Okno dialogowe Zaawansowane ustawienia wydruku w programie Publisher

Poniższe opcje w programie Publisher pozwalają kontrolować różnego rodzaju narzędzia do drukowania, na przykład umożliwiają skonfigurowanie drukarki za pomocą kreatora tak, aby łatwo drukować koperty i publikacje dwustronne, drukować płyty kolorowe osobno i dodawać znaczniki drukarskie.

Karta Wyciągi barwne

Obszar Format wyjściowy

W tym obszarze wybierz ustawienia określające drukowanie projektu wstępnego lub wyciągów barwnych, drukowane płyty oraz rozdzielczość drukowania.

Drukuj kolory jako     Aby określić model kolorów, zaznacz na liście jedną z następujących opcji:

 • Projekt wstępny RGB     Zaznacz tę opcję, aby wydrukować projekt wstępny, którego kolory są zdefiniowane przez model kolorów RGB. Ta opcja jest zalecana dla wydruków za pomocą drukarki biurowej.

 • Projekt wstępny w skali odcieni szarości     Zaznacz tę opcję, aby wydrukować projekt wstępny, którego kolory są zdefiniowane jako odcienie szarości.

 • Projekt wstępny CMYK     Zaznacz tę opcję, aby wydrukować projekt wstępny, którego kolory są zdefiniowane przez model kolorów CMYK (błękitny, amarantowy, żółty, czarny).

  • Aby opcja CMYK była włączona, podłącz do komputera drukarkę kolorową PostScript (poziom 2 lub nowsza wersja).

  • Jeśli zaznaczono tę opcję, ale nie wybrano drukarki kolorowej w oknie dialogowym Drukowanie, zostanie wyświetlony komunikat przypominający o wybraniu drukarki kolorowej.

 • Wyciągi barwne     Zaznacz tę opcję, aby wydrukować oddzielną płytę dla każdego atramentu używanego w publikacji.

  Uwaga: Jeśli zaznaczono opcję Wyciągi barwne, opcje Nie drukuj pustych płyt i Ekran półtonów są włączone.

  Następujące płyty     Zaznacz jedną z tych opcji, aby zdefiniować atramenty, które będą używane w procesie drukowania. Opcje Ekran półtonów zależą od wybranej na tej liście opcji.

  Uwaga: Ta opcja jest włączona tylko w przypadku, gdy zaznaczono opcję Wyciągi barwne.

  • Wszystkie zdefiniowane atramenty     Zaznacz tę opcję, aby wydrukować osobną płytę dla każdego atramentu zdefiniowanego w publikacji, niezależnie od tego, czy jest używany.

  • Tylko używane atramenty     Zaznacz tę opcję, aby wydrukować osobne płyty tylko dla atramentów używanych w publikacji.

  • Konwertuj kolor dodatkowy na kolor rozbarwiany     Zaznacz tę opcję, aby przekonwertować dowolne kolory dodatkowe używane w publikacji na odpowiadające im wartości CMYK i wydrukować te obiekty jako część wyciągów barwnych kolorów rozbarwianych.

   Nie drukuj pustych płyt     Zaznacz to pole wyboru, aby zapobiec drukowaniu płyt dla atramentu używanego w publikacji, ale nieużywanego na określonej stronie. Na przykład jeśli zaznaczono to pole wyboru, program Publisher wydrukuje tylko płytę czarnego atramentu dla strony zawierającej tylko czarny tekst. Dla stron zawierających fotografie kolorowe program Publisher wydrukuje płyty atramentu błękitnego, amarantowego, żółtego i czarnego.

