Omówienie formularzy, kontrolek formularza i kontrolek ActiveX w arkuszu

Ważne: Ta funkcja nie jest dostępna w pakiecie Office na komputerze z systemem Windows RT. Chcesz sprawdzić, której wersji pakietu Officeużywasz?

Przykłady formularzy arkusza przy użyciu formularzy oraz wielu kontrolek i obiektów, które można dodać do nich, można ułatwić wprowadzanie danych w arkuszach i usprawnić wygląd arkuszy. Można to zrobić z niewielkim użyciem kodu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) lub bez niego.

Formularz arkusza to coś innego niż szablon programu Excel. Szablon jest wstępnie sformatowanym plikiem, który umożliwia rozpoczęcie tworzenia skoroszytu o żądanym wyglądzie. Formularz zawiera kontrolki, takie jak pola czy listy rozwijane, które ułatwiają osobom korzystającym z arkusza wprowadzanie lub edytowanie danych. Aby dowiedzieć się więcej na temat szablonów, które można pobrać, zobacz Szablony programu Excel.

Co to jest formularz?

Formularz drukowany lub dostępny w trybie online jest dokumentem zaprojektowanym ze standardową strukturą i formatem ułatwiającym przechwytywanie, organizowanie i edytowanie informacji.

 • Drukowanie formularzy zawiera instrukcje, formatowanie, etykiety i puste miejsca do pisania lub pisania danych. Za pomocą szablonów programu Excel i programu Excel można tworzyć Formularze drukowane.

 • Formularze online zawierają te same funkcje co Formularze drukowane. Ponadto formularze internetowe zawierają kontrolki. Formanty to obiekty, które wyświetlają dane lub ułatwiają użytkownikom wprowadzanie lub edytowanie danych, wykonywanie akcji lub Dokonywanie wyboru. Ogólnie rzecz biorąc, kontrolki ułatwiają korzystanie z formularza. Przykłady typowych kontrolek to pola list, przyciski opcji i przyciski poleceń. Kontrolki mogą też uruchamiać przypisane do nich makra i odpowiadać na zdarzenia, takie jak kliknięcie myszą, uruchamiając kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Możesz używać programu Excel na kilka sposobów tworzenia formularzy drukowanych i dostępnych w trybie online.

Typy formularzy programu Excel

Istnieje kilka typów formularzy, które można utworzyć w programie Excel: formularze danych, arkusze zawierające kontrolki formularza i kontrolki ActiveX oraz formularze użytkownika języka VBA. Każdego typu formularza można używać osobno lub można je ze sobą łączyć na różne sposoby w celu utworzenia rozwiązania odpowiadającego użytkownikowi.

Formularz danych

formularz danych zapewnia prosty sposób wprowadzania lub wyświetlania jednego pełnego wiersza informacji w zakresie lub w tabeli bez konieczności przewijania w poziomie. W przypadku używania tylu kolumn danych, że nie można ich wyświetlić na ekranie, wprowadzanie danych za pomocą formularza danych może okazać się łatwiejsze niż przez przechodzenie od kolumny do kolumny. Formularza danych należy używać, gdy prosty formularz pól tekstowych z nagłówkami kolumn w roli etykiet jest wystarczający, a zaawansowane lub niestandardowe funkcje formularza, takie jak pole listy czy przycisk pokrętła, nie są potrzebne.

Przykład typowego formularza danych Program Excel może automatycznie wygenerować wbudowany formularz danych dla elementu typu zakres lub tabela. Na formularzu danych wszystkie nagłówki kolumn są wyświetlane jako etykiety w pojedynczym oknie dialogowym. Obok każdej etykiety znajduje się puste pole tekstowe, w którym można wprowadzić dane — obsługiwanych jest do 32 kolumn. W formularzu danych można wprowadzać nowe wiersze, wyszukiwać wiersze, przechodząc lub (na podstawie zawartości komórek), a także aktualizować wiersze i usuwać wiersze. Jeśli w komórce znajduje się formuła, wynik formuły jest wyświetlany w formularzu danych, ale samej formuły nie można zmienić przy użyciu tego formularza.

