Opis okna dialogowego Formatowanie obiektu w programie Publisher

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Korzystanie z następujących funkcji w oknie dialogowym Formatowanie obiektu w celu zastosowania formatowania w polach tekstowych, autokształtach, tabelach, obrazach i obiektach WordArt w programie Publisher.

Uwaga: Niektóre karty w oknie dialogowym są dostępne w zależności od wybranego obiektu.

Na temat której karty chcesz dowiedzieć się więcej?

Karta Kolory i linie

Karta Kolory i linie umożliwia stosowanie wypełnień kolorami, linii i obramowań do wybranego obiektu lub komórki tabeli.

Wypełnienie

Kolor — pozwala wybrać kolor wypełnienia z palety lub wybrać jedną z opcji znajdujących się na poniższej liście:

 • Kolory schematu Umożliwia wybieranie kolorów ze schematu kolorów zastosowanego w publikacji.

 • Kolory standardowe — umożliwia wybieranie kolorów ze standardowego zestawu kolorów.

 • Brak wypełnienia — kliknięcie tej opcji umożliwia określenie, że zaznaczony obiekt nie będzie miał żadnego wypełnienia. Obiekty bez wypełnienia mają przezroczyste tło.

 • Więcej kolorów — kliknięcie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego Kolory. Można w nim wybrać nowy kolor z palety kolorów standardowych lub kolor niestandardowy zdefiniowany za pomocą modelu kolorów RGB, HSL lub CMYK. Można także wybrać kolor PANTONE®.

  Uwaga: Wyświetlone tutaj kolory PANTONE® mogą być niezgodne ze standardami PANTONE. Aby uzyskać dokładny kolor, należy się zapoznać z aktualnymi publikacjami zawierającymi kolory PANTONE. PANTONE® i inne znaki towarowe firmy Pantone, Inc. stanowią własność firmy Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Efekty wypełnienia — kliknij tę opcję, aby otworzyć okno dialogowe Efekty wypełnienia, w którym można stosować efekty wypełnienia, takie jak gradienty, tekstury, desenie, wypełnienia obrazem i odcienie.

Przezroczystość —wprowadź wartość procentową przezroczystości w polu Przezroczystość albo określ przezroczystość wypełnienia za pomocą suwaka. Ta opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu wypełnienia.

Linia

Kolor — pozwala wybrać kolor wypełnienia z palety lub wybrać jedną z opcji znajdujących się na poniższej liście:

 • Kolory schematu — umożliwia wybieranie kolorów ze schematu kolorów zastosowanego w publikacji.

 • Kolory standardowe — umożliwia wybieranie kolorów ze standardowego zestawu kolorów.

 • Brak konturu — kliknięcie tej opcji powoduje, że zaznaczony obiekt nie będzie miał żadnego konturu.

 • Więcej kolorów — kliknięcie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego Kolory. Można w nim wybrać nowy kolor z palety kolorów standardowych lub kolor niestandardowy zdefiniowany za pomocą modelu kolorów RGB, HSL lub CMYK. Można także wybrać kolor PANTONE®.

Przezroczystość —wprowadź wartość procentową przezroczystości w polu Przezroczystość albo określ przezroczystość wypełnienia za pomocą suwaka. Ta opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu wypełnienia. 

Szerokość — umożliwia określenie grubości linii. Ta opcja jest niedostępna, jeśli wybrano pozycję Brak koloru

Typ złożony — wybranie połączonego stylu linii i grubości z listy opcji lub kliknięcie pozycji Obiekt BorderArt w celu przejścia do okna dialogowego Obiekt BorderArt. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania określonego rodzaju wypełnienia. 

Typ kreski — wybieranie stylu linii przerywanej z listy. Ta opcja jest niedostępna, jeśli wybrano pozycję Brak koloru

Typ zakończenia — wybieranie pozycji Okrągłe, Kwadratowe lub Płaskie z listy. Ta opcja jest niedostępna, jeśli wybrano pozycję Brak koloru

Typ sprzężenia — wybieranie pozycji Skośne, Pod kątem lub Zaokrąglone z listy, co pozwala na zastosowanie różnych typów narożników linii. Ta opcja jest niedostępna, jeśli wybrano pozycję Brak koloru

Obiekt BorderArt — kliknięcie tego przycisku otworzy okno dialogowe Obiekt BorderArt pozwalające na wybranie obramowania graficznego obiektu.