Rozdzielczość     Wyświetlane opcje zależą od drukarki. Oprócz opcji (domyślna) inne rozdzielczości mogą na przykład wynosić 525 x 525, 600 x 600, 1200 x 1200 lub 1800 x 1800. Rozdzielczości widoczne na liście są zazwyczaj wyrażone w punktach na cal (dpi). Mogą być również wyrażone w punktach na centymetr (dpc), zależnie od drukarki lub naświetlarki. Dostępne rozdzielczości zależą od używanego sterownika drukarki. Drukarki mają wstępnie ustawione rozdzielczości, których nie można dostosowywać. Niektóre drukarki umożliwiają drukowanie tylko w jednej rozdzielczości.

Obszar Ekran półtonów

W tym obszarze wybierz ustawienia, które określą liczbę linii na cal (lpi). Ustawienia zależą od tego, którą opcję zaznaczono na liście Następujące płyty.

Uwaga: Te opcje są włączone tylko w przypadku, gdy zaznaczono opcję Wyciągi barwne.

Użyj poniższych ustawień niestandardowych     Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić niestandardowe kąty i częstotliwości rastra liniowego dla płyt kolorów rozbarwianych i dodatkowych. Opcje Drukuj płytę, Częstotliwość oraz Kąt zależą od tego, czy zaznaczono opcję Wszystkie zdefiniowane atramenty, Tylko używane atramenty czy Konwertuj kolor dodatkowy na kolor rozbarwiany. Jeśli zajdzie potrzeba zmiany opcji domyślnych, zwróć się do obsługi komercyjnego punktu usług poligraficznych.

Drukuj płytę     Zaznacz pola wyboru dla płyt atramentu, które mają zostać wydrukowane.

Częstotliwość     W tym polu wprowadź niestandardową częstotliwość rastra liniowego dla wszystkich rastrów i półtonów na dowolnej płycie.

Kąt     W tym polu wprowadź niestandardowy kąt rastra liniowego dla wszystkich rastrów i półtonów na dowolnej płycie.

Domyślna częstotliwość w programie Publisher to 133 linii na cal (lpi). Domyślne kąty w programie Publisher to:

 • Czarny (K): 45 stopni.

 • Błękitny (C): 105 stopni.

 • Amarantowy (M): 75 stopni.

 • Żółty (Y): 90 stopni.

 • Kolory dodatkowe zależą od liczby używanych kolorów. Program Publisher drukuje pierwszy kolor dodatkowy pod kątem 45 stopni. Inne kolory dodatkowe są drukowane pod kątem: 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 i 0 stopni.

Resetuj tę kartę

Kliknięcie tego przycisku spowoduje zresetowanie wszystkich opcji tej karty do ich ustawień domyślnych.

Karta Ustawienia strony

Umożliwia ustawienie znaczników drukarskich, które mają zostać użyte. Znaczniki drukarskie są drukowane poza stroną pod warunkiem, że rozmiar papieru jest większy niż rozmiar strony publikacji.

Obszar Wydruk

W tym obszarze zaznacz opcje orientacji oraz przetwarzania obrazu dla wydruku. Efekty zaznaczenia tych opcji są widoczne w obszarze Przykład.

Uwaga: Następujące opcje są dostępne jedynie dla drukarek PostScript:

 • Przerzuć w pionie     Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować obraz pionowego odbicia lustrzanego publikacji. Ta opcja jest najczęściej używana podczas drukowania na folii przy użyciu naświetlarki, przez co obraz jest odczytywany poprawnie, gdy strona drukowana znajduje się u dołu (tak jak podczas tworzenia płyty prasy drukarskiej).

 • Przerzuć w poziomie     Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować obraz poziomego odbicia lustrzanego publikacji. Ta opcja jest najczęściej używana podczas drukowania na folii przy użyciu naświetlarki, przez co obraz jest odczytywany poprawnie, gdy strona drukowana znajduje się u dołu (tak jak podczas tworzenia płyty prasy drukarskiej).

 • Obraz negatywowy     Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować negatywowy obraz publikacji. Ta opcja jest najczęściej używana podczas drukowania na folii przy użyciu naświetlarki, przez co obraz jest odczytywany jako pozytywowy, gdy jest przenoszony na płytę prasy drukarskiej.

