Postanowienia dotyczące bonów upominkowych Microsoft

W niniejszej Umowie między Tobą a firmą Microsoft Corporation (lub, w zależności od Twojego miejsca zamieszkania, jednym z jej potów stowarzyszonych) („my”, „nas”, „nasze” lub „Microsoft”)opisano, w jaki sposób możeszzrealizować bon upominkowy , używając swojego konta Microsoft, i robić zakupy przy użyciu takiego bonu upominkowego oraz swojego konta Microsoft w należących do nas sklepach uczestniczących w programie (nazywanych razem „Sklepami uczestniczącymi w programie”), w tym m.in. w sklepie Microsoft Store online oraz w sklepie Microsoft Store w systemie Windows 10, na konsoli Xbox One i na konsoli Xbox 360 (wymagana jest subskrypcja usługi Xbox Live). Termin „bon upominkowy” oznacza fizyczną lub cyfrową kartę lub kupon zrealizowany z użyciem Twojego konta Microsoft, którego można użyć w celu zakupu Produktów w Sklepach uczestniczących w programie. O ile nie mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), saldo Twojego bonu upominkowego jestwystawiane i zarządzane przez firmę Microsoft Corporation (Washington Corporation) i/lub jej podmioty stowarzyszone. Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, saldo Twojego bonu upominkowego jest wystawiane i zarządzane przez firmę Microsoft Ireland Operations Limited.

Niniejsza Umowa definiuje istotne warunki określające relacje wzajemne. Uwzględnia ona również Umowę o świadczenie usług firmy Microsoft obejmującą warunki dotyczące konta Microsoft oraz (tylko w przypadku rezydentów USA) wiążącą klauzulę arbitrażową i klauzulę rezygnacji z wniesienia pozwu zbiorowego, która określa prawa użytkownika odnośnie do rozstrzygania sporów z firmą Microsoft.

1. Zakres umowy; akceptacja warunków

1.1 Jakie usługi są objęte niniejszą umową? Niniejsza Umowa dotyczy wartości (salda) przechowywanej na Twoim koncie Microsoft w celu dokonywania zakupów ("Produkty ") przy użyciu zgodnych urządzeń w Sklepach uczestniczących w programie. Firma Microsoft może dodawać funkcje, specyfikacje i ceny dotyczące salda konta lub Produktów udostępnianych w Sklepach uczestniczących w programie, zmieniać je, kończyć ich obsługę lub zawieszać dostępność, czasowo lub na stałe, w dowolnej chwili, w stopniu dozwolonym odpowiednimi prawami, bez żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.

1.2 Jak akceptuje się niniejszą Umowę? Niniejszą Umowę akceptuje się z chwilą zakupienia bonu upominkowego, zrealizowania bonu upominkowego na koncie Microsoft lub wykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych na koncie Microsoft w celu dokonania zakupu w Sklepach uczestniczących w programie.

1.3 Czy firma Microsoft może zmienić niniejszą Umowę po zaakceptowaniu jej przeze mnie? Od czasu do czasu firma Microsoft może dodawać, zmieniać lub usuwać dowolną część niniejszej Umowy. Jeśli zmienione zostaną istotne warunki, co może mieć niekorzystny wpływ na prawa użytkownika określone w niniejszej Umowie, zostanie on powiadomiony za pośrednictwem konta Microsoft, pocztą e-mail lub z wykorzystaniem innej uzasadnionej formy elektronicznej.

2. Konta Microsoft

2.1 Czy potrzebuję konta Microsoft? Tak. Aby dokonywać zakupów w Sklepach uczestniczących w programie, trzeba mieć aktywne konto Microsoft. Na koncie Microsoft można realizować bony upominkowe, wyświetlać bieżące saldo konta i daty wygaśnięcia skojarzone z saldem promocyjnym na koncie oraz aktualizować swoje dane osobowe.