Arkusz z kontrolkami formularza i kontrolkami ActiveX

Arkusz to typ formularza, który umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie danych w siatce, a istnieje kilka funkcji, które są już wbudowane w arkusze programu Excel, takie jak komentarze i sprawdzanie poprawności danych. Komórki przypominają pola tekstowe, dzięki czemu można je wprowadzać i formatować na różne sposoby. Komórki są często używane jako etykiety i dopasowuje wysokość i szerokość komórki oraz Scala komórki, można sprawić, że arkusz będzie przypominał prosty formularz wprowadzania danych. Inne funkcje sterowania, takie jak komentarze komórek, hiperłącza, obrazy tła, sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe, wykresy osadzone i Autofiltr, mogą sprawić, że arkusz będzie przypominał formularz zaawansowany.

Aby arkusz był bardziej elastyczny, do jego kanwa rysunku można dodać kontrolki i inne obiekty rysunkowe, a następnie połączyć je oraz skoordynować z komórkami arkusza. Na przykład można użyć kontrolki typu pole listy, aby ułatwić użytkownikowi wybieranie z listy elementów. Można też użyć kontrolki typu przycisk pokrętła, aby ułatwić użytkownikowi wprowadzanie liczb.

Kontrolki i obiekty są przechowywane na kanwie rysunku, dlatego można je wyświetlać wraz ze skojarzonym tekstem niezależnym od granic wierszy i kolumn bez konieczności zmiany układu siatki lub tabeli danych w arkuszu. W większości przypadków wiele z tych kontrolek może także być łączonych z komórkami w arkuszu i nie wymaga uruchamiania kodu języka VBA. Możesz ustawić właściwości, które określają, czy kontrolkę można dowolnie przestawiać lub czy można ją przenosić i zmieniać jej rozmiar wraz z komórką. Na przykład może zajść potrzeba, aby dane pole wyboru było przemieszczane razem z odpowiadającą mu komórką podczas sortowania zakresu. Jeśli jednak w arkuszu znajduje się pole listy, którego lokalizacja nie powinna być nigdy zmieniana, tego pola listy nie należy przenosić wraz z przypisaną do niego komórką.

W programie Excel są dwa rodzaje kontrolek: kontrolki formularza i kontrolki ActiveX. Oprócz tych zestawów kontrolek można też dodawać obiekty z narzędzi do rysowania, takich jak Autokształty, WordArt, grafiki SmartArt lub pola tekstowe.

W poniższej sekcji opisano te kontrolki i obiekty rysunkowe oraz bardziej szczegółowo wyjaśniono, jak z nimi pracować.

Kontrolki formularza

Kontrolki formularza to oryginalne kontrolki zgodne ze starszymi wersjami programu Excel od programu Excel 5.0. Kontrolki formularza są również zaprojektowane do używania w arkuszach makr XLM.

Kontrolek formularza należy używać, aby w łatwy sposób odnieść się do danych komórki i pracować z nimi bez użycia kodu VBA oraz aby dodać kontrolki do arkuszy wykresu. Na przykład po dodaniu kontrolki pola listy do arkusza i połączeniu jej z komórką można zwrócić wartość liczbową dla bieżącej pozycji zaznaczonego elementu w kontrolce. Następnie można użyć tej wartości liczbowej w połączeniu z funkcją INDEKS, aby wybrać inne elementy z listy.

Za pomocą kontrolek formularza można także uruchamiać makra. Do kontrolki można dołączyć istniejące makro lub napisać bądź zarejestrować nowe makro. Gdy użytkownik formularza klika kontrolkę, makro jest uruchamiane.

Jednak tych kontrolek nie można dodawać do formularzy użytkownika, używanych do kontrolowania zdarzeń lub zmodyfikowanych w celu uruchamiania skryptów sieci Web na stronach sieci Web.

Podsumowanie kontrolek formularza

Nazwa przycisku

Przykład

Opis

Obraz przycisku

Etykieta

Przykładowa etykieta (kontrolka formularza)

Określa przeznaczenie komórki lub pola tekstowego, zawiera tekst opisu (taki jak tytuły, podpisy bądź obrazy) lub krótkie instrukcje.

Obraz przycisku

Pole grupy

Przykładowa kontrolka pola grupy z paska narzędzi formularzy

Grupuje powiązane kontrolki w jedną graficzną jednostkę o kształcie prostokąta z opcjonalną etykietą. Zazwyczaj grupowane są przyciski opcji, pola wyboru lub ściśle powiązana zawartość.

Obraz przycisku

Przycisk

Przykładowy przycisk paska narzędzi (kontrolka formularza)

Po kliknięciu przez użytkownika uruchamia makro, które wykonuje określoną akcję. Ten przycisk jest także nazywany przyciskiem polecenia.

