Planowanie struktury witryn i zbiorów witryn

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas tworzenia witryny sieci Web niezwykle ważne jest określenie zadań i celów. Staranne zaplanowanie witryny sieci Web gwarantuje, że będzie ona łatwiejsza w użyciu i łatwiej będzie nią zarządzać.

W tym artykule

Określanie, kto będzie korzystać z witryny

Określanie zawartości witryny

Planowanie struktury nawigacji

Określanie dostępu do witryn i ich zawartości

Określanie użytkowników witryny

Rodzaj tworzonej witryny zależy od planowanego zasięgu i przeznaczenia witryny. Można utworzyć oddzielną witrynę dla każdego opracowywanego projektu. Można na przykład utworzyć witrynę sieci Web najwyższego poziomu dla całej organizacji i oddzielne witryny dla każdego zespołu w tej witrynie.

Zbiory witryn, witryny i podwitryny

Witryny sieci Web najwyższego poziomu oraz podwitryny umożliwiają podzielenie zawartości witryny na odrębne, niezależnie zarządzane obszary. Witryna sieci Web najwyższego poziomu może zawierać wiele podwitryn, z kolei podwitryny mogą zawierać wiele własnych podwitryn, a liczba poziomów zależy tylko od potrzeb użytkownika. Cała struktura witryny sieci Web najwyższego poziomu oraz jej wszystkich podwitryn nosi nazwę zbiór witryn.

Taka hierarchia umożliwia użytkownikom utworzenie głównej witryny roboczej dla całego zespołu oraz indywidualnych witryn roboczych i witryn udostępnionych dla projektów pobocznych. Witryny sieci Web najwyższego poziomu oraz podwitryny umożliwiają sterowanie funkcjami i ustawieniami witryn na różnych poziomach.

Administratorzy zbioru witryn i nazwę grupy właścicieli witryny

Administratorzy zbioru witryn mają pełne uprawnienia do wszystkich witryn w zbiorze witryn. Członkowie grupy Właściciele witryny nazwa witryny sieci Web najwyższego poziomu w zbiorze witryn mogą sterować ustawieniami i funkcjami zarówno dla witryny sieci Web najwyższego poziomu i wszystkich jej podwitryn pod nim, które dziedziczą uprawnienia. Na przykład zarówno administrator zbioru witryn i członkiem grupy Właściciele witryny nazwa witryny sieci Web najwyższego poziomu mogą wykonywać następujące czynności:

 • zarządzanie użytkownikami, grupami i uprawnieniami;

 • wyświetlanie statystyki użycia;

 • zmienianie ustawień regionalnych;

 • zarządzanie składnik Web Part i galeriami szablonów;

 • zarządzanie alertami;

 • zmienianie nazwy, opisu, motywu i organizacji strony głównej witryny.

 • konfigurowanie ustawień, takich jak ustawienia regionalne, dla witryny sieci Web najwyższego poziomu oraz wszystkich podwitryn;

 • aktualizowanie ustawień poczty e-mail dla witryny sieci Web najwyższego poziomu i wszystkich podwitryn, jeśli ustawienia poczty e-mail są włączone w Administracji centralnej programu SharePoint;

 • konfigurowanie ustawień składników Web Part dla witryny sieci Web najwyższego poziomu i wszystkich podwitryn.

Jeśli jednak podwitryny stosowane uprawnienia unikatowe, członkowie grupy Właściciele nazwa witryny najwyższego poziomu witryny sieci Web nie można wykonywać akcji wymienionych powyżej dla tej witryny. Przez porównanie Administratorzy zbioru witryn zawsze mogą wykonywać te akcje we wszystkich podwitrynach, niezależnie od tego, czy dana podwitryna ma uprawnienia unikatowe.

Członkiem grupy Właściciele witryny Nazwa podwitryny mogą sterować ustawieniami i funkcjami tylko danej podwitryny i wszystkich jej podwitryn znajdujących się pod nim, które dziedziczą uprawnienia. Na przykład administrator podwitryny może wykonywać następujące czynności:

 • dodawanie, usuwanie lub zmienianie użytkowników i grup, jeśli zostały ustawione uprawnienia unikatowe;

 • wyświetlanie statystyki użycia;

 • zmienianie ustawień regionalnych;

 • zarządzanie składnikami Web Part i galeriami szablonów;

 • zarządzanie alertami;

 • zmienianie nazwy, opisu, motywu i organizacji strony głównej witryny.