Podgląd — wyświetla wybrane style linii i wypełnienia. Sekcja Podgląd jest dostępna tylko dla typów obiektów o wymiarach tworzących prostokąt takich jak pola tekstowe, tabele, obrazy i autokształty prostokątne. Przyciski wokół sekcji Podgląd odpowiadają liniom tworzącym obiekt. Możesz zastosować formatowanie do indywidualnych linii, wybierając jedynie przyciski odpowiadające liniom, które chcesz zmienić. Program Publisher wyświetla przyciski, które odpowiadają pionowym i poziomym liniom dzielącym komórki tabeli. Jeśli skonfigurowano przekątne komórki, program Publisher wyświetla przycisk odpowiadający linii ukośnej. Jeśli wybranym typem obiektu jest tabela, program Publisher wyświetli przyciski odpowiadające pionowym i poziomym liniom dzielącym komórki tabeli. Jeśli skonfigurowano też przekątne komórki, program Publisher wyświetla przycisk odpowiadający linii ukośnej.

Ustawienia wstępne — kliknięcie jednej z opcji w obszarze Ustawienia wstępne powoduje zastosowanie zbioru linii do obiektu. Można wybrać opcję oznaczającą brak linii, wszystkie linie obramowania lub wszystkie linie obramowania oraz linie oddzielające komórki.

Rysuj obramowanie wewnątrz ramki — wybranie tej opcji sprawi, że obramowanie równo pokryje ramkę obiektu zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, a nie tylko z zewnątrz.

Uwaga: Opcja ta jest niedostępna dla autokształtów takich jak Uśmiechnięta buźka, Puszka lub Błyskawica.

Zastosuj ustawienia do nowego typu obiektu — ta opcja służy zachowaniu ustawień wypełnienia i linii jako ustawień domyślnych dla nowych obiektów tego samego typu.

Uwaga: To pole wyboru jest dostępne tylko, gdy formatowany obiekt jest polem tekstowym lub autokształtem.

Efekty kształtów — powoduje otwarcie okna dialogowego Formatowanie kształtu, w którym można uzyskać dostęp do funkcji wypełnienie, cień, odbicie, poświata, wygładzone krawędzie, Format 3-woraz efekty obrotu 3-w .

Początek strony

Karta Rozmiar

Uwaga: Jeśli zaznaczysz tabelę po włączeniu w ustawieniach języka pakietu Microsoft Office obsługi języków wschodnioazjatyckich lub języków pisanych od prawej do lewej, ta karta będzie nosić nazwę Rozmiar i kierunek.

Rozmiar i obrót

Wysokość — umożliwia określenie wysokości obiektu.

Szerokość — umożliwia określenie szerokości obiektu.

Obrót — należy podać liczbę stopni z zakresu od 0 do 359, o które obiekt ma zostać obrócony zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Uwagi: 

 • Ustawienia Wysokość i Szerokość są zawsze wymiarami nieobróconego obiektu.

 • Zmiana ustawień Wysokość i Szerokość w obszarze Rozmiar i obrót powoduje również proporcjonalną zmianę ustawień Wysokość i Szerokość w obszarze Skala.

Skala

Wysokość — wprowadź odpowiednią wysokość tabeli wyrażoną w procentach oryginalnego rozmiaru.

Szerokość — wprowadź odpowiednią szerokość tabeli wyrażoną w procentach oryginalnego rozmiaru.

Uwagi: 

 • Ustawienia Wysokość i Szerokość są zawsze wymiarami nieobróconego obiektu.

 • Zmiana ustawień Wysokość i Szerokość w obszarze Skala powoduje również odpowiednią zmianę dokładnych ustawień Wysokość i Szerokość w obszarze Rozmiar i obrót.

Zablokuj współczynnik proporcji — to pole wyboru należy zaznaczyć, aby zachować proporcje ustawień Wysokość i Szerokość. Jeśli na przykład wartość ustawienia Wysokość zostanie zmieniona na 150 procent, program Publisher automatycznie zmieni wartość ustawienia Szerokość na 150 procent.

Początek strony

Karta Układ

Karta Układ pozwala określić dokładne położenie obiektu na stronie. Można tu też wybrać opcje otaczania tekstem tabeli znajdującej się na polu tekstowym lub na autokształcie zawierającym tekst.

