadomość zastępująca.

Przy założeniu, że nie odczytano oryginalnej wiadomości, zostanie ona usunięta, a adresat poinformowany, że nadawca usunął wiadomość ze skrzynki pocztowej adresata.

Uwaga: Jeśli oryginalna wiadomość została oznaczona jako przeczytana (w ramach analizowanego scenariusza wyświetlanie wiadomości w okienku odczytu nie jest traktowane jako przeczytanie), w momencie przetwarzania żądania jej odwołania adresat zostanie poinformowany, że nadawca chce usunąć wiadomość. Wiadomość pozostanie jednak w folderze programu Outlook adresata.

Wysłano wiadomość e-mail do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Na komputerze adresata, w obszarze Opcje śledzenia, nie zaznaczono pola wyboru Przy nadejściu przetwarzaj wezwania i odpowiedzi.

(Aby wyświetlić to ustawienie, w menu Narzędzia kliknij kolejno pozycje Opcje, Opcje e-mail i Opcje śledzenia).

Do skrzynki odbiorczej adresata jest dostarczana zarówno wiadomość oryginalna, jak i wiadomość zastępująca.

Na komputerze adresata wystąpi jedno z następujących zdarzeń:

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość zastępującą, wiadomość oryginalna zostanie usunięta, a adresat otrzyma powiadomienie, że nadawca usunął wiadomość z jego skrzynki pocztowej.

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość oryginalną, odwołanie zakończy się niepowodzeniem i dostępna będzie zarówno wiadomość oryginalna, jak i zastępująca.

Uwaga: Jeśli oryginalna wiadomość została oznaczona jako przeczytana (w ramach analizowanego scenariusza wyświetlanie wiadomości w okienku odczytu nie jest traktowane jako przeczytanie), w momencie przetwarzania żądania jej odwołania adresat zostanie poinformowany, że nadawca chce usunąć wiadomość. Wiadomość pozostanie jednak w folderze programu Outlook adresata.

Wysłano wiadomość e-mail do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Wiadomość oryginalna na komputerze adresata została przeniesiona ręcznie lub przy użyciu reguły do innego folderu, a wiadomość zastępująca pozostała w skrzynce odbiorczej (lub także została przeniesiona do innego folderu).

O ile wiadomość zastępująca i wiadomość oryginalna będą się znajdować w oddzielnych folderach, adresat otrzyma wiadomość z informacją o niepowodzeniu próby odwołania wiadomości. To działanie jest niezależne od konfiguracji programu Outlook i stanu odczytu wiadomości.

Adresat będzie mógł odczytać zarówno wiadomość oryginalną, jak i wiadomość nową.

Uwaga: Jeśli adresat przeczyta oryginalną wiadomość, po czym oznaczy ją jako nieprzeczytaną, program Outlook uzna, że wiadomość nigdy nie została odczytana i pomyślnie ją odwoła.

Wysłano wiadomość e-mail do adresata. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Obie wiadomości na komputerze adresata zostały przeniesione ręcznie lub przy użyciu reguły do tego samego folderu. W wyniku tej akcji zachowanie programu Outlook jest podobne jak w przypadku, gdy nie skonfigurowano automatycznego przetwarzania wiadomości.

Na komputerze adresata wystąpi jedno z następujących zdarzeń:

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość zastępującą, wiadomość oryginalna jest usuwana, a adresat otrzymuje powiadomienie, że nadawca usunął wiadomość z jego skrzynki pocztowej.

 • Jeśli adresat najpierw otworzy wiadomość oryginalną, odwołanie kończy się niepowodzeniem i dostępna jest zarówno wiadomość oryginalna, jak i wiadomość nowa.

Uwaga: Jeśli adresat przeczytał oryginalną wiadomość, po czym oznaczył ją jako nieprzeczytaną, program Outlook uzna, że wiadomość nigdy nie została odczytana i pomyślnie ją odwoła.

Przesłano wiadomość e-mail do folderu publicznego. Oryginalna wiadomość została odwołana i zastąpiona nową wersją.

Wystąpi jedna z następujących sytuacji:

 • Jeśli adresat czytający wiadomość zastępującą ma dostęp do odczytu wszystkich elementów w folderze publicznym, ale nie przeczytał wiadomości oryginalnej, odwołanie kończy się powodzeniem i w folderze pozostaje tylko nowa wiadomość. Nadawca otrzymuje powiadomienie o pomyślnym odwołaniu wiadomości.

 • Jeśli adresat już oznaczył wiadomość oryginalną jako przeczytaną, nadawca jest informowany o niepowodzeniu odwołania, a usuwana jest tylko wiadomość zastępująca.

Jeśli wiadomość zastępująca zostanie otwarta przez użytkownika z innymi prawami dostępu do folderu publicznego, odwołanie kończy się niepowodzeniem, a użytkownik otrzymuje powiadomienie o niepowodzeniu odwołania. W folderze publicznym pozostaje zarówno oryginalna, jak i nowa wiadomość.

 • Jeśli adresat przeczyta oryginalną wiadomość, po czym oznaczy ją jako nieprzeczytaną, program Outlook uzna, że wiadomość nigdy nie została odczytana i pomyślnie ją odwoła.

 • W przypadku wiadomości wysyłanych do folderu publicznego o powodzeniu odwołania decydują prawa dostępu adresata, a nie nadawcy.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×