Obraz przycisku

Pole wyboru

Przykładowa kontrolka pola wyboru z paska narzędzi formularzy

Umożliwia włączanie i wyłączanie wartości wskazującej alternatywne opcje mające określone znaczenie. W arkuszu lub w polu grupy można zaznaczyć więcej niż jedno pole wyboru. Pole wyboru może znajdować się w jednym z trzech stanów: zaznaczony (włączony), wyczyszczony (wyłączony) i mieszany, co oznacza połączenie stanu włączonego i wyłączonego (jak przy wyborze wielokrotnym).

Obraz przycisku

Przycisk opcji

Przykładowa kontrolka przycisku opcji z paska narzędzi formularzy

Pozwala na pojedynczy wybór z ograniczonego zestawu wzajemnie wykluczających się możliwości; przycisk opcji jest zazwyczaj umieszczony w polu grupy lub w ramce. Może się on znajdować w jednym z trzech stanów: zaznaczony (włączony), wyczyszczony (wyłączony) i mieszany, co oznacza połączenie stanu włączonego i wyłączonego (jak przy wyborze wielokrotnym). Przycisk opcji często jest nazywany przyciskiem radiowym.

Obraz przycisku

Pole listy

Przykładowe pole listy (kontrolka formularza)

Jest w nim wyświetlana lista zawierająca jeden lub więcej elementów tekstowych, z których może wybierać użytkownik. Pola listy należy używać w celu wyświetlania wielu opcji do wyboru, które różnią się liczbą lub zawartością. Istnieją trzy typy pól listy:

 • Pole listy z pojedynczym wyborem umożliwia tylko jeden wybór. W tym przypadku pole listy przypomina grupę przycisków opcji, przy czym pole listy może wydajniej obsłużyć dużą liczbę elementów.

 • Pole listy wielokrotnego wyboru umożliwia jeden wybór bądź ciągłe (przylegające) wybory.

 • Pole listy rozszerzonego wyboru umożliwia jeden wybór, ciągłe wybory oraz nieciągłe (lub rozłączne) wybory.

Obraz przycisku

Pole kombi

Przykładowe pole kombi (kontrolka formularza)

Pole listy rozwijanej będące połączeniem pola tekstowego z polem listy. Pole kombi jest bardziej zwarte niż pole listy, ale wyświetlenie listy elementów wymaga kliknięcia strzałki w dół. Pole kombi pozwala użytkownikowi wpisać określoną pozycję lub wybrać jeden element z listy. Ta kontrolka wyświetla bieżącą wartość w polu tekstowym, niezależnie od sposobu wprowadzenia wartości.

Obraz przycisku

Pasek przewijania

Przykładowa kontrolka paska przewijania z paska narzędzi formularzy

Pozwala na przewijanie zakresu wartości przez klikanie strzałek przewijania lub przeciąganie suwaka przewijania. Ponadto klikając obszar między suwakiem przewijania a dowolną strzałką przewijania, można przewijać stronę wartości (wstępnie ustawiony zakres). Zazwyczaj użytkownik może również wpisać wartość tekstową bezpośrednio w skojarzonej komórce lub w skojarzonym polu tekstowym.

Obraz przycisku

Przycisk pokrętła

Przykładowa kontrolka pokrętła z paska narzędzi formularzy

Zwiększa lub zmniejsza wartość, taką jak przyrost liczby, godzina lub data. Aby zwiększyć wartość, należy kliknąć strzałkę w górę; aby zmniejszyć wartość, należy kliknąć strzałkę w dół. Zazwyczaj użytkownik może również wpisać wartość tekstową bezpośrednio w skojarzonej komórce lub w skojarzonym polu tekstowym.

Uwaga: Poniższe kontrolki są niedostępne w Office Excel 2007 skoroszytach. Te kontrolki mogą być używane tylko w arkuszach okien dialogowych programu Excel w wersji 5,0.

Nazwa przycisku

pole tekstowe Obraz przycisku

Lista kombi Obraz przycisku -Edycja

Edytowanie listy rozwijanej kombi Obraz przycisku

okno dialogowe uruchamianie Obraz przycisku

Kontrolki ActiveX

Kontrolki ActiveX mogą być używane w formularzach arkuszy z zastosowaniem kodu VBA lub bez tego kodu oraz w formularzach użytkownika języka VBA. Ogólnie kontrolek ActiveX należy używać, gdy wymagany jest bardziej elastyczny projekt niż ten, który mogą zapewnić kontrolki formularza. Kontrolki ActiveX mają wiele właściwości, których można użyć w celu dostosowania wyglądu, działania, czcionek i innych cech kontrolki.