Przykładowy obszar

W tym polu jest wyświetlany przykład wpływu zaznaczonych opcji na obrazy i tekst. Jeśli na przykład zaznaczono opcję Przerzuć w poziomie i opcję Obraz negatywowy, na obrazie Przykład zostanie wyświetlone białe zwierzę biegnące w lewo nad tekstem wyrównanym do prawej. Papier tła będzie czarny.

Obszar Znaczniki drukarskie

W tym obszarze są dostępne różne znaczniki drukarskie. Te znaczniki są drukowane poza stroną pod warunkiem, że rozmiar papieru jest większy niż rozmiar strony publikacji.

Uwaga: Opcje Informacje o zadaniu, Znaczniki pasowania i Paski gęstości są dostępne tylko, jeśli na karcie Wyciągi barwne w obszarze Format wyjściowy wybrano opcję Projekt wstępny w skali odcieni szarości, Wyciągi barwne lub Projekt wstępny CMYK. Te opcje są niedostępne, jeśli wybrano opcję Projekt wstępny RGB.

 • Znaczniki przycięcia     Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować znaczniki drukarskie pokazujące, gdzie strona zostanie przycięta do odpowiedniego rozmiaru publikacji.

 • Informacje o zadaniu     Zaznacz to pole wyboru, aby na każdej płycie wydrukować informacje o zadaniu drukowania. Informacje o zadaniu zawierają nazwę pliku publikacji, datę wydruku oraz numer strony. Jeśli są drukowane wyciągi barwne, informacje o zadaniu zawierają także informacje o kolorze atramentu, dla którego jest przeznaczona płyta (błękitny, amarantowy, żółty, czarny lub kolor dodatkowy).

 • Znaczniki pasowania     Zaznacz to pole wyboru, aby drukować znaczniki pasowania, które będą używane do wyrównania (pasowania) dwóch lub więcej płyt drukarskich na jednej stronie wydruku.

 • Paski gęstości     Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować pasek gęstości zawierający rzędy wypełnienia o wartości od 10% do 100%. Komercyjny zakład usług poligraficznych użyje tego paska w celu określenia prawidłowego czasu ekspozycji podczas tworzenia płyty i przetestowania natężenia punktów na wydrukowanych stronach.

 • Paski kolorów (tylko CMYK i wyciągi)     Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować pasek kolorów, za pomocą którego komercyjny zakład usług poligraficznych sprawdzi, jak na stronie jest drukowany obszar wypełniony jednolitym atramentem. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli na karcie Wyciągi barwne wybrano opcję Wyciągi barwne lub Projekt wstępny CMYK.

Styl znacznika     Kliknij ikonę, aby wybrać styl znacznika.

Obszar Spady

W tym obszarze określ, czy spady będą dozwolone i czy powinny być wyświetlane przycięcia ze znacznikami spadów.

Uwaga: Następujące opcje są dostępne jedynie dla drukarek PostScript:

 • Zezwalaj na spady     Zaznacz to pole wyboru, aby obiekty niemieszczące się w całości na stronie mogły być drukowane poza stroną w odległości nie większej niż 1/8 cala. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

 • Znaczniki spadów     To pole wyboru jest dostępne tylko wówczas, gdy zaznaczono opcję Zezwalaj na spady. Zaznacz to pole wyboru, aby drukować znaczniki spadów pokazujące zakres spadu. Znaczniki spadów są drukowane poza znacznikami przycięcia w odległości 1/8 cala.

Karta Grafika i czcionki

Umożliwia wybór sposobu obsługi czcionek, rozdzielczości i przycięcia obrazu oraz zmniejszania próbkowania obrazu podczas drukowania.

Obszar Czcionki

Użyj tylko czcionek publikacji     Kliknij tę opcję, aby drukarka korzystała tylko z tej wersji czcionki, która jest używana w publikacji.

