Podstawowe zadania w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Excel to niezwykle zaawansowane narzędzie do wyodrębniania najistotniejszych informacji z dużych ilości danych. Ale nadaje się też doskonale do prostych obliczeń i do śledzenia praktycznie każdego rodzaju informacji. Kluczem do uwolnienia jego potencjału jest siatka komórek. Komórki mogą zawierać liczby, tekst lub formuły. Dane umieszcza się w komórkach, a same komórki grupuje się w wierszach i kolumnach. Pozwala to sumować dane, sortować je i filtrować, umieszczać w tabelach i tworzyć wykresy o doskonałym wyglądzie. Oto podstawowe czynności umożliwiające rozpoczęcie pracy.

Dokumenty programu Excel nazywamy skoroszytami. Każdy skoroszyt zawiera arkusze, zwykle zwane arkuszami kalkulacyjnymi. Do skoroszytu możesz dodać dowolną liczbę arkuszy, a jeśli chcesz przechowywać dane osobno, możesz utworzyć nowe skoroszyty.

 1. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Nowe.

 2. W obszarze Nowy kliknij pozycję Pusty skoroszyt.

  Nowy pusty skoroszyt

 1. Kliknij pustą komórkę.

  Może to być na przykład komórka A1 w nowym arkuszu. Do komórek odwołujemy się na podstawie ich lokalizacji w wierszu i w kolumnie w arkuszu, więc komórka A1 znajduje się w pierwszym wierszu i w kolumnie A.

 2. W komórce wpisz tekst lub liczbę.

 3. Naciśnij klawisz Enter lub Tab, aby przejść do następnej komórki.

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, do których chcesz dodać obramowanie.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie czcionka kliknij strzałkę obok przycisku obramowanie, a następnie kliknij odpowiedni styl obramowania.

  Obraz Wstążki programu Excel

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Obramowanie Zastosuj lub usuwanie komórek w arkuszu.

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, do których chcesz zastosować cieniowanie.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka wybierz strzałkę obok przycisku Kolor wypełnienia Obraz przycisku , a następnie w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe wybierz odpowiedni kolor, który ma.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania formatowania do arkusza zobacz Formatowanie arkusza.

Po wprowadzeniu liczb w arkuszu prawdopodobnie zechcesz je dodać. Zrobisz to szybko za pomocą funkcji Autosumowanie.

 1. Zaznacz komórkę znajdującą się po prawej stronie lub poniżej liczb, które chcesz dodać.

 2. Kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie kliknij przycisk Autosumowanie w grupie Edytowanie.

  Przycisk Autosumowanie na karcie Narzędzia główne

  Funkcja Autosumowanie dodaje liczby i wyświetla wynik w zaznaczonej komórce.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie funkcji Autosumowanie, aby zsumować liczby

Dodawanie liczb to tylko jedna z wielu funkcji — program Excel wykonuje też inne obliczenia matematyczne. Wypróbuj proste formuły służące do dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb.

 1. Wybierz komórkę, a następnie wpisz znak równości (=).

  Dzięki temu program Excel wie, że ta komórka będzie zawierać formułę.

 2. Wpisz połączenie liczb i operatorów obliczeniowych, takich jak znak plus (+, dodawanie), znak minus (-, odejmowanie), gwiazdka (*, mnożenie) czy ukośnik (/, dzielenie).

  Wpisz na przykład =2+4, =4-2, =2*4 albo =4/2.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

  Zostanie zwrócony wynik obliczeń.

  Możesz też nacisnąć klawisze Ctrl+Enter, jeśli chcesz, aby kursor pozostał w komórce aktywnej.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie prostej formuły.

Aby rozróżniać typy liczb, dodaj format, na przykład format waluty, procentowy lub daty.

 1. Zaznacz komórkę zawierającą liczby, które chcesz sformatować.

 2. Kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie kliknij strzałkę w polu Ogólne.

  Pole Format liczby na karcie Narzędzia główne

 3. Wybierz odpowiedni format liczby.

  Galeria format liczby

  Jeśli nie widzisz format liczbowy, którego szukasz, kliknij pozycję Więcej formatów liczb. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dostępne formaty liczb.