Położenie obiektu — jeśli obiekt znajduje się na polu tekstowym lub autokształcie, można wybrać, czy ma on być Umieszczony w tekście czy ma mieć Dokładne (stałe) położenie.

Położenie na stronie

Te opcje należy wybrać, jeśli obiekt ma mieć dokładne (stałe) położenie na stronie. Są one niedostępne w przypadku obiektów w tekście.

W poziomie — należy podać żądaną odległość obiektu od części strony wybranej z listy w polu Od.

Od — należy wybrać część strony (Lewy górny róg, Środek lub Prawy górny róg), od której będzie mierzone położenie obiektu w poziomie.

W pionie — należy podać odpowiednią odległość obiektu od części strony wybranej z listy w polu Od.

Od — należy wybrać część strony (Lewy górny róg, Środek lub Prawy górny róg), od której będzie mierzone położenie obiektu w pionie.

Styl otaczania — jeśli obiekt znajduje się na polu tekstowym lub autokształcie zawierającym tekst, można wybrać sposób otaczania go tekstem.

 • Ramka — tekst będzie otaczał prostokąt zaznaczenia obiektów ze wszystkich stron.

 • Przylegle — tekst będzie otaczał obiekt jak najciaśniej.

 • Na wskroś — tekst będzie otaczał obiekt od zewnątrz, a także wypełniał wszystkie wolne miejsca wewnątrz niego.

 • Góra i dół — tekst będzie otaczał obiekt z dołu i z góry, ale nie z boków.

 • Brak — usuwa wszelkie formatowanie dotyczące otaczania obiektu tekstem, wskutek czego tekst nie otacza obiektu. Jeśli obiekt jest przezroczysty, znajdujący się pod nim tekst będzie widoczny przez obiekt. W przeciwnym wypadku tekst będzie ukryty pod obiektem.

Zawijaj tekst — Jeśli obiekt znajduje się na polu tekstowym lub Autokształcie, a w obszarze styl otaczaniawybrano opcję kwadrat, przyległylub przelewanie, możesz wybrać sposób umieszczania tekstu.

 • Obie strony — powoduje umieszczenie tekstu po obu stronach obiektu.

 • Tylko z lewej — powoduje umieszczenie tekstu tylko z lewej strony obiektu.

 • Tylko z prawej — powoduje umieszczenie tekstu tylko z prawej strony obiektu.

 • W największym dostępnym miejscu — powoduje umieszczenie tekstu po tej stronie obiektu, po której jest najwięcej miejsca.

Odległość od tekstu — jeśli obiekt znajduje się na polu tekstowym lub autokształcie i jest obiektem umieszczonym w tekście albo w obszarze Styl otaczania została wybrana opcja Ramka, można zdefiniować odległość między prostokątem zaznaczenia obiektu a otaczającym go tekstem.

 • Automatyczna — po zaznaczeniu tego pola wyboru program Publisher automatycznie rozmieści tekst w domyślnej odległości (0,1 cm) od obiektu. Aby zmienić to ustawienie, wyczyść pole wyboru Automatyczna, a następnie wprowadź odpowiednie odległości w polach Do góry, Do dołu, Do lewej i Do prawej.

Wyrównanie w poziomie — jeśli obiekt jest umieszczony w tekście, można zdecydować, czy po dodaniu lub usunięciu tekstu ma on pozostawać z jednej strony pola tekstowego lub autokształtu, czy też ma być przenoszony z jednej strony na drugą.

 • Z lewej — kliknięcie tej opcji powoduje, że obiekt umieszczony w tekście pozostaje z lewej strony pola tekstowego lub autokształtu, gdy zostanie dodany bądź usunięty tekst.

 • Z prawej — kliknięcie tej opcji powoduje, że obiekt umieszczony w tekście pozostaje z prawej strony pola tekstowego lub autokształtu, gdy zostanie dodany bądź usunięty tekst.

 • Przenieś obiekt z tekstem — kliknięcie tej opcji powoduje umieszczenie obiektu w tekście w określonym miejscu wiersza tekstu, dzięki czemu przemieszcza się on z jednej strony pola tekstowego lub autokształtu na drugą, gdy tekst jest dodawany lub usuwany.