Uwaga: Istnieją różne wersje tej samej czcionki. Nawet jeśli jest używana standardowa czcionka Times New Roman, może się ona różnić od czcionki wbudowanej w drukarce biurowej. Korzystanie z wersji czcionek dostarczonych przez program Publisher pozwala uzyskać bardziej przewidywalny wydruk publikacji, mający zazwyczaj wyższą jakość niż w przypadku zezwolenia na podstawianie czcionek.

Zezwalaj drukarce na podstawianie czcionek     Kliknij tę opcję, aby użyć rezydentnych czcionek drukarki— umieszczonych w pamięci tylko do odczytu (ROM), pamięci RAM lub na lokalnym dysku twardym— o tej samej nazwie co czcionki używane w publikacji. Zaznaczenie tej opcji może przyspieszyć drukowanie pliku, gdyż będzie on mniejszy, lecz publikacja może wówczas wyglądać inaczej.

Obszar Obrazy

Drukuj wszystkie obrazy w pełnej rozdzielczości     Kliknij tę opcję, aby wydrukować obrazy połączone jako grafikę o wysokiej rozdzielczości.

Drukuj obrazy połączone w niskiej rozdzielczości     Kliknij tę opcję, aby wydrukować każdy obraz połączony za pomocą przechowywanej w publikacji grafiki zastępczej o niskiej rozdzielczości.

Nie drukuj obrazów     Kliknij tę opcję, aby wydrukować pole w miejscu każdego obrazu. Ta opcja może być przydatna do szybkiego wydrukowania wersji próbnej układu, w którym będzie widoczne jedynie rozmieszczenie obrazów.

Uwaga: Użycie tej opcji powoduje zastąpienie wszystkich wstawionych obrazów, bez względu na to, czy są połączone, czy też osadzone, jak również obiektów clipart. Autokształty i obiekty Border Art będą zawsze drukowane. Obrazy użyte jako wypełnienie w Autokształtach, polach tekstowych i obiektach WordArt będą również drukowane, podobnie jak obrazy używane jako tło strony.

Obszar Przycinanie i zmniejszanie współczynnika próbkowania obrazów

Następujące opcje nie są dostępne dla komercyjnej opcji Projekt wstępny RGB.

Uwaga: Aby zaznaczyć opcję Projekt wstępny CMYK, musisz wybrać drukarkę kolorową PostScript (poziom 2 lub nowsza wersja) w oknie dialogowym Drukowanie.

Obrazy w kolorze i w skali odcieni szarości     Zaznacz to pole wyboru, aby sprawdzić jakość wydruku, a następnie wprowadź zakres punktów na cal (dpi) dla obrazów w skali odcieni szarości. Domyślne wartości minimalne i maksymalne będą się różnić w przypadku każdej metody drukowania. Na przykład domyślną wartością minimalną drukowania wysokiej jakości jest 300 dpi, a domyślna — 450 dpi.

Line art (1 bit)     Zaznacz to pole wyboru, aby drukować o wyższej jakości, a następnie wprowadź zakres punktów na cal (dpi) dla grafiki liniowej. Domyślna wartość minimalna to 1200 dpi, a domyślna wartość maksymalna to 1500 dpi.

Resetuj tę kartę     Kliknij ten przycisk, aby zresetować wszystkie opcje tej karty do ich ustawień domyślnych.

Karta Kreator ustawień drukarki

Zaznaczając opcje na tej karcie, można skonfigurować drukarkę w celu ręcznego drukowania kopert lub publikacji dwustronnych. Można wybrać opcje w obszarze Drukowanie dwustronne z podawaniem ręcznym, aby dopasować ustawienia zbierane przez kreatora.

Uwagi: 

 • Podczas pierwszego drukowania koperty lub publikacji dwustronnej bez użycia Kreatora ustawień drukarki zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy kreator ma zbierać ustawienia podajnika drukarki. Jeśli klikniesz przycisk Tak, kreator skonfiguruje drukarkę.