Prostym sposobem na wykorzystanie szerokich możliwości programu Excel jest umieszczenie danych w tabeli. Umożliwia to szybkie filtrowanie lub sortowanie danych.

 1. Zaznacz dane, klikając pierwszą komórkę i przeciągając do ostatniej komórki danych.

  Aby skorzystać z klawiatury, zaznacz dane, naciskając klawisze strzałek i przytrzymując przy tym klawisz Shift.

 2. Kliknij przycisk Szybka analiza Przycisk Szybka analiza w prawym dolnym rogu zaznaczenia.

  Zaznaczone dane i wyświetlony przycisk Obiektyw szybkiej analizy

 3. Kliknij pozycję Tabele, przesuń kursor na przycisk Tabela, aby wyświetlić podgląd danych, a następnie kliknij przycisk Tabela.

  Galeria tabel szybkiej analizy

 4. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku tabeli w dowolnej kolumnie.

 5. Aby przefiltrować dane, wyczyść pole wyboru Zaznacz wszystko, a następnie zaznacz dane, które mają być widoczne w tabeli.

  Pole wyboru Zaznacz wszystko w galerii sortowania i filtrowania

 6. Aby posortować dane, kliknij pozycję Sortuj od A do Z lub Sortuj od Z do A.

  Polecenia sortowania w galerii sortowania i filtrowania

 7. Kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie lub usuwanie tabeli programu Excel

Szybka analiza umożliwiają narzędzia (dostępnego w Excel 2016 i Excel 2013 tylko) szybkie całkowity liczb. Czy jest suma, średnia lub liczność chcesz, program Excel wyświetla wyniki obliczeń, bezpośrednio poniżej lub obok liczb.

 1. Zaznacz komórki z liczbami, które chcesz zsumować lub zliczyć.

 2. Kliknij przycisk Szybka analiza Przycisk Szybka analiza w prawym dolnym rogu zaznaczenia.

 3. Kliknij pozycję Sumy, przesuń kursor na przyciski, aby sprawdzić wyniki obliczeń przeprowadzanych na danych, a następnie kliknij przycisk, aby zastosować sumy.

  Galeria sum szybkiej analizy

Formatowanie warunkowe i wykresy przebiegu w czasie można wyróżnić najważniejszych danych lub przedstawianie trendów danych. Narzędzie szybka analiza (dostępne w Excel 2016 i Excel 2013 tylko) dla Podgląd na żywo to wypróbować.

 1. Zaznacz dane, które chcesz dokładniej zbadać.

 2. Kliknij przycisk Szybka analiza Przycisk w prawym dolnym rogu zaznaczenia.

 3. Zapoznaj się z opcjami na kartach Formatowanie i Wykresy przebiegu w czasie, aby zobaczyć, jak wpłyną na dane.

  Galeria formatowania szybkiej analizy

  Na przykład wybierz skalę kolorów w galerii Formatowanie, aby zróżnicować wysokie, średnie i niskie temperatury.

  Dane z formatowaniem warunkowym w postaci skali kolorów

 4. Kliknij opcję, która najbardziej Ci się podoba.

Dowiedz się więcej na temat analizowania trendów danych przy użyciu wykresów przebiegu w czasie.

(Dostępne w Excel 2016 i Excel 2013 tylko) Narzędzie szybka analiza zaleca właściwy wykres dla konkretnych danych i udostępnia prezentację wizualną zaledwie kilku kliknięć.

 1. Zaznacz komórki z danymi, które chcesz pokazać na wykresie.

 2. Kliknij przycisk Szybka analiza Przycisk w prawym dolnym rogu zaznaczenia.

 3. Kliknij kartę Wykresy, przenieś wskaźnik myszy na polecane wykresy, aby sprawdzić, który najlepiej wygląda z Twoimi danymi, a następnie kliknij jeden z nich.

  Galeria wykresów szybkiej analizy

  Uwaga:  Program Excel prezentuje w tej galerii różne wykresy, zależnie do tego, co jest zalecane dla konkretnych danych.

Dowiedz się więcej na temat sposobów tworzenia wykresu.

Aby szybko posortować dane

 1. Zaznacz zakres danych, na przykład A1:L5 (wiele wierszy i kolumn) albo C1:C80 (jedna kolumna). Zakres może zawierać tytuły utworzone w celu identyfikowania kolumn i wierszy.

