Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Zarządzanie prawami do informacji (IRM) pozwala zapobiec drukowaniu, przesyłaniu dalej i kopiowaniu poufnych informacji przez osoby nieautoryzowane. Uprawnienia są przechowywane w prezentacji, w której są uwierzytelniane przez serwer usługi IRM.

Korzystając z usługi IRM w pakiecie Office, możesz zarządzać prawami do plików XML Paper Specification (XPS), a także do następujących typów plików:

 • Prezentacja    .ppt

 • Prezentacja   .pptx

 • Prezentacja pptm z   obsługą makr

 • Szablon   pot

 • Szablon   potx

 • .Potm szablonu z obsługą   makr

 • Pokaż   pliki pps

 • Pokaż   pliki ppsx

 • Pokaz ppsm z obsługą   makr

 • Office thmx   

Uwagi: 

 • Jeśli pliki tych typów zostaną dołączone do wiadomości e-mail podlegającej zarządzaniu prawami w programie Program Outlook, zostaną one także automatycznie objęte zarządzaniem prawami.

 • Dołączenie pliku wiadomości (msg) do wiadomości e-mail podlegającej zarządzaniu prawami nie powoduje objęcia tej wiadomości zarządzaniem prawami. Usługa IRM nie obsługuje zarządzania prawami do plików typu msg.

Konfigurowanie komputera pod kątem usługi IRM

Aby w pakiecie Office można było korzystać z usługi IRM, wymagany jest co najmniej klient Usług zarządzanie prawami dostępu w systemie Windows (RMS) z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Administrator usługi RMS może skonfigurować właściwe dla firmy zasady dotyczące usługi IRM określające, kto może uzyskiwać dostęp do informacji oraz jaki poziom edycji jest dozwolony w przypadku wiadomości e-mail. Na przykład administrator firmy może zdefiniować szablon praw o nazwie „Poufne informacje firmowe”, który określa, że wiadomości e-mail objęte tymi zasadami mogą być otwierane tylko przez użytkowników w domenie firmowej.

Pobieranie uprawnień

Przy pierwszej próbie otwarcia prezentacji z ograniczonymi uprawnieniami musisz połączyć się z serwerem licencji, aby zweryfikować poświadczenia i pobrać licencję użytkowania. Licencja użytkowania określa poziom praw dostępu do pliku. Ten proces jest wymagany w przypadku każdego pliku objętego ograniczonymi uprawnieniami. Oznacza to, że zawartości z ograniczonymi uprawnieniami nie można otworzyć bez licencji użytkowania. Pobieranie uprawnień wymaga, aby pakiet Office wysłał na serwer licencji Twoje poświadczenia (w tym adres e-mail) i informacje o prawach uprawnień. Informacje zawarte w prezentacji nie są wysyłane do serwera licencji.

Ograniczanie uprawnień do zawartości plików

Usługa IRM umożliwia stosowanie ograniczeń dla użytkownika, dla pliku lub dla grupy (uprawnienia oparte na grupach wymagają usługi katalogowej Active Directory do rozszerzenia grupy). Na przykład w dokumencie, który tworzy Anna, może udzielić Heleny uprawnienia do odczytu, ale bez możliwości jego zmiany. Wojciech może następnie udzielić Tomaszowi uprawnienia do edytowania dokumentu. Wojciech może również zdecydować się na zastosowanie pięciodniowego limitu dostępu zarówno Heleny, jak i Tomasza do dokumentu. 

Uprawnienie

 1. Zapisz prezentację.

 2. Przejdź do pozycji Plik > Informacje.

 3. Wybierz pozycję Chroń prezentację, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie wybierz pozycję Ograniczony dostęp.

 4. W oknie dialogowym Uprawnienia wybierz pozycję Ogranicz uprawnienie do tej prezentacji, a następnie przypisz każdemu użytkownikowi odpowiednie poziomy dostępu.

  Liczba dostępnych opcji może być ograniczona, jeśli administrator ustawił niestandardowe zasady uprawnień, których użytkownicy nie mogą zmieniać.

  Poziomy uprawnień

  • Odczyt     Użytkownicy z uprawnieniem do odczytu mogą odczytywać prezentację, ale nie mają uprawnienia do jej edytowania, drukowania ani kopiowania.

  • Zmień     Użytkownicy z uprawnieniem do zmiany mogą odczytywać, edytować i zapisywać zmiany w prezentacji, ale nie mają uprawnienia do jej drukowania.