Początek strony

Określanie zawartości witryny

Program Windows SharePoint Services stanowi centralną lokalizację, w której można publikować informacje dotyczące na przykład harmonogramów projektów i ważnych wydarzeń oraz anonsy, zamiast wysyłać je pocztą e-mail.

Witryny obszarów roboczych

Obszar roboczy jest unikatową witryną sieci Web tworzoną przez użytkownika, w której członkom zespołu są udostępniane narzędzia i usługi ułatwiające współpracę zarówno w zakresie dokumentów, jak i zasobów niezbędnych do spotkań. Obszar roboczy może zawierać listy informacji, takie jak listy powiązanych dokumentów, członków zespołu i łączy.

W programie Windows SharePoint Services są dostępne następujące witryny obszarów roboczych:

Witryna obszaru roboczego

Opis

Obszar roboczy dokumentu

Ten szablon służy do tworzenia witryny umożliwiającej członkom zespołu wspólną pracę nad dokumentami. Zapewnia bibliotekę dokumentów do przechowywania dokumentu głównego i plików pomocniczych, listę zadań do przydzielania elementów do wykonania oraz listę łączy do zasobów powiązanych z dokumentem.

Podstawowy obszar roboczy spotkania

Ten szablon służy do tworzenia witryny udostępniającej wszystkie podstawowe elementy niezbędne do planowania, organizowania i śledzenia spotkania. Zawiera następujące listy: Obiekty, Uczestnicy, Plan spotkania i Biblioteka dokumentów.

Pusty obszar roboczy spotkania

Ten szablon służy do tworzenia pustej witryny obszaru roboczego spotkania, którą można dostosować do własnych potrzeb.

Obszar roboczy podejmowania decyzji

Ten szablon udostępnia obszar roboczy spotkania, w którym można przeglądać odpowiednie dokumenty i rejestrować decyzje. Zawiera następujące listy: Cele, Uczestnicy, Plan spotkania, Biblioteka dokumentów, Zadania i Decyzje.

Obszar roboczy spotkania socjalnego

Ten szablon służy do tworzenia witryny udostępniającej narzędzie do planowania imprez o charakterze towarzyskim, które zawiera tablicę dyskusyjną i bibliotekę obrazów umożliwiającą ogłaszanie obrazów wydarzenia. Zawiera następujące listy i składniki Web Part: Uczestnicy, Wskazówki, Obraz/Logo, Rzeczy do przyniesienia, Dyskusje i Biblioteka obrazów.

Wielostronicowy obszar roboczy spotkania

Ten szablon służy do tworzenia witryny udostępniającej wszystkie podstawowe elementy niezbędne do planowania, organizowania i śledzenia spotkania za pomocą wielu stron. Zawiera następujące listy: Cele, Uczestnicy i Plan spotkania oraz dwie puste strony, które można dostosować do potrzeb użytkowników.

Inne szablony witryn

Podczas tworzenia nowej witryny program Windows SharePoint Services udostępnia następujące szablony współpracy:

Szablon witryny

Opis

Witryna zespołu

Ten szablon służy do tworzenia witryny umożliwiającej zespołom tworzenie, organizowanie i udostępnianie informacji. Obejmuje bibliotekę dokumentów i podstawowe listy, takie jak Anonsy, Kalendarz, Kontakty i Łącza.

Pusta witryna

Ten szablon służy do tworzenia witryny sieci Web zawierającej pustą stronę główną, którą można dostosowywać przy użyciu przeglądarki sieci Web lub edytora stron sieci Web zgodnego z programem Windows SharePoint Services, dodając interakcyjne listy i inne funkcje.

Witryna typu wiki

Ten szablon służy do tworzenia witryny, w której użytkownicy mogą szybko i łatwo dodawać, edytować oraz łączyć strony sieci Web.