 2. Zaznacz jedną komórkę w kolumnie, według której chcesz posortować dane.

 3. Kliknij pozycję Polecenie Sortuj od A do Z w programie Excel sortujące od A do Z lub od najmniejszej liczby do największej przeprowadzić sortowanie w kolejności rosnącej (od A do Z) lub od najmniejszej liczby do największej.

 4. Kliknij przycisk Polecenie Sortuj od Z do A w programie Excel sortujące od Z do A lub od największej liczby do najmniejszej , aby posortować dane w kolejności malejącej (od Z do A lub od największej liczby do najmniejszej).

Sortowanie według określonych kryteriów

 1. Kliknij pojedynczą komórkę w dowolnym miejscu zakresu, który chcesz sortować.

 2. Na karcie dane w grupie Sortowanie i filtrowanie wybrać Sortowanie.

 3. Pojawi się okno dialogowe Sortowanie.

 4. Z listy Sortowanie według wybierz pierwszą kolumnę, według której chcesz posortować dane.

 5. Z listy Sortowanie wybierz opcję Wartości, Kolor komórki, Kolor czcionki lub Ikona komórki.

 6. Z listy Kolejność wybierz kolejność sortowania — rosnącą lub malejącą (od A do Z lub od Z do A w przypadku tekstu oraz od najmniejszej do największej lub od największej do najmniejszej w przypadku liczb).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat sortowania danych zobacz Sortowanie danych w zakresie lub tabeli.

 1. Zaznacz dane, które mają być filtrowane.

 2. Na karcie dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij Filtr.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny, aby wyświetlić listę, w którym można wybrać opcje filtrowania.

 4. Aby zaznaczyć według wartości na liście, wyczyść pole wyboru (Zaznacz wszystko). Spowoduje to usunięcie znaczniki wyboru z wszystkie pola wyboru. Następnie zaznacz tylko te wartości, które chcesz wyświetlić, a następnie kliknij przycisk OK, aby wyświetlić wyniki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania danych zobacz Filtrowanie danych w zakresie lub tabeli.

 1. Kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciśnij klawisze Ctrl+S.

  Przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp

  Jeśli praca była zapisywana wcześniej, nie trzeba robić nic więcej.

 2. Jeśli zapisujesz ten plik po raz pierwszy:

  1. W oknie Zapisywanie jako wybierz miejsce do zapisania skoroszytu, a następnie przejdź do odpowiedniego folderu.

  2. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę arkusza.

  3. Kliknij przycisk Zapisz.

 1. Kliknij pozycję Plik i kliknij pozycję Drukuj lub naciśnij klawisze Ctrl+P.

 2. Wyświetl podgląd stron, klikając strzałki Następna strona i Poprzednia strona.

  Przyciski Następna i Poprzednia w okienku Podgląd wydruku

  W oknie podglądu strony są wyświetlane w czerni i bieli lub w kolorze, w zależności od ustawień drukarki.

  Jeśli wygląd stron po wydrukowaniu jest nieodpowiedni, możesz zmienić marginesy strony lub dodać podziały stron.

 3. Kliknij pozycję Drukuj.

 1. Na karcie plik wybierz pozycję Opcje, a następnie wybierz kategorię Dodatki.

 2. Upewnij się, że u dołu okna dialogowego Opcje programu Excel w polu Zarządzaj została zaznaczona opcja Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. W oknie dialogowym Dodatki zaznacz pola wyboru dodatków, które chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli program Excel wyświetli komunikat informujący, nie można uruchomić tego i zostanie wyświetlony monit o ją zainstalować, kliknij przycisk Tak, Aby zainstalować dodatki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania dodatków zobacz Dodawanie lub usuwanie dodatków.

Program Excel umożliwia stosowanie wbudowanych szablonów, aby zastosować niestandardowe szablony i wyszukiwania z różnych szablonów w witrynie Office.com. Office.com udostępnia szeroki wybór Popularne szablony programu Excel, takie jak budżety.

Aby uzyskać więcej informacji na temat znaleźć i zastosować szablonów zobacz bezpłatne pobieranie gotowych szablonów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×