Można też sterować różnymi zdarzeniami, które mają miejsce podczas interakcji z kontrolką. Na przykład można wykonywać różne akcje w zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika w kontrolce typu pole listy lub można utworzyć zapytanie bazy danych w celu ponownego wypełnienia elementami pola kombi po kliknięciu przycisku. Można również pisać makra odpowiadające na zdarzenia skojarzone z kontrolkami ActiveX. Gdy użytkownik formularza wchodzi w interakcję z kontrolką, jest uruchamiany kod VBA w celu przetworzenia wszystkich zdarzeń, które występują dla tej kontrolki.

Na komputerze znajduje się również wiele kontrolek ActiveX zainstalowanych przez program Excel i inne programy, takich jak kontrolka kalendarza w wersji 12.0 i kontrolka programu Windows Media Player.

Ważne: Nie wszystkich kontrolek ActiveX można używać bezpośrednio w arkuszach; z niektórych można korzystać tylko w formularzach użytkownika języka Visual Basic for Applications (VBA). Podczas próby wstawienia takiej kontrolki ActiveX do arkusza w programie Excel jest wyświetlany komunikat „Nie można wstawić obiektu”.

Kontrolek ActiveX nie można jednak dodawać z interfejsu użytkownika do arkuszy wykresów ani do arkuszy makr XLM. Nie można też przypisać makra bezpośrednio z kontrolki ActiveX w taki sam sposób, jak w przypadku kontrolki formularza.

Podsumowanie kontrolek ActiveX

Nazwa przycisku

Przykład

Opis

Obraz przycisku

Pole wyboru

Przykładowa kontrolka pola wyboru (kontrolka ActiveX)

Umożliwia włączanie i wyłączanie wartości wskazującej alternatywne opcje mające określone znaczenie. W arkuszu lub w polu grupy można zaznaczyć więcej niż jedno pole wyboru jednocześnie. Pole wyboru może znajdować się w jednym z trzech stanów: zaznaczony (włączony), wyczyszczony (wyłączony) i mieszany, co oznacza połączenie stanu włączonego i wyłączonego (jak przy wyborze wielokrotnym).

Obraz przycisku

Pole tekstowe

Przykładowe pole tekstowe (kontrolka ActiveX)

Umożliwia w prostokątnym polu wyświetlenie, wpisanie lub edytowanie tekstu lub danych powiązanych z komórką. Pole tekstowe może być również polem statycznym z wyświetlonymi informacjami tylko do odczytu.

Obraz przycisku

Przycisk polecenia

Przykładowy przycisk polecenia (kontrolka ActiveX)

Po kliknięciu przez użytkownika uruchamia makro, które wykonuje określoną akcję. Ten przycisk jest także nazywany przyciskiem polecenia.

Obraz przycisku

Przycisk opcji

Przykładowa kontrolka przycisku opcji (kontrolka ActiveX)

Pozwala na pojedynczy wybór z ograniczonego zestawu wzajemnie wykluczających się możliwości; przycisk opcji jest zazwyczaj umieszczony w polu grupy lub w ramce. Może się on znajdować w jednym z trzech stanów: zaznaczony (włączony), wyczyszczony (wyłączony) i mieszany, co oznacza połączenie stanu włączonego i wyłączonego (jak przy wyborze wielokrotnym). Przycisk opcji często jest nazywany przyciskiem radiowym.

Obraz przycisku

Pole listy

Przykładowe pole listy (kontrolka ActiveX)

Jest w nim wyświetlana lista zawierająca jeden lub więcej elementów tekstowych, z których może wybierać użytkownik. Pola listy należy używać w celu wyświetlania wielu opcji do wyboru, które różnią się liczbą lub zawartością. Istnieją trzy typy pól listy:

 • Pole listy z pojedynczym wyborem umożliwia tylko jeden wybór. W tym przypadku pole listy przypomina grupę przycisków opcji, przy czym pole listy może wydajniej obsłużyć dużą liczbę elementów.

 • Pole listy wielokrotnego wyboru umożliwia jeden wybór bądź ciągłe (przylegające) wybory.

 • Pole listy rozszerzonego wyboru umożliwia jeden wybór, ciągłe wybory oraz nieciągłe (lub rozłączne) wybory.