Początek strony

Karta Pole tekstowe

Karta Pole tekstowe umożliwia wybranie opcji dotyczących umieszczania i dopasowania tekstu w polu tekstowym lub w autokształcie zawierającym tekst.

Uwaga: Karta Pole tekstowe jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczony obiekt jest polem tekstowym lub autokształtem zawierającym tekst.

Wyrównanie w pionie

W tym polu można wybrać wyrównanie tekstu do góry, do dołu lub do środka pola tekstowego bądź autokształtu.

Marginesy pola tekstowego

Lewy  W tym polu należy podać wybraną odległość między lewą krawędzią pola tekstowego lub autokształtu a znajdującym się w nim tekstem.

Prawy  W tym polu należy podać wybraną odległość między prawą krawędzią pola tekstowego lub autokształtu a znajdującym się w nim tekstem.

Górny  W tym polu należy podać wybraną odległość między górną krawędzią pola tekstowego lub autokształtu a znajdującym się w nim tekstem.

Dolny  W tym polu należy podać wybraną odległość między dolną krawędzią pola tekstowego lub autokształtu a znajdującym się w nim tekstem.

Autodopasowanie tekstu

Nie stosuj autodopasowania  Ta opcja powoduje zachowanie takiego rozmiaru tekstu, jaki został ustawiony dla pola tekstowego lub autokształtu.

Zmniejsz tekst przy przepełnieniu Ta opcja powoduje zmniejszanie rozmiaru tekstu (w punktach) w polu tekstowym lub autokształcie, dopóki nie zostanie zlikwidowane przepełnienie.

Dopasuj optymalnie  Ta opcja powoduje odpowiednie zmniejszanie lub powiększanie tekstu znajdującego się w polu tekstowym lub autokształcie wraz ze zmianą rozmiaru pola tekstowego bądź autokształtu.

Powiększ pole tekstowe i dopasuj Ta opcja rozszerza pole tekstowe lub autokształt, kiedy może nastąpić przepełnienie tekstem. 

Uwaga: W przypadku zaznaczenia tej opcji pole tekstowe lub autokształt mogą zostać rozszerzone tak, że będą wystawać poza stronę lub zachodzić na inne obiekty.

Obróć tekst w Autokształcie o 90°  To pole wyboru obraca tekst wewnątrz pola tekstowego lub autokształtu o ćwierć obrotu (90 stopni) w prawo.

Dołącz „Ciąg dalszy na str…”  To pole wyboru dodaje adnotację Ciąg dalszy na stronie [numer strony] do pola tekstowego lub autokształtu.

Dołącz „Ciąg dalszy ze str…”  To pole wyboru dodaje adnotację Ciąg dalszy ze strony [numer strony] do pola tekstowego lub autokształtu.

Kolumny  Ten przycisk powoduje wyświetlenie okna dialogowego Kolumny, w którym można wybrać liczbę kolumn i odległości między nimi.

Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna w przypadku autokształtów (z wyjątkiem prostokątów) oraz w przypadku wybrania opcji Zmniejsz tekst przy przepełnieniu lub Dopasuj optymalnie.

Początek strony

Karta Obraz

Karta Obraz dostępna w oknie dialogowym Formatowanie obrazu umożliwia ustawianie opcji przycinania oraz sterowanie kolorem, jasnością i kontrastem obrazu. Za jej pomocą można także kompresować obrazy w publikacji lub przywracać ich oryginalne kolory.

Uwaga: Karta Obraz jest dostępna po zaznaczeniu obiektu, który jest obrazem lub kształtem z wypełnieniem w postaci obrazu. Jeśli obiekt jest kształtem, wówczas narzędzia do przycinania są wyłączone, ale opcje sterowania obrazem i kompresji są włączone.

Przycinanie

W polach Z lewej, Z prawej, Z góry i Z dołu należy wprowadzić obszar przycięcia obrazu. Jeśli zostanie wpisana wartość ujemna, program Publisher rozszerzy obraz, przesuwając ramkę poza obraz. Jeśli obraz ma wypełnienie, będzie ono pokazane na rozszerzonym obszarze ramki. Jeśli nie — rozszerzony obszar będzie przezroczysty.

Przezroczystość

Przezroczystość — należy wprowadzić wartość procentową przezroczystości w polu Przezroczystość albo określić przezroczystość obrazu za pomocą suwaka. 