  • Pełna kontrola     Użytkownicy z uprawnieniem pełnej kontroli mają pełne uprawnienia do tworzenia i mogą robić wszystko, co może robić autor w prezentacji, takie jak ustawianie dat wygaśnięcia zawartości, zapobieganie drukowaniu i nadawać uprawnienia użytkownikom. Po wygaśnięciu uprawnień autoryzowanych użytkowników prezentację mogą ją otworzyć tylko autor lub użytkownicy z uprawnieniem pełnej kontroli do prezentacji. Autorzy zawsze mają uprawnienie Pełna kontrola.

 5. Aby nadać komuś uprawnienie Pełna kontrola, w oknie dialogowym Uprawnienia wybierz pozycję Więcej opcji ,a następnie w kolumnie Poziom dostępu wybierz strzałkę, a następnie wybierz pozycję Pełna kontrola na liście Poziom dostępu.

  Przycisk Więcej opcji w oknie dialogowym Uprawnienie

 6. Po przypisaniu poziomów uprawnień wybierz przycisk OK.

  Zostanie wyświetlony pasek komunikatów z informacjami, że prezentacja podlega zarządzaniem prawami. Jeśli musisz wprowadzić jakiekolwiek zmiany w uprawnieniach dostępu do prezentacji, wybierz pozycję Zmień uprawnienia.

  Pasek komunikatów w programie Word

  Jeśli prezentacja z ograniczonymi uprawnieniami zostanie przesyłana dalej do osoby nieupoważnionej, zostanie wyświetlony komunikat z adresem e-mail lub adresem witryny internetowej autora, aby ta osoba może poprosić o uprawnienia do prezentacji.

  Okno dialogowe w programie Word z informacją, że dokument z ograniczonymi uprawnieniami został przesłany dalej do osoby nieupoważnionej

  Jeśli autor nie dołączy swojego adresu e-mail, nieupoważnionym użytkownikom będzie wyświetlany komunikat o błędzie.

Ustawianie daty wygaśnięcia dla pliku
 1. Otwórz plik.

 2. Przejdź do pozycji Plik > Informacje.

 3. Wybierz pozycję Chroń prezentację, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie wybierz pozycję Ograniczony dostęp.

 4. W oknie dialogowym Uprawnienia zaznacz pole wyboru Ogranicz uprawnienie do tej prezentacji, a następnie wybierz pozycję Więcej opcji.

 5. W obszarze Dodatkowe uprawnienia dla użytkownikówzaznacz pole wyboru Ta prezentacja wygasa dnia, a następnie wprowadź datę.

 6. Wybierz dwa razy przycisk OK.

Zarządzanie prawami do plików przy użyciu innego konta użytkownika systemu Windows

 1. Otwórz dokument, skoroszyt lub prezentację.

 2. Przejdź do pozycji Plik > Informacje.

 3. Wybierz pozycję Chroń prezentację,wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób,a następnie wybierz pozycję Zarządzaj poświadczeniami.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W oknie dialogowym Wybieranie użytkownika wybierz adres e-mail konta, którego chcesz użyć, a następnie wybierz przycisk OK.

  • W oknie dialogowym Wybieranie użytkownika wybierz pozycję Dodaj, wpisz swoje poświadczenia dla nowego konta, a następnie dwukrotnie wybierz przycisk OK.

   Okno dialogowe Wybieranie użytkownika

Wyświetlanie zawartości z ograniczonymi uprawnieniami

Aby wyświetlić zawartość zarządzaną prawami dostępu, do których masz uprawnienia przy użyciu programu Office, po prostu otwórz prezentację.

Jeśli chcesz wyświetlić posiadane uprawnienia, wybierz pozycję Wyświetl uprawnienia na pasku komunikatów lub wybierz pozycję Ta prezentacja zawiera zasady uprawnień Przycisk wskazujący, że ten dokument, skoroszyt lub prezentacja zawiera zasady uprawnień.

Usługa IRM w pakietach Office 2011 dla komputerów Mac i Office 2016 dla komputerów Mac udostępnia trzy poziomy uprawnień.