Blog

Ten szablon służy do tworzenia witryny umożliwiającej ogłaszanie informacji i komentowanie ich przez innych użytkowników.

Zapisywanie dostosowanych elementów jako szablonów

Istniejącą witrynę lub listę można zapisać jako szablon niestandardowy. Szablony niestandardowe umożliwiają grupowanie zmian istniejących witryna i mogą być dostępne dla nowych witryn i list. Każdy szablon niestandardowy jest oparty na definicji witryny. Składniki Web Part, szablony list i szablony witryn można przechowywać w bibliotekach do użycia przez wszystkie witryny w zbiór witryn. Szablony niestandardowe są udostępniane za pośrednictwem strony galerii szablonów witryn i galerii szablonów List.

Początek strony

Planowanie struktury nawigacji

Nawigacja opiera się na łączach umożliwiających użytkownikom uzyskiwanie dostępu do głównych sekcji i stron w witrynie. W witrynie są dostępne następujące elementy nawigacyjne:

Elementy nawigacyjne w witrynie

Opis

Wyświetl całą zawartość witryny

Ten element nawigacyjny jest wyświetlany jako łącze w lewej części strony, bezpośrednio nad paskiem Szybkie uruchamianie. Tego łącza nie można dostosować ani wyłączyć. Po kliknięciu tego łącza jest wyświetlana strona Cała zawartość witryny, która zapewnia listę łączy do wszystkich list, bibliotek, tablic dyskusyjnych, ankiet i Kosza witryny.

Pasek Szybkie uruchamianie

Jest to dostosowywalny element nawigacyjny wyświetlający nagłówki sekcji i łącza do różnych obszarów witryny. Domyślnie pasek Szybkie uruchamianie jest wyświetlany na większości stron bezpośrednio pod łączem Wyświetl całą zawartość witryny.

Widok drzewa

Ten element nawigacyjny ma taki sam wygląd i sposób działania jak Eksplorator Windows. Gałęzie drzewa zawierające inne obiekty można rozwijać, aby wyświetlić te obiekty. Widoku drzewa nie można konfigurować i nie jest on wyświetlany domyślnie. Widok drzewa jest wyświetlany bezpośrednio pod paskiem Szybkie uruchamianie.

Górny pasek łączy

Jest to dostosowywalny element nawigacyjny wyświetlany w postaci co najmniej jednej karty z hiperłączami u góry wszystkich stron w witrynie.

Łącza do stron nadrzędnych zawartości

Ten element nawigacyjny zapewnia zestaw hiperłączy, za pomocą których można szybko przejść w górę hierarchii wyświetlanej witryny. Łącza do stron nadrzędnych zawartości nie są wyświetlane na stronie głównej witryny. Jednak po przejściu w dół hierarchii łącze do stron nadrzędnych zawartości pojawi się nad nazwą otwartej strony.

Pasek łączy do globalnych stron nadrzędnych

Ten element nawigacyjny zapewnia hiperłącza, za pomocą których można przejść do innych witryn w zbiorze witryn. Te łącza do stron nadrzędnych są zawsze widoczne w lewym górnym rogu strony, nad nazwą witryny.

Początek strony

Określanie dostępu do witryn i ich zawartości

Po skonfigurowaniu witryny sieci Web konieczne sposób, aby określić, kto ma dostęp do niego. Typowe witryny internetowej prawdopodobnie ma każdy odwiedzający do witryny, aby mieć możliwość wyświetlania zawartości, ale nie mają być będą mogły być zmieniane tej zawartości. Firmowej witryny intranetowej warto kilku użytkowników może kontrolować strukturę witryny, ale wiele więcej użytkowników, aby dodać nową zawartość lub uczestniczenie w kalendarzy grupy lub ankiety. Dla ekstranet chcesz dokładnie kontrolować użytkowników, którzy mogą wyświetlać witrynę w ogóle. Zazwyczaj dostęp do witryn sieci Web steruje połączeniu kont użytkowników ze strukturą uprawnień, który steruje określonych akcji, które użytkownicy mogą wykonywać.

Uprawnienia można ustawić na poziomie witryny najwyższego poziomu, podwitryny, listy i biblioteki. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania uprawnień, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×