Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Operatory określają typ obliczeń wykonywanych na elementach w formule, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie. W tym artykule dowiesz się, jaka jest domyślna kolejność, w jakiej operatorzy działają na elementy w obliczeniach. Dowiesz się również, jak zmienić tę kolejność przy użyciu nawiasów.

Typy operatorów

W programie Microsoft Excel są dostępne cztery typy operatorów obliczeń: arytmetyczne, porównania, łączenia tekstów i odwołania.

Do wykonywania podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie lub mnożenie , a także łączenie liczb i generowanie wyników liczbowych, należy użyć operatorów arytmetycznych w tej tabeli.

Operator arytmetyczny

Znaczenie

Przykład

+ (znak plus)

Dodawanie

=3+3

– (znak minus)

Odejmowania
Negacji

=3–1
=–1

* (gwiazdka)

Mnożenie

=3*3

/ (ukośnik)

Dzielenie

=3/3

% (znak procentu)

Procent

=20%

^ (daszek)

Potęgowanie

=2^3

Operatory w poniższej tabeli umożliwiają porównanie dwóch wartości. Podczas porównywania dwóch wartości za pomocą tych operatorów wynikiem jest wartość logiczna PRAWDA lub FAŁSZ.

Operator porównania

Znaczenie

Przykład

= (znak równości)

Równa się

=A1=B1

> (znak większości)

Większe niż

=A1>B1

< (znak mniejszości)

Mniejsze niż

=A1<B1

>= (znak większe lub równe)

Większe lub równe

=A1>=B1

<= (znak mniejsze lub równe)

Mniejsze lub równe

=A1<=B1

<> (znak nierówności)

Różne

=A1<>B1

Użyj ciągu handlowego "i" (&), aby połączyć jeden lub więcej ciągów tekstowych, aby utworzyć jeden fragment tekstu.

Operator tekstowy

Znaczenie

Przykład

& (handlowe „i”)

Łączy dwie wartości w celu uzyskania jednej ciągłej wartości tekstowej.

="Północ"&"wiatr"

Za pomocą tych operatorów można łączyć zakresy komórek na potrzeby obliczeń.

Operator odwołania

Znaczenie

Przykład

: (dwukropek)

Operator zakresu, który tworzy jedno odwołanie do wszystkich komórek między dwoma odwołaniami (włącznie z tymi odwołaniami).

=SUMA(B5:B15)

; (średnik)

Operator union, który łączy wiele odwołań w jedno odwołanie.

=SUMA(B5:B15;D5:D15)

(spacja)

Operator przecięcia, który tworzy odwołanie do komórek wspólnych dla tych dwóch odwołań.

=SUMA(B7:D7 C6:C8)

# (funt)

Symbol # jest używany w kilku kontekstach:

  • Używany jako część nazwy błędu.

  • Służy do wskazywania braku miejsca do renderowania. W większości przypadków można poszerzyć kolumnę, aż zawartość będzie prawidłowo wyświetlana.

  • Operator zakresu rozlanego, który służy do odwoływania się do całego zakresu w dynamicznej formule tablicowej.

  • #ARG!

  • #####

  • =SUMA(A2#)

@ (at)

Operator odwołania, który służy do wskazywania przecięcia pośredniego w formule. 

=@A1:A10

=SUMA(Tabela1[@[Styczeń]:[Grudzień]])

Kolejność, w jakiej program Excel wykonuje operacje w formułach

W niektórych przypadkach kolejność wykonywania obliczeń może mieć wpływ na wartość zwracana przez formułę, dlatego ważne jest zrozumienie kolejności i sposobu zmiany kolejności w celu uzyskania oczekiwanych wyników.

Formuły obliczają wartości w określonej kolejności. Formuła w programie Excel zawsze rozpoczyna się od znaku równości (=). Znak równości informuje Excel, że następujące po nim znaki stanowią formułę. Po tym znaku równości może istnieć seria elementów do obliczenia (argumentów), które są rozdzielone operatorami obliczeń. Program Excel oblicza formułę od lewej do prawej strony, zgodnie z określoną kolejnością operatorów w formule.

Jeśli w jednej formule zostanie użytych wiele operatorów, program Excel wykona operacje w kolejności przedstawionej w poniższej tabeli. Jeśli formuła zawiera operatory o tym samym pierwszeństwie — na przykład wtedy, gdy formuła zawiera zarówno operator mnożenia, jak i dzielenia — program Excel będzie obliczać operatory od lewej do prawej strony.

Operator

Opis

: (dwukropek)

(pojedyncza spacja)

; (średnik)

Operatory odwołania

Negacja (tak jak w –1)

%

Procent

^

Potęgowanie

* i /

Mnożenie i dzielenie

+ i –

Dodawanie i odejmowanie

&

Łączy dwa ciągi tekstu (złączanie)

=
< >
<=
>=
<>

Porównanie

Aby zmienić kolejność obliczania, część formuły, która ma zostać obliczona w pierwszej kolejności, należy ująć w nawiasy. Na przykład poniższa formuła daje wartość 11, ponieważ Excel oblicza mnożenie przed dodaniem. Formuła najpierw mnoży liczby 2 przez 3, a następnie dodaje do wyniku liczbę 5.

=5+2*3

Natomiast w przypadku zmiany składni za pomocą nawiasów Excel dodaje razem wartości 5 i 2, a następnie mnoży wynik przez 3 w celu uzyskania wartości 21.

=(5+2)*3

W poniższym przykładzie nawiasy otaczające pierwszą część formuły wymuszą na Excel najpierw obliczenie wartości B4+25, a następnie podzielenie wyniku przez sumę wartości w komórkach D5, E5 i F5.

=(B4+25)/SUMA(D5:F5)

Obejrzyj ten klip wideo na temat kolejności operatorów w Excel, aby dowiedzieć się więcej.

Jak Excel konwertuje wartości w formułach

Po wprowadzeniu formuły Excel oczekuje określonych typów wartości dla każdego operatora. Jeśli wprowadzisz inny rodzaj wartości niż oczekiwano, Excel może przekonwertować tę wartość.

Formuła

Produkuje

Objaśnienie

= "1"+"2"

3

Jeśli używasz znaku plus (+), Excel oczekuje liczb w formule. Mimo że cudzysłowy oznaczają, że "1" i "2" są wartościami tekstowymi, Excel automatycznie konwertuje wartości tekstowe na liczby.

= 1+"$4.00"

5

Gdy formuła oczekuje liczby, Excel konwertuje tekst, jeśli jest w formacie, który zwykle jest akceptowany dla liczby.

= "2001-06-01"-"2001-05-01"

31

Excel interpretuje tekst jako datę w formacie mm/dd/rrrr, konwertuje daty na liczby seryjne, a następnie oblicza różnicę między nimi.

=PIERWIASTEK ("8+1")

#ARG!

Excel nie można przekonwertować tekstu na liczbę, ponieważ nie można przekonwertować tekstu "8+1" na liczbę. Możesz użyć wartości "9" lub "8"+"1" zamiast "8+1", aby przekonwertować tekst na liczbę i zwrócić wynik 3.

= "A"&PRAWDA

ATRUE (ATRUE)

Gdy oczekuje się tekstu, Excel konwertuje liczby i wartości logiczne, takie jak PRAWDA i FAŁSZ, na tekst.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

DOŁĄCZ DO MICROSOFT 365 INSIDERS >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×