 • Odczyt   Odczyt

 • Zmień   Odczyt, edycja, kopiowanie, zapisywanie zmian

 • Pełna kontrola   Odczyt, edycja, kopiowanie, zapisywanie zmian, drukowanie, ustawianie dat wygaśnięcia dla zawartości, udzielanie użytkownikom uprawnień, programowy dostęp do zawartości

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Ręczne ustawianie poziomów uprawnień

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Ochronawybierz pozycję Uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Ograniczony dostęp.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 2. W przypadku uzyskiwania dostępu do serwera licencji po raz pierwszy wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla tego serwera, a następnie zaznacz pole wyboru Zapisz hasło w pęku kluczy systemu Mac OS.

  Uwaga: Jeśli nie zaznaczysz opcji Zapisz hasło w keychain systemu Mac OS,może być konieczne wielokrotne wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.

 3. W polach Odczyt, Zmiana lub Pełna kontrola wprowadź adres e-mail lub nazwę osoby albo grupy osób, którym chcesz przypisać dany poziom dostępu.

 4. Jeśli chcesz wyszukać adres e-mail lub nazwę w książce adresowej, wybierz pozycję Przycisk Kontakty.

 5. Jeśli chcesz przypisać poziom dostępu wszystkim osobom z książki adresowej, wybierz pozycję Dodaj wszystkich Dodawanie wszystkich.

 6. Po przypisaniu poziomów uprawnień wybierz przycisk OK.

  Pojawi się pasek komunikatów z wyświetloną informacją, że dokument podlega zarządzaniu prawami.

Ograniczanie uprawnień za pomocą szablonu

Administrator może skonfigurować właściwe dla firmy zasady usługi IRM określające poziomy uprawnień dostępu do informacji dla poszczególnych osób. Te aspekty zarządzania prawami są definiowane za pomocą szablonów serwera usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS). Na przykład administrator firmy może zdefiniować szablon praw o nazwie „Poufne informacje firmowe”, który określa, że dokumenty objęte tymi zasadami mogą być otwierane tylko przez użytkowników w domenie firmowej.

 • Na karcie Recenzja w obszarze Ochronawybierz pozycję Uprawnienia, a następnie wybierz szablon praw do ochrony.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

Zmienianie lub usuwanie ustawionych poziomów uprawnień

Jeśli w celu ograniczenia uprawnień zastosowano szablon, nie można zmienić ani usunąć poziomów uprawnień. Ta procedura działa tylko wówczas, gdy poziomy uprawnień ustawiono ręcznie.

 1. Na pasku komunikatów wybierz pozycję Zmień uprawnienia.

 2. W polach Odczyt, Zmiana i Pełna kontrola wprowadź nowy adres e-mail lub nową nazwę osoby albo grupy osób, którym chcesz przypisać dany poziom dostępu.

 3. Aby usunąć osobę lub grupę osób z poziomu dostępu, zaznacz adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 4. Aby usunąć wszystkich z poziomu uprawnień, wybierz pozycję Dodaj wszystkich Dodawanie wszystkich.

Ustawianie daty wygaśnięcia dla pliku z ograniczeniami

Za pomocą okna dialogowego Ustawianie uprawnień autorzy mogą ustawiać daty wygaśnięcia zawartości.

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Ochronawybierz pozycję Uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Ograniczony dostęp.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji,a następnie wybierz pozycję Ten dokument wygasa dnia, a następnie wprowadź datę.

  Gdy uprawnienia osób autoryzowanych do dokumentu wygasną, tylko autor i osoby z uprawnieniem Pełna kontrola mogą otworzyć dokument.

Zezwalanie osobom z uprawnieniami Zmiana lub Odczyt na drukowanie zawartości

Domyślnie osoby z uprawnieniami Zmiana i Odczyt nie mogą drukować zawartości.

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Ochronawybierz pozycję Uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Ograniczony dostęp.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji, a następnie wybierz pozycję Zezwalaj osobom z uprawnieniemdo zmiany lub odczytu na drukowanie zawartości .

Zezwalanie osobom z uprawnieniem Odczyt na kopiowanie zawartości

Domyślnie osoby z uprawnieniami Odczyt nie mogą kopiować zawartości.

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Ochronawybierz pozycję Uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Ograniczony dostęp.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji, a następnie wybierz pozycję Zezwalaj osobom z uprawnieniem do odczytu na kopiowanie zawartości.

Zezwalanie na uruchamianie skryptów w pliku z ograniczeniami

Autorzy mogą zmienić ustawienia, aby zezwolić na uruchamianie makr języka Visual Basic, gdy dokument jest otwarty, oraz zezwolić skryptom AppleScript na uzyskiwanie dostępu do informacji w dokumencie z ograniczeniami.