Obraz przycisku

Pole kombi

Przykładowe pole kombi (kontrolka ActiveX)

Pole listy rozwijanej będące połączeniem pola tekstowego z polem listy. Pole kombi jest bardziej zwarte niż pole listy, ale wyświetlenie listy elementów wymaga kliknięcia strzałki w dół. Pole kombi pozwala użytkownikowi wpisać określoną pozycję lub wybrać jeden element z listy. Ta kontrolka wyświetla bieżącą wartość w polu tekstowym, niezależnie od sposobu wprowadzenia wartości.

Obraz przycisku

Przycisk przełączania

Przykładowy przycisk przełączania (kontrolka ActiveX)

Wskazuje stan (na przykład „tak”/„nie”) lub tryb (na przykład „włączony”/„wyłączony”). Klikanie takiego przycisku powoduje przełączanie między stanem włączenia i stanem wyłączenia.

Obraz przycisku

Przycisk pokrętła

Przykładowy przycisk pokrętła (kontrolka ActiveX)

Zwiększa lub zmniejsza wartość, taką jak przyrost liczby, godzina lub data. Aby zwiększyć wartość, należy kliknąć strzałkę w górę; aby zmniejszyć wartość, należy kliknąć strzałkę w dół. Zazwyczaj użytkownik może również wpisać wartość tekstową w skojarzonej komórce lub w skojarzonym polu tekstowym.

Obraz przycisku

Pasek przewijania

Przykładowy pasek przewijania (kontrolka ActiveX)

Pozwala na przewijanie zakresu wartości przez klikanie strzałek przewijania lub przeciąganie suwaka przewijania. Ponadto klikając obszar między suwakiem przewijania a dowolną strzałką przewijania, można przewijać stronę wartości (wstępnie ustawiony zakres). Zazwyczaj użytkownik może również wpisać wartość tekstową bezpośrednio w skojarzonej komórce lub w skojarzonym polu tekstowym.

Obraz przycisku

Etykieta

Przykładowa etykieta (kontrolka ActiveX)

Określa przeznaczenie komórki lub pola tekstowego, zawiera tekst opisu (taki jak tytuły, podpisy bądź obrazy) lub krótkie instrukcje.

Obraz przycisku

Obraz

Przykładowy obraz (kontrolka ActiveX)

Umożliwia osadzenie obrazu, takiego jak mapa bitowa, JPEG lub GIF.

Kontrolka ramki

Przykładowe pole grupy (kontrolka ActiveX)

Obiekt o kształcie prostokąta z opcjonalną etykietą, który grupuje powiązane kontrolki w jedną graficzną jednostkę. Zazwyczaj w kontrolce typu ramka są grupowane przyciski opcji, pola wyboru lub ściśle powiązana zawartość.

Uwaga: Kontrolka ActiveX nie jest dostępna w sekcji kontrolki ActiveX polecenia Wstaw . Jednak można ją dodać w oknie dialogowym Więcej kontrolek, wybierając pozycję Microsoft Forms 2.0 Frame.

Obraz przycisku

Więcej kontrolek

Wyświetla listę dodatkowych kontrolek ActiveX dostępnych na komputerze użytkownika, takich jak kontrolka kalendarza w wersji 12.0 i kontrolka programu Windows Media Player, które można dodać do formularza niestandardowego. W tym oknie dialogowym można także zarejestrować kontrolkę niestandardową.

Obiekty utworzone przy użyciu narzędzi do rysowania

Przykłady kształtów W formularzu mogą się również znajdować grafiki SmartArt, kształty, obiekty WordArt i pola tekstowe. Te obiekty można obracać, przerzucać, kolorować, łączyć lub zmieniać ich rozmiar, aby tworzyć nawet bardziej złożone kształty. Jeśli bezpośrednio w polu tekstowym lub kształcie zostanie wpisany tekst, stanie się on częścią danego obiektu — jeśli obiekt zostanie obrócony lub przerzucony, tekst zostanie obrócony i przerzucony razem z nim. Inaczej niż w przypadku kontrolek ActiveX, do poszczególnych wyrazów i znaków w obiekcie można przypisywać różne atrybuty, takie jak rozmiar i styl czcionki. Do tych obiektów można również przypisywać makra i dodawać hiperlinki. Tekst w polu tekstowym lub kształcie można nawet połączyć z komórką arkusza, co pozwala na dynamiczne wyświetlanie zaktualizowanych wartości w tych obiektach.