2.2 Jak mogę dodawać pieniądze do mojego konta Microsoft? Możesz dodać pieniądze do swojego konta Microsoft, logując się do swojego konta Microsoft i realizując odpowiedni bonupominkowy i/lub kod . Nazywamy ten proces „realizacją bonu upominkowego”. Po realizacji pełna wartość skojarzona z bonem zostanie dodana do Twojego konta Microsoft. Bonu upominkowego mogą również dotyczyć dodatkowe postanowienia. Bony upominkowe nie mogą być realizowane, zamieniane na gotówkę ani ponownie zasilane, chyba że wymaga tego odpowiednie prawo. Jeśli mieszkasz w kraju Unii Europejskiej, w którym prawo lokalne zapewnia „czas do namysłu”, możesz zwrócić niezrealizowane bony upominkowe i otrzymać za nie pełny zwrot w ciągu 14 dni od daty zakupu bonu upominkowego. Jednak realizacja jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, że żadne zwroty nie będą wykonywane. W przypadku zakupu bonu upominkowego od firmy innej niż Microsoft obowiązują zasady dotyczące zwrotów tej firmy. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy bon upominkowy zostanie utracony, skradziony, zgubiony lub użyty bez zgody użytkownika.

2.3 Czy istnieją jakiekolwiek daty wygaśnięcia lub opłaty za wygaśnięcie? Niepromocyjne salda konta nie wygasają. Saldo promocyjne na koncie Microsoft może wygasnąć na zasadach przedstawionych w warunkach promocji. Nie ma żadnych opłat powiązanych z utrzymaniem salda na Twoim koncie, bez względu na to, czy zostało uzyskane na gruncie promocji, czy innym.

2.4 Jak robić zakupy w sklepach uczestniczących w programie? Salda swojego konta możesz użyć w celu dokonywania zakupów tylko w sklepach uczestniczących w programie. Aby dokonać zakupu, musisz zalogować się do swojego konta Microsoft. Z konta Microsoft będą odejmowane środki z niewygasłych sald promocyjnych (w kolejności określonej wg bliskości daty wygaśnięcia), a dopiero potem środki z innych sald.

Jeśli nie masz wystarczającej ilości pieniędzy na swoim koncie Microsoft, aby dokonać zakupu, musisz użyć innej formy płatności zarejestrowanej w danych Twojego konta Microsoft w celu pokrycia pozostałej kwoty zakupu, zapłacić pełną kwotę zakupu z użyciem innej opcji płatności albo dodać do swojego konta Microsoft dodatkowe środki pieniężne.

Gdy kupujesz Produkty, używając pieniędzy na swoim koncie, odejmujemy od salda Twojego konta kwotę odpowiadającą kosztowi zakupu. Jeśli kupisz Produkty innych firm w Sklepie uczestniczącym w programie, używając salda swojego konta (lub salda swojego konta oraz innej opcji płatności), przekazana nam płatność będzie płatnością dla tej innej firmy i nie będziesz mieć żadnych dodatkowych zobowiązań finansowych wobec tej innej firmy.

Salda konta nie można używać w przypadku pewnych subskrypcji lub zakupów w aplikacji ani w celu uzyskania gotówki lub jej ekwiwalentu (np. certyfikatów podarunkowych) z wyjątkiem przypadków, gdy jest to prawnie wymagane. Każdy Sklep uczestniczący w programie może nałożyć dodatkowe ograniczenia lub wykluczenia zakupów. Firma Microsoft nie zwraca środków za Produkty kupione w Sklepach uczestniczących w programie, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to prawnie wymagane. Jeśli zaakceptujemy zwrot (w tym, jeśli zrobimy to w imieniu innej firmy, której Produkty zostały przez Ciebie kupione), przekażemy na Twoje konto Microsoft kwotę pieniędzy równą kwocie, za którą zostały kupione zwrócone Produkty.

2.5 Czy używanie środków pieniężnych zgromadzonych na koncie Microsoft w sklepach uczestniczących w programie podlega ograniczeniom? Obowiązują następujące ograniczenia i wymagania:

  • Aby można było zrealizować bon upominkowy Microsoft na koncie Microsoft i używać tych środków w Sklepach uczestniczących w programie, może być konieczne posiadanie sprzętu lub oprogramowania o odpowiednich specyfikacjach, w tym dostępu do Internetu (mogą być naliczane opłaty za czas połączenia).