Jasność i kontrast

 • Jasność W polu Jasność należy wprowadzić wartość procentową lub dobrać poziom jasności obrazu za pomocą suwaka. Domyślny poziom jasności to 50 procent. Zwiększenie jasności powoduje, ze obraz staje się jaśniejszy. Zmniejszenie jasności powoduje, że obraz staje się ciemniejszy.

 • Kontrast Wprowadź wartość procentową w polu kontrast lub użyj suwaka, aby ustawić stopień kontrastu obrazu. Zmniejszenie kontrastu zmniejsza różnicę między cieniami a wyróżnieniami, co powoduje odmycie obrazu. Zwiększenie kontrastu exaggerates różnicę między cieniami a wyróżnieniami, co zapewnia wysoki kontrast obrazu.

Ponowne kolorowanie

 • Kolor — Pozwala wybrać kolor wypełnienia z palety lub wybrać jedną z opcji znajdujących się na poniższej liście:

  • Kolory schematu Umożliwia wybieranie kolorów ze schematu kolorów zastosowanego w publikacji.

  • Kolory standardowe Umożliwia wybieranie kolorów ze standardowego zestawu kolorów (od czerwonego do niebieskiego).

  • Bez wypełnienia — powoduje to powstanie zaznaczonych komórek lub tabeli bez wypełnienia żadnego rodzaju. Komórki bez wypełnienia mają przezroczyste tło.

  • Więcej kolorów — Kliknięcie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego Kolory. Można w nim wybrać nowy kolor z palety kolorów standardowych lub kolor niestandardowy przy użyciu modelu kolorów RGB, HSL lub CMYK. Można także wybrać kolor PANTONE®.

  • Odcienie — Kliknięcie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego Efekty wypełnienia, w którym można stosować odcienie obecnie wybranego koloru.

 • Kompresuj — Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Kompresowanie obrazów, służącego do zarządzania kompresją obrazów.

 • Resetuj kolor — Kliknięcie tego przycisku powoduje przywrócenie oryginalnych kolorów. 

 • Resetuj wszystko — Kliknięcie tego przycisku powoduje zresetowanie ustawień przycięcia i sterowania obrazem zastosowanych do obrazu. Resetowanie dotyczy wszystkich zmian formatowania, które zostały zastosowane do zaznaczonego obrazu za pomocą karty Obraz w oknie dialogowym Formatowanie obrazu

 • Efekty kształtów — powoduje otwarcie okna dialogowego Formatowanie kształtu, w którym można uzyskać dostęp do funkcji wypełnienie, cień, odbicie, poświata, wygładzone krawędzie, Format 3-woraz efekty obrotu 3-w .  

Początek strony

Karta Właściwości komórki

Karta Właściwości komórki umożliwia wybranie opcji dotyczących umieszczania danych w komórkach tabeli.

Uwaga: Karta Właściwości komórki jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczony obiekt jest tabelą.

Wyrównanie w pionie

Tutaj można wybrać wyrównanie tekstu Do góry, Do środka lub Do dołu komórki tabeli.

Marginesy pola tekstowego

Za pomocą tych ustawień można kontrolować odstępy między wierszami i kolumnami tabeli.

Lewy — wprowadź wybraną odległość między lewą krawędzią komórki tabeli lub autokształtu a znajdującym się wewnątrz tekstem.

Prawy — wprowadź wybraną odległość między prawą krawędzią komórki tabeli lub autokształtu a znajdującym się wewnątrz tekstem.

Górny — wprowadź wybraną odległość między górną krawędzią komórki tabeli lub autokształtu a znajdującym się wewnątrz tekstem.

Dolny — wprowadź wybraną odległość między dolną krawędzią komórki tabeli lub autokształtu a znajdującym się wewnątrz tekstem.

Obróć tekst w autokształcie o 90° — to pole wyboru należy zaznaczyć, aby obrócić tekst wewnątrz komórki tabeli lub autokształtu o ćwierć obrotu (90 stopni) w prawo.

Początek strony

Karta Tekst alternatywny

Ta karta umożliwia wprowadzenie alternatywnego tekstu dla obiektu, aby osoby z zaburzeniami wzroku lub poznawczymi mogły zrozumieć obiekt.

Stosowanie zmian

Po odpowiednim dostosowaniu ustawień na wszystkich kartach kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany do obiektu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×