Operatory obliczeń i pierwszeństwo

Operatory określają typ operacji wykonywanych na elementach formuły. Istnieje kolejność domyślna, w której występują obliczenia, ale można ją zmienić, używając nawiasów.

W tym artykule

Typy operatorów

Kolejność, w jakiej program Excel wykonuje operacje w formułach

Typy operatorów

Istnieją cztery różne typy operatorów obliczeniowych: arytmetyczne, porównania, łączenia tekstu (łączenie tekstu) i odwołania.

Operatory arytmetyczne

Wykonywanie podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie lub mnożenie; Łączenie liczb; i wygenerować wyniki liczbowe, Użyj poniższych operatorów arytmetycznych w formule:

Operator arytmetyczny

Znaczenie

Przykład

Wynik

+ (znak plus)

Dodawanie

= 3 + 3

6

– (znak minus)

Odejmowanie
Negacja

= 3 – 1
=-1

2

-1

* (gwiazdka)

Mnożenie

= 3 * 3

9

/ (ukośnik)

Dzielenie

= 15/3

5

% (znak procentu)

Procent

= 20% * 20

4

^ (daszek)

Potęgowanie

= 3 ^ 2

9

Operatory porównania

Za pomocą poniższych operatorów można porównywać dwie wartości. Wynik porównywania dwóch wartości przy użyciu tych operatorów jest wartością logiczną równą prawda lub FAŁSZ.

Operator porównania

Znaczenie

Przykład

= (znak równości)

Równa się

A1=B1

> (znak większości)

Większe niż

A1>B1

< (znak mniejszości)

Mniejsze niż

A1<B1

>= (znak większe lub równe)

Większe lub równe

A1>=B1

<= (znak mniejsze lub równe)

Mniejsze lub równe

A1<=B1

<> (znak nierówności)

Różne

A1<>B1

Operator łączenia tekstów

Użyj znaku handlowego "i" (&), aby połączyć (połączyć) jeden lub więcej ciągów tekstowych w celu utworzenia pojedynczego fragmentu tekstu.

Operator tekstowy

Znaczenie

Przykład

Wynik

& (handlowe „i”)

Łączy dwie wartości w celu utworzenia jednej ciągłej wartości tekstowej

= "North" & "wiatr"

Firma

= "Witaj" & "" & "World"

W tym przykładzie między dwoma wyrazami jest wstawiany znak spacji. Znak spacji jest określony przez wpisanie spacji podczas otwierania i zamykania cudzysłowów ("").

Cześć ludzie

Operatory odwołania

Zakresy komórek do obliczeń można połączyć za pomocą następujących operatorów.

Operator odwołania

Znaczenie

Przykład

: (dwukropek)

Operator zakresu, który tworzy jedno odwołanie do wszystkich komórek między dwoma odwołaniami (włącznie z tymi odwołaniami)

B5:B15

; (średnik)

Operator składania, który łączy wiele odwołań w jedno odwołanie

SUMA(B5:B15;D5:D15)

(spacja)

Operator przecięcia, który zwraca odwołanie do komórek wspólnych dla zakresów w formule. W tym przykładzie komórka C7 znajduje się w obu zakresach, więc jest to część wspólna.

B7:D7 C6:C8

Początek strony

Kolejność, w jakiej program Excel wykonuje operacje w formułach

W niektórych przypadkach kolejność wykonywania obliczeń może wpływać na wartość zwracaną przez formułę, dlatego należy zrozumieć sposób ustalania kolejności i sposób zmiany kolejności w celu uzyskania pożądanych wyników.

Kolejność obliczeń

Formuły obliczają wartości w określonej kolejności. Formuła w programie Excel zawsze rozpoczyna się od znaku równości (=). Znak równości informuje program Excel, że następujące znaki stanowią formułę. Po znaku równości znajdują się elementy, które mają zostać obliczone (operandy, takie jak liczby lub odwołania do komórek), oddzielone operatorami obliczeń (na przykład +,-, * lub/). Program Excel oblicza formułę od lewej do prawej strony, zgodnie z określoną kolejnością operatorów w formule.

Pierwszeństwo operatorów

Jeśli w jednej formule zostanie użytych wiele operatorów, program Excel wykona operacje w kolejności przedstawionej w poniższej tabeli. Jeśli formuła zawiera operatory o tym samym pierwszeństwie — na przykład wtedy, gdy formuła zawiera zarówno operator mnożenia, jak i dzielenia — program Excel będzie obliczać operatory od lewej do prawej strony.

Operator

Opis

: (dwukropek)

(pojedyncza spacja)

; (średnik)

Operatory odwołania

Negacja (tak jak w –1)

%

Procent

^

Potęgowanie (podnoszenie do potęgi)

* i /

Mnożenie i dzielenie

+ i –

Dodawanie i odejmowanie

&

Łączy dwa ciągi tekstu (złączanie)

=
< >
<=
>=
<>

Porównanie

Korzystanie z nawiasów

Aby zmienić kolejność obliczania, część formuły, która ma zostać obliczona w pierwszej kolejności, należy ująć w nawiasy. Na przykład poniższa formuła daje wynik 11, ponieważ program Excel oblicza mnożenie przed dodaniem. Formuła mnoży liczby 2 i 3, a następnie do wyniku dodaje liczbę 5.

=5+2*3

Jeśli zostanie użyty nawias w celu zmiany składni, program Microsoft Excel wykona dodawanie liczb 5 i 2, a następnie pomnoży wynik przez 3, co da wynik 21.

=(5+2)*3

W poniższym przykładzie nawiasy znajdujące się w pierwszej części formuły powodują, że program Excel oblicza najpierw liczbę B4 + 25, a następnie dzieli wynik przez sumę wartości w komórkach od + do, E5 i F5.

=(B4+25)/SUMA(D5:F5)

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×