Personalizacja usługi Classroom

Na stronie głównej usługi Microsoft Classroom nauczyciele mogą wykonywać następujące czynności:

 • Personalizowanie wyglądu usługi Microsoft Classroom

 • Nawigowanie po zajęciach

 • Filtrowanie zajęć

 • Konfigurowanie nowych zajęć

 • Dostosowywanie zajęć

 • Dodawanie uczniów do zajęć

 • Dodawanie nauczycieli do zajęć

 • Usuwanie uczniów z zajęć

 • Usuwanie nauczycieli z zajęć

 • Wyciszanie uczniów z konwersacji dla zajęć

Personalizowanie wyglądu usługi Microsoft Classroom

Uczniowie i nauczyciele mogą personalizować fotografię na okładce strony Zadania. Wybierz wielokropek (...) w prawym górnym rogu i wybierz polecenie Personalizuj. Możesz wybrać jeden z dostępnych obrazów lub brak obrazu.

Wybieranie wielokropka, a następnie polecenia Personalizuj

Nawigowanie po zajęciach i zadaniach

Domyślnie usługa Classroom wyświetla zadania dla wszystkich aktywnych zajęć. Można je wyświetlać w formie listy, z krótkimi opisami, lub w widoku karty, która zawiera więcej szczegółów.

Interfejs nawigacji umożliwia przełączanie między widokiem listy i widokiem karty

Zastosuj filtr, aby wyświetlić zadania dla określonych zajęć, lub dla wszystkich aktywnych zajęć.

Wybierz pozycję Nieaktywne zajęcia w okienku nawigacji (tylko w widoku nauczyciela), aby rozwinąć lub ukryć nieaktywne zajęcia.

Rozwijanie węzła Nieaktywne zajęcia w okienku nawigacji

Tworzenie nowych zajęć

Tworzenie nowych zajęć w usłudze Classroom odbywa się automatycznie dla szkół i okręgów, w których jest używana aplikacja School Data Sync dołączona do usługi Office 365. Zajęcia, nauczyciele i uczniowie są tworzeni i rejestrowani automatycznie przy użyciu informacji o wykazie zajęć w systemie informacji o uczniach w szkołach. W przypadku szkół, które nie korzystają z aplikacji School Data Sync, aplikacja Microsoft Classroom zapewnia nauczycielom możliwość tworzenia zajęć i zarządzania nimi ręcznie.

Aby utworzyć nowe zajęcia, wybierz pozycję Nowe zajęcia, wpisz unikatową nazwę, a następnie wybierz pozycję Gotowe. Zajęcia zostaną utworzone na liście nieaktywnych zajęć.

Wprowadzenie nazwy nowych zajęć i kliknięcie pozycji Gotowe

Aby dostosować zajęcia, rozwiń węzeł Nieaktywne zajęcia, wybierz utworzone przez siebie zajęcia i wybierz pozycję Zarządzaj. Na ekranie Zarządzanie możesz wykonywać następujące czynności:

 • Wprowadzanie opisu zajęć

 • Wybieranie koloru, ikony i fotografii na okładce dla zajęć, które będą wyświetlane w usłudze Classroom, aby wizualnie odróżnić je od innych zajęć

 • Wprowadzanie i zmienianie nazwy zajęć, liczby, daty rozpoczęcia, daty zakończenia

Dodawanie uczniów i nauczycieli oraz zarządzanie nimi

Aby dodać uczniów do zajęć, znajdź zajęcia, którymi chcesz zarządzać, na liście zajęć aktywnych lub nieaktywnych, wybierz nazwę zajęć i wybierz link Uczniowie i nauczyciele w prawym górnym rogu.

Wybierz pozycję Dodaj ucznia, wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail ucznia i wybierz pozycję Gotowe.

Po dodaniu ucznia będą dostępne dodatkowe opcje zarządzania nim.

Opcje w menu zarządzania dla uczniów

 • Wycisz — Nauczyciel może wyciszyć ucznia z uczestniczenia w konwersacjach, jeśli uczeń używa funkcji konwersacji w nieodpowiedni sposób, lub jeśli nauczyciel chce uniemożliwić jakiekolwiek konwersacje dla określonych zajęć.

 • Usuń — Nauczyciel może usunąć ucznia z zajęć, co spowoduje usunięcie go z listy zajęć, usunięcie wszystkich zadań ze strony głównej usługi Classroom ucznia oraz uniemożliwi uczniowi uczestniczenie w przyszłych zadaniach i konwersacjach z grupą zajęć.

 • Jeśli uczeń został dodany automatycznie przy użyciu aplikacji School Data Sync, trzeba wybrać pozycję Zarządzaj > Aktualizuj zadania i notesy, aby upewnić się, że nowy uczeń otrzyma wszystkie najnowsze zadania za pośrednictwem usługi Classroom.

Nauczyciele mogą także dodawać i usuwać innych nauczycieli, jeśli zajęcia są prowadzone przez więcej niż jednego nauczyciela lub jeśli istnieją asystenci nauczyciela, którzy muszą mieć możliwość tworzenia, wyświetlania i oceniania zadań.

Aby dodać nauczyciela, wybierz pozycję Dodaj nauczyciela, wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail nauczyciela i wybierz pozycję Gotowe.

Aktywowanie i dezaktywowanie zajęć

Aby aktywować zajęcia, w obszarze Nieaktywne zajęcia wybierz nazwę zajęć, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj > Aktywuj zajęcia. Aktywowanie zajęć powoduje, że zadania są widoczne dla wszystkich uczniów.

Aktywowanie polecenia Zajęcia

Aby dezaktywować zajęcia, wybierz nazwę aktywnych zajęć, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj > Dezaktywuj zajęcia. Spowoduje to przeniesienie zajęć na listę nieaktywnych zajęć i ukrycie zadań przed uczniami. Zadania są zachowywane i można je łatwo zaktualizować po ponownym aktywowaniu zajęć.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×