 • W przypadku posiadania wielu drukarek uruchom kreatora w celu zebrania ustawień wydruku każdej drukarki przed jej użyciem.

Kreator ustawień drukowania dwustronnego

Kliknij przycisk Kreator ustawień drukowania dwustronnego, aby uruchomić kreatora składającego się z sześciu kroków, który ułatwia prawidłowe drukowanie publikacji dwustronnych. Wykonując te kroki, należy między innymi zidentyfikować sposób przyjmowania papieru przez drukarkę oraz wykonać test w celu upewnienia się, że publikacja jest drukowana w oczekiwany sposób. Po uruchomieniu kreatora ustawienia drukarki zostaną automatycznie użyte dla wszystkich zadań drukowania dwustronnego.

Uwagi: 

 • Przed wydrukowaniem publikacji dwustronnej należy uruchomić kreatora dla każdej nowej drukarki.

 • W przypadku drukarki biurowej, która nie ma funkcji drukowania dwustronnego, uruchom Kreatora ustawień drukowania dwustronnego, a następnie ręcznie wydrukuj publikację dwustronną.

Drukowanie dwustronne z podawaniem ręcznym

Po uruchomieniu Kreatora ustawień drukowania dwustronnego możesz dopasować zebrane przez kreator ustawienia drukarki, aby można było ręcznie wydrukować publikację dwustronną.

Ważne: Mniej doświadczeni użytkownicy nie powinni zmieniać tych ustawień. Zmiana ustawień może spowodować, że zadania drukowania nie powiedzie się.

Podawaj z     

Z tej listy wybierz pozycję wskazującą, czy drukarka ma pobierać papier z zasobnika u dołu, czy u góry drukarki.

Podawanie papieru w kierunku     

 • Długa krawędź     Zaznacz tę opcję, jeśli drukarka pobiera papier wzdłuż długiej krawędzi (orientacja pozioma).

 • Krótka krawędź     Zaznacz tę opcję, jeśli drukarka pobiera papier wzdłuż krótkiej krawędzi (orientacja pionowa).

Obrót arkusza papieru     

 • 0 stopni     Zaznacz tę opcję, jeśli można ponownie włożyć papier w tym samym kierunku co pierwsza strona wydruku dwustronnego.

 • 180 stopni     Zaznacz tę opcję, jeśli jest wymagany obrót papieru o 180 stopni w poziomie przed ponownym włożeniem go podczas drukowania dwustronnego.

Podawanie papieru z przodu     

 • Wierzchem do góry    Zaznacz tę opcję, jeśli drukarka drukuje stronę wierzchem do góry.

 • Wierzchem do dołu     Zaznacz tę opcję, jeśli drukarka drukuje stronę wierzchem do dołu.

Podawanie papieru z tyłu     

 • Wierzchem do dołu     Zaznacz tę opcję, jeśli drukarka drukuje stronę wierzchem do dołu.

 • Wierzchem do góry     Zaznacz tę opcję, jeśli drukarka drukuje stronę wierzchem do góry.

Kolejność drukowania z tyłu     

 • Odwróć     Zaznacz tę opcję, aby wydrukować publikację odwrotnie (efekt lustra).

 • Normalny     Zaznacz tę opcję, aby wydrukować publikację normalnie.

Okno dialogowe ustawień koperty

Kliknij przycisk Okno dialogowe ustawień koperty, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia koperty, którego można użyć do drukowania kopert. Uwaga: to okno dialogowe jest dostępne tylko w programie Publisher 2007.

Resetuj tę kartę

Kliknięcie tego przycisku spowoduje zresetowanie jedynie opcji okien dialogowych Drukowanie dwustronne z podawaniem ręcznym i Ustawienia koperty. Nie spowoduje to zresetowania opcji Kreatora ustawień drukowania dwustronnego.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×