Praca z kontrolkami i obiektami w formularzu arkusza

Po dodaniu do formularza arkusza kontrolek formularzy i kontrolek ActiveX można dostosowywać kontrolki i zmieniać ich rozmieszczenie na wiele sposobów, aby utworzyć dobrze zaprojektowany i przyjazny dla użytkownika formularz. Typowe zadania to:

 • Sterowanie wyświetlaniem linii siatki podczas pracy z kontrolkami i określanie, czy linie siatki mają być wyświetlane użytkownikowi w końcowym formularzu arkusza.

 • Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia kontrolek w celu określenia właściwości lub przeprowadzenia dodatkowych dopasowań.

 • Edytowanie tekstu w kontrolce, jak na przykład w podpisie lub etykiecie.

 • Grupowanie, kopiowanie, przenoszenie i wyrównywanie kontrolek w celu zorganizowania układu formularza arkusza.

 • Zmienianie rozmiaru i formatowanie kontrolek w celu uzyskania odpowiedniego wyglądu.

 • Pozycjonowanie lub zmienianie rozmiaru kontrolki z komórką.

 • Chronienie kontrolek i połączonych komórek zgodnie z określonymi potrzebami dotyczącymi ochrony danych.

 • Włączanie lub wyłączanie możliwości drukowania kontrolek podczas drukowania formularza arkusza.

 • Usuwanie nieużywanych kontrolek.

Formularz arkusza można zaprojektować z liniami siatki komórek w tle lub bez nich. Na przykład można wyłączyć linie siatki, a następnie sformatować wszystkie komórki, stosując ten sam kolor lub deseń, a nawet użyć obrazu jako tła arkusza. Aby ukryć lub pokazać linie siatki, na karcie Widok w grupie Pokazywanie/ukrywanie wyczyść lub zaznacz pole wyboru linie siatki .

Określanie typu kontrolki znajdującej się w arkuszu

Istnieją trzy różne typy kontrolek i obiektów, które można w unikatowy sposób modyfikować, dlatego samo spojrzenie na kontrolkę może nie wystarczyć do określenia jej typu. Aby ustalić typ kontrolki (formularza lub ActiveX), należy zaznaczyć kontrolkę i kliknąć ją prawym przyciskiem myszy w celu wyświetlenia menu skrótów:

 • Jeśli menu skrótów zawiera polecenie Właściwości, kontrolka jest kontrolką ActiveX i jest włączony tryb projektowania.

 • Jeśli menu skrótów zawiera polecenie Przypisz makro, kontrolka jest kontrolką formularza.

  Porada: Aby wyświetlić odpowiednie menu skrótów w formancie formularza pola grupy, upewnij się, że zamiast wnętrza pola grupy jest zaznaczona obwód.

 • Jeśli menu skrótów zawiera polecenie Edytuj tekst, obiekt jest obiektem rysunkowym.

Formularze użytkownika języka VBA

Aby zapewnić maksymalną elastyczność, możesz tworzyć formularzy użytkownika, które są niestandardowymi polami dialogowymi, które zwykle zawierają co najmniej jeden formant ActiveX. Formularze użytkownika są dostępne w kodzie VBA tworzonym w Edytorze Visual Basic. Zaawansowane czynności prowadzące do utworzenia formularza użytkownika są następujące:

 1. Wstaw formularz użytkownika do projektu VBA skoroszytu. Aby uzyskać dostęp do VBAProject skoroszytu, należy najpierw wyświetlić Edytor Visual Basic (naciśnij klawisze ALT + F11), a następnie w menu Wstaw kliknąć polecenie UserForm.

 2. Napisz procedurę wyświetlającą formularz użytkownika.

 3. Dodaj kontrolki ActiveX.

 4. Zmodyfikuj właściwości kontrolek ActiveX.

 5. Napisz procedury obsługi zdarzeń dla kontrolek ActiveX.

Używając formularzy użytkownika, możesz również korzystać z zaawansowanych funkcji formularza. Na przykład można programowo dodać osobny przycisk opcji dla każdej litery alfabetu lub osobne pole wyboru dla każdego elementu na długiej liście dat i liczb.

Przed utworzeniem formularza użytkownika warto rozważyć użycie wbudowanych okien dialogowych programu Excel, które mogą zaspokoić potrzeby użytkownika. Te wbudowane okna dialogowe to między innymi funkcje InputBox oraz MsgBox języka VBA, metody InputBox, GetOpenFilename i GetSaveAsFilename programu Excel oraz obiekt okien dialogowych (Dialogs) obiektu Application, który zawiera wszystkie wbudowane okna dialogowe programu Excel.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum deweloperów programu Microsoft Office Excel.

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×