  • Kwoty denominowane w pewnej walucie mogą być dodawane wyłącznie do konta Microsoft zarejestrowanego w ramach jurysdykcji, w której ta waluta jest uznawana za walutę oficjalną. Kwota ta może zostać następnie wykorzystana w Sklepach uczestniczących w programie działających w obrębie jurysdykcji, w której jest zarejestrowane konto. Saldo konta nie może być konwertowane na inną walutę.

  • Salda Twojego konta Microsoft nie można przekazać innej osobie ani na inne konto Microsoft.

  • Możliwości realizowania bonu upominkowego lub otrzymywania zwrotów na konto Microsoft, używania zgromadzonych środków pieniężnych w celu dokonania zakupów w Sklepach uczestniczących w programie lub kupowania i wysyłania bonu upominkowego mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom ustalanym od czasu do czasu przez firmę Microsoft według jej wyłącznego uznania. Więcej informacji na temat tych dodatkowych ograniczeń dotyczących salda konta można znaleźć na stronie Ograniczenia dotyczące środków na koncie Microsoft.

Aby zapobiegać oszustwom i niedozwolonemu użyciu salda konta Microsoft, firma Microsoft może jeszcze bardziej ograniczyć dostęp do niego lub możliwości korzystania z niego bądź wymagać użycia innej opcji płatności w celu dokończenia transakcji.

3. Zawieszenie; przerwanie obsługi; utrata praw

Jeśli naruszysz warunki niniejszej Umowy, firma Microsoft może podjąć wobec Ciebie wszelkie działania uznane przez nią za odpowiednie, w szczególności zawiesić saldo Twojego konta Microsoft, przerwać dostęp do niego, uniemożliwić kupowanie lub realizowanie bonów upominkowych bądź kupowanie Produktów. Zawieszenie obsługi nie powoduje utraty środków zgromadzonych na koncie, z wyjątkiem kwoty promocyjnej, która może wygasnąć w okresie zawieszenia. Firma Microsoft nie zasili Twojego konta Microsoft żadną kwotą promocyjną, która wygaśnie w okresie zawieszenia z dowolnej przyczyny.

W przypadku zamknięcia konta Microsoft zwrócimy Ci pozostałe saldo w zakresie określonym przez prawo. Nie zwrócimy Ci jednak żadnego salda promocyjnego. Jeśli masz niezrealizowany bon upominkowy, nie będziesz mieć możliwości użycia tego bonu upominkowego w celu zrealizowania go na swoje konto Microsoft i nie zwrócimy Ci kosztów tego bonu upominkowego. Te reguły podlegają dodatkowym warunkom, które firma Microsoft może nakładać od czasu do czasu.

Gdy jest wymagany zwrot, zastrzegamy sobie prawo do potrącenia salda konta w celu pokrycia wszelkich poniesionych przez nas strat. Jeśli zamkniesz konto Microsoft z własnej woli, zwrócimy Ci pozostałe saldo Twojego konta zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym nie dotyczy to salda promocyjnego podlegającego pewnym warunkom, które firma Microsoft może od czasu do czasu nakładać. Możesz nie otrzymać zwrotu, jeśli firma Microsoft, działając w dobrej wierze, będzie podejrzewać oszustwo lub niewłaściwe korzystanie z konta Microsoft.

4. Powiadomienia wysyłane do stron

Niniejsza Umowa jest udostępniana w formie elektronicznej. Możesz otrzymywać w formie elektronicznej informacje dotyczące niniejszej Umowy i saldaTwojego konta, a także wszelkie informacje wymagane przepisami prawa. Firma Microsoft może przekazywać użytkownikowi wymagane informacje: pocztą e-mail na adres podany w ramach konta Microsoft lub w pewnych witrynach internetowych firmy Microsoft. Powiadomienia wysłane pocztą e-mail zostaną uznane za doręczone i odebrane z chwilą wysłania wiadomości e-mail. Jeśli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, musisz zaprzestać używania salda swojego konta.

5. Obsługa klienta

W przypadku pytań lub sporów dotyczących zakupów bonów upominkowych, dostępu do salda konta lub używania tego salda, problemów z Produktami kupionymi przy użyciu salda konta, jak również w celu zgłoszenia niedozwolonego użycia salda konta skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Microsoft.

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×