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Ochronawybierz pozycję Uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Ograniczony dostęp.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji, a następnie wybierz programowy dostęp do zawartości.

Wymaganie połączenia w celu zweryfikowania uprawnień

Domyślnie użytkownicy, którzy otwierają dokument z ograniczeniami po raz pierwszy, muszą przeprowadzić uwierzytelnienie za pomocą połączenia z serwerem AD RMS. To ustawienie można jednak zmienić i żądać uwierzytelniania przy każdym otwieraniu dokumentu z ograniczeniami.

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Ochronawybierz pozycję Uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Ograniczony dostęp.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 2. wybierz pozycję Więcej opcji, a następnie wybierz pozycję Wymagaj połączenia w celu zweryfikowania uprawnień.

Usuwanie ograniczeń

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Ochronawybierz pozycję Uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Bez ograniczeń.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 2. W oknie dialogowym wybierz pozycję Usuń ograniczenia.

Tematy pokrewne

Ograniczanie uprawnień do zawartości pliku

Dodawanie poświadczeń w celu otwarcia pliku lub wiadomości zarządzanych prawami
Formaty plików, które działają z usługi IRM

W pakiecie Office dla systemu iOS każdy otrzymany plik chroniony za pomocą usługi IRM zostanie otwarty po zalogowaniu się przy użyciu konta, które ma uprawnienia do danego pliku. Po otwarciu pliku chronionego za pomocą usługi IRM w górnej części ekranu będzie widoczny pasek z informacjami umożliwiający wyświetlenie uprawnień przypisanych do danego pliku.

Jeśli subskrybujesz usługę Office 365 wraz z usługą Azure Rights Management i dział informatyczny Twojej organizacji zdefiniował jakieś szablony usługi IRM, których możesz używać, możesz przypisać te szablony do plików w pakiecie Office w systemie iOS.

Aby chronić plik, naciśnij przycisk edytuj Ikona edycji w aplikacji, przejdź do karty Recenzja i naciśnij przycisk Ogranicz uprawnienia. Zostanie wyświetlona lista dostępnych zasad usługi IRM. wybierz ten, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij pozycję Gotowe, aby zastosować.

Uwaga: Jeśli przycisk Ogranicz uprawnienia nie jest włączony w aplikacji, otwórz dowolny istniejący dokument chroniony usługą IRM, aby ją zainicjować.

W wersjach programu Office systemu Android wszystkie odbierane pliki chronione za pomocą usługi IRM zostaną otwarte po zalogowaniu się przy użyciu konta, które ma uprawnienia do pliku. Po otworzeniu pliku chronionego za pomocą usługi IRM w górnej części ekranu będzie widoczny pasek z informacjami umożliwiający wyświetlenie uprawnień przypisanych do danego pliku.

Po otworzeniu pliku chronionego za pomocą usługi IRM w pakiecie Office dla systemu Android możesz wyświetlić uprawnienia, które Ci przypisano.

Usługa Zarządzanie prawami do informacji (IRM) jest pomocna w następujących kwestiach:

 • Zapobieganie przesyłaniu, kopiowaniu, modyfikowaniu, drukowaniu, faksowaniu i wklejaniu zawartości, do której ograniczono uprawnienia, przez uprawnionych adresatów w celu nieautoryzowanego użycia

 • Ograniczanie uprawnień do zawartości niezależnie od tego, gdzie została wysłana

 • Ustawianie wygaśnięcia pliku, dzięki czemu po upływie określonego czasu wyświetlanie zawartości dokumentów nie będzie możliwe

 • Egzekwowanie zasad firmowych dotyczących wykorzystywania i rozpowszechniania zawartości w firmie

Usługa IRM nie zabezpiecza zawartości, do której ograniczono uprawnienia, przed czynnikami takimi jak:

 • Usunięcie, kradzież, przechwycenie lub przekazanie za pomocą złośliwego oprogramowania, takiego jak konie trojańskie, rejestratory naciśnięć klawiszy czy programy szpiegujące określonego typu

 • Utrata lub uszkodzenie spowodowane działaniem wirusów komputerowych

 • Ręczne skopiowanie lub przepisanie danych wyświetlonych na ekranie adresata

 • Sfotografowanie danych (wyświetlonych na ekranie) za pomocą aparatu cyfrowego przez adresata

 • Skopiowanie za pomocą programów do przechwytywania zawartości ekranu pochodzących od